Navoban 5 Mg 1 Ampül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  76.08 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  ALKOPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tropisetron
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Navoban 5 Mg 1 Ampül , ALKOPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 76.08 TL olup Normal Reçetelidir. 8699504750454 barkodlu NAVOBAN Her bir ampul 5.64 mg tropisetron hidroklorür (5 mg tropisetron baza eşdeğer) içerir.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  - Kanser kemoterapisinin neden olduğu bulantı ve kusmaların önlenmesi.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  İstenmeyen etkiler önerilen dozlarda geçicidir. 2 mg'lık dozda en sık rapor edilen yan etki baş ağrısı iken, 5 mg'lık dozda konstipasyon ve daha seyrek olarak, abdominal ağrı ve diyare gibi gastrointestinal şikayetler, sersemlik,
  yorgunluk gözlenmiştir.
  Diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, aşırı duyarlılık (Tip I reaksiyonlar)'la ilgili bir veya daha fazla semptom nadiren gözlenmiştir.
  Flushing (yüz ve boyunda kızarıklık ve sıcaklık hissi) ve/veya yaygın ürtiker,göğüsde sıkışma hissi, dispne, akut bronkospazm, hipotansiyon. Oldukça nadiren; kollaps, senkop veya kardiyovasküler arrest rapor edilmiştir, ancak
  Navoban ile de ilişkileri tam olarak belirlenmemiştir. Söz konusu yan etkiler,
  birlikte uygulanan diğer tedavilere veya altta yatan hastalığa bağlı olabilir.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Kontrolsüz hipertansiyonlu hastalarda, kan basıncı daha da artabileceğinden,
  Navoban günlük dozunun 10 mg'ın üzerine çıkılmasından kaçınılmalıdır.
  Aşağıda belirtilen hasta gruplarında Navoban'ın anesteziklerle birlikte kullanımı hakkında sınırlı bilgi olduğundan, kardiyak ritm, iletim bozukluğu,antiaritmikler veya beta adrenerjik bloke edici bileşikleri kullanan hastalarda
  dikkatle kullanılmalıdır.
  Araç ve makine kullanma üzerine etkileri
  Taşıt kullanımı üzerine etkisi olduğuna dair veri mevcut değildir. Sersemlik ve
  yorgunluk hissi gibi yan etkilerin oluşabileceği göz önüne alınmalıdır.
  Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı
  Navoban, annenin sağlığı doğuma müsait olmadığı hallerde yapılan cerrahi düşüğü içeren ameliyat prosedüründe oluşan post-operatif bulantı ve
  kusmanın önlenmesi gibi durumlar dışında, hamilelerde kullanılmamalıdır.
  Tropisetron'un insanlarda süte geçip geçmediği bilinmediğinden Navoban kullanan kadınların emzirmemeleri gerekmektedir.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Navoban'ın rifampisin ya da diğer karaciğer enzim indükleyicisi ilaçlarla (örn:
  fenobarbital) birlikte kullanımıyla düşük tropisetron plazma konsantrasyonları
  ortaya çıkacağından, metabolizması artmış hastalarda doz artımı gerekir.
  Simetidin gibi sitokrom P450 enzim inhibitörlerinin tropisetron'un plazma
  düzeyleri üzerine etkisi ise ihmal edilebilir düzeydedir ve doz ayarlanması
  gerektirmez.
  Tropisetronun'ın anesteziklerle birlikte kullanımı ile ilgili hiçbir etkileşim
  çalışması yapılmamıştır.


  Formül

  Formülü:

  1 steril ampul (5 ml) 5 mg tropisetron* içerir.
  Yardımcı maddeler: 0.64 mg hidroklorik asit*, 3 mg asetik asit %99, 15.9 mg sodyum asetat, 37.5 mg sodyum klorür ve enjeksiyonluk su
  * Tropisetron hidroklorür 5.64 mg olarak


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
  Çocuklar: 2 yaşın üzerindeki çocuklar için Navoban'ın önerilen dozu 0.2 mg/kg
  olup, maksimum günlük doz 5 mg/gün'dür. Navoban kanser kemoterapisinden
  kısa bir süre önce olmak üzere, 1. gün infüzyon (1 ampul
  100 ml normal serum fizyolojik, Ringer solüsyonu, %5 glukoz veya %5 levuloz
  gibi bir infüzyon sıvısıyla sulandırılır) veya yavaş enjeksiyon şeklinde
  (1 dakikadan daha az bir sürede) intravenöz olarak verilir, bunu 2. - 6.
  günlerde oral uygulama izler.
  Navoban ampul içeriğinin uygun miktarı portakal suyu veya kola gibi
  içeceklerde dilüe edildikten hemen sonra verilebilir ve oral uygulama
  sabahleyin kahvaltıdan bir saat önce yapılmalıdır.
  Erişkinler: Navoban için 6 günlük bir dozaj şeması önerilir. Birinci gün kanser
  kemoterapisine başlanmadan kısa bir süre öncesinde ya infüzyon (1 ampul,100 ml normal serum fizyolojik , Ringer solüsyonu, %5 glukoz veya %5
  levuloz gibi bir infüzyon sıvısıyla sulandırılır) veya yavaş enjeksiyonla (1
  dakikadan daha az bir sürede) intravenöz olarak verilir, bunu 2.-6. günlerde
  oral uygulama izler.
  Eğer tropisetron tek başına yeterli antiemetik kontrol sağlayamıyorsa,
  terapötik etkinliği deksametazon ile artırılabilir.
  Düşük spartein/debrizokin metabolizmalılarda kullanımı: Bu gruptaki
  hastalarda (beyaz ırkın yaklaşık % 8'i) tropisetron'un eliminasyon yarılanma
  ömrü daha uzundur (aşırı metabolizmalılara nazaran 4-5 defa daha fazla).
  Bununla beraber, Navoban intravenöz olarak düşük metabolizma gösterenlere
  7 günlük bir periyodda günde iki defa 40 mg'lık doza kadar verildiğinde hiçbir
  ciddi advers reaksiyon görülmemiştir. Bu gözlemler çerçevesinde Navoban'ı 6
  gün boyunca günlük olağan 5 mg dozlarında kullanan düşük metabolizmalı
  hastalarda doz indirimi gerekmemektedir.
  Karaciğer ya da böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanımı:
  Akut hepatit ya da karaciğer yağlanmasına neden olan hastalığı olanlarda
  tropisetron'un farmakokinetiği açısından bir değişme görülmez. Buna karşılık
  karaciğer sirozu ya da böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda plazma
  konsantrasyonları, aşırı spartein/debrizokin metabolizmalı gruba dahil sağlıklı
  gönüllülere oranla %50 fazla olabilmektedir. Bununla beraber, bu hastalara
  önerilen 6 günlük 5 mg Navoban uygulamasında doz indirimine gerek
  görülmemektedir.
  Çocuklarda kullanımı: 2 yaşın üzerindeki çocuklarda, Navoban'ın iyi tolere
  edildiği bulunmuştur.
  Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastaların daha genç hastalara göre farklı dozaja
  gereksinim duydukları ya da bu hastalarda değişik yan etkilere rastlandığına
  dair hiçbir bulgu mevcut değildir.
  DİKKAT:
  Ampul bir noktadan kırılan tiptedir.
  Aşağıda açıklandığı gibi testeresiz olarak açılır:
  1. Ampul sol elle gövdeden, sağ elle baş tarafından nokta görülecek şekilde
  tutulur.
  2. Noktanın tersi yönünde baş taraf geriye doğru bastırılarak kırılır.

  DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
  Semptomlar: Tekrarlanan çok yüksek dozlarda görsel halüsinasyonlar ve
  hipertansiyonlu hastalarda kan basıncında bir artış gözlenmiştir.
  Tedavi: Hayati belirtilerin sıkı takibi ve hastanın yakın gözlem altında tutularak
  semptomatik tedavisi önerilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Tropisetron ya da formülasyondaki diğer herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılık. Navoban hamile kadınlara verilmemelidir.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Tropisetronun insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, Tropisetronun sütle atıldığını göstermektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da NAVOBAN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve NAVOBAN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, NAVOBAN kullanan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.

  Yorum Yapın