Trepar 1 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  208.22 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. Rasajilin
  N
  B
  ?
  ?
  E
  Trepar 1 Mg 30 Tablet , Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 208.22 TL olup Normal Reçetelidir. TREPAR etken maddesi Rasajilin olup 8699578014216 barkodludur.

  Endikasyon

  Doz aşımı MAO-A ve MAO-B’nin anlamlı inhibisyonu ile ilişkilendirilebilir. Bir tek doz çalışmasında sağlıklı gönüllüler günde 20 mg ve on günlük bir çalışmada sağlıklı gönüllüler günde 10 mg almıştır. Advers etkiler hafif veya orta düzeydedir ve rasajilin tedavisi ile ilişkili değildir. Kronik levodopa tedavisinde olan ve günde 10 mg rasajilin ile tedavi edilen hastalarda yapılan bir doz titrasyon çalışmasında, tedavinin kesilmesinden sonra düzelen istenmeyen kardiyovasküler yan etkilere (hipertansiyon ve postural hipotansiyon dahil) ait bildirimler olmuştur. Bu semptomlar selektif olmayan MAO inhibitörleriyle gözlemlenenlere benzeyebilir.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TREPAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Çok yaygın:Anormal hareketler (diskinezi)Baş ağrısıYaygın:Karın ağrısıDüşmeAleıjik reaksiyonAteşGrip (influenza)Genel olarak kendini iyi hissetmeme (malez)Boyun ağrısıGöğüs ağrısı (anjina pektoris)Sersemlik ve baş dönmesi ile birlikte görülen ayağa kalkarken düşük kan basıncı (ortostatik hipotansiyon)İştah azalmasıKabızlıkAğız kuruluğuBulantı ve kusmaGazAnormal kan testi sonuçları (lökopeni)Eklem ağrısı (artralji)Kas iskelet ağrılarıEklem yerlerinde enflamasyon (artrit)Elde uyuşma ve kas zayıflığı (karpal tünel sendromu)Kilo kaybıAnormal rüyalarKas koordinasyonunda zorluk (denge bozukluğu)DepresyonBaş dönmesi (vertigo)Uzun süreli kas kasılması (distoni)Rinit (nezle)Deride tahriş (dermatit)DöküntüGözlerde kanlanma (konjunktivit)Ani idrar sıkışmasıYaygın olmayan:İnme (serebrovasküler olay)Kalp krizi (miyokardiyal infarktüs)Deride döküntü (vezikülobüllöz döküntü)

  Ayrıca, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların yaklaşık %1’inde deri kanseri bildirilmiştir. Bununla beraber, bilimsel veriler, belli bir ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Herhangi bir şüpheli deri değişikliği farkederseniz doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Parkinson hastalığı, halüsinasyon ve konfüzyon belirtileri ile ilişkilidir. Pazarlama sonrası deneyimde, rasajilin ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da bu belirtiler gözlemlenmiştir.

  Parkinson hastalığının tedavisi için bir veya birden fazla ilaç kullanan hastalarda bildirilen, dürtülere karşı koyamama, kendilerine veya başkalarına zarar verebilecekleri bir davranışı yapma veya yapmaya şiddetli istek duyma ile ilişkili vakalar mevcuttur. Bunlar dürtüsel kontrol bozukluğu olarak adlandırılırlar. Rasajilin ve/veya Parkinson hastalığı tedavisi için diğer ilaçları kullanan hastalarda aşağıdaki istenmeyen etkiler gözlemlenmiştir:

  -    Saplantılı (aklından çıkaramadığı, irade dışı, yineleyici) düşünceler veya dürtüsel davranışlar (davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket etme).

  -    Ciddi kişisel veya ailevi sonuçlar doğurabilecek aşırı kumar tutkusu.

  -    Kendinizle veya başkalarıyla ilgili değişmiş ya da artmış cinsel ilgi ve davranış, ör. cinsel istekte artış.

  -    Kontrol edilemez ölçüde ve aşırı alışveriş veya para harcama.

  Bu davranışlardan herhangi birini yaşıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; bu belirtilerin nasıl idare edilebileceği veya azalabileceği konusunda yardımcı olacaktır.


  Uyarı ve Önlemler

  TREPAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TREPAR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  Etkin madde rasajilin veya TREPARTn içeriğindeki maddelerden herhangi birinealeıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsaŞiddetli karaciğer sorununuz varsa

  TREPAR kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:

  Parkinson hastalığı tedavisi, depresyon veya diğer herhangi bir hastalık içinkullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (reçetesiz satılan tıbbi ve doğalürünler dahil, örn. St. John’s Wort)Güçlü bir ağrı kesici olan petidin

  MAOI veya petidin ile tedaviye başlamak için TREPAR tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

  TREPAR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer hafiften orta düzeye kadar karaciğer sorununuz var ise,Derinizde daha önce görmediğiniz, şüpheli olabilecek değişiklikler farkedersenizdoktorunuzla konuşmalısınız.

  Çocuklar:

  TREPARTn 18 yaşın altında kullanılması önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TREPAR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TREPAR yemeklerle veya tek başına kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik sırasında ilaç kullanımına, doktorunuz tedavinin faydalarını fetusta meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirerek karar verecektir. TREPAR gerekliolmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deneysel verilere göre TREPAR emzirmeyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımındaki etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. TREPARTn olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikelimakineler kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  TREPAR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün, her tablette 159,24 mg mannitol ihtiva eder; dozu nedeniyle uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini TREPAR ile beraber kullanmadan önce mutlaka doktorunuza damsınız,

  • Antidepresanlar olarak bilinen ve depresyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), selektif serotonin-norepinefringeri alım inhibitörleri (SNRI), trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar)

  Enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotik siprofloksasinÖksürük kesici dekstrometorfanGöz damlaları, burun tıkanıklıklarını gidermek için burundan veya ağız yoluylakullanılan ilaçlar (nazal ve oral dekonjestanlar) ve efedrin veya psödoefedrin içerensoğuk algınlığı ilaçları gibi sempatomimetikler.

  TREPAR’m fluoksetin veya fluvoksamin içeren antidepresanlarla beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

  TREPAR ile tedaviye başlamak için, fluoksetin tedavisini kestikten sonra en az beş hafta beklemeniz gerekmektedir.

  Fluoksetin veya fluvoksamin ile tedaviye başlamak için TREPAR tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, MAO inhibitörleri veya petidin ile birlikte kullanımı, karaciğer yetmezliği.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Deneysel verilere göre, rasajilin prolaktin salimim inhibe etmektedir ve bu nedenle emzirmeyi inhibe edebilir. Rasajilinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Yorum Yapın