GERICA 150 MG 56 SERT KAPSUL

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699293151265
Etken Madde : PREGABALIN
Firma : GENERICA
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 62.75 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

pregabalin etken maddeli ürünler

1. GERİCA nedir ve niçin kullanılır?

GERİCA, beyaz-beyaz renkli sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 150 mg pregabalin içerir ve 56 kapsüllük alüminyum blisterler içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

GERİCA, ağızdan alman ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçlan ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

GERİCA, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağrı

GERİCA yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasanna bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağn hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, kanncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağn şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağn, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

GERİCA yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülziyonlann eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülziyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, GERİCA'yı tedavinize ekleyebilir. GERİCA sara nöbetlerinin tedavisinde tek başma kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

GERİCA yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşın kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştınlmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunlan gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılanndan ve stresinden farklıdır.

Basit esansiyel hipertansiyon, kardiyak oküler, renal ve serebral komplikasyonlarla birlikte görülen hipertansiyonda endikedir.
Hipokalemi ile birlikte potasyum kaybı, hipovolemi, dehidratasyon, hiponatremi, metabolik alkaloz, plazma ürik asit ve glukoz düzeylerinde artış, nadiren trombositopeni, lökopeni, agranülositoz, hemolitik anemi, hepatik yetersizlikte hepatik ensefalopati gelişimi, dermatolojik aşırı duyarlılık reaksiyonları, bazen bulantı, kabızlık ve yorgunluk gibi.
Sporcular, bu ilacın doping kontrolleri sırasında pozitif sonuca yol açabilecek bir madde içeriği konusunda uyarılmalıdır. Plazma sodyum ve potasyum düzeyi tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Hipokalemi ile birlikte olan potasyum kaybı, tiyazid ve benzeri diüretiklerin başlıca riskini oluşturur. Yaşlılarda, beslenme bozukluğu olanlarda, çok sayıda ilaç alanlarda, ödemi ve asidi olan sirozlu hastalarda, koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği olanlarda hipokalemi riskine karşı dikkatli olunmalıdır.Tiyazid ve benzeri diüretikler idrarla kalsiyum atılımını azaltabilir ve plazma kalsiyum düzeyinde hafif ve geçici yükselmelere neden olabilirler. Diyabetik hastalarda, özellikle hipokalemi varlığında kan glukoz seviyesi izlenmelidir. Hiperürisemik hastalarda gut ataklarına eğilim artabilir. Gebelerde ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

GERİCA'yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız.. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• GERİCA'yı ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

• Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

• GERİCA'yı her gün aynı saatte alınız.

• GERİCA'nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

• Doktorunuz ile görüşmeden GERİCA'yı aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

• GERİCA ağız yoluyla alınır.

• GERİCA'yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

GERİCA'nın çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda GERİCA normal dozlarında kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer GERİCA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GERİCA kullandıysanız

GERİCA'yı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer almanız gerekenden fazla GERİCA kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz GERİCA kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz.Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

GERİCA'yı kullanmayı unutursanız

GERİCA'yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz takdirde:

• Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.

• Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

GERİCA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

• Doktorunuzla görüşmeden GERİCA'yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler (çekilme belirtileri) görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun süre GERİCA kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza göre artabilir.

Lityum ile birlikte kullanıldığında kan lityum konsantrasyonunda artış olabilir. Yüksek doz salisilatlar glomerüler filtrasyonda azalmaya neden olabilir. Amfoterisin-B (iv), glukokortikoidler, tetrakosaktid ve stimulan laksatifler kullanıldığında artmış hipokalemi riski (additif etki) görülebilir. Baklofen antihipertansif etkide artışa neden olabilir.Dijitalin toksik etkilerinde artış görülebilir.
Tablet : Indapamide,1.5 mg;
Draje : Indapamide,2.5 mg
Farmakodinamik Özellikler
Levofloksasin oral ve intravenöz uygulamaya mahsus, sentetik, fiorokinolon türevi, geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Levofloksasin bakterisid etkisini, diğer fiorokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleştirir.

Mikrobiyolojisi
Direnç oranları coğrafik olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve direnç paternleri için lokal bilgiler, özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Gram-pozitif aerob: En terococcus faecalis , Staphylococcus aureus * (m eti si 1 i ne duyarlı), Staphylococcus epidermidis* (metisiline duyarlı), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae (penisiline dirençli şuşlar dahil) *, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus haemolyticus, C/F grubu streptokoklar, G grubu streptokoklar Streptococcus agalactiae, Streptococcus m/İleri, Viridans grubu streptokoklar.
Gram-negatif aerob: Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Haemophilus influenzae , Haemophilus parainfluenzae , Klebsiella p neumoniae*, Legioneila p neumoph ila , Moraxella catarrhalls, Proteus m/rab iis , Pseudomonas aeruginosa , Serratla marcescens *,A cin etobacter baumann ii ,A cin etobacter lwoffii, Bordeteila p ertussis, Citrobacter (diversus) koseri, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter sakazakil, Klebsiella oxytoca, Morganella morganhl, Pantoea (Enterobacter) agglomerans, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartil, Pseudomonas fluorescens.
Gram-pozitif anaerob: Clostridlum perfringens.
Diğer: Chlamydia pneumoniae*, Mycoplasma pneumonbae*
*:Bu mikroorganizmalarda klinik olarak da etkili bulunmuştur.

Farmakokinetik Özellikler
Levofloksasinin oral ve intravenöz yoldan uygulanmasının farmakokinetiğinde önemli bir fark bulunmamaktadır, bu nedenle oral ve intravenöz yolla uygulamanın birinden diğerine geçiş yapılabilmektedir.

Absorpsiyon: Oral uygulamayı takiben levofloksasin gastrointestinal sistemden hızla ve tamamen emilir. Levofloksasinin gıdalarla beraber alınımı emilimini bir miktar geciktirse de biyoyararlanımını değiştirmez. Doruk plazma konsantrasyonlarına 1-2 saat içinde ulaşılır. Mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %10O'dür. 48 saat içinde kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşır. 150-600 mg doz aralığında levofloksasin doğrusal farmakokinetik özellik gösterir.

Dağılım: Levofloksasin serum proteinlerine yaklaşık %24.38 oranında bağlanır. Levofloksasin akciğer dokularına iyi penetre olur. Yüksek konsantrasyonlarında prostat, jinekolojik dokular ile sinüs, süt ve tükrüğe geçer. BOS konsantrasyonları plazma seviyelerinin yaklaşık %15 idi r.

Metabolizma: Levofloksasin çok az oranda metabolize olur. Oral uygulamayı takiben 48 saat içinde alınan dozun yaklaşık %87'si değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır. %4den daha az bir kısmı 72 saat içinde feçesle atılır. Alınan dozun %5den daha az bir kısmı ise desmetil ve N-oksit metabolitleri halinde idrarla atılır. Bu metabolitlerin farmakolojik aktivitesi çok azdır.

Atılım: Atılım esas olarak böbrekler yoluyla olup, çok az bir kısmı hepatik yolla gerçekleşir. Oral veya intravenöz yolla, tekli veya çoklu dozlarda uygulanan levofloksasinin ortalama terminal plazma eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 6-8 saattir. Böbrek yetmezliği durumunda eliminasyonu gecikir. Ortalama total vücut klerensi ve renal klerens aralığı yaklaşık olarak sırasıyla 144-226 mI/dak. ve 96-142 ml/dak.'dır. Simetidin veya probenesid ile birlikte kullanımı levofloksasinin renal klerensini sırasıyla yaklaşık %24 ve %35 düşürür.

Yaşlı Hastalarda Farmakokinetik
Yaşlılarda ve yetişkin hastalarda, bireylerin kreatin klirens farklılıkları göz önüne alındığında levofloksasinin farmakokinetik özellikleri ile ilgili belirgin bir fark bulunmamamıştır. 66-80 yaş arası hastalarda oral 500 mg levofloksasin alımını takiben ortalama plazma yarı ömrü 7.6 saat olarak bulunmuştur. Bu oran daha genç olan yetişkin hastalarda yaklaşık 6 saattir. Levofloksasinin emilimi yaşa bağlı olarak değişmez. Sadece yaş durumu göz önüne alınarak levofloksasinin doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.

Karaciğer Yetmezliğinde Farmakokinetik
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda levofloksasinle ilgili farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Ancak levofloksasin metabolizmasının sınırlı olması sebebiyle, karaciğer yetmezliğinde levofloksasinin farmakokinetik özelliklerinin değişeceği düşünülmemektedir.

Böbrek Yetmezliğinde Farmakokinetik
Böbrek yetmezliği olan hastalarda levofloksasinin renal klirensi belirgin bir şekilde düşer ve plazma yarılanma ömrü anlamlı olarak uzar. (Kreatin Klirensi < 50 ml/dk.). Bu plazmadaki birikimin önlenmesi için doz ayarlamasını gerektirir. Peritoneal hemodiyaliz ve normal hemodiyaliz vücuttaki levofloksasini uzaklaştırmak için etkili olmamaktadır. Hemodiyalizi takiben levofloksasin dozlarında ilaveye gerek yoktur.
İleri derecede renal yetersizlik, hepatik ensefalopati, ileri derecede karaciğer yetersizliği ve hipokalemide.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message