Avodart 0.5 Mg 30 Yumuşak Kapsül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  46.71 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş Dutasterid
  N
  X
  ?
  ?
  E
  Avodart 0.5 Mg 30 Yumuşak Kapsül , Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 46.71 TL olup Normal Reçetelidir. 8699522196906 barkodlu AVODART Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Avodart prostat büyüklüğünü azaltmak, semptomları hafifletmek, üriner akışı iyileştirmek ve akut üriner retansiyon (AUR) ve BPH ile ilgili cerrahi riskini azaltmak suretiyle İyi Huylu Prostat Hiperplazisini (BPH) tedavi eder ve ilerlemesini durdurur


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Avodart iyi tolere edilmektedir. Araştırmacı tarafından ilaçla ilgili olduğu düşünülen advers olaylar (insidans ≥%1) plaseboyla karşılaştırıldığında, Avodart ile yapılan plasebo kontrollü üç faz III çalışmada daha sık bildirilmişlerdir:


  Advers Olay
  Yıl 1
  Yıl 2

  Plasebo
  N = 2158

  Dutasterid
  N = 2167

  Plasebo
  N = 1736

  Dutasterid
  N = 1744

  İktidarsızlık
  %3.0
  %6.0
  %1.2
  %1.7

  Libido değişimi (düşüş)
  %1.9
  %3.7
  %0.3
  %0.6

  Boşalma düzensizlikleri
  %0.7
  %1.8
  %0.1
  %0.5

  Jinekomasti*
  %0.5
  %1.3
  %0.3
  %1.3

  * Göğüs büyümesi ve/veya göğüs hassasiyet de dahil
  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Dutasterid deriden absorbe olur, bu yüzden de kadınlar ve çocuklar çatlak kapsüllerle temastan kaçınmalıdır (bkz: Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım). Çatlak kapsüllerle temas gerçekleştiğinde, temas eden bölge derhal su ve sabunla yıkanmalıdır.

  Karaciğer yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Dutasterid geniş ölçüde metabolize olduğundan ve yarı ömrü 3 ila 5 hafta arası olduğundan, karaciğer hastalığına sahip kişilere dutasterid verilirken dikkatli olunmalıdır. (Bkz: Kullanım Şekli ve Dozu ve Farmakokinetik Özellikler).

  Prostat Spesifik Antijen (PSA) ve prostat kanseri teşhisi üzerindeki etkileri: BPH'li hastalarda, Avodart tedavisine başlamadan önce ve sonrasında periyodik olarak, prostat kanseri değerlendirmelerinin yanında dijital rektal muayene yapılmalıdır. Prostat spesifik antijenin (PSA) serum konsantrasyonu, prostat kanserinin teşhis edilmesi için yapılan taramanın önemli bir unsurudur. Toplam serum PSA konsantrasyonu 4 ng/ml'den daha yüksek ise daha ayrıntılı bir değerlendirme ve prostat biyopsisi gerekir. Doktorlar, Avodart alan hastalarda 4 ng/ml'den düşük bir başlangıç PSA değerinin prostat kanseri teşhisini uzaklaştırmadığını bilmelidirler. Avodart BPH'li hastalarda, prostat kanseri mevcut olsa dahi, serum PSA seviyelerinde altı ay sonunda yaklaşık %50'lik bir düşüşe neden olur. Tüm başlangıç PSA değerlerinde görüldüğü üzere değer aralığı 1.5 - 10 ng/ml olan hastalarda, bireysel farklılıklar olsa da, PSA seviyesinde yaklaşık %50'lik bir düşüş olacağı önceden tahmin edilebilir. Bu yüzden, altı ay veya daha uzun süreyle Avodart tedavisi gören bir erkeğin aralık dışında yer alan bir PSA değerini yorumlamak için, tedavi görmemiş erkeklerdeki normal aralıklarla karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla değeri iki katına çıkarılmalıdır. Bu ayarlama PSA deneyinin duyarlılığını ve özelliğini korur ve prostat kanserini teşhis etme yetisini sürdürür. Avodart kullanırken PSA seviyelerinde meydana gelen uzun süreli herhangi bir artış, Avodart tedavisinin düzenli kullanılıp kullanılmadığı da düşünülerek dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Toplam serum PSA seviyeleri, tedavi kesildikten sonraki 6 ay içinde başlangıç değerlerine geri döner. Serbest PSA'nın toplam PSA'ya oranı Avodart etkisi altında dahi sabit kalır. Doktorlar Avodart tedavisindeki erkeklerde prostat kanserinin teşhisine yardımcı olması için serbest PSA yüzdesini seçtikleri takdirde, bunun değerinde herhangi bir ayarlama yapmak gerekli görülmemektedir.

  Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik kategorisi X. Avodart'ın kadınlarda kullanımı kontrendikedir. 5-α redüktaz inhibitörleri, testosteronun dihidrotestosterona dönüşmesini inhibe ederler. Dolayısıyla, Avodart dahil olma üzere bu ilaçlara maruz kalan bir kadının karnındaki erkek fetüsün dış genital gelişimini inhibe edilebilir. Avodart'ın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir

  Araç ve makina kullanımına etkisi: Avodart'ın farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerine dayanılarak, araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi beklenmez.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  İn vitro ilaç metabolizması çalışmaları dutasteridin insan sitokrom P450 izoenzimi CYP3A4 tarafından metabolize olduğunu göstermektedir. Bu yüzden, CYP3A4 inhibitörlerinin mevcut olduğu durumlarda kan konsantrasyonlarında yükselme görülebilir. Faz II verileri, CYP3A4 inhibitörleri olan verapamil (%37) ve diltiazem
  (%44) ile birlikte verildiğinde dutasteridin klerensinde bir düşüş olduğunu göstermektedir. Bunun tersine, bir başka kalsiyum kanalı antagonisti olan amlodipin dutasterid ile beraber verildiğinde, klerenste herhangi bir düşüş görülmemiştir. Güvenlik aralığının genişliği nedeniyle (hastalara altı aya kadar, tavsiye edilen dozun ve terapötik serum konsantrasyonlarının on katına kadar dozlar verilmiştir), CYP3A4 inhibitörlerinin varlığında dutasteridin klerensinde bir azalma ve bunu takiben dutasterid maruz kalmada klerensde klinik olarak önemli herhangi bir artış gözlenmemiştir. Bu yüzden de herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Dutasterid, invitro olarak, insan sitokrom P450 izoenzimleri CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 ve CYP2D6 tarafından metabolize edilmemektedir. Dutasterid ne insanlarda in vitro olarak sitokrom P450 ilaç metabolize edici enzimlerini inhibe etmekte, ne de sıçanlar ve köpeklerde in vivo olarak sitokrom P450 enzimlerini uyarmaktadır. İn vitro çalışmalar dutasteridin warfarin, diazepam veya fenitoini plazma proteininden çıkarmadığını veya bu model bileşiklerin dutasteridin yerini almadığını göstermektedir. Klinik ilaç etkileşim çalışmaları dutasterid ve tamsulosin, terazosin, warfarin, digoksin ve kolestiramin arasında klinik açıdan önemli herhangi bir farmakokinetik veya farmakodinamik etkileşim bulunmadığını göstermiştir. Diğer bileşiklerle spesifik etkileşim çalışmaları yapılmamasına rağmen, üç adet faz III pivotal etkinlik çalışmasında dutasterid alan deneklerin yaklaşık %90'ı beraberinde başka ilaçlar da almışlardır. Avodart ile beraber anti-hiperlipidemikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, beta-adrenerjik bloker ajanları, kalsiyum kanalı blokerleri, kortikosteroidler, diüretikler, nonsteroidal anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), fosfodiesteraz Tip V inhibitörleri ve kinolon antibiyotikler kullanıldığında, beraber kullanımdan kaynaklanan klinik açıdan önemli herhangi bir advers etkileşim gözlenmemiştir. İki hafta boyunca Avodart ile kombine halde tamsulosin ve terazosin verilerek bir ilaç etkileşim çalışması yapılmıştır. Sonucunda herhangi bir farmakokinetik veya farmakodinamik etkileşim görülmemiştir. 9 ay boyunca tamsulosinle birlikte dutasterid verilerek yapılan daha büyük bir klinik çalışmada Avodart'ın alfa blokeri ile kombinasyonunun iyi tolere edildiği gösterilmiştir.


  Formül

  Formülü:

  Etkin madde: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir.
  Yardımcı maddeler: Kaprilik / kaprik asit monodigliseritleri, bütil hidroksitoluen (E321),
  jelatin, gliserol, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), lesitin, kırmızı demir oksit
  (E172), polivinil asetat fitalat, polietilen glikol, propilen glikol, orta zincirli trigliseritler


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Yetişkin erkekler (yaşlılar dahil): Avodart'ın tavsiye edilen dozu günde bir kere oral yolla alınmak suretiyle bir kapsüldür (0.5 mg). Kapsüller bütün olarak yutulmalıdır (bkz Özel Uyarılar ve Önlemler). Erken safhalarda bir ilerleme görülse de, tedaviye tatmin edici bir yanıt alınıp alınmadığını objektif olarak değerlendirebilmek için en az 6 aylık bir tedavi gerekebilir. Avodart aç veya tok karnına alınabilir. Böbrek Yetmezliği: Böbrek yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Ancak, dutasteridin kararlı durumdaki 0.5 mg'lık dozunun %0.1'inden azı insan idrarında geri kazanılır, bu yüzden de böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir. (bkz: Farmakokinetik Özellikler). Karaciğer Yetmezliği: Karaciğer yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir (Bkz: Özel Uyarılar ve Önlemler ve Farmakokinetik Özellikler).

  DOZ AŞIMI
  Avodart ile yapılan gönüllü çalışmalarında, dutasteridin 40 mg/gün'e (terapötik dozun 80 katı) kadar olan dozları önemli güvenilirlik kaygıları olmaksızın 7 gün boyunca uygulanmıştır. Klinik çalışmalarda, günde 5 mg'lık dozlar 6 ay boyunca verildiğinde, 0.5 mg'lık terapötik dozlarda meydana gelen advers etkilere ilave herhangi bir etki meydana gelmemiştir. Avodart için belirli bir antidot bulunmamaktadır, bu yüzden
  doz aşımından şüphelenildiği durumlarda uygun şekilde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

  SAKLAMA KOŞULLARI
  30ºC'nin altındaki oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Avodart'ın kadınlar ve çocuklarda kullanımı kontrendikedir (bkz: Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım)
  Avodart; dutasterid, diğer 5-alfa redüktaz inhibitörlerine veya preparatın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

  Yorum Yapın