Exelon 2 Mg 120 Ml Solüsyon

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  260.25 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Rivastigmin
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Exelon 2 Mg 120 Ml Solüsyon , Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 260.25 TL olup Normal Reçetelidir. 8699504590258 barkodlu EXELON Her bir mililitre solüsyon 2 mg rivastigmin (rivastigmin hidrojen tartarat şeklinde) içerir.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Hafif-orta derecedeki Alzheimer tipi demans hastalığının semptomatik tedavisi.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Advers etkiler genellikle hafif-orta şiddettedir ve genellikle, herhangi bir terapötik
  girişime ihtiyaç bırakmaksızın ortadan kaybolur. Advers etkilerin sıklık ve şiddeti
  genellikle yüksek dozlarda artmaktadır.
  Genel bozukluklar:
  Yorgunluk, güçsüzlük
  Santral ve periferik sistem bozuklukları:
  Baş dönmesi, baş ağrısı, uyku hali
  Gastrointestinal sistem bozuklukları:
  Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, iştah kaybı, dispepsi
  Kadın hastaların bulantı, kusma, iştah kaybı ve kilo kaybı gibi advers etkilere daha
  duyarlı oldukları bulunmuştur.
  EXELON tedavisine karaciğer fonksiyon testleri ve EKG dahil hiçbir laboratuvar
  testinin sonuçlarında değişiklikler eşlik etmediğinden, tedavi sırasında bu
  parametrelerin özel olarak izlenmesine ihtiyaç yoktur.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  EXELON kullanımına advers kardiyovasküler etkiler eşlik etmez. Ancak hasta sinüs
  sendromu veya şiddetli kardiyak aritmi vakalarında diğer kolinomimetiklerde olduğu
  gibi, EXELON kullanırken de dikkatli olmak gerekir.
  Kolinerjik uyarı, mide asidi salgısının artmasına neden olabilir. Klinik çalışmaların
  sonuçları ülseratif durumları akla getiren semptomlarda herhangi bir artış
  göstermemesine rağmen bu gibi hastalıklara eğilimli hastalarda yine de dikkatli
  olmak gerekir.
  Daha önce solunum hastalığı geçirmiş olan veya tedavi sırasında solunum hastalığı
  bulunan vakalar da dahil olmak üzere, EXELON ile tedavi edilen hastalarda solunum
  sistemiyle ilgili yeni belirtiler ve semptomlar gelişmemiş, ya da mevcut belirti ve
  semptomlar şiddetlenmemiştir. Ancak diğer kolinomimetikler gibi EXELON da bu
  hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Akut bronşiyal astım hastalarının EXELON ile
  tedavisi konusunda herhangi bir deneyim yoktur.
  Kolinomimetikler üriner obstrüksiyonu ve konvülsiyonları şiddetlendirebilir. Böyle bir
  durum EXELON kullanımı sırasında gözlenmemiş olmakla birlikte yine de dikkatli
  olunması önerilir.
  Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı:
  Hayvanlarda yapılan çalışmalarda rivastigmin herhangi bir teratojen etki
  göstermemiştir. Ancak EXELON'un gebe kadınlardaki ilaç emniyeti saptanmış
  değildir ve gebe kadınlarda bu ilaç ancak, beklenen faydalar, fetusun görebileceği
  zararlardan fazla olduğu takdirde kullanılmalıdır.
  Laktasyon: EXELON'un anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, bu ilacı
  kullanan anneler bebeklerini emzirmemelidir.
  Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi:
  EXELON ile tedavi edilen hastalarda herhangi bir hareket fonksiyonu bozukluğu
  görülmemiştir. Ancak Alzheimer hastalarının araç veya karmaşık makineleri
  kullanmaya devam etme konusundaki yetenekleri, kendilerini tedavi eden doktor
  tarafından rutin olarak değerlendirilmelidir.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Rivastigmin, başlıca esterazlar tarafından hidroliz yoluyla metabolize edilir. Sitokrom
  P450 izoenzimleri tarafından minimal bir metabolizma söz konusu olduğundan
  rivastigminin, bu enzimlerin metabolize ettiği diğer ilaçlarla herhangi bir
  farmakokinetik etkileşim göstermesi beklenmez.
  Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda EXELON ile digoksin, varfarin, diazepam
  veya fluoksetin arasında hiçbir farmakokinetik etkileşim görülmemiştir. Varfarinin
  protrombin zamanında meydana getirdiği uzama EXELON verilmesinden etkilenmez.
  Digoksin ve EXELON'un birlikte verilmesini takiben kardiyak kondüksiyon üzerinde
  istenmeyen herhangi bir etki gözlenmemiştir.
  Alzheimer hastalığı vakalarında EXELON'un antasitler, antiemetikler, antidiyabetikler,
  merkezi etkili antihipertansifler, ß-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, inotrop ilaçlar,
  antianginal ilaçlar, nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar, östrojenler, analjezikler,
  benzodiazepinler ve antihistaminler gibi yaygın olarak reçete edilen ilaçlarla birlikte
  kullanılmasıyla, EXELON kinetiğinde herhangi bir değişiklik ya da klinikte önemi olan
  istenmeyen etkilerin gelişme riskinde herhangi bir artış gözlemlenmemiştir.
  Farmakodinamik etkileri göz önünde tutularak EXELON, diğer kolinomimetik ilaçlarla
  birlikte verilmemelidir ve antikolinerjik ilaçların etkisini bozabilir.
  Bir kolinesteraz inhibitörü olarak EXELON, anestezi sırasında süksinilkolin-tipi kas
  gevşeticilerin etkilerini şiddetlendirebilir.


  Formül

  Formülü:

  Bir kapsül 1.5-3.0-4.5-6 mg rivastigmin (hidrojen tartarat şeklinde) içerir.
  Yardımcı maddeler: Sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, titan dioksit


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
  Uygulama: EXELON sabah ve akşamları yemek ile birlikte olmak üzere günde 2 defa
  alınmalıdır.
  Başlangıç dozu: Günde 2 defa 1.5 mg.
  Doz titrasyonu: Önerilen başlangıç dozu, günde 2 defa 1.5 mg'dır. Bu doz, en az 2
  hafta devam eden bir tedaviden sonra, iyi tolere edilirse doz günde 2 defa 3
  miligrama yükseltilebilir. Dozun daha sonra günde 2 defa 4.5 ve 6 miligrama
  yükseltilmesi, her bir dozla minimum 2 haftalık tedavi sonrasında ve hastanın o dozu
  iyi tolere etmesinden sonra düşünülmelidir.
  Tedavi sırasında bulantı, kusma, karın ağrısı veya iştah azalması gibi advers etkiler
  gelişir ya da kilo kaybı görülürse, bir veya birkaç dozun alınmaması, bunları ortadan
  kaldırabilir. Advers etkiler devam ederse günlük doz, iyi tolere edilmiş bir önceki,
  doza indirilmelidir.
  İ
  dame dozu: Günde 2 defa 1.5 - 6 mg; maksimal terapötik yarar sağlanabilmesi için
  hastaların, tolere ettikleri en yüksek dozu idame dozu olarak kullanmaları gerekir.
  Önerilen maksimal günlük doz: Günde 2 defa 6 mg.
  Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanım: Böbrek veya karaciğer
  bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına ihtiyaç yoktur.
  Çocuklar:
  Exelon ile tedavi çocuklarda tavsiye edilmemektedir.
  Doz Aşımı ve Tedavisi:
  Semptomlar: Kazaen oluşan hemen hemen bütün doz aşımı vakalarına hiçbir klinik
  belirti ya da semptom eşlik etmemiş ve hastalar, EXELON kullanmaya devam
  etmiştir. Görülen belirtiler bulantı, kusma ve diyare olmuş, ancak bunların büyük
  bölümünde herhangi bir tedavi girişimine ihtiyaç duyulmamıştır. 46 mg rivastigmin
  alan bir hasta, konservatif tedaviyle 24 saat içerisinde tamamen iyileşmiştir.
  Tedavi: Rivastigminin plazmadaki yarı-ömrü 1 saat, asetilkolinesteraz inhibisyonunun
  süresi ise 9 saat kadar olduğundan, aşırı doz alan ve hiçbir semptom vermeyen
  hastaların sonraki 24 saat içerisinde hiç EXELON almaması önerilir. Şiddetli bulantı
  ve kusmaların eşlik ettiği doz aşımında, antiemetik kullanımı düşünülmelidir. Diğer
  advers olaylar karşısında da gerekli semptomatik tedavi uygulanmalıdır.
  Çok yüksek dozaşımı durumunda atropin kullanılabilir. Bunun için başlangıçta
  önerilen atropin sülfat dozu, intravenöz olarak 0.03 mg/kg'dır; daha sonraki dozlar,
  klinik cevaba göre düzenlenir. Antidot olarak skopolamin kullanılması önerilmez.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Rivastigmine, diğer karbamat türevlerine veya formülasyonun diğer bileşenlerine
  karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalarda EXELON kullanılmaması gerekir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Hayvanlarda rivastigmin ve/veya metabolitlerin süte geçtiği görülmüştür. Rivastigminin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren kadınlar, rivastigmin kullanmamalıdır.

  Yorum Yapın