Zestat 45 Mg 30 Ağızda Eriyen Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  85.77 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mirtazapin
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Zestat 45 Mg 30 Ağızda Eriyen Tablet , Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 85.77 TL olup Normal Reçetelidir. ZESTAT etken maddesi Mirtazapin olup 8699514070030 barkodludur.

  Endikasyon

  - Bipolar bozukluğun depresif evresinin tedavisinde.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZESTAT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  yan etkilere neden olabilir, ancak bu yan etkiler herkeste görülmez.

  Bazı yan etkiler diğerlerinden daha fazla meydana gelir. ZESTAT’ın olası yan etkileri aşağıda listelenmiştir ve şu şekilde sınıflandırılabilir;

  •  Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazla kişiyi etkiler

  •  Yaygın: 100 kişide 10 kullanıcıdan 1’ini etkiler

  •  Yaygın olmayan: 1.000 kişide 10 kullanıcıdan 1’ini etkiler

  •  Seyrek: 10.000 kişide 10 kullanıcıdan 1’ini etkiler

  •  Çok seyrek: 10.000 kişide 1 kullanıcıdan daha azını etkiler

  •  Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Çok yaygın:

  •  iştah ve vücut ağırlığı artışı

  •  uyuşukluk veya uyku hali

  •  baş ağrısı

  •  ağız kuruluğu

  Yaygın:

  • halsizlik

  •  baş dönmesi, sersemlik hali

  •  titreklik veya istem dışı titreme (tremor)

  •  bulantı

  • ishal

  • kusma

  •  kurdeşen veya deri döküntüleri (ekzantem)

  •  eklemlerinizde (artralji) veya kaslarınızda (miyalji) ağrı

  •   sırt ağrısı

  •  birdenbire ayağa kalktığınızda baş dönmesi hissi veya bayılma (ortostatik hipotansiyon)

  •  sıvı tutulumu nedeniyle şişme (tipik olarak ayaklarda veya ayak bileklerinde)

  yorgunluk canlı rüyalar zihin karışıklığı 070 sayılı Elektronik mı;  Uyarı ve Önlemler

  ZESTAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZESTAT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer mirtazapine veya ZESTAT’ın içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıysanız. ZESTAT almadan önce hemen doktorunuzla konuşmalısınız.

  • Eğer monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ’leri) olarak bilinen ve depresyon (ruhsal çöküntü) hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda (son iki hafta içinde) kullandıysanız.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1US3k0YnUyQ3NRZ1Ax

  ZESTAT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Antidepresan (ruhsal çöküntü hastalığını tedavi eden) ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşüncesini ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir.

  ZESTAT, majör depresif bozukluğun (ağır ruhsal çöküntü hastalığının) tedavisinde kullanılır.

  Çocuklarda ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanım

  ZESTAT çocuklarda ve 18 yaş altındaki ergenlerde normalde kullanılmamalıdır. Aynı zamanda, bilindiği gibi, bu sınıf ilaçlar kullanıldığında, 18 yaş altındaki hastalarda intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanca davranışlar (çoğunlukla saldırganlık, asilik ve öfke) gibi yan etkilerin riski artmıştır. Buna rağmen doktorunuz 18 yaş altındaki hastalara, onlar için en iyisi olduğuna karar verirse ZESTAT’ı reçete edebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş altındaki bir hastaya ZESTAT yazarsa ve siz bunu tartışmak isterseniz, lütfen doktorunuza başvurunuz. 18 yaş altındaki hastalarda ZESTAT alındığında, eğer yukarıda listelenen belirtilerden herhangi biri gelişirse veya kötüleşirse, doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca bu yaş grubunda, ZESTAT’ın büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranış gelişimi ile ilgili uzun süreli güvenlilik etkileri henüz belirtilmemiştir.

  İntihar düşünceleri ve depresyonunuzun kötüleşmesi

  Eğer depresyondaysanız, bazen intihar etme veya kendinize zarar verme düşünceleriniz olabilir. Antidepresan ilaçların etkilerini gösterebilmeleri için genellikle iki hafta, kimi zaman da daha uzun süre kullanılmaları gerektiğinden, bunlar antidepresan tedaviye yeni başlandığında daha da fazla olabilir.

  Aşağıdaki koşullar, bu düşüncelerin ortaya çıkma olasılığını artırabilir:

  • eğer kendinizi öldürme veya kendi kendinize zarar verme düşüncelerine daha önce de kapılmışsanız.

  • eğer siz genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardaki bilgiler, antidepresanlar ile tedavi edilen, psikiyatrik rahatsızlıkları olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin arttığını göstermiştir.

  ^ Herhangi bir zamanda kendinizi öldürme veya kendi kendinize zarar verme düşüncelerine kapılırsanız, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz veya hemen bir hastaneye gidiniz.

  Depresyonda olduğunuzu anlatabileceğiniz bir akrabanızı veya yakın dostunuzu bulmanız ve onlara bu kullanma talimatını okumalarını önermeniz, size fayda sağlayabilir. Kendilerinden, sizdeki depresyonun şiddetlendiğini düşündükleri veya davranışlarınızdaki değişikliklere üzüldükleri takdirde bunu size bildirmelerini isteyebilirsiniz.

  Aynı zamanda, ZESTAT’ı aşağıdaki durumlarda kullanırken de dikkatli olunuz

  • eğer sizde aşağıda sayılanlardan herhangi biri varsa ya da daha önce olmuşsa:

  ^ Daha önce bildirmemişseniz aşağıdaki durumları ZESTAT kullanmadan önce doktorunuza anlatınız.

  - nöbetler (sara). Eğer sizde nöbet gelişirse veya nöbetleriniz sıklaşırsa, ZESTAT Bu belge 5070 saydı^lektronik İmza^-anunU U¥0^inSadlSttlOVİkı9laSaH İmiHafmftF’cDOkpmn //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontroaemilebyrirJl<Juventi elekfronık1 ıroZa1 aslıJi^L°nıdır.uJokumanın ^ğ-UkSıY kodU; : 1YnUyYnUyak1US3k0YnUyQ3NRZ1Ax

  - karaciğer hastalığı, sarılık. Eğer sarılık oluşursa, ZESTAT almayı kesiniz ve hemen doktorunuzla irtibata geçiniz;

  - böbrek hastalığı;

  - kalp hastalığı veya kan basıncı (tansiyon) düşmesi;

  - şizofreni. Eğer paranoid düşünceler (ortada tam ve geçerli bir kanıt bulunmaksızın, kişinin herşeyden aşırı derecede kuşkulanması durumu) gibi psikotik belirtiler sıklaşır veya şiddetlenirse, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz;

  - manik depresyon (birbirini izleyen coşku hissi/aşırı çalışma ve depresyon dönemleri). Eğer coşku veya aşırı heyecan hissederseniz, ZESTAT almayı kesiniz ve hemen doktorunuzla irtibata geçiniz;

  - şeker hastalığı (insülin veya diğer antidiyabetik (şeker hastalığında kullanılan) ilaçlarınızın dozunu ayarlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz);

  - göz hastalığı, göz basıncının artması gibi (glokom, göz tansiyonu);

  - idrar yapma zorluğu, prostat bezinin büyümesi nedeniyle oluşur.

  • eğer sizde nedeni anlaşılmayan yüksek ateş, boğaz ağrısı ve ağız yaraları (ülserleri) gibi enfeksiyon belirtileri varsa.

  ^ ZESTAT almayı kesiniz ve kan testi için hemen doktorunuza görününüz. Ender hastalarda bu belirtiler, kemik iliğindeki kan hücresi yapımında bozuklukları işaret ediyor olabilir. Ender olmakla birlikte, bu belirtiler daha çok 4-6 haftalık tedaviden sonra görülür.

  • eğer yaşınız ileriyse. Antidepresanların yan etkilerine daha duyarlı olabilirsiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ZESTAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ZESTAT kullanırken eğer alkol alırsanız, uyuşukluk hissedebilirsiniz.

  Bu ilacı kullandığınız sürece alkol alımı önerilmez.

  ZESTAT’ı yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ZESTAT tedavisi konusunda gebe kadınlardaki sınırlı tecrübeler, bir risk artışını işaret etmemektedir. Ancak, hamilelikte kullanıldığı zaman dikkatli olunmalıdır.

  Eğer ZESTAT kullanıyorsanız ve hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza ZESTAT kullanmaya devam edip etmeyeceğinizi sorunuz. Eğer ZESTAT’ı doğuma ya da doğumdan çok kısa zaman önceye kadar kullandıysanız, bebeğiniz olası ters (yan) etkiler yönünden kontrol edilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ZESTAT kullanırken emzirip emziremeyeceğinizi doktorunuza sorunuz.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1US3k0YnUyQ3NRZ1Ax

  Araç ve makina kullanımı

  ZESTAT, konsantrasyonunuzu veya dikkatinizi etkileyebilir. Araç ya da makine kullanmadan önce bu yeteneklerinizin etkilenmediğinden emin olmalısınız.

  ZESTAT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ZESTAT’ın yardımcı maddelerinden birisi, eser miktarda fenilalanin içeren “aspartam”dır. 45 mg’lık her tablet, 4,5 mg fenilalanin içerir. Bu da, fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  ZESTAT içeriğinde bulunan mannitolün hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki listedeki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız (veya almayı planlıyorsanız), doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

  Ayrıca reçetesiz tedarik ettiğiniz herhangi bir ilaç alıyorsanız veya yakın zamanda almışsanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte ZESTAT kullanmayınız:

  • monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri, depresif bozuklukların tedavisinde kullanılır). Ayrıca, MAO inhibitörlerinin kullanımı sona erdikten sonra, iki hafta geçmeden ZESTAT kullanmayınız. Eğer ZESTAT kullanmayı bırakırsanız, sonraki iki hafta süresince de MAO inhibitörlerini kullanmayınız. MAO inhibitörlerinin örnekleri moklobemid, tranilsipromin (her ikisi de antidepresandır) ve selegilindir (Parkinson hastalığında kullanılır).

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte ZESTAT’ı dikkatli kullanınız:

  • serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRI, antidepresan olarak kullanılır), venlafaksin ve L-triptofan veya triptanlar (migren tedavisinde kullanılır), tramadol (bir ağrı kesici), linezolid (bir antibiyotik), lityum (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır) ve St. John’s Wort - sarı kantaron ilaçları (depresyon için bitkisel bir ilaç) gibi antidepresanlar. Çok ender durumlarda, ZESTAT tek başına veya bu ilaçlarla ZESTAT’ın kombinasyonu olarak serotonin sendromuna neden olabilir. Bu sendromun bazı belirtileri şunlardır: nedeni anlaşılamayan ateş, terleme, kalp atım sayısının artması, ishal, (denetlenemeyen) kas kasılmaları, titreme, aşırı aktif refleksler, hareketlilik, mizaç değişiklikleri ve bilinç kaybı. Bu belirtilerin birkaçı birden sizde ortaya çıkarsa, hemen doktorunuza bildiriniz.

  • antidepresan nefazodon. Bu kanınızdaki ZESTAT miktarını artırabilir. Bu ilacı kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz. ZESTAT dozunu azaltmanıza veya nefadozon kullanımı durdurulduğunda. ZESTAT dozunu yeniden artırmanıza ihtiyaç duyulabilir.

  • benzodiazepinler gibi anksiyete veya uykusuzluk ilaçları;

  olanzapin gibi şizofreni ilaçları;

  setirizin gibi alerji ilaçları;

  morfin gibi şiddetli ağrı kesici ilaçlar.

  ZESTAT bu ilaçlarla birlikte kullanılırsa, bunlara bağlı sedasyonu (uyku hali) artırabilir.

  • enfeksiyon ilaçları; bakteriyel enfeksiyon ilaçları (eritromisin gibi), mantar enfeksiyonu ilaçları (ketokonazol gibi) ve HIV/AIDS ilaçları (HIV-proteaz inhibitörleri gibi) ve mide ülseri ilaçları (simetidin gibi).

  .Bu ilaçlar ZESTAT ile birlikte . . kullanıldıkları ^zamaıı, kandaki ZESTAT miktarını •070 sayılı EıeKtroniK ImzaKanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Dokuman uttp://ebs.tıtck.govAr7Basvuru/EImza7Kontrol


  n • Hu ilaçlar ZESTA! ile birlikte., kullanıldıkları ,zaman, . kandaki ZfeSiAl- miktarını

  Bu belge 5070 sayılı EiektroniK ImzaKantınıı uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman uttp:7ebs.tıfck.govTr7Basvuru/EImza7Kontrol adresinden aiFtnuııl^iil^iır .ı irB iıUvdı l a çLatfi'iikbmiaiHivor.syuııız ,i)lduı>ktnM’kioni'iz.u1ahilgi:iendi\n'nti><.ıkBu3k0ıijçlaıı;liMbiıı:iıkte kullanılan ZESTAT dozunun azaltılması veya söz konusu ilaçların birlikte kullanılması durdurulduğunda, ZESTAT dozunun artırılması gerekebilir.

  • karbamazepin ve fenitoin gibi epilepsi ilaçları;

  rifampisin gibi tüberküloz ilaçları.

  Bu ilaçlar ZESTAT ile birlikte kullanıldıkları zaman, kandaki ZESTAT miktarını azaltabilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu ilaçlarla birlikte kullanılan ZESTAT dozunun artırılması veya söz konusu ilaçların birlikte kullanılması durdurulduğunda, ZESTAT dozunun azaltılması gerekebilir.

  • varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar.

  ZESTAT, varfarinin etkilerini kanda artırabilir. Bu ilacı kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Varfarin ve ZESTAT’ın birlikte kullanıldığı hastalarda doktorunuzun kanınızın pıhtılaşma durumunu gösteren tetkikleri dikkatlice izlemesi önerilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Hayvan çalışmalarında ve insanlardaki sınırlı veriler, mirtazapinin anne sütüne çok az miktarlarda geçtiğini göstermiştir. Bebeğin emzirerek beslenmesi/beslenmemesi veya ZESTAT tedavisine devam edilmesi/edilmemesi kararı, anne sütünün bebeğe faydası ve ZESTAT tedavisinin anneye faydaları hesaba katılarak verilmelidir.

  Yorum Yapın