Olysio 150 Mg 28 Kapsül

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  23290.46 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. Simeprevir
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Olysio 150 Mg 28 Kapsül , Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 23290.46 TL olup Normal Reçetelidir. 8699593151248 barkodlu OLYSIO Her bir kapsül 150 mg simeprevire eşdeğer simeprevir sodyum içerir.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi OLYSIO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu ilacın ribavirin ve peginterferon alfa ile kombine kullanımında aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

  Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az l’inde görülebilir)

  Mide bulantısı,Deride kaşıntı,Deride döküntü,Nefes darlığı.

  Yaygın yan etkiler (10 hastanın l’inden az fakat 100 hastanın l’inden fazlasında görülebilir)

  Kandaki ‘bilirubin’ düzeylerinde artış (bilirubin karaciğerin ürettiği bir pigmenttir)*,Güneş ışığına duyarlılık (fotosensitivite),Kabızlık.

  *Çin ve Güney Kore’deki Asyalı hastalarda yürütülen klinik bir çalışmada, 10 hastanın en az l’inde artmış kan ‘bilirubin’ seviyeleri raporlanmıştır (Çok yaygın).

  Klinik çalışmalarda, bu ilacın sofosbuvir ile kombine halinde kullanımında 10 hastanın en az l’inde aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

  Çok yaygın: Çok yorgun hissetme, baş ağrısı, bulantı, uyuma güçlüğü ve deride kaşıntı. Hepatit C enfeksiyonu için kullanılan diğer ilaçların rapor edilmiş yan etkileri için kullanma talimatlarına bakınız.


  Uyarı ve Önlemler

  OLYSIO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OLYSIO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Simeprevire ya da ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz

  (aşırı duyarlılığınız) var ise (etkin madde ve yardımcı maddeler listesine bakınız).

  Kullanma Talimatlarında yer alan kullanılmaması gereken durumlar hakkında emin

  olmadığınız her durumda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OLYSIO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde bulunuyorsa, OLYSIO almadan önce doktor veya

  eczacınıza danışınız;

  - Genotip 1 veya genotip 4 olmayan hepatit C hastalığınız varsa,

  - Daha önce hepatit C tedavisi için herhangi bir ilaç aldıysanız,

  - Hepatit C’nın yanı sıra diğer karaciğer problemleriniz varsa,

  - Hepatit B enfeksiyonunuz varsa,

  - Organ nakli olduysanız veya olacaksanız,

  Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizde varsa (veya emin değilseniz), OLYSIO almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

  OLYSIO sofosbuvir kombinasyon tedavisi, amiodaron - düzensiz kalp atışını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç - ile birlikte alındığında diğer semptomların yanı sıra kalp hızında(nabız) yavaşlamayla sonuçlanabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuza söyleyiniz:

  Amiodaron ilacını kullanıyorsanız ya da son birkaç ay içerisinde kullandıysanız (eğer bu ilacı aldıysanız, doktorunuz alternatif tedavileri değerlendirebilir),

  - Düzensiz kalp atışını ya da yüksek kan basıncını tedavi etmek için başka ilaçlarkullanıyorsanız.

  OLYSIO ile sofosbuvir ve kalp problemleri için diğer bir ilaç kullanırken aşağıdakilerden birini deneyimlerseniz, derhal doktorunuza söyleyiniz:

  - Nefes darlığı,

  - Dengeyi kaybetme,

  Çarpıntı,

  - Bayılma

  Güneş ışığına duyarlılık

  OLYSIO alırken güneş ışığına karşı daha duyarlı olabilirsiniz (fotosensitivite) (yan etkilerle ilgili bilgiler için Bölüm 4’e bakınız).

  OLYSIO ile tedaviniz sırasında, uygun güneş koruması kullanın (şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi gibi). Güneş ışığına (bronzlaşma aygıtları dahil) yoğun veya uzun sürelimaruz kalmaktan özellikle kaçınınız. Tedavi sırasında fotosensitivite reaksiyonugeliştirirseniz, hemen doktorunuza başvurunuz.

  Döküntü

  OLYSIO ile tedavi sırasında döküntü görülebilir. Döküntü şiddetli hale gelebilir. Tedavi sırasında döküntünüz olursa, hemen doktorunuza başvurunuz.

  Kan testleri

  Doktorunuz, tedavinize başlamadan önce ve tedaviniz sırasında düzenli aralıklarla size bazı kan testleri uygulayacaktır.

  Bu kan testleri, doktorunuzun tedaviden fayda görüp görmediğinizi anlamasına ve karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol etmesine yardımcı olacaktır.

  OLYSIO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OLYSIO, her zaman için yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Yiyeceğin türü önemli değildir. Çocuklar ve ergenler

  OLYSIO çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşından küçük) kullanılmamalıdır, çünkü bu yaş grubunda çalışmamışıtr.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Diğer ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz, çünkü OLYSIO ve diğer ilaçlarlar birbirleriyle etkileşimegirebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza

  söyleyiniz:

  İlaç (etkin maddenin adı)

  İlacın kullanım amacı

  Digoksin, disopiramid, flesainid, meksiletin, propafenon veya kinidin (ağızdanalındığında) veya amiodaron

  Düzensiz kalp atışını tedavi etmek

  Klaritromisin, eritromisin (ağızdan alındığında veya enjeksiyonla verildiğinde) veyatelitromisin

  Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek

  Varfarin

  Kan pıhtılarını önlemek

  Karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital veya fenitoin

  Nöbetleri önlemek

  Astemizol veya terfenadin

  Alerjileri tedavi etmek

  Itrakonazol, flukonazol, ketokonazol, posakonazol veya vorikonazol (ağızdanalındığında veya enjeksiyonla verildiğinde)

  Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek

  Rifabutin, rifampisin veya rifapentin

  Tüberküloz gibi enfeksiyonları tedavi etmek

  Amlodipin, bepridil, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin, nisoldipin veya verapamil(ağızdan alındığında)

  Kan basıncını düşürmek

  Deksametazon (enjeksiyonla verildiğinde veya ağızdan alındığında)

  Astım veya iltihaplanma ve otoimmün hastalıkları tedavi etmek

  Sisaprid

  Mide problemlerini tedavi etmek

  Meryem ana dikeni (bitkisel bir ilaç)

  Karaciğer problemleri için

  Sarı kantaron (Hypericumperforatum, bitkisel bir ilaç)

  Anksiyete veya depresyon için

  Ledipasvir

  Hepatit C enfeksiyonunu tedavi etmek

  Kobisistat

  HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçların seviyelerini artırmak

  Atazanavir, darunavir, delavirdin, efavirenz, etravirin, fosamprenavir, indinavir, lopinavir,nelfınavir, nevirapin, ritonavir, sakuinavir veyatipranavir

  HIV enfeksiyonunu tedavi etmek

  Atorvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin veya simvastatin

  Kolesterol düzeylerini düşürmek

  Siklosporin, sirolimus veya takrolimus

  Bağışıklık yanıtını düşürmek veya organ nakli başarısızlığını önlemek

  Sildenafıl, tadalafıl veya vardenafıl

  ‘Pulmoner arteriyel hipertansiyon’u tedavi etmek

  Midazolam veya triazolam (ağızdan alındığında)

  Uyumanıza yardımcı olmak veya anksiyete için

  Yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa (veya emin değilseniz), OLYSIO almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

  Buna ek olarak, düzensiz kalp atışını ya da yüksek kan basıncını tedavi etmek için herhangi bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Eğer gebeyseniz, gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gebe kadınlar, doktorları özel olarakistemediği sürece OLYSIO almamalıdır.

  Kadınlar OLYSIO ile tedavi sırasında etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. OLYSIO ribavirin ile birlikte kullanıldığında, lütfen ribavirin kullanma talimatında doğumkontrolü ile ilgili bilgileri okuyunuz. Siz ve partneriniz tedaviniz süresince ve tedaviden sonrabirkaç ay süreyle etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

  OLYSIO ribavirin ile birlikte kullanıldığında, lütfen ribavirin kullanma talimatında gebelikle ilgili bilgileri okuyunuz. Ribavirin doğmamış bebeğinizi etkileyebilir.

  - Eğer kadınsanız, tedavi sırasında ve tedaviden sonra birkaç ay süreyle hamilekalmamalısınız.

  - Eğer erkekseniz, kadın partnerimiz tedavi sırasında ve tedaviden sonra birkaç aysüreyle hamile kalmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız OLYSIO almadan önce doktorunuzla konuşunuz. Bu önemlidir, çünkü simeprevirin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz emzirmeyibırakmanızı veya emzirdiğiniz süre boyunca OLYSIO almayı bırakmanızı tavsiye edecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  OLYSIO ve uzun süren hepatit C enfeksiyonunuzu tedavi etmeye yönelik diğer ilaçların kombinasyon tedavisi, araç ve makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir. Bayılacak gibiolursanız veya görme problemleri yaşarsanız araç veya makine kullanmayınız. Araç ve makinekullanmaya ilişkin bilgiler için bu diğer ilaçların kullanma talimatlarını okuyunuz.

  OLYSIO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Yorum Yapın