ZELDOX

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  237.23 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ziprasidon
  N
  C
  ?
  ?
  E

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Zeldox kapsül klinik araştırmalar sırasında 5500'den fazla sayıda hastaya uygulanmıştır. En sık gözlenen yan etki somnolans olmuştur. Aşağıda kısa dönemli (4-6 hafta) sabit dozlu çalışmalar sırasında plaseboya oranla daha yüksek insidansta gözlenen, ziprasidon ile ilişkisi olası, muhtemel ya da bilinmeyen yan etkiler yer almaktadır.  Tüm vücut: sık gözlenen (> 1/100, <1/10); asteni, baş ağrısı, sık gözlenmeyen (>1/1000, < 1/100); ağrı, nadir olarak (>1/10000, <1/1000); allerjik reaksiyon, ateş.  Kardiyovasküler sistem: sık gözlenmeyen; postural hipotansiyon, taşikardi, nadir olarak; migren.  Sindirim sistemi: sık gözlenen; kabızlık, ağız kuruluğu, dispepsi, salivasyonda artış, bulantı, kusma, sık gözlenmeyen; gaz, nadir olarak; dil ödemi.  Kan ve lenfatik sistem: nadir olarak; eozinofili.  Metabolik ve beslenme: sık gözlenmeyen; susama, nadir olarak; laktik dehidrogenaz artışı.  Kas - iskelet sistemi: sık gözlenmeyen; eklem rahatsızlıkları, bacak krampları, nadir olarak; miyalji, miyasteni  Sinir sistemi: çok sık gözlenenler ( >1/10); somnolans, sık gözlenen; ajitasyon, akatizi, baş dönmesi, distoni, ekstrapiramidal sendrom, hipertoni, tremor, sık gözlenmeyen; dişli çark rijiditesi, parestezi, konuşma bozukluğu, tardif diskinezi, nadir olarak; anormal rüya görme, anormal yürüme şekli, akinezi, ataksi, halüsinasyon, nöropati, paralizi, vertigo.  Solunum sistemi: sık gözlenmeyen; rinit.  Deri ve ekleri: sık gözlenmeyen; makülopapüler döküntü, döküntü, ürtiker, nadir olarak; psöriasis, deri hastalığı.  Özel duyular: sık gözlenen; anormal görüş, nadir olarak; ambliyopi, konjunktivit, gözlerde kuruma.  Ürogenital sistem: nadir olarak; dizüri, jinekomasti, impotans, üriner inkontinans.  Advers olay olarak bildirilen semptomların bazıları altta yatan hastalıkla ilgili semptomlar olabilir.  Kısa ve uzun dönem ziprasidon klinik araştırmalarında, nöbet ve hipotansiyon insidansı sık değildir ve ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %1'inden azında meydana gelmiştir.  Ziprasidon QT aralığında doza bağımlı hafif-orta dereceli bir uzama meydana getirir. Ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %12.3'ünün (976/7941), plasebo alan hastaların ise % 7.5'unun (73/975) EKG'lerinde 30 - 60 milisaniyelik bir artış gözlenmiştir. 60 milisaniyeden daha fazla bir uzama ziprasidon ve plasebo ile tedavi edilen hastaların sırasıyla %1.6 (128/7941) ve %1.2'sinde (12/975) gözlenmiştir. QTc aralığının 500 milisaniyeden daha fazla olmasının insidansı ziprasidon ile tedavi edilen toplam 3266 hastada 3 (%0.1), plasebo ile tedavi edilen toplam 538 hastada 1 (%0.2)'dir.  Klinik araştırmalarda uzun dönemli idame tedavisinde ziprasidon ile tedavi edilen hastalarda prolaktin seviyeleri bazen yükselmiştir, fakat çoğu hastada tedavi kesilmeksizin normal değerlere dönmüştür. Ayrıca potansiyel klinik belirtiler (örn: jinekomasti, göğüslerde büyüme) nadiren olmuştur.

  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
  Yorum Yapın
  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  C
  ?
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  237.23 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ziprasidon

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Zeldox kapsül klinik araştırmalar sırasında 5500'den fazla sayıda hastaya uygulanmıştır. En sık gözlenen yan etki somnolans olmuştur. Aşağıda kısa dönemli (4-6 hafta) sabit dozlu çalışmalar sırasında plaseboya oranla daha yüksek insidansta gözlenen, ziprasidon ile ilişkisi olası, muhtemel ya da bilinmeyen yan etkiler yer almaktadır.  Tüm vücut: sık gözlenen (> 1/100, <1/10); asteni, baş ağrısı, sık gözlenmeyen (>1/1000, < 1/100); ağrı, nadir olarak (>1/10000, <1/1000); allerjik reaksiyon, ateş.  Kardiyovasküler sistem: sık gözlenmeyen; postural hipotansiyon, taşikardi, nadir olarak; migren.  Sindirim sistemi: sık gözlenen; kabızlık, ağız kuruluğu, dispepsi, salivasyonda artış, bulantı, kusma, sık gözlenmeyen; gaz, nadir olarak; dil ödemi.  Kan ve lenfatik sistem: nadir olarak; eozinofili.  Metabolik ve beslenme: sık gözlenmeyen; susama, nadir olarak; laktik dehidrogenaz artışı.  Kas - iskelet sistemi: sık gözlenmeyen; eklem rahatsızlıkları, bacak krampları, nadir olarak; miyalji, miyasteni  Sinir sistemi: çok sık gözlenenler ( >1/10); somnolans, sık gözlenen; ajitasyon, akatizi, baş dönmesi, distoni, ekstrapiramidal sendrom, hipertoni, tremor, sık gözlenmeyen; dişli çark rijiditesi, parestezi, konuşma bozukluğu, tardif diskinezi, nadir olarak; anormal rüya görme, anormal yürüme şekli, akinezi, ataksi, halüsinasyon, nöropati, paralizi, vertigo.  Solunum sistemi: sık gözlenmeyen; rinit.  Deri ve ekleri: sık gözlenmeyen; makülopapüler döküntü, döküntü, ürtiker, nadir olarak; psöriasis, deri hastalığı.  Özel duyular: sık gözlenen; anormal görüş, nadir olarak; ambliyopi, konjunktivit, gözlerde kuruma.  Ürogenital sistem: nadir olarak; dizüri, jinekomasti, impotans, üriner inkontinans.  Advers olay olarak bildirilen semptomların bazıları altta yatan hastalıkla ilgili semptomlar olabilir.  Kısa ve uzun dönem ziprasidon klinik araştırmalarında, nöbet ve hipotansiyon insidansı sık değildir ve ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %1'inden azında meydana gelmiştir.  Ziprasidon QT aralığında doza bağımlı hafif-orta dereceli bir uzama meydana getirir. Ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %12.3'ünün (976/7941), plasebo alan hastaların ise % 7.5'unun (73/975) EKG'lerinde 30 - 60 milisaniyelik bir artış gözlenmiştir. 60 milisaniyeden daha fazla bir uzama ziprasidon ve plasebo ile tedavi edilen hastaların sırasıyla %1.6 (128/7941) ve %1.2'sinde (12/975) gözlenmiştir. QTc aralığının 500 milisaniyeden daha fazla olmasının insidansı ziprasidon ile tedavi edilen toplam 3266 hastada 3 (%0.1), plasebo ile tedavi edilen toplam 538 hastada 1 (%0.2)'dir.  Klinik araştırmalarda uzun dönemli idame tedavisinde ziprasidon ile tedavi edilen hastalarda prolaktin seviyeleri bazen yükselmiştir, fakat çoğu hastada tedavi kesilmeksizin normal değerlere dönmüştür. Ayrıca potansiyel klinik belirtiler (örn: jinekomasti, göğüslerde büyüme) nadiren olmuştur.

  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

  Yorum Yapın