Hytrin 5 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  51.25 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. Terazosin Hcl
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Hytrin 5 Mg 30 Tablet , Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 51.25 TL olup Normal Reçetelidir. HYTRIN etken maddesi Terazosin Hcl olup 8699548011146 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Hytrin semptomatik selim prostat hıperplazisinin tedavisinde endikedir. Hytrin ile tedavi edildiğinde, oriner akışta artış ve SPH semptomlarında iyileşme görülür.Hytrin'in amelıyat insidansı, akutoriner obstrüksiyonu ve SPH'in diğer komplikasyonları üzerine uzun dönem etkileri henüz tayin edilmemiştir.Hytrin tabletleri ayrıca hıpertansiyon tedavisinde de endikedir.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Selim Prostat Hiperplazisi (SPH):Klinik Çalışmalarda Selim Prostat Hiperplazisi tedvsinde rastlanan yan etkiler şunlardır; -Genel olarak vücut: Asteni, Flu sendromu, Baş Ağrısı; -Kardiyovasküler sistem:Hipotansiyon Palpitasyonlar, postural hipotansiyon, Senkop;-Sindirim Sistemi:Bulantı; -Metabolik ve Nutrisyonel Bozukluklar:Periferal ödem, Kilo artışı;-Sinir Sistemi: Baş dönmesi, Somnolans, Vertigo; -Solunum Sistemi: Dispne, Nazal konjesyon, Rinit; -Özel Duyular:Görme bulanıklığı/dokunma duyusunun zayıflaması; -Ürogenital Sistem:İmpotans, İdrar yolu enfeksiyonu.Trombositopeni, atriyal fibrilasyon ve ayrıca priapizm rapor edilmiştir. Ama sebep ve etki ilişkisi açıklanmamıştır.Hipertansiyon:Klinik çalışmalarda: hipertansiyon tedavisinde tedavisinde rastlanan etkiler şunlardır.-Genel olarak vücvut:Asteni, bel ağrısı, baş ağrısı; -Kardiyovasküler Sistem:Palpitasyonlar, Postural hipotansyon, Taşikardi;-Sindirim Sistemi:Bulantı; -Metabolik ve Nutrisyonel Bozukluklar:Ödem, Periferal ödem, Kilo alma;-Kas İskelet Sistemi:Kol- Bacak ağrıları; -Sinir Sistemi:Depresyon ,Baş dönmesi, Libido azalması, Sinirlilik, Parestezi, Somnolans,-Solunum Sistemi:Dispne, Nazal konjesyon, Sinüzit; -Özel duyular: Görme bulanıklığ;-Ürogenital Sistem: İmpotansGenel Olarak Vücut:Göğüs ağrısı, Fasiyal ödem, Ateş, Vazodilatasyon;Sindirim Sistemİ:Konsiptasyon, Diyare, Ağız kuruluğu, Dispepsi, Şişkinlik, Kusma;-Metabolik ve Nutrisyonel Bozukluklar:Gut; -Kas İskelet Sistemi:Artralji, Artrit, Eklem rahatsızlıkları, Miyalji;-Sinir Sistemi:Anksiete, İnsoma,-Solunum Sistemi: Bronşit, Soğuk algınlığı semptomları, Epistaksi, İnfluenza, semptomları, şiddetli öksürük, Farenjit, Rinit,-Deri:Prürit, Döküntü, Terleme, -Özel Duyular: Görme Bozukluğu Konjunktivit, Kulak Çınlaması;Ürogenital Sistem: Sık idrara çıkma, özellikle post-menopoz dönemindeki kadınlarda bildirilen ürinerİnkontinans, idrar yolları enfeksiyonu. Hastalarda Hytrin Tablet kullanımını takiben nadir olarak anafilaksi dahil alerjik reaksiyonlar görülebileceği bildirilmiştir. Trombositopeni, atriyal fibrilasyon, ve ayrıca priapizm rapor edilmiştir; ama sebep ve etki ilişkisi açıklanmamıştır.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Senkop ve "İlk-doz"etkisi: Hytrin tabletleri, alfa adrenerjik blokaj yapan diğer ajanlar gibi tedavinin ilk dozunu veya ilk birkaç dozunu takiben, kan basıncında belirgin düşüşe özellikle postural hipotansiyon ve senkopa neden olabilir.Tedavi birkaç günden daha fazla kesilirse ve sonra tekrar başlanırsa benzer bir etki beklenebilir. Alfa adrenerjik blokaj yapan diğer ajanlarla da dozun hızlı arttırılmasıyla veya diğer antihipertansif ilaçların ilavesi ile senkop bildirilmiştir. Bazen, senkop apizodundan önce kalp atım hızını 120-160 vuruş olduğu bir supraventriküler taşikardi atağı görülebilirsede senkopun aşırı postural hipotansif bir etkiye bağlı olduğu düşünülmektedir. İlaveten postural hipotansiyon semptomlarına, hemodilüsyon katkısının olasılığı düşünülmalidir.
  Çoğul dozlar kullanıldığında senkop (mutlaka başlangıç dozuna eşlik etmeyen ) bildirilmiştir.Selim prostat hiper plazili olan hastalarda senkop bildirilmiştir.
  Eğer senkop oluşursa, hasta yatar pozisyona getirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Hytrin tabletlerinin ortostatik etkisinin kronik kullanımında ile doz verildikten kısa süre sonra daha fazla olduğunu gösteren bulgular vardır.Tedavinin ilk 7 günü risk daha fazladır, ama bütün zaman aralıklarında söz konusudur.
  Geçmişinde miktürisyon senkopu olan hastalara alfa-bloker verilmelidir.
  Prostat kanseri ve SPH aynın semptomları verilebilir. Bu iki hastalık sıklıkla aynı anda mevcut olabilir. Dolayısıyla, SPH olduğu düşünülen hastalar ilaç tedavisine başlaman önce , prostatik karsinom açısından kontrol edilmelidir.
  Ortostatik Hipotansiyon :Senkop Hytrin tabletlerinin en şiddetli ortostatik yan etkisi olduğu halde kan basıncını düşmesine bağlı olan başdönmesi, sersemlik ve çarpıntı gibi smptomlar çok daha yaygındır.Selim Prostat Hiperplazili hastalarda baş dönmesı, hipotansiyon, postural hipotansiyon senkop ve vertigo görülmüştür.Bu tür olayların potansiyel sorun oluşturduğu mesleklerde çalışan hastaların tedavisinde özellikle dikkatli olunmalıdır.
  Laboratuvar Testleri :Kontrollü klinik çalışmalarda hematokrit hemoglobin, beyaz kan hücreleri, total protein ve albümin değerlerinde ufak ama istatiksel olarak önemli ( anlamlı )düşüşler olmuştur.Bu laboratuvar bulguları hemodilüsyon olasılığını düşündürür. Hytrin ile 24 aylık tedavide, prostat spesifik antijen (PSA)seviyelerinde önemli bir değişiklik olmamıştır.
  Hamilelikte Kullanım :Hamilelerde yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Hytrin gebelikteki güvenirliliği bilinmemektedir: HYTRIN hamilelikte önerilmez.Emziren Annelerde :Terazosinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bir çok ilaç anne sütune geçtiğinden emziren annelere terazosin verilirken dikkatli olunmalıdır.
  Pediatrik Kullanım : Çocuklarda güvenlik ve etkinlik çalışmaları yapılmamıştır.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Selim-Prostat Hiperplazisi (SPH) :ACE veya diüratiklerle birlikte terazosin tedavisi uygulanan SPH'li hastalarda baş dönmesi veya başdönmesi ile alakalı diğer yan etkileri yüzdesi; çift-kör plasebo kontrollü çalışmalardaki terazosin kullanan hastalarındakinden daha yüksek görünmektedir.Eğar Hytrin tedavisinde birkaç gün verilirse, tedaviya başlangıç dozu kullanarak başlanmalıdır.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Eğer ilaç tedavisinde birkaç gün ara verilirse, tedaviye tekrar başlangıç dozu kullanılarak başlanmalıdır. Selim Prostat Hiperplezisi Başlangıç Dozu :Yatarken 1 mg tüm hastalar için başlangıç dozudur ve başlangıç dozu olarak bu doz aşılmamalıdır.Şiddetli hipotansif etki olasılığını en aza indirmek için bu başlangıç doz rejimi kesinlikle izlenmelidir.Sonraki Dozlar :Semptomların ve idrar akış hızlarının istenilen iyileşmesine sağlamak için doz günde bir defa 2 mg , 5mg veya 10 mg'a basamak basamak arttırılabilir.Günde 1 defa 5 ila 10 mg doz klinik yanıt için genellikle gereklidir. Diğer İlaçlarda kullanım :Hytrin tabletleri diğer antihipertansif ajanlarla birlikte özellikle kalsiyum kanal blokeri verapamil ile kullanıldığında , önemli hipotansiyon olasılığından sakınmak için, dikkat gösterilmelidir.Hytrin tabletle birlikte diğer antihipertansif ilaçlar kullanıldığında , doz azaltılması ve birinin yeniden titrasyonu gerekli olabilir.Hipertansiyon : Hytrin dozu ve doz aralığı her hastanın kan basıncına göre ayarlanmalıdır.Başlangıç Dozu:yatarken 1 mg tüm hastalar için başlangıç dozusdur ve başlangıç dozu olarak bu doz kesinlikle aşılmamalıdır. Şiddetli hipotansif etki olasılığını en aza indirmek için bu başlşangıç doz rejimi kesinlikle izlenmelidir.Sonraki dozlar:İstenen kan basıncı yanıtını elde etmek için doz yavaş yavaş arttırılabilir. Genel olarak önerilen doz günde 1 kez verilen 1-5 mg arasındadır, bununla birlikte bazı hastalar günde 20 mg gibi yüksek dozlardan yarar görebilir. 20 mg'ın üzerindeki dozların kan basıncında daha fazla bir etki yapmadığı görülmüş ve 40 mg üzerindeki dozlar araştırılmıştır. Doz aralığı süresince kontolün sürdürüldüğünden emin olmak için kan basıncı doz arlığının sonunda izlenmelidir. Maksimum ve minimum yanıtların benzer olduğunu görmek aşırı hipotansif etkiler sonucunda oluşabilecek baş dönmesi ve palpitasyonlar gibi semptomları değerlendirmek için doz verildikten 2-3 saat sonra kan basıncını ölçmek yardımcı olabilir. Eğer terazosin uygulanmsına bir kaç gün ara verilirse, tedaviye başlangıç dozunu kullanarak başlanmalıdır. Klinik çalışmalarda başlangıç dozu dışında doz sabahları verilmiştir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Hytrın tabletleri tarazosin hidroklorüre hipersansitif olan hastalarda kontrendikedir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Terazosinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden emziren annelere terazosin verilirken dikkatli olunmalıdır.

  Yorum Yapın