FORANE % 99.9 INHALASYON COZELTISI

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8680656080070
Etken Madde : ISOFLURAN
Değişiklik Tarihi : Sun Feb 17 2019 03:00:00 GMT+0300 (+03)
Firma : ABBVIE
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Online Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 0 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

Nedir ve Ne için Kullanılır?

•FORANE® Likit, 100 ml'lik cam şişeler halinde kullanıma sunulmuştur.
•Her bir FORANE® Likit 100 ml, en az %99.9 (h/h) isofluran içerir.
®
•FORANE etere benzeyen hafif keskin kokulu, berrak bir sıvıdır. Özel bir anestezi makinesine (vaporizör) konulduğunda FORANE® gaz haline gelir ve soluyacağınız oksijenle karışır.
• FORANE® solunum (inhalasyon) yoluyla verilen bir anestezi maddesidir. Ameliyat sırasında genel anesteziyi (derin, ağrısız uyku) devam ettirmek ve bazen de genel anesteziyi başlatmak için kullanılır.

Endikasyon

Basit esansiyel hipertansiyon, kardiyak oküler, renal ve serebral komplikasyonlarla birlikte görülen hipertansiyonda endikedir.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, FORANE'in içeriğinde bulunan maddeye (isofluran) duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu durum, siz ya da çocuğunuzun geçirdiği ameliyat sırasında ya da sonrasında meydana gelebilir. Aşağıda yer alan isofluran ile ilgili yan etkiler ciddidir ve ameliyat sırasında gerektiğinde cerrahınız veya anestezi uzmanınız tarafından yönetilecektir. Siz veya çocuğunuz ameliyat sonrası bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız hemen doktorunuza veya anestezi uzmanınıza söyleyiniz..

Aşağıdakilerden biri olursa FORANE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Akciğerlerin ve solunum yollarının daralması nedeniyle nefes almada zorluk

• Dil ve/veya boğazda şişme; yutma/yutkunma güçlüğü; nefes alma güçlüğü; yüzde şişme, deride döküntü gibi alerjik reaksiyonların belirtileri görürseniz derhal doktorunuza danışınız.

• Kandaki şeker ve potasyum seviyelerinde artış olabilir. Nadir olarak, cerrahi işlemden kısa bir süre sonra çocuklarda inhale anestezik kullanımı ile ilişkili olarak anormal kalp atışı (aritmiler) ve ölüm rapolanmıştır.

• Alerjik reaksiyonlar,

• Ciltte döküntü, yüzün şişmesi

• Vücut sıcaklığında hızlı artış, üşüme ya da titreme

• Hırıltılı solunum, soluk almada güçlük

• Ani kalp durması

• Kanda veya idrarınızda bulunan bazı hücre veya tetkik parametrelerinin anormal seviyeleri

• Karaciğerde meydana gelen hasar ya da karaciğerin düzgün olarak çalışmaması

• QT uzatması ve Torsade de Pointes de (bir çeşit kalp ritim bozukluğu) dahil olmak üzere kalp ritim bozuklukları

• İsofluran kullanımı sonrasında rabdomiyoliz (vücuttaki kas dokularının herhangi bir sebeple ani ve hızlı bir şekilde hasar görmesidir) rapor edilmiştir. Bu durum, kas ağrısı ve koyu renk idrar ile tanımlanabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FORANE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır:

• Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

• Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

• Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

• Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

• Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

• Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Diğer yan etkilerin sıklığı aşağıdaki gibidir

Bilinmiyor

• Kanda karbonmonoksit bulunması

• Ciddi anafilaktik reaksiyon

• Aşırı duyarlılık

• Kanda yüksek potasyum seviyeleri

• Kanda şeker (glukoz) düzeylerinde artış

• Ajitasyon (huzursuzluk)

• Ruh halindeki değişiklikler, bu durum bazen 6 güne kadar sürebilir

• Delirium (hezeyan)

• Duygu durum değişikliği

• Konvülsiyon (kasılma)

• Mental bozukluk

• Anormal kalp atışı (aritmi) veya çarpıntı

• Hızlı ve yavaş kalp atışı

• Havale (konvülsiyonlar), zihinsel bozukluk

• Düşük kan basıncı

• Kanama

• Mide bulantısı ve kusma

• Akciğer hava yollarının daralması (bronkospazm)

• Soluk almada güçlük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs rahatsızlığı

• Bağırsaklarınızın kasları geçici olarak çalışmayı bırakabilir (kabızlık), rahatsızlık, şişkinlik ve kusmaya neden olabilir

• Hırıltılı solunum

• Solunum depresyonu

• Gırtlakta spazm

• Bağırsak tıkanması

• Bulantı

• Kusma

• Karaciğer hücrelerinin ölümü (hepatik nekroz)

• Hepatosellüer hasar (karaciğer hasarı)

• Kanda biluribin artışı

• Yüzün şişmesi

• Temas dermatiti

• Ciltte döküntü

• Kanda kreatinin artışı

• Kanda üre azalması

• Vücut sıcaklığında hızlı artış (malign hipertermi)

• Göğüste rahatsızlık

• Üşüme

• Beyaz kan hücresi sayımında artış

• Karaciğer enzimlerinde artış

• Kandaki florür seviyesinde artış

• Anormal EEG testi

• Kan kolesterolünde azalma

• Kanda alkalin fosfataz azalması

• Kaslarda ağrı

• Koyu kahverengi idrar

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Solunum yoluyla uygulanan anestezi ilaçlarına uzun süre mesleki maruziyet aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (temasla ortaya çıkan deri iltihabı, döküntü, nefes darlığı, hırıltı, göğüs rahatsızlığı, yüzde şişme veya ani aşırı duyarlılık tepkisi) yol açabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminize veya eczacınıza danışınız. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Uyarı ve Önlemler

FORANE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• İsofluran veya başka bir anestezi ilacına karşı alerjik iseniz

• Siz veya ailenizin bir ferdi FORANE veya diğer anestezikler ile anestezi sırasında malign hipertermi (vücut sıcaklığında hızlı artış) adı verilen bir durum yaşamış ise,

• Yakın zamanda anestezikler almanız sonrasında, ciltte sararma veya açıklanamayan ateş veya anormal beyaz kan hücre sayımı gibi karaciğer problemleriniz olduysa.

Eğer yukarıda belirtilenlerden herhangi biri sizin için geçerli ise FORANE'i kullanmayınız. Emin değilseniz FORANE'i kullanmadan önce doktorunuza veya anestezi uzmanınıza danışınız.

FORANE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Kısa bir süre içerisinde aldığınız genel anestezikler tekrarlanırsa (özellikle son 3 ay içinde), bazı anestezik ürünler sarılık hastalığına neden olabilir.

• Siroz (karaciğer fonksiyonlarının bozulması), viral hepatit (karaciğer enfeksiyonu) veya diğer karaciğer hastalığınız varsa,

• Koroner kalp hastalığınız (kalbi besleyen atardamarların daralması veya tıkanması) varsa,

• Ameliyatınız ile ilgili hastalık dışında şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma veya nöromusküler hastalık (kasları etkileyen bir durum örn. Duchenne müsküler distrofisi) gibi başka hastalıklardan şikayetçi iseniz,

• Bronkokonstrüksiyonunuz (akciğerlerin ve solunum yollarının daralması nedeniyle ortaya çıkan öksürme, hırıltı veya nefes darlığı) varsa,

• Hamile iseniz, hamile kalma olasılığınız varsa ya da emziriyorsanız

• Sizde veya ailenizde QT uzama (düzensiz kalp atışlarına neden olan ve kalp elektrokardiyogramını değiştiren kalbin elektrik iletimindeki bir bozukluk) geçmişi veya Torsade de Pointes (spesifik bir kalp ritim bozukluğu) var ise

• Mitokondrial bozukluğunuz varsa (kalp, beyin ve karaciğerin özel hücrelerini etkileyebilecek ve doğuştan olabilecek bir hastalık)

• Kafa içi basınç artışına yol açan bir hastalığınız varsa,

• Vücudunuzda çeşitli nedenlerle oluşmuş kan kaybı, sıvı kaybı varsa, kan basıncınız düşükse

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya anestezi uzmanınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olma olasılığınız var ise doktorunuza ve anestezi uzmanınıza danışınız..

FORANE, gebelikte sadece potansiyel yarar, fetustaki potansiyel riskten daha fazla olduğunda kullanılmalıdır..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya anestezi uzmanınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya anestezi uzmanınıza danışınız.

FORANE'in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Belgelenmiş bir deneyim olmadığı için, kadınlara isofluran uygulamasından 48 saat sonraya kadar emzirmemeleri ve bu periyod süresince üretilen sütü atmaları tavsiye edilmelidir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

İsofluran ve diğer genel anestezikler, anesteziden sonra 2 veya 4 gün için dikkat gerektiren fonksiyonlarda hafif bir azalmaya neden olabilir. Diğer anesteziklerle olduğu gibi, ruh halinde ve semptomlarda küçük değişiklikler uygulamadan sonra 6 güne kadar devam edebilir. Etkiler kaybolana kadar araç ve makina kullanmayınız.

FORANE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, uzman doktorunuza, cerrahınıza veya anestezi uzmanınıza hangi ilaçları kullandığınızı söylemeniz önemlidir.. Özellikle aşağıda yer alan ilaçları kullanıyorsanız:

• Amfetaminler (uyarıcılar)

• Beta Blokerler (yüksek tansiyon ve bazı kalp hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar)

• İzoniyazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik)

• Dekonjestanlar (efedrin) (burun tıkanıklığını gideren ilaçlar)

• Selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılır). Cerrahi işlemden 15 gün önce tedavi kesilmelidir.

• Kalsiyum antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Opioidler ve diğer sedatifler (orta ağır dereceli ağrıların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve sakinleştiriciler)

• İsoprenalin gibi sempatomimetik ajanlar (sempatik sinir sistemini aktive eden ilaçlar)

• Adrenalin ve noradrenalin gibi (ani gelişen alerjik reaksiyonların ve ani kan basıncı düşüklüğünün tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Süksinilkolin ve diğer kas gevşeticiler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya anestezi uzmanınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Kullanım Şekli

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Klinikte ve hekim kontrolünde kullanılır.

Alacağınız FORANE dozuna anestezi uzmanınız karar verecektir. Bu doz yaşınıza, kilonuza ve ameliyatınızın tipine göre değişecektir. FORANE uygulamasında çocuğunuz yakından takip edilmelidir. İsofluranın güçlü bir kokusu vardır fakat bu durum tamamen normaldir ve uyku çok hızlı bir şekilde meydana gelir.

Uygulama yolu ve metodu

Anestezi başlangıcında uykuya geçme

FORANE solunum (inhalasyon) yoluyla alınan bir anestezi gazıdır. İsofluran özel bir anestezi makinesinde (vaporizatör) gaz haline gelir.. Çok nadir olarak hastalardan bir maske yoluyla isofluran gazını içlerine çekmeleri istenebilir ama genellikle isofluran almadan önce uykuya girmeleri için başka bir anestezik ilaç enjeksiyon yoluyla verilecektir. İsofluran, bebeklerde ve çocuklarda anestezinin başlangıcında uykuya geçmek için önerilmemektedir.

Anestezi öncesinde ilaç verilmesi

Anestezi uzmanı, isoflurane kullanımı ile meydana gelebilecek nefes alma ve kalp atış hızı etkilerinde olası azalmayı engellemek için çocuğunuza ilaç vermeye karar verebilir..

Anestezi sırasında uyku idamesi

Anestezi uzmanının gözetiminde, ameliyat sırasında maske yardımıyla isofluran solumaya devam edeceksiniz.

Anestezi sonrası uyanma

Anestezi uzmanı tarafından isofluran solunması sonlandırıldığında, birkaç dakika içinde uyanacaksınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FORANE kullandıysanız

Uzman doktor tarafından uygulanacağından ilgili değildir.

Etkileşim

Lityum ile birlikte kullanıldığında kan lityum konsantrasyonunda artış olabilir. Yüksek doz salisilatlar glomerüler filtrasyonda azalmaya neden olabilir. Amfoterisin-B (iv), glukokortikoidler, tetrakosaktid ve stimulan laksatifler kullanıldığında artmış hipokalemi riski (additif etki) görülebilir. Baklofen antihipertansif etkide artışa neden olabilir.Dijitalin toksik etkilerinde artış görülebilir.

Formül

İsofluran. Her bir FORANE %99,9 İnhalasyon Çözeltisi, en az %99,9 (h/h) isofluran içerir.

Farmakolojik

Farmakodinamik Özellikler
Levofloksasin oral ve intravenöz uygulamaya mahsus, sentetik, fiorokinolon türevi, geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Levofloksasin bakterisid etkisini, diğer fiorokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleştirir.

Mikrobiyolojisi
Direnç oranları coğrafik olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve direnç paternleri için lokal bilgiler, özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Gram-pozitif aerob: En terococcus faecalis , Staphylococcus aureus * (m eti si 1 i ne duyarlı), Staphylococcus epidermidis* (metisiline duyarlı), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae (penisiline dirençli şuşlar dahil) *, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus haemolyticus, C/F grubu streptokoklar, G grubu streptokoklar Streptococcus agalactiae, Streptococcus m/İleri, Viridans grubu streptokoklar.
Gram-negatif aerob: Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Haemophilus influenzae , Haemophilus parainfluenzae , Klebsiella p neumoniae*, Legioneila p neumoph ila , Moraxella catarrhalls, Proteus m/rab iis , Pseudomonas aeruginosa , Serratla marcescens *,A cin etobacter baumann ii ,A cin etobacter lwoffii, Bordeteila p ertussis, Citrobacter (diversus) koseri, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter sakazakil, Klebsiella oxytoca, Morganella morganhl, Pantoea (Enterobacter) agglomerans, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartil, Pseudomonas fluorescens.
Gram-pozitif anaerob: Clostridlum perfringens.
Diğer: Chlamydia pneumoniae*, Mycoplasma pneumonbae*
*:Bu mikroorganizmalarda klinik olarak da etkili bulunmuştur.

Farmakokinetik Özellikler
Levofloksasinin oral ve intravenöz yoldan uygulanmasının farmakokinetiğinde önemli bir fark bulunmamaktadır, bu nedenle oral ve intravenöz yolla uygulamanın birinden diğerine geçiş yapılabilmektedir.

Absorpsiyon: Oral uygulamayı takiben levofloksasin gastrointestinal sistemden hızla ve tamamen emilir. Levofloksasinin gıdalarla beraber alınımı emilimini bir miktar geciktirse de biyoyararlanımını değiştirmez. Doruk plazma konsantrasyonlarına 1-2 saat içinde ulaşılır. Mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %10O'dür. 48 saat içinde kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşır. 150-600 mg doz aralığında levofloksasin doğrusal farmakokinetik özellik gösterir.

Dağılım: Levofloksasin serum proteinlerine yaklaşık %24.38 oranında bağlanır. Levofloksasin akciğer dokularına iyi penetre olur. Yüksek konsantrasyonlarında prostat, jinekolojik dokular ile sinüs, süt ve tükrüğe geçer. BOS konsantrasyonları plazma seviyelerinin yaklaşık %15 idi r.

Metabolizma: Levofloksasin çok az oranda metabolize olur. Oral uygulamayı takiben 48 saat içinde alınan dozun yaklaşık %87'si değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır. %4den daha az bir kısmı 72 saat içinde feçesle atılır. Alınan dozun %5den daha az bir kısmı ise desmetil ve N-oksit metabolitleri halinde idrarla atılır. Bu metabolitlerin farmakolojik aktivitesi çok azdır.

Atılım: Atılım esas olarak böbrekler yoluyla olup, çok az bir kısmı hepatik yolla gerçekleşir. Oral veya intravenöz yolla, tekli veya çoklu dozlarda uygulanan levofloksasinin ortalama terminal plazma eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 6-8 saattir. Böbrek yetmezliği durumunda eliminasyonu gecikir. Ortalama total vücut klerensi ve renal klerens aralığı yaklaşık olarak sırasıyla 144-226 mI/dak. ve 96-142 ml/dak.'dır. Simetidin veya probenesid ile birlikte kullanımı levofloksasinin renal klerensini sırasıyla yaklaşık %24 ve %35 düşürür.

Yaşlı Hastalarda Farmakokinetik
Yaşlılarda ve yetişkin hastalarda, bireylerin kreatin klirens farklılıkları göz önüne alındığında levofloksasinin farmakokinetik özellikleri ile ilgili belirgin bir fark bulunmamamıştır. 66-80 yaş arası hastalarda oral 500 mg levofloksasin alımını takiben ortalama plazma yarı ömrü 7.6 saat olarak bulunmuştur. Bu oran daha genç olan yetişkin hastalarda yaklaşık 6 saattir. Levofloksasinin emilimi yaşa bağlı olarak değişmez. Sadece yaş durumu göz önüne alınarak levofloksasinin doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.

Karaciğer Yetmezliğinde Farmakokinetik
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda levofloksasinle ilgili farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Ancak levofloksasin metabolizmasının sınırlı olması sebebiyle, karaciğer yetmezliğinde levofloksasinin farmakokinetik özelliklerinin değişeceği düşünülmemektedir.

Böbrek Yetmezliğinde Farmakokinetik
Böbrek yetmezliği olan hastalarda levofloksasinin renal klirensi belirgin bir şekilde düşer ve plazma yarılanma ömrü anlamlı olarak uzar. (Kreatin Klirensi < 50 ml/dk.). Bu plazmadaki birikimin önlenmesi için doz ayarlamasını gerektirir. Peritoneal hemodiyaliz ve normal hemodiyaliz vücuttaki levofloksasini uzaklaştırmak için etkili olmamaktadır. Hemodiyalizi takiben levofloksasin dozlarında ilaveye gerek yoktur.

Kontrendikasyon

İleri derecede renal yetersizlik, hepatik ensefalopati, ileri derecede karaciğer yetersizliği ve hipokalemide.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message