- UMAN ALBUMIN insan kanından elde edilen albümin isimli proteini içerir, infüzyonluk çözeltidir ve plazma bileşenleri ve plazma protein fraksiyonları grubuna dahildir.

- UMAN ALBUMIN, delinebilen kauçuk tıpalı bir şişe flakon içerir.

- UMAN ALBUMIN, hacim yetersizliğinin gösterildiği kan hacim dolaşımının yenilenmesi ve korunması gibi aşağıdaki durumlarda uygundur:

- Kronik karaciğer hastalarında (Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup massif refrakter asiti olan ve kan albumin düzeyi < 2 g/dL olarak saptanan),

- Asit varlığında karın zarı iltihabı (spontan bakteriyel peritonit) gelişen hastalarda tedaviye yardımcı olarak,

- Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albumin düzeyinden bağımsız olarak,

- Kemik iliği naklinde (kök hücre transplantasyonu) ve karaciğer damarlarında meydana gelen daralma durumlarında (veno oklüzif hastalık),

- Septik şok tablosunda kristalloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albumin düzeyi < 2 g/dL olan yoğun bakım hastalarında,

- Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda böbrek hastalığı (nefrotik sendrom) ve kan albumin düzeyi <2 g/dL olan ve beraberinde akciğerde su toplanması (plevral efüzyon), asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan pediyatrik hastalarda,

- Gebelik zehirlenmesinde (toksemisinde); kan albumin düzeyi <2 g/dL olan olgularda (preklampsi ve eklampsi tablolarında),

- İlaç veya cerrahi gelişim sonucunda yumurtalıkların aşırı uyarılması (iatrojenik over hiperstimülasyon) (OHSS) sendromunda; albumin plazma düzeyi <2 g/dL altında olan ve beraberinde akciğerde su toplanması (plevral efüzyon), asit, akciğer ödemi semptom ve bulgularında,

- Hastanede yatan şeker hastalığına (diyabet) bağlı gelişen böbrek hastalarında görülen (diyabetik nefropatili hastalarda) sınıf IV kalp yetmezliğinde, tedaviye yanıtsız ödem ve kan hacmi düşüklüğü varlığında, (hipervolemide), kan albumin düzeyi <2,5 g/dL olduğunda diüretik tedaviye yardımcı olarak kısa süreli kullanılabilir.

Kanda protein azalması veya protein yapı bozukluğu sendromları, cerrahi şok, travmatik şok, dolaşım kollapsı, beyin ödemi, ascites'li karaciğer sirozu, albüminüri ve lipoid nefroz, açlığa bağlı ödem, yanıklar.
Bunun dışında UMAN ALBUMIN, gerektiği takdirde tam kan ile birlikte de verilebilir. Akiz kalp hastalıklarının tedavisi amacı ile kardiyopulmoner by-pass uygulanmakta olan hastalarda hipotansiyona yol açmaz.
UMAN ALBUMIN infüzyonu sonrasında yan etkiler seyrektir. Yüz kızarması, ürtiker, ateş, bulantı gibi hafif reaksiyonlar infüzyon hızı azaltıldığı veya infüzyon durdurulduğu taktirde normal olarak kaybolur. Bazı vakalarda ise şoka kadar varabilen reaksiyonlar görülebilir. Bu vakalarda infüzyon derhal durdurulmalı ve gerekli tedaviye başlanmalıdır.
İnsan kanı veya plazmasından elde edilen ilaçlar uygulanırken, enfeksiyöz ajanların geçişine bağlı olarak enfeksiyon hastalıkları olasılığı tamamen devre dışı bırakılamamaktadır. Buna, bugüne kadar bilinmeyen patojenler de dahildir. Enfeksiyöz ajanların geçiş riskini azaltmak amacıyla vericiler ve bağışlar gerekli önlemler alınarak sınırlandırılmıştır. Bu kan ürününün üretimi için kullanılan her plazma ünitesinde HBsAg, anti HIV1 ve anti HIV2, anti HCV antikorları negatif bulunmuş, ALT seviyeleri test edilmiş ve üretime çıkarma ve/veya inaktivasyon prosedürleri eklenmiştir (UMAN ALBUMIN solüsyonu 60C'de 10 saat süre ile ısıtılmaktadır). Ultrafiltrasyon-diafiltrasyon uygulaması ile de metal iyonları, böylece de aşırı alüminyum yüklenmesi ve buna bağlı toksisite önemli derecede azaltılmıştır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORA BAŞVURULMALIDIR.
Allerjik reaksiyon oluştuğu takdirde infüzyon derhal durdurulmalıdır. Allerjik reaksiyon buna rağmen devam ediyorsa, gerekli tedavinin uygulanması önerilir. Anafilaktik reaksiyon durumunda tedavi , şok tedavisi kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.
UMAN ALBUMNI %20'nin kolloid-osmotik etkisi, kan plazmasının yaklaşık dört mislidir. Bu yüzden, konsantre albümin verileceği zaman hastanın yeterince hidrate olduğundan emin olunmalıdır. Hastalar dolaşım yüklenmesi ve hiperhidratasyon olasılığına karşı dikkatle izlenmelidir.
UMAN ALBUMIN %20'nin gerekli hacmi 200ml'in üstünde olduğu takdirde, normal sıvı dengesini sağlamak amacıyla, ek olarak elektrolit solüsyonları uygulanmalıdır. Alternatif tedavi olarak UMAN ALBUMIN %5 ile devam edilebilir.
Göreceli olarak büyük bir volüm replasmanı yapılacak olduğu takdirde pıhtılaşma ve hematokrit kontrollerinin yapılması gerekir. Diğer plazma bileşenlerinin de (pıhtılaşma faktörleri, elektrolitler, trombositler ve eritrositler) yeterli miktarda yerine konmuş olduğuna dikkat edilmelidir.

GEBELİK VE LAKTASYON
UMAN ALBUMIN'in insan gebeliğinde kullanımına dair emniyeti henüz kontrollü klinik çalışmalarla kesinleştirilmemiştir. Deneysel hayvan çalışmaları, üreme, embriyo ve fetus'un gelişimi, gebeliğin gidişi ve doğum öncesi-sonrası gelişim ile ilgili emniyeti değerlendirmek açısından yetersizdir. Ancak, UMAN ALBUMIN insan kanının normal bir bileşenidir. Bu bakımdan, albümin gebelik ve laktasyon süresince açıkça gerektiği taktirde kullanılabilir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

İnsan albumini; damar içine (intravenöz) doğrudan veya izotonik bir çözelti içinde seyreltilerek (örneğin %5 glukoz ve %0.9 sodyum klorür) uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

UMAN ALBUMIN çocuklarda kullanılabilir. İnfüzyon hızı düşük tutulmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Mevcut veri bulunmamaktadır..

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Alüminyum içeriğinin 200 mg/l'den fazla olmadığı durumlarda diyaliz hastalarına uygulanabilir. Aynı zamanda kan albumin düzeyi 2 g/dL olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında kullanılabilir.

Eğer etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla UMAN ALBUMIN kullandıysanız

İnfüzyon hızı ve dozajı yüksek ise kan hacmi artışı (hipervolami) oluşabilir. Bu durumda ilk olarak kardiyovasküler aşırı yüklenmesinin klinik belirtileri (baş ağrısı, nefes darlığı, şah damarlarında aşırı kan toplanması) veya kan basıncının artması, ven basıncının yükselmesi ve akciğer ödemi (el ve ayaklarda soğukluk, kalp atışının hızlanması, ağız ve dudaklarda morarma, hızlı nefes alıp verme) gibi belirtilerden en az birini fark ettiyseniz hemen doktorunuza haber veriniz. Çünkü bu durumda infüzyonu hemen durdurmak gerekir ve hemodinamik parametrelerin dikkatle izlenmesi gerekir. Ayrıca, idrar üretimi ve kalp işlevleri klinik durumun ciddiyetine göre artırılmalıdır.

UMAN ALBUMIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

UMAN ALBUMIN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

UMAN ALBUMIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Mevcut veri bulunmamaktadır.

Bugüne kadar UMAN ALBUMIN'in diğer ürünlerle etkileşimleri bildirilmemiştir.

GEÇİMSİZLİKLER
UMAN ALBUMIN diğer ilaçlar, tam kan ve eritrosit paketleri veya protein presipitasyonuna yol açabilecek diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
Klinik şartlar uygun olduğu takdirde, UMAN ALBUMIN %0.9'luk NaCl veya Dekstroz'un sudaki %5 ve %10'luk solüsyonları ile sulandırılabilir.
UMAN ALBUMIN %20 : Minumum %95'i insan albumini olan 200 g/l plazma proteinleri içeren solüsyon.

Yardımcı Maddeler :

Sodyum klorür 4.52 g/l
Sodyum kaprilat 2.660 g/l (16 mmol/l)
Asetil triptofan 3.940 g/l (16 mmol/l)
Enjeksiyonluk su 1000 ml'ye tamamlayacak kadar
Toplam sodyum konsantrasyonu 123.5 - 136.5 mmol/l
Farmakoterapötik grup: Plazma bileşenleri ve plazma protein fraksiyonları

ATC Kodu: B05AA01.

Albumin nicel olarak plazma total proteinin yarısından fazlasını, karaciğerdeki protein sentezi aktivitesinin yaklaşık %10'unu oluşturur. UMAN ALBUMIN 200 g/l uygun hiperonkotik etkiye sahiptir. Albumin'in en önemli fizyolojik fonksiyonları kanın onkotik basıncına katkısının sonuçları ve taşıma fonksiyonlarıdır. Albumin dolaşan kan hacmini stabilize eder ve hormonlar, enzimler, tıbbi ürünler ve toksinler için taşıyıcıdır.

-Albümin preparatlarına karşı geçmişte alerjik reaksiyon hikayesi
- Hipervolemi ve sonuçları (örneğin atı hacmi artışı, kan basıncı yükselmesi) veya hemadülasyonun hastalar için tehlike oluşturabileceği tüm durumlar:
Bu durumlara ait örnekler aşağıdadır:
- Dekompanse kalp yetmezliği
- Hipertansiyon
- Özofagus varisleri
- Akciğer ödemi
- Hemorajik diyatez
- Ağır Anemi
- Renal ve post- renal anüri
- Konsantre solüsyonlar için ise ayrıca;
- Dehidratasyon (beraberinde yeterli sıvı verilmediği takdirde)

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message