ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699769980139
Etken Madde : ANTI-D (RH) INSAN IMMUNOGLOBULINI
Firma : DEM ILAC
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 323.05 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

MAGNEZİNC; çinko sülfat monohidrat ve magnezyum oksit içeren ve ağızdan kullanılan bir tablettir.

Her bir film tablet 30 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde) ve 300 mg magnezyum (magnezyum oksit halinde) içerir.

Her kutuda toplam 40 tablet içeren 4 adet blister bulunur. Çinko ve magnezyum eksikliğinin giderilmesinde veya eksikliğin önlenmesinde kullanılır.

1. Babanın ve bebeğin Rh0D(-) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar hariç olmak üzere; Rh0D(-) kadına, Rh0D(+) bebek doğumundan sonraki ilk 72 saat içinde uygulanır.

2. Babanın Rh0D(-) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar hariç, Rh0D(-) gebelerde şüphelenilen ya da kanıtlanmış fetomaternal kanama, annenin geçirdiği karın travmaları, fetal invaziv işlemler (koryon villus biopsisi, amniosentez, fetal kan örneklenmesi, fetal cerrahi vb.) eksternal sefalik versiyon, antepartum kanama, dış gebelik, düşük tehditi ya da düşükler ve mol gebelikleri sonrasında kullanılır.

3. Antenetal profilaksi amacı ile 28-32. haftalar arasında endikedir.

4. Herhangi bir Rh0D(-) kişide kan ve kan ürünlerinin uyumsuz transfüzyonu sonrası uygulanır.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MAGNEZİNC'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MAGNEZİNC'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Göğüste ya da boğazda ağrı (özellikle yutarken)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- İshal

- Bulantı

- Baş dönmesi

- Karın ağrısı, hazımsızlık, mide ağrısı ve kramp

Bunlar MAGNEZİNC'ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.2.ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- ciddi böbrek yetersizliğiniz varsa

- MAGNEZİNC' ın bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız.

MAGNEZİNC

ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Daha önceden doktorunuz tarafından böbrek yetmezliğiniz olduğu söylenmişse

- hamile iseniz veya emzirme döneminde iseniz

- daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAGNEZİNC

ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri MAGNEZİNC' ın emilimini azaltacağından besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAGNEZİNC hamilelikte doktor tavsiyesiyle çinko ve magnezyum desteği olarak kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MAGNEZİNC emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse MAGNEZİNC'ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)' dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

İçerdiği boyar maddeler nedeniyle, alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko ve magnezyum tuzları ile tetrasiklinler, kinolonlar ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler MAGNEZİNC ile 2 saat ara ile kullanılmalıdır.

Yüksek dozda demir preparatları MAGNEZİNC' ın emilimini önleyeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Doğum kontrol ilaçları kan çinko düzeylerini azaltabilir.

İçeriğindeki magnezyumdan dolayı aşağıdaki ilaçlarla aynı anda kullanılmamalıdır:

Böbrekte magnezyum kaybının artmasına sebep olduklarından dolayı diüretikler, aminoglikozidler (gentamisin, tobramisin, amfoterisin B), immunosüpresanlar (siklosporin A), sitostatikler (sisplatin) kullanılmamalıdır.

Magnezyum emilimini artırdığından indometasin alınmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3.ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

MAGNEZİNC Film Tablet yetişkinlerde günde bir defa alınmalıdır.

Wilson hastasıysanız günde 5 tablete kadar, Akrodermatitis Enteropatika hastasıysanız günde 3-5 tablet kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

MAGNEZİNC ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

MAGNEZİNC' ın çocuk hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

MAGNEZİNC' ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: MAGNEZİNC ; orta derecede böbrek yetmezliği durumunda kullanılmamalı veya doz azaltılmalıdır; toksik etki riski artar.

Karaciğer yetmezliği: MAGNEZİNC böbrek yetmezliği riski varsa karaciğerde koma durumunda kullanılmamalıdır.

Eğer MAGNEZINC'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS kullanırsanız

MAGNEZINC'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS kullanırsanız

ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAGNEZİNC Film Tablet tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.Zayıflatılmış canlı virüs aşıları

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, herhangi bir ilaç ya da diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır. İnsan anti-D immunglobulinlerin verilmesinden sonra, canlı virüs aşılarıyla aşılanma için (Örneğin; kabakulak, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği) en az 3 aylık bir süre geçmelidir.

Bu tür aşıların uygulanmasından sonraki 2-4 hafta içinde ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS uygulanmamalıdır.

Serolojik testler ile müdahale

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS enjeksiyonundan sonra hasta kanında bulunan çeşitli antikorların miktarındaki geçici yükselme serolojik testlerde yalancı pozitif sonuca sebep olabilir. Örneğin, ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS ile yapılan antepartum profilaksisinden sonra doğan çocuklarda, doğrudan Coombs testinde zayıf-pozitif sonuçlar elde edilebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır..

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması mevcut değildir.1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRİFOLS 1.500 IU (300 mcg)/2 mL IM enjeksiyon için çözelti İçeren kullanıma hazır enjektör

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

1.500 IU (300 mcg)/2 mL 320 mg)

>% 95 Ig)

6 mg/2 mL

İnsan anti-D (Rh) immunglobulin (İnsan proteini

(İnsan immunglobulin yüzdesi

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür

Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

Farmakoterapötik grup: İmmün sera ve immunglobulinler: Anti-D (Rh) immunglobulin

ATC kodu: J06BB01

Anti-D immunglobulin insan eritrositlerinin Anti-D(Rh) antijenine karşı spesifik antikorlar içerir.

Hamilelik sırasında ve özellikle doğum esnasında, fetal kırmızı kan hücreleri annenin sirkülasyonuna girebilir. Eğer kadın Rh(D)-negatif ise ve fötus Rh(D)-pozitif ise, kadın Rh(D) antijenlerine karşı bağışıklanır ve plasentaya geçen anti-Rh(D) antikorları üreterek yeni doğanın hemolitik hastalığına neden olabilir. Rh(D)-pozitif fetal kırmızı kan hücrelerine maruziyetten sonra yeterince çabuk olarak ve yeterli dozda anti-D immünglobulini uygulanması yapılan vakaların %99'dan daha fazlasında anti-D immunglobulinleri ile pasif immünizasyon Rh(D) immünizasyonunu önler.

Hangi anti-D immunglobulininin Rh(D)-pozitif kırmızı kan hücrelerine karşı immünizasyonu baskıladığına ilişkin mekanizma bilinmemektedir. Baskılama belli kırmızı hücrelerin immünokompetan yerlere ulaşmadan önce sirkülasyondan temizlenmesi ile ilgili olabilir veya antikor bulunması veya bulunmaması durumunda uygun yerlerde uygun hücrelerle yabancı antijen ve antijen sunumunun tanınması ile ilgili çok daha kompleks bir mekanizmaya bağlı olabilir.

• İnsan immunglobulinlerine ve bileşenlerden birine karşı duyarlılığı olanlarda,

• Rh-pozitif bireylerde,

• Anti-IgA antikorları ile birlikte immunglobulin A (IgA) yetmezliği olan kişilerde

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLSuygulaması kontrendikedir.

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS az miktarda IgA içermektedir. İnsan anti-D (Rh) immunglobulin selektif IgA eksikliği olan bireylerin tedavisinde başarılı şekilde kullanılmış olmasına rağmen, IgA eksikliği olan bireyler, IgA içeren kan ürünlerinin uygulamasından sonra anaflaktik reaksiyonlar ve IgA antikor gelişimi potansiyeline sahiptir. Bu yüzden tedavi eden doktor aşırı duyarlılık reaksiyonlarının potansiyel riskine karşı yararını değerlendirmelidir.

Rh Kan tipi

ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, sadece Rh-pozitif kırmızı kan hücrelerine maruz kalmış veya maruziyet olasılığı olan Rh-negatif hastalarda Rh immünizasyonunu önlemek için kullanılmalıdır.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message