LYRICA 300 MG 56 KAPSUL

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Ürün Türü : İlaç
Barkod : 8699532154491
Etken Madde : PREGABALIN
Firma : PFIZER
Firma Telefon : -
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 99.91 ₺ (son güncelleme 2019-08-10 )

pregabalin etken maddeli ürünler

LYRICA 300 mg kapsül, siyah mürekkeple kapağında “Pfizer”, gövdesinde “PGN 300” yazılı turuncu-beyaz, sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 300 mg pregabalin içerir ve 56 ve 168 kapsüllük alüminyum blisterler içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

LYRICA, ağızdan alman ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçlan ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasanna bağlı ağnnın (nöropatik ağn) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Nöropatik Ağn

LYRICA yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağnlarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi bir çok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasanna bağlı ağnya sebep olabilir. Bu ağn hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, kanncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağn şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağn, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlanna ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

LYRICA yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonlann eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz,

almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol alünda tutamadığı zaman, LYRICA 'yı tedavinize ekleyebilir. LYRICA sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

LYRICA yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşın kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştmlmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunlan gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılanndan ve stresinden farklıdır.

Nöropatik Ağrı
LYRICA (pregabalin) yetişkinlerde periferik nöropatik ağrı tedavisinde endikedir.

Epilepsi
LYRICA (pregabalin) sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.
Pregabalin klinik programına, plasebo kontrollü çift kör çalışmalardaki 5000'den fazla hasta dahil olmak üzere toplam 9000'den fazla hasta katılmıştır. En yaygın şekilde bildirilen advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir. Advers etkiler genelde hafif ve orta şiddettedir. Bütün kontrollü çalışmalarda, advers etkiler yüzünden çalışmadan ayrılma oranı pregabalin alan hastalarda %13 iken, bu oran plasebo alan hastalarda %7'dir. Pregabalin tedavi gruplarında çalışmadan ayrılmaya neden olan en yaygın advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir.

Plasebodan daha fazla sıklıkta ve birden fazla hastada meydana gelen bütün advers etkiler, sınıf ve sıklık açısından (çok sık >1/10, sık >1/100 ve <1/10, seyrek >1/1000 ve <1/100 ve ender <1/1000), aşağıdaki tabloda (1) gösterilmektedir.
Listede yer alan advers etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Tablo 1

Vücut Sistemi - Advers İlaç Reaksiyonları
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Ender - Nötropeni

Metabolik ve beslenme bozuklukları
Sık - İştah artışı
Seyrek - Anoreksi
Ender - Hipoglisemi

Psikiyatrik bozukluklar
Sık - Öfori hali, konfüzyon, libidoda azalma, irritabilite
Seyrek - Depersonalizasyon, anorgazm, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, duygudurum değişiklikleri, uykusuzlukta artma, depresif duygudurum, kelime bulmada zorluk, halüsinasyon, anormal rüyalar, libidoda artış, panik atak, apati
Ender - Disinhibisy artmon, ış duygudurum

Sinir sistemi bozuklukları
Çok sık - Baş dönmesi, somnolans
Sık - Ataksi, dikkat kaybı, koordinasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu, tremor, dizartri, parestezi
Seyrek - Kognitif bozukluk, hipoestezi, görme alanında bozukluklar, nistagmus, konuşma bozukluğu, miyoklonus, hiporefleksi, diskinezi, psikomotor hiperaktivite, postural baş dönmesi, hiperestezi, tat alamama, yanma duygusu, intasyonel tremor, sersemlik/uyuşukluk, senkop
Ender - Hipokinezi, parozmi, disgrafi

Göz Bozuklukları
Sık - Bulanık görme, diplopi
Seyrek - Görme bozuklukları, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, astenopi, gözyaşında artma
Ender - Fotopsi, gözlerde iritasyon, midriyazis, osilopsi, görsel derinlik

Kulak ve labirent bozuklukları
Sık - Vertigo
Ender - Hiperakuzi

Kardiyak bozukluklar
Seyrek - Taşikardi
Ender - Birinci derece AV blok, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi, sinüs
bradikardisi

Vasküler bozukluklar
Seyrek - Kızarma, sıcak basması
Ender - Hipotansiyon, periferal soğukluk, hipertansiyon

Solunum, toraks ve mediyastinal bozukluklar
Seyrek - Dispne, burunda kuruluk
Ender - Nazofarenjit, öksürük, burun tıkanıklığı, epistaksi, rinit, horlama,
boğaz kuruluğu

Gastrointestinal bozukluklar
Sık - Ağız kuruluğu, konstipasyon, kusma, gaz
Seyrek - Abdominal şişkinlik, tükürük salgısında artma, gastroözofageal
reflü, oral hipoestezi
Ender- Asit, disfaji, pankreatit

Deri ve subkütan doku bozuklukları
Seyrek - Terleme, papüler döküntü
Ender - Soğuk terleme, ürtiker

Muskuloskeletal ve bağ dokusu bozuklukları
Seyrek - Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, miyalji, artralji, sırt
ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği
Ender - Servikal spazm, boyun ağrısı, rabdomiyoliz.

Renal ve üriner bozukluklar
Seyrek - Disüri, üriner inkontinans
Ender - Oligüri, böbrek yetmezliği

Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Sık - Erektil disfonksiyon
Seyrek - Ejakülasyonda gecikme, cinsel disfonksiyon
Ender - Amenore, göğüs ağrısı, memede akıntı, dismenore, memede
hipertrofi

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi koşulları
Sık - Yorgunluk, periferik ödem, sarhoşluk hissi, ödem, yürüyüşte
anormallik
Seyrek - Asteni, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma
Ender - Ağrılı yaygın ödem, pireksi, titreme

Araştırmalar
Sık - Kilo artışı
Seyrek - Alanin aminotransferazda yükselme, kreatinin fosfokinazda
yükselme, aspartat aminotransferazda yükselme, trombosit
sayısında azalma
Ender - Kan glukozunda yükselme, kan kreatininde artma, kan
potasyumunda düşme, kilo kaybı, lökosit sayısında azalma

Yaşlılar (65 yaş üstü)
Pregabalin tedavisi baş dönmesi ve somnolansa sebep olabildiği için, yaşlı
hastalarda kaza sonucu yaralanma (düşme) olasılığı yükselebilir. Toplam 998 yaşlı
hastada, 65 yaş altındaki hastalarla karşılaştırıldığında güvenilirlik açısından genel
olarak bir farklılık gözlenmemiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Kalıtsal galaktoz intolaransı, laktaz eksikliği veya glukoz galaktoz malabsorbsiyon şikayeti olan hastalar kullanmamalıdır.
Klinik deneyimlere bağlı olarak, pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artışı görülen diyabet hastalarında, hipoglisemik ilaçların dozu tekrar gözden geçirilmelidir.
Pregabalin tedavisi, somnolans(uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların oranını artırabilir. Dolayısıyla hastalar, ilacın tüm advers(ters) etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncuya kadar dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Gebelik Kategorisi: C
Gebelik
Pregabalinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesi göstermiştir. İnsanlara olan potansiyel riski bilinmemektedir. Bu nedenle, anneye sağlayacağı yarar fetüse gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça, gebelik sırasında pregabalin kullanılmamalıdır.

Laktasyon
Pregabalinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; ancak sıçan sütünde mevcuttur. Bu nedenle, emzirme tavsiye edilmez.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Pregabalin baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, ilacın bu gibi aktiviteleri etkileyip etkilemediği bilinene kadar, hastalara araba kullanmaları, karmaşık makineleri çalıştırmaları veya tehlike potansiyeli barındıran başka aktivitelerde bulunmaları tavsiye edilmez.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

LYRICA'yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

• LYRICA'yı ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğinini doktorunuz söyleyecektir.

• Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

• LYRICA'yı her gün aynı saatte alınız.

• LYRICA'nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

• Doktorunuz ile görüşmeden LYRICA'yı aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

• LYRICA ağız yoluyla alınır

• LYRICA'yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

LYRICA'nın çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda LYRICA normal dozlarında kullanılabilir...

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer LYRICA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LYRICA kullandıysanız

LYRICA'yı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer almanız gerekenden fazla LYRICA kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz LYRICA kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz.Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

LYRICA'yı kullanmayı unutursanız

LYRICA'yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

• Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.

• Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LYRICA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

• Doktorunuzla görüşmeden LYRICA'yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler (çekilme belirtileri) görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme, sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun süre LYRICA kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza göre artabilir.

Pregabalin çoğunlukla idrarla değişmeden atıldığı, insanlarda göz ardı edilebilecek
seviyede metabolize olduğu (dozun <%2'si metabolit şeklinde idrarla atılır), in vitro
olarak ilaç metabolizmasını inhibe etmediği ve plazma proteinlerine bağlanmadığı
için, farmakokinetik etkileşim yaratma veya maruz kalma olasılığı düşüktür.

Buna göre, in vivo çalışmalarda pregabalin ile fenitoin, karbamazepin, valproik asit,
lamotrigin, gabapentin, lorazepam, oksikodon veya etanol arasında klinik açıdan
önemli bir farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir. Buna ek olarak, popülasyon
farmakokinetik analizi oral antidiyabetikler, diüretikler ve insülin gibi sık kullanılan 3
ilaç sınıfının ve fenitoin, karbamazepin, valporik asit, lamotrigin, fenobarbital, tiagabin
ve topiramat gibi sık kullanılan anti-epileptik ilaçların pregabalin klerensi üzerinde
önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir. Benzer şekilde, bu analizler pregabalinin fenitoin, karbamazepin, valproik asit, lamotrigin, topiramat ve fenobarbitalin
klerensleri üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadığını da göstermektedir.
Pregabalinin noretisteron ve/veya etinil östradiol içeren oral kontraseptifler ile birlikte
alınması her iki ajanın da kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.
Pregabalinin oksikodon, lorazepam veya etanolle birlikte kullanılan çoklu dozları
solunum üzerinde klinik açıdan önemli etkilere yol açmamıştır. Pregabalin, kognitif ve
gros motor fonksiyonlarda oksikodonun yol açtığı bozukluğa katkı sağlar gibi
görünmektedir. Pregabalin etanol ve lorazepamın etkilerini güçlendirebilir.
Her kapsül, etken madde olarak 300mg pregabalin, boyar madde olarak titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172) ve siyah baskı mürekkebi içerir.
Etken madde pregabalin, bir gama-aminobütirik asit (GABA) analoğudur ((S)-3-(aminometil)-5-metileksanoik asit).
Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Antiepileptikler

Etki Mekanizması
Yapılan in vitro çalışmalar, pregabalinin santral sinir sistemindeki voltaja duyarlı kalsiyum kanallarının yardımcı alt ünitesine (α2-δ proteini) bağlanarak [3H]-gabapentinin yerini aldığını göstermektedir. Elde edilen kanıtlar, hayvan modellerinde analjezik ve antikonvülsan aktivite için pregabalinin α2-δ bölgesine bağlanması gerektiğini göstermektedir. Buna ek olarak, pregabalin glutamat, noradrenalin ve P maddesi dahil olmak üzere çok sayıda nörotransmiterin salınımını da azaltmaktadır. Bu etkilerin pregabalinin klinik farmakolojisi açısından önemi bilinmemektedir.
Pregabalin reseptör bölgelerine afinite göstermez veya konvülsiyon ya da ağrı tedavisinde kullanılan bir çok yaygın ilacın etkisine bağlı yanıtlarda değişikliğe yol açmaz. Pregabalin GABAA veya GABAB reseptörleriyle etkileşime girmez; metabolik şekilde GABA'ya veya bir GABA agonistine dönüştürülmez; GABA geri alınımı veya yıkımının inhibitörü değildir.
Pregabalin, hiperaljezi ve allodini de dahil olmak üzere nöropatik ve cerrahi sonrası ağrı bulunan hayvan modellerinde ağrıyla ilgili davranışları önler.

Farmakokinetik Özellikler
Pregabalinin kararlı durum farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde, antiepileptik ilaç alan epilepsi hastalarında ve kronik ağrısı olan hastalarda benzerdir.

Absorpsiyon:
Pregabalin aç olarak uygulandığı zaman süratle absorbe edilip, hem tek hem de çoklu uygulama sonrasında doruk plazma konsantrasyonlarına 1 saat içinde ulaşılır. Pregabalinin oral biyoyararlanımı ≥%90 olup dozdan bağımsızdır. Tekrarlanan uygulama sonrasında, kararlı duruma 24 ila 48 saat içinde ulaşılır. Pregabalinin absorpsiyon hızı gıdayla birlikte alındığında düşer ve Cmaks'ta yaklaşık %25-30 bir azalmaya, Tmaks'ta ise yaklaşık 2.5 saatlik bir gecikmeye yol açar. Yine de, pregabalinin gıdayla birlikte alınmasının pregabalinin biyoyararlanım derecesi üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Dağılım:
İnsanlarda, pregabalinin oral uygulama sonrasındaki görünen dağılım hacmi yaklaşık 0.56 L/kg'dır. Pregabalin plazma proteinlerine bağlanmaz.

Metabolizma:
Pregabalin insanlarda göz ardı edilebilir bir metabolizmaya uğrar. Radyoaktif işaretli pregabalin dozu sonrasında, idrardaki radyoaktivitenin yaklaşık %98'i değişmemiş pregabalindir. Pregabalinin idrarda bulunan ana metaboliti olan N-metillenmiş türevi, dozun %0.9'unu oluşturur.

Atılım:
Pregabalin sistemik dolaşımdan esas olarak renal yolla değişmemiş ilaç şeklinde atılır.
Pregabalinin ortalama eliminasyon yarı ömrü 6.3 saattir. Pregabalinin plazma klerensi ve renal klerensi kreatinin klerensine doğrudan orantılıdır (bkz. Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar).
Böbrek fonksiyonlarında azalma olan veya hemodiyaliz gören hastalarda doz ayarlaması gereklidir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu Tablo 2).

Lineerlik / non-lineerlik:
Pregabalinin farmakokinetiği, tavsiye edilen günlük doz aralığında lineerdir. Pregabalinin gönüllüler arasındaki farmakokinetik değişkenliği düşüktür(<20%). Çoklu doz farmakokinetiği tekli doz verilerinden tahmin edilebilir.

Özel Hasta Gruplarındaki Farmakokinetik
Cinsiyet
Klinik çalışmalar, cinsiyetin pregabalinin plazma konsantrasyonları üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir.

Böbrek yetmezliği
Pregabalinin klerensi kreatinin klerensiyle doğru orantılıdır. Buna ek olarak, pregabalin plazmadan hemodiyalizle etkin şekilde uzaklaştırılmaktadır (4 saatlik hemodiyaliz sonrasında plazma pregabalin konsantrasyonları yaklaşık olarak %50 düşmüştür). Böbrek ana atılım yolu olduğu için, böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun azaltılması ve hemodiyalizin ardından doz ilavesi gereklidir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu Tablo 2).

Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda spesifik farmakokinetik çalışmalar yürütülmemiştir. Pregabalin önemli oranda metabolize olmadığı ve idrarla çoğunlukla değişmemiş ilaç şeklinde atıldığı için karaciğer fonksiyon bozukluğunun pregabalin plazma konsantrasyonlarını önemli derecede değiştirmesi beklenmemektedir.

Yaşlılar (65 yaş üstü)
Pregabalin klerensi yaş ilerledikçe azalma eğilimi gösterir. Pregabalinin oral klerensindeki azalma, yaş ilerlemesine bağlı olarak kreatinin klerensinde meydana gelen değişikliklerle tutarlılık göstermektedir. Yaşa bağlı olarak renal fonksiyonları azalan hastalarda pregabalin dozunun azaltılması gerekebilir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu Tablo 2).
Etken maddeye veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message