Epitam 250 Mg 100 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  139.42 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Ali Raif İlaç San. A.Ş. Levetirasetam
  N
  ?
  ?
  X
  E
  Epitam 250 Mg 100 Film Tablet , Ali Raif İlaç San. A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 139.42 TL olup Normal Reçetelidir. 8699543091020 barkodlu EPITAM Her bir film kaplı tablet 250 mg levetirasetam içerir.

  Endikasyon

  •    16 yaş ve üzeri hastalarda, sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçtı nöbetlerin tedavisinde monoterapi olarak kullanılır.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EPITAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, EPİTAM'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  •    Halsizlik, hafif baş dönmesi ya da sersemlik hissi veya nefes almada güçlük; bu bulgular ciddi alerjik (anaflaktik) reaksiyon belirtileri olabilir.

  •    Yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi (Quincke ödemi)

  •    Grip benzeri belirtiler ve yüzde kızarıklığı takip eden, yüksek ateşin eşlik ettiği yayılmış döküntü, kan testlerinde görülen karaciğer enzim seviyelerinde yükselme ve beyaz kan hücrelerinin bir türünde artış (eozinofıli) ve lenf nodlarında büyüme (eozinofıli ve sistemik belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonu [DRESS])

  •    İdrar hacminde azalma, yorgunluk, bulantı, kusma, zihin karışıklığı (konfüzyon), bacaklar, ayak bilekleri veya ayaklarda şişme; bu bulgular böbrek fonksiyonundaki ani düşüşün belirtisi olabilir.

  •    Kabarcık oluşturabilen ve küçük hedef tahtaları gibi görünen (merkezinde koyu lekeler, etrafında daha açık renk bir alan ve dış kısmında koyu bir halka) cilt döküntüsü (multiform eritem)

  •    Kabarcıkların ve özellikle ağız, burun, göz ve genital bölge çevresinde deri soyulmasının eşlik ettiği yaygın döküntü (Stevens Johnson sendromu)

  •    Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasında deri soyulmasına neden olan daha şiddetli bir tür döküntü (toksik epidermal nekroliz)

  •    Ciddi zihinsel değişiklikler veya yakınlarınız sizde zihin karışıklığı (konfüzyon), somnolans (uyuklama hali), amnezi (bellek kaybı), bellek yetmezliği (unutkanlık), anormal davranışlar ya da istemsiz veya kontrolsüz hareketler gibi nörolojik belirtiler olduğunu fark ederse. Bunlar ensefalopatinin (beyin hastalığı, hasarı veya fonksiyon bozukluğu) belirtileri olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  görülebilir.

  Çok seyrek Bilinmiyor


  10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın l’inden fazla görülebilir. 100 hastanın l’inden az, fakat 1000 hastanın l’inden fazla görülebilir. 1000 hastanın l’inden az, fakat 10.000 hastanın l’inden fazla

  10.000 hastanın l’inden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  •    Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)

  •    Uyuklama hali (Somnolans)

  •    Baş ağırısı

  Yaygın:

  •    İştahsızlık (Anoreksi)

  •    Depresyon

  •    Düşmanca davranış/saldırganlık

  •    Kaygı (Anksiyete)

  •    Uykusuzluk (İnsomni)

  •    Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)

  •    İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)

  •    Denge bozukluğu

  •    Sersemlik hissi

  •    Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)

  •    İstemsiz titreme (Tremor)

  •    Dönme hissi (Vertigo)

  •    Öksürükte artış

  •    Karın ağrısı

  •    İshal

  •    Hazımsızlık (Dispepsi)

  •    Bulantı

  •    Kusma

  •    Döküntü

  •    Yörgünlük (Asteni/hal sizlik)

  Yaygın olmayan:

  •    Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma

  •    Kanda akyuvar sayısında azalma

  •    Kilo artışı

  •    Kilo kaybı

  •    İntihar girişimi ve intihar düşüncesi

  •    Mental bozukluk

  •    Anormal davranışlar

  •    Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsam)

  •    Kızgınlık

  •    Zihin karışıklığı (Konfüzyon)

  •    Panik atak

  •    Duygusal değişkenlik / duygudurum dalgalanmaları

  •    Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)

  •    Bellek kaybı (Amnezi)

  •    Unutkanlık (Bellek yetmezliği)

  •    Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)

  •    İğnelenme hissi (Parestezi)

  •    Dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)

  •    Çift görme

  •    Bulanık görme

  •    Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

  •    Saç dökülmesi

  •    Deri iltihabı (Ekzama)

  •    Kaşıntı

  •    Kas zayıflığı

  •    Kas ağrısı (Miyalji)

  •    Yaralanmalar

  Seyrek

  •    Enfeksiyon

  •    Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma

  •    Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS, anaflaktik reaksiyon [ağır ve önemli alerjik reaksiyon], Quincke ödemi [yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi])

  •    Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma

  •    İntihar

  •    Kişilik bozuklukları (Davranış bozukluğu)

  •    Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)

  •    Başı, gövdeyi ve uzuvları etkileyen kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)

  •    Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)

  •    Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)

  •    Pankreas iltihabı (Pankreatit)

  •    Karaciğer yetmezliği

  •    Karaciğer iltihabı (Hepatit)

  •    Böbrek fonksiyonunda ani düşüş

  •    Kabarcık oluşturabilen ve küçük hedef tahtaları gibi görünen (merkezinde koyu lekeler, etrafında daha açık renk bir alan ve dış kısmında koyu bir halka) cilt döküntüsü (Multiform eritem)

  •    Kabarcıkların ve özellikle ağız, burun, göz ve genital bölge çevresinde deri soyulmasının eşlik ettiği yaygın döküntü (Stevens Johnson sendromu)

  •    Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasında deri soyulmasına neden olan daha şiddetli bir tür döküntü (Toksik epidermal nekroliz)

  •    Rabdomiyolizin (kas dokusunun bozulması) ve bununla ilişkili olarak kandaki kreatin fosfokinaz artışı. Japon hastalarda görülme sıklığı, Japon olmayan hastalara kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir.

  •    Yürüme güçlüğü

  En sık bildirilen advers reaksiyonlar nazofarenjit, somnolans (uyuklama hali), başağrısı, yorgunluk ve sersemlik hissidir. Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.


  Uyarı ve Önlemler

  EPITAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EPITAM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer EPİTAM’m etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangibirine karşı aleıjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).

  EPİTAM’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

  • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuzdozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

  • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlikgelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.

  • EPİTAM gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar vermeveya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisigösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

  • Eğer halsizliğiniz varsa, ateşiniz yüksekse, tekrarlayan enfeksiyonlar veya pıhtılaşmabozuklukları yaşıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

  Bu uyanlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  EPITAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EPİTAM'ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, EPİTAMT alkol ile almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

  Doktorunuza danışmadan EPİTAM ile tedavinizi durdurmamak siniz. EPİTAM'ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski tamamen göz ardı edilemez. EPİTAM hayvançalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üremeüzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavi süresince emzirme önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  EPİTAM uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma

  kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. EPİTAM tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izinverinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  EPITAM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EPİTAM'ı almadan bir saat önce ve aldıktan bir saat sonra makrogol (laksatif olarak kullanılan bir ilaç) almayınız, bu durum EPİTAM'ın etkisini kaybetmesine neden olabilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Levetirasetam anne sütü ile atılmaktadır. Bu nedenle, EPİTAM ile tedavi sırasında anne sütü ile besleme önerilmez.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın