FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 G/200 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699769980146
Etken Madde : HUMAN IMMUNGLOBULIN
Firma : DEM ILAC
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 5587.18 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

FLEBOGAMMA % 5 DIF, intravenöz immün globulinler olarak isimlendirilen ilaç grubundandır. Vücudu savunma sisteminin hastalığa karşı gereği gibi çalışmadığı durumların tedavisi için kullanılır.

FLEBOGAMMA % 5 DIF, damar içine uygulanan renksiz bir çözeltidir. FLEBOGAMMA % 5 DIF, 10 g çözelti içeren cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakon tek bir doz içerir.

FLEBOGAMMA % 5 DIF aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

- Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromları),

- Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma),

- Kanda akyuvarların (lökositler) aşırı çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi),

- Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (aliojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi),

- Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),

- Çevresel sinir sisteminde görülen Guillain Barre sendromu,

- Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu steroid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (idiopatik trombositopenik purpura-ITP),

- Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkarılması ameliyatlarına hazırlık amacıyla,

- Vücut kaslarının (özellikle göz kasları) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan myastenia gravis),

- Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),

- Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumu (gebelik sırasında gelişen sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).

Antihistaminik
Allerjik reaksiyonlar, bulantı, kusma, diyare, ürtiker, anemi, baş ağrısı ve trombositopeni gibi yan etkiler görülebilir.
Gebelerde kullanılmaz. Probenisidle uzun süreli kan seviyesi sağlar. Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve hematopoetik fonksiyonlar perayodik olarak kontrol edilmelidir. Oral neomisin ve antasitlerle birlikte kullanılmaz. Tetrasiklin ve eritromisin etkisini antagonize eder. Renal yetmezlikte doz azaltılmalıdır. İnfeksiyöz mononükleozis, kronik lenfatik lösemi ve HIV virüsü taşıyıcılarında makropapüler döküntülere neden olur.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza ve kilonuza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Ürün damar içi (intravenöz) yolla uygulanmalıdır. İnfüzyonun başlangıcında FLEBOGAMMA %5 DIF yavaş bir hızda (0.01-0.02 mL/kg/dk) verilecektir. Kendinizi rahat hissediyorsanız, doktorunuz infüzyon hızını aşamalar halinde arttıracaktır (0.1 mL/kg/dk'ya kadar).

Çözelti berrak veya hafif opelesan olmalıdır. Çözeltide bulanıklık veya çökelti gördüğünüz taktirde FLEBOGAMMA %5 DIF'i kullanmayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

Çocuklardaki doz vücut ağırlığına ve hastalığa bağlı olarak verileceğinden, erişkinlerinkinden farklı olarak düşünülmez.

Yaşlılarda kullanım

FLEBOGAMMA %5 DIF, tromboembolik vakalar ve akut böbrek yetmezliği gibi belirli advers reaksiyonların gelişimi için yüksek riskte olduğu kabul edilen 65 yaş üstü hastalara uygulanırken tedbirli olunmalıdır.Önerilen doz aşılmamalı ve FLEBOGAMMA %5 DIF, olabilecek en düşük infüzyon hızıyla uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği riskini taşıyan hastalarda, FLEBOGAMMA %5 DIF olabilecek en düşük dozda ve infüzyon hızında uygulanmalıdır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır..

Eğer FLEBOGAMMA %5 DIF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLEBOGAMMA %5 DIF kullandıysanız

FLEBOGAMMA %5 DIF'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FLEBOGAMMA %5 DIF'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FLEBOGAMMA %5 DIF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Sitalopram metabolizmasında rol alan ana enzim inhibitörü olan ketokonazol, itrakonazol ve makrolid antibiyotikler ve omeprazol gibi ilaçlar sitalopramın klirensini azaltabilir. Ancak bu ilaçlarla eşzamanlı uygulamada, sitalopram metabolizmasının klinik olarak anlamlı bir biçimde etkilenmesi beklenmemektedir.
SSS ilaçları: Primer SSS etkileri nedeniyle, sitalopramın santral etkili diğer ilaçlarla kombine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.
Alkol: Bir klinik çalışmada sitalopramın alkolün kognitif ve motor etkilerini artırmadığı saptanmışsa da, diğer psikotrop ilaçlarda olduğu gibi, sitalopram kullanan depresif hastalarda da alkol kullanımı önerilmemektedir.
Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ): Bkz. KONTRENDİKASYONLARI, UYARILAR/ÖNLEMLER
Simetidin: Eşzamanlı sitalopram (21 gün süre ile, günde 40 mg/gün dozda) ve simetidin (8 gün süre ile günde 400 mg/gün dozda) uygulanması ile sitalopramın EAA ve Cmax değerlerinde sırasıyla % 43 ve % 39 artış saptanmıştır. Bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir.

Lityum: Sitalopram ve lityumun eşzamanlı uygulanması, her iki ilacın farmakokinetiği üzerinde anlamlı bir etkiye yol açmamıştır. Bununla birlikte, standart klinik uygulamalara paralel olarak, plazma lityum düzeyleri takip edilmeli ve gerektiğinde lityum dozu ayarlanmalıdır. Lityum sitalopramın serotonerjik etkilerini artırabileceğinden, eşzamanlı uygulamada dikkatli olunmalıdır.
Sumatriptan: Bir SSRİ ile eşzamanlı sumatriptan kullanan hastalarda güçsüzlük, hiperrefleksi ve inkoordinasyon geliştiği bildirilmiştir. Bu nedenle; sumatriptan ile bir SSRİ'nin (flouksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin ve sitalopram) eşzamanlı kullanılması gereken hastalar uygun şekilde takip edilmelidirler.
Karbamazepin: Sitalopram ile eşzamanlı uygulanması, karbamazepinin farmakokinetiğini anlamlı olarak değiştirmemiştir. Eşzamanlı uygulamada sitalopram klirensinin artabileceği unutulmamalıdır.
Metoprolol: Sitalopramın 22 gün süreyle 40 mg/gün dozda uygulanması beta-adrenerjik reseptör blokeri metoprololün plazma düzeylerini iki kat artırmıştır. Metoprolol plazma düzeylerinin artması, kardiyoselektivitenin azalması ile ilişkili bulunmuştur.
İmipramin ve diğer Trisiklik Antidepresanlar (TSA): Trisiklik antidepresanların sitalopram ile eşzamanlı uygulanmasında dikkatli olunmalıdır.
Elektrokonvülsif tedavi: Elektrokonvülsif tedavi ile sitalopramın kombine uygulanması ile ilgili klinik araştırma yapılmamıştır.
Fexofenadin HCl, 180 mg
Aşırı gözyaşı buharlaşmasına (lipidik stratum'un azalması veya değişmesi) bağlı lakrimal film hastalıklarının topikal tedavisi.
Farmakoterapötik grup: Suni Gözyaşı ve oküler lubrikant
ATC kodu: SOIK.

Farmakodinamik özellikler
EYESTIL'in içerdiği hiyalüronik asit, yüksek molekül ağırlığı ile karakterize saf, doğal bir polisakkarittir ve bakteriyel fermentasyonla elde edilir. Polimerin psödoplastisitesi, yüksek viskozitesi ve yüksek su bağlama kapasitesi lakrimal filmin stabilize olmasına ve oküler yüzeyin nemlenmesine yol açar.

Farmakokinetik özellikler
Uygulamadan sonra intraoküler absorpsiyon olmaz. Eğer, ön kameraya enjekte edilecek olursa, polimer hızla aköz hümorun akış sistemiyle hızla elimine edilir. Ön kameraya 0.2 mI enjeksiyonu 10.5 saatlik bir yarı ömür göstermiştir. Daha sonra, hiyalüronik asit ve metabolitlerinin 24 saat sonra, kanda platoya ulaşan konsantrasyonları ölçülmüştür. İntravenöz olarak uygulandığında, hiyalüronik asit kandan hızla yaklaşık 5 dakikalık bir yarı ömürle kandan uzaklaştırılır. Hiyalüronik asidin ana kısmı, diğer metabolik proseslere iştirak eden polisakkaridin alt ünitelerine metabolize edildiği karaciğerde lokalize olmuştur.
Hiyalüronik asit, başlıca solunum sırasında C02 ile elimine olurken (%7O), küçük bir bölümü (%22) de idrarla atılır.
Penisilenlere ve sefalosporinlere duyarlı kişilerde kontrendikedir.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message