×
image

ADRENALIN 1/4MG 1ML 100 AMPUL

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
C
+12
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
0.00 ₺
2019-10-27
8699607751051

Etken Madde: ADRENALIN
Firma: GALEN

• Bronşiyal Astım, • Cerrahi müdahalelerde lokal anesteziklerin tesirini uzatmada ve mukoza cilt kanamalarını dindirmede, • Ani kalp durması halinde, • Histamine bağlı alerjileri ortadan kaldırmada kullanılır.
Adrenalin'e hassas kişilerde ve hipertiroidli hastalarda bazen sıkıntı hissi, nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı, renk solukluğu, uykusuzluk, taşikardi, dermansızlık, baş dönmesi gibi bir takım geçici ve tehlikesiz belirti ve şikayetlere sebep olabilir. Bu şikayetler hiçbir tedaviyi gerektirmeden veya amilnitrit koklatma suretiyle geçebilir. Buna mukabil aşırı doz veya dikkatsiz yapılan intravenöz enjeksiyon neticesi bazen yaşlı kimselerde ani arter basıncı yükselmesi, serebral bir kanamaya sebep olabilir veya meydana getirdiği pulmoner hipertansiyon neticesi ortaya çıkan akciğer ödemi fatal olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
• Yaşlı kişilerde ve psikonörotik hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. • Adrenalin insülin sekresyonunu azaltır ve glikojenolizi artırır. Bundan dolayı şeker hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. • Koroner arter yetersizliği ve hipertansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. • İçeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır. • Doğumda spinal anestezide kan basıncını korumak için verilen parenteral ilaç fetusa ait kalp hızını değişmesine sebep olur. • Doğum yapacak kişilerde kan basıncı 180-130 mm Hg'nin üstünde ise kullanılmamalıdır. • İki yaşından küçük çocuklara verilmesi sakıncalıdır. • Renklenme ve çökelti olan ampulleri kullanmayınız.
Adrenalin, alfa ve beta blokerlerle birlikte uygulandığında sempatomimetik etki artacağından zehirlenme olasılığı olur ve kullanılmamalıdır. Kalbin hassasiyetini arttıran ve kalp kaslarını Adrenaline kullanılması hassas hale getiren siklopropan veya halojenize edilmiş hidrokarbon genel anestezi uygulanmış hastalarda Adrenalin ventriküler prematüre ekstrasistollerin çıkışına, kalp atışının hızlanmasına veya fibrilasyonu da içeren kalp ritminin bozulmasına sebebiyet verebilir. Adrenalin kloroform, trikloroetilen veya siklopropan ve halojenize edilmiş hidrokarbon anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır. HAMİLELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIM Gebelik kategorisi C'dir. Bu yüzden hamilelerde ve emzirenlerde Adrenalin kullanılmasındaki yararları ve potansiyel riskleri doktor tarafından belirlenmelidir. Araç ve makine kullanmaya etkisi Araç ve makine kullanımına etkisi bilinmemektedir.
Her bir 1 ml. Ampulde; Adrenalin 0.25 mg Sodyum Klorür 8 mg Sodyum Metabisülfit 1 mg Tartarik Asit 0.25 mg Enjeksiyonluk Su Km 1 ml
Farmakodinamik Özellikler Muhtelif periferal damarlar üzerindeki etkisi değişiktir; deri, mukoza ve iç organların arterlerinde kuvvetli bir vazokonstrüksiyon meydana getirir. Buna mukabil iskelet adalesi damarlarında ve koronerlerde vazodilatasyona neden olur. Periferik damarlar üzerinde Adrenalinin çift yönlü etkisi dolayısıyla arter basıncında doza bağlı farklı cevaplar elde edilir. Adrenalinin kalp üzerine önemli üç etkisi vardır. Kalbin atış hızını, kalp adalesinin kasılma kuvvetini, kalp adalesinin uyarılabilme kabiliyetini arttırır ve bunun sonucu olarak ventriküler ekstrasistol ve taşıkardiyi takiben ventriküler fibrilasyon meydana getirir. Adrenalinin tesiriyle düz adaleler genel olarak gevşer. Bronşların düz adalelerinin gevşemesi sebebiyle bronşiyal astımda bronkodilatör olarak kullanılır. Sindirim kanalı ve idrar yolları düz adalelerini gevşetir, buna mukabil sfinkterlerini, ayrıca dalak kapsülünü ve pilomotor adalelerini kasar. Adrenalinin gözde çeşitli yapılar üzerine eksifatör etkisi vardır. Karaciğer ve adalelerdeki glikojeni mobilize eder ve dolayısıyla kandaki seviyesini yükseltir. Adrenalinin insanda santral sinir sistemi üzerine etkisi yoktur. Farmakokinetik Özellikleri Adrenalin pratik olarak ağızdan verilmez, çünkü sindirim kanalının inaktive edici bağırsak ve karaciğer enzimlerinin parçalama etkisi dolayısıyla emilimi güçtür. Absorbsiyonu derialtı enjeksiyonu ile 3-5 dakikada yavaşça gerçekleşir. Enjeksiyonlu yere masaj yapılır. Adrenalinin biyotransformasyonunun büyük bir kısmı organizmada metabolize olur ve bu sırada deaminasyon, oksidasyon, konjugasyon, gibi çeşitli biyoşimik prosesler rol oynar. Karaciğer, böbrek ve sindirim kanalında tesbit edilen bir enzim olan monoaminooksidazın Adrenalinin oksidatif deaminasyonunda rolü vardır. Ayrıca bir metil transferazında, ara metabolizmada metilasyon proseslerinde rol oynadığı kabul edilmektedir. Meydana gelen metabolitlerin kısmen glukronik asitle birleşmek suretiyle elimine oldukları tesbit edilmiştir. İntramüsküler enjeksiyonun absorbsiyonu çabuk olur.
Adrenalin olağan olarak cilt altı veya kas içine uygulanır. Acil durumlarda çok dikkatli ve azaltılmış dozlarda damar içine verilir. Lokal etki için adrenalin mukoz membranlara yahut kapiller kanamayı kontrol altına almak için kesilen yerlere direkt uygulanır. Kalp durması halinde intrakardiyak olarak kalbe 0.25 ml, 1/1000 Adrenalin solüsyonunun direkt enjeksiyonu tavsiye edilir. Doz hekim tavsiyesine göre ayarlanır. Genel olarak maksimum doz subkütan bir defada 0.0005 g, 24 saatte 0.0002 g'dır. Ciddi serum alerjisi veya nefes darlığı tedavisinde doz 0.1-0.5 mg deri altına veya im. olarak uygulanır. Subkütan dozlar hastanın tepkisine göre ve şiddetli durumlarda verilir. Nefes darlığı olan hastalarda ihtiyaca göre 20 dakika ile 4 saat ara ile verilebilir. Şiddetli astım veya anaphylaxis için pediyatrik hastalarda deri altına 0.01 mg/kg (0.01 ml/kg 1/1000'lik solüsyondan) dozda verilir. Tek pediyatrik dozlar 0.5 mg'ı geçmemelidir. Kalp durmasında (Cardiac Arrest) erişkin İ.V. dozu 0.5-1 mg'dır. Gerektiğinde İ.V. dozlar her 5 dakikada bir tekrarlanabilir. Adrenalin direkt tesiri sempatomimetik ajanlar ile alfa ve beta adrenerjik reseptörlerle hemen görülür. Bu tesirler sempatik sinir sistemi stimulasyonunu taklit ederler. Akut bronşiyal spazm neticesindeki bronşiyal astımlarda subkütanoz enjeksiyonlar: Büyükler için doz 0.2-0.5 ml 1/1000 solüsyon. Çocuklar için doz; 0.1-0.3 ml 1/1000 solüsyondur. Bu doz 3-5 dakika uygulanır. Bu miktarlar 15-30 dakika ara ile tekrar edilebilir. Alerjik şok, ürtiker egzama, saman nezlesi, anjionörotik ödem, serum ve röntgen şuasının meydana getirdiği hastalıklarda 0.25 ml 1/1000 subkütan veya semptomik olarak yavaşça intravenöz enjeksiyonu uygulanır. Stokes-Adams ataklarda 0.3-0.6 ml 1/1000'lik Adrenalin subkütan enjeksiyonu yapılır. Adrenalin intravenöz enjeksiyonu tehlikelidir. Çok yavaş damara zerk edilmelidir. Bu 1/500.000 konsantrasyonunda olmalıdır. 1/100000'lik konsantrasyonunda olmamalıdır. Aksi takdirde kollaps ve kalp blokajı olabilir.
Adrenalin; şok, organik kalp hastalığı, kardiyak dilatasyon, hipertiroidizm, hipertansiyon, aritmiorganik beyin tahribatı veya serebral arteriyo sklerozisinde kontrendikedir. Serebral hemorajiye sebebiyet verebilir. Adrenalinin kapalı açılı glokomda (angle-closure glokoma) enjekte edilmesi kontrendikedir. Koroner damar bozukluğunda anginal ataklara sebebiyet verebilir. Adrenalinin kloroform, siklopropan ile yapılan anestezi sırasında kullanılması kontrendikedir. Halojenlenmiş diğer anestezik hidrokarbonlar ile (örneğin: Halothane) kullanılacaksa çok büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. El ve ayak parmağı, burun, kulak ve genital organların lokal anestezisinde kontrendikedir. Ödemlere sebebiyet verebilir.
• Bronşiyal Astım, • Cerrahi müdahalelerde lokal anesteziklerin tesirini uzatmada ve mukoza cilt kanamalarını dindirmede, • Ani kalp durması halinde, • Histamine bağlı alerjileri ortadan kaldırmada kullanılır.
Adrenalin'e hassas kişilerde ve hipertiroidli hastalarda bazen sıkıntı hissi, nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı, renk solukluğu, uykusuzluk, taşikardi, dermansızlık, baş dönmesi gibi bir takım geçici ve tehlikesiz belirti ve şikayetlere sebep olabilir. Bu şikayetler hiçbir tedaviyi gerektirmeden veya amilnitrit koklatma suretiyle geçebilir. Buna mukabil aşırı doz veya dikkatsiz yapılan intravenöz enjeksiyon neticesi bazen yaşlı kimselerde ani arter basıncı yükselmesi, serebral bir kanamaya sebep olabilir veya meydana getirdiği pulmoner hipertansiyon neticesi ortaya çıkan akciğer ödemi fatal olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
• Yaşlı kişilerde ve psikonörotik hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. • Adrenalin insülin sekresyonunu azaltır ve glikojenolizi artırır. Bundan dolayı şeker hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. • Koroner arter yetersizliği ve hipertansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. • İçeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır. • Doğumda spinal anestezide kan basıncını korumak için verilen parenteral ilaç fetusa ait kalp hızını değişmesine sebep olur. • Doğum yapacak kişilerde kan basıncı 180-130 mm Hg'nin üstünde ise kullanılmamalıdır. • İki yaşından küçük çocuklara verilmesi sakıncalıdır. • Renklenme ve çökelti olan ampulleri kullanmayınız.
Adrenalin, alfa ve beta blokerlerle birlikte uygulandığında sempatomimetik etki artacağından zehirlenme olasılığı olur ve kullanılmamalıdır. Kalbin hassasiyetini arttıran ve kalp kaslarını Adrenaline kullanılması hassas hale getiren siklopropan veya halojenize edilmiş hidrokarbon genel anestezi uygulanmış hastalarda Adrenalin ventriküler prematüre ekstrasistollerin çıkışına, kalp atışının hızlanmasına veya fibrilasyonu da içeren kalp ritminin bozulmasına sebebiyet verebilir. Adrenalin kloroform, trikloroetilen veya siklopropan ve halojenize edilmiş hidrokarbon anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır. HAMİLELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIM Gebelik kategorisi C'dir. Bu yüzden hamilelerde ve emzirenlerde Adrenalin kullanılmasındaki yararları ve potansiyel riskleri doktor tarafından belirlenmelidir. Araç ve makine kullanmaya etkisi Araç ve makine kullanımına etkisi bilinmemektedir.
Her bir 1 ml. Ampulde; Adrenalin 0.25 mg Sodyum Klorür 8 mg Sodyum Metabisülfit 1 mg Tartarik Asit 0.25 mg Enjeksiyonluk Su Km 1 ml
Farmakodinamik Özellikler Muhtelif periferal damarlar üzerindeki etkisi değişiktir; deri, mukoza ve iç organların arterlerinde kuvvetli bir vazokonstrüksiyon meydana getirir. Buna mukabil iskelet adalesi damarlarında ve koronerlerde vazodilatasyona neden olur. Periferik damarlar üzerinde Adrenalinin çift yönlü etkisi dolayısıyla arter basıncında doza bağlı farklı cevaplar elde edilir. Adrenalinin kalp üzerine önemli üç etkisi vardır. Kalbin atış hızını, kalp adalesinin kasılma kuvvetini, kalp adalesinin uyarılabilme kabiliyetini arttırır ve bunun sonucu olarak ventriküler ekstrasistol ve taşıkardiyi takiben ventriküler fibrilasyon meydana getirir. Adrenalinin tesiriyle düz adaleler genel olarak gevşer. Bronşların düz adalelerinin gevşemesi sebebiyle bronşiyal astımda bronkodilatör olarak kullanılır. Sindirim kanalı ve idrar yolları düz adalelerini gevşetir, buna mukabil sfinkterlerini, ayrıca dalak kapsülünü ve pilomotor adalelerini kasar. Adrenalinin gözde çeşitli yapılar üzerine eksifatör etkisi vardır. Karaciğer ve adalelerdeki glikojeni mobilize eder ve dolayısıyla kandaki seviyesini yükseltir. Adrenalinin insanda santral sinir sistemi üzerine etkisi yoktur. Farmakokinetik Özellikleri Adrenalin pratik olarak ağızdan verilmez, çünkü sindirim kanalının inaktive edici bağırsak ve karaciğer enzimlerinin parçalama etkisi dolayısıyla emilimi güçtür. Absorbsiyonu derialtı enjeksiyonu ile 3-5 dakikada yavaşça gerçekleşir. Enjeksiyonlu yere masaj yapılır. Adrenalinin biyotransformasyonunun büyük bir kısmı organizmada metabolize olur ve bu sırada deaminasyon, oksidasyon, konjugasyon, gibi çeşitli biyoşimik prosesler rol oynar. Karaciğer, böbrek ve sindirim kanalında tesbit edilen bir enzim olan monoaminooksidazın Adrenalinin oksidatif deaminasyonunda rolü vardır. Ayrıca bir metil transferazında, ara metabolizmada metilasyon proseslerinde rol oynadığı kabul edilmektedir. Meydana gelen metabolitlerin kısmen glukronik asitle birleşmek suretiyle elimine oldukları tesbit edilmiştir. İntramüsküler enjeksiyonun absorbsiyonu çabuk olur.
Adrenalin olağan olarak cilt altı veya kas içine uygulanır. Acil durumlarda çok dikkatli ve azaltılmış dozlarda damar içine verilir. Lokal etki için adrenalin mukoz membranlara yahut kapiller kanamayı kontrol altına almak için kesilen yerlere direkt uygulanır. Kalp durması halinde intrakardiyak olarak kalbe 0.25 ml, 1/1000 Adrenalin solüsyonunun direkt enjeksiyonu tavsiye edilir. Doz hekim tavsiyesine göre ayarlanır. Genel olarak maksimum doz subkütan bir defada 0.0005 g, 24 saatte 0.0002 g'dır. Ciddi serum alerjisi veya nefes darlığı tedavisinde doz 0.1-0.5 mg deri altına veya im. olarak uygulanır. Subkütan dozlar hastanın tepkisine göre ve şiddetli durumlarda verilir. Nefes darlığı olan hastalarda ihtiyaca göre 20 dakika ile 4 saat ara ile verilebilir. Şiddetli astım veya anaphylaxis için pediyatrik hastalarda deri altına 0.01 mg/kg (0.01 ml/kg 1/1000'lik solüsyondan) dozda verilir. Tek pediyatrik dozlar 0.5 mg'ı geçmemelidir. Kalp durmasında (Cardiac Arrest) erişkin İ.V. dozu 0.5-1 mg'dır. Gerektiğinde İ.V. dozlar her 5 dakikada bir tekrarlanabilir. Adrenalin direkt tesiri sempatomimetik ajanlar ile alfa ve beta adrenerjik reseptörlerle hemen görülür. Bu tesirler sempatik sinir sistemi stimulasyonunu taklit ederler. Akut bronşiyal spazm neticesindeki bronşiyal astımlarda subkütanoz enjeksiyonlar: Büyükler için doz 0.2-0.5 ml 1/1000 solüsyon. Çocuklar için doz; 0.1-0.3 ml 1/1000 solüsyondur. Bu doz 3-5 dakika uygulanır. Bu miktarlar 15-30 dakika ara ile tekrar edilebilir. Alerjik şok, ürtiker egzama, saman nezlesi, anjionörotik ödem, serum ve röntgen şuasının meydana getirdiği hastalıklarda 0.25 ml 1/1000 subkütan veya semptomik olarak yavaşça intravenöz enjeksiyonu uygulanır. Stokes-Adams ataklarda 0.3-0.6 ml 1/1000'lik Adrenalin subkütan enjeksiyonu yapılır. Adrenalin intravenöz enjeksiyonu tehlikelidir. Çok yavaş damara zerk edilmelidir. Bu 1/500.000 konsantrasyonunda olmalıdır. 1/100000'lik konsantrasyonunda olmamalıdır. Aksi takdirde kollaps ve kalp blokajı olabilir.
Adrenalin; şok, organik kalp hastalığı, kardiyak dilatasyon, hipertiroidizm, hipertansiyon, aritmiorganik beyin tahribatı veya serebral arteriyo sklerozisinde kontrendikedir. Serebral hemorajiye sebebiyet verebilir. Adrenalinin kapalı açılı glokomda (angle-closure glokoma) enjekte edilmesi kontrendikedir. Koroner damar bozukluğunda anginal ataklara sebebiyet verebilir. Adrenalinin kloroform, siklopropan ile yapılan anestezi sırasında kullanılması kontrendikedir. Halojenlenmiş diğer anestezik hidrokarbonlar ile (örneğin: Halothane) kullanılacaksa çok büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. El ve ayak parmağı, burun, kulak ve genital organların lokal anestezisinde kontrendikedir. Ödemlere sebebiyet verebilir.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.