×
image

BLOK-L 10 MG IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON+ 1 COZUCU

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
C
?
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
0.00 ₺
2019-10-27
8699541793209

Etken Madde: VEKURONYUM BROMUR
Firma: MUSTAFA NEVZAT

BLOK-L, yetişkinlerde, yenidoğanlarda, süt çocuklarında, çocuklarda ve ergenlerde trakeal entübasyonun ve cerrahi girişim sırasında iskelet kaslarının gevşemesinin sağlanması için genel anesteziyle birlikte uygulanmaktadır.
Tüm ilaçlar gibi BLOK-L'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Eğer bu yan etkiler siz anestezi altında iken oluşursa, anestezi uzmanınız tarafından fark edilecek ve tedavi edilecektir. Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az görülen) görülen yan etkiler • Kalp atım sayısının artması • Kan basıncının düşmesi • BLOK-L'nin etkisinin artması veya azalması • BLOK-L'nin kas gevşetici etkisinin uzaması Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülen) görülen yan etkiler • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (soluk almada zorluk, dolaşımın çökmesi ve şok) • Göğüste hırıltı • Kaslarda zayıflık • Deride şişme, kızarıklık veya döküntü • Enjeksiyon yerinde ağrı Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
BLOK-L'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer veküronyuma, bromür iyonuna ya da BLOK-L'deki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. BLOK-L'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Sizde aşağıdaki özelliklerden biri varsa, bu ilacı almadan önce anestezi uzmanınıza söyleyiniz: • kas gevşeticilere karşı alerji • böbrek, kalp, karaciğer ve safra kesesi hastalığı • sıvı tutulması (ödem) • sinirleri veya kasları etkileyen hastalıklar Bazı durumlar, BLOK-L'nin etki mekanizması üzerinde etkili olabilir. Örneğin: • kandaki potasyum düzeylerinin düşük olması • kandaki magnezyum düzeylerinin yüksek olması • kandaki kalsiyum düzeylerinin düşük olması • kandaki protein düzeylerinin düşük olması • vücudunuzun su kaybetmiş olması (örneğin; kusma, ishal veya terleme) • kanda çok az karbondioksit bulunmasına yol açan aşırı soluk alma • kanda çok fazla karbondioksit bulunması • genel sağlık durumunuzun bozuk olması • aşırı kilolar (obezite) • yanıklar • çok düşük vücut ısısı (hipotermi) Bu durumlardan herhangi biri sizde varsa, anestezi uzmanınız sizde kullanılacak BLOK-L dozunu belirlerken bunu göz önünde tutacaktır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. BLOK-L'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Anestezi uzmanınız size yine de BLOK-L verebilir, ancak ilk önce bunu değerlendirmelisiniz. Eğer sezaryen ameliyatı olacaksanız, size BLOK-L verilebilir. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makine kullanımı Güvenli olduğu önerilene kadar araç ve makine kullanmayınız. BLOK-L, genel anestezinin bir parçası olarak verildiğinden, sonrasında bir süre daha yorgun, zayıf ve sersemlemiş hissedebilirsiniz. Anestezi uzmanınız etkilerin ne zaman sona ereceğini size söyleyecektir.. BLOK-L'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün mannitol içermektedir, fakat kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Bu tıbbi ürün her flakonda l mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer başka ilaçlar kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise anestezi uzmanınıza söyleyiniz. Bunlar, reçetesiz aldığınız ilaçları veya bitkisel ürünleri de içerir. BLOK-L diğer ilaçları etkileyebilir veya onlardan etkilenebilir. BLOK-L'nin etkisini artıran ilaçlar; • bazı antibiyotikler • kalp hastalıklarının veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (su tabletleri, kinidin, kalsiyum kanal blokerleri, beta-blokerleri) • bazı antienflamatuar ilaçlar (kortikosteroidler) • manik depresif hastalık için ilaçlar (bipolar bozukluk) • magnezyum tuzları • mide ülseri, mide yanması veya reflü tedavisinde kullanılan simetidin adlı ilaç BLOK-L'nin etkisini azaltan ilaçlar; • epilepsi için bazı ilaçlar • kalsiyum klorür ve potasyum klorür İlave olarak, ameliyat öncesi veya sonrasında BLOK-L'nin etkilerini değiştirebilecek başka ilaçlar da kullanabilirsiniz. Bunlar bazı anestezikler, diğer kas gevşeticiler, fenitoin gibi ilaçlar ve BLOK-L'nin etkisini tersine çeviren ilaçlar olabilir. BLOK-L, bazı anesteziklerin daha hızlı çalışmasını sağlayabilir. Anestezi uzmanınız sizin için uygun BLOK-L dozuna karar verirken, bunları dikkate alacaktır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Aşağıdaki ilaçların nöromüsküler blokaj yapan nondepolarizan ilaçların etki şiddetini ve/veya süresini etkilediği gösterilmiştir. Diğer ilaçların BLOK-L üzerindeki etkileri Etki artışı Halojenli volatil anestezikler BLOK-L'nin nöromüsküler blok etkisini artırır. Etki yalnızca idame doz sırasında görülür (Bkz. Bölüm 4.2.). Antikolinesteraz inhibitörleri ile bloğun geri dönüşümü de baskılanabilir. Süksametonyum ile entübasyon sonrasında (Bkz. Bölüm 4.2.). Yoğun Bakım Ünitesi'nde kortikosteroidlerle BLOK-L'nin uzun süreli birlikte kullanımı nöromüsküler blokaj süresinin uzamasına ya da miyopatiye neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.4. ve 4.8.). Diğer ilaçlar: • Antibiyotikler: Aminoglikozidler, linkozamid ve polipeptit antibiyotikler, asilaminopenisilin antibiyotikler • Diüretikler, kinidin, magnezyum tuzları, kalsiyum kanal blokörleri, lityum tuzları, simetidin, lidokain ve fenitoin ya da -blokör ilaçların akut kullanımı Aminoglikozid, linkozamid, polipeptit ve asilaminopenisilin antibiyotikler, kinidin ve magnezyum tuzlarının operasyon sonrası verilmesinde rekürarizasyon bildirilmiştir (Bkz.Bölüm 4.4.). Etki azalması Fenitoin ya da karbamazepinin önceki kronik kullanımı. Kalsiyum klorür, potasyum klorür Değişken etki BLOK-L ile birlikte diğer nöromüsküler bloke edici nondepolarizan ilaçların kullanılması, kullanılan diğer ilaç ve uygulama sırasına göre nöromüsküler bloğu artırabilir ya da azaltabilir. BLOK-L ardından süksametonyum verilmesi BLOK-L'nin nöromüsküler bloke edici etkisini artırabilir ya da azaltabilir. BLOK-L'nin diğer ilaçlara etkisi BLOK-L'nin lidokaine etkisi Lidokain ile kombine kullanılan BLOK-L lidokainin etkisinin daha hızlı başlamasına yol açabilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin yapılmış herhangi bir etkileşim çalışması yoktur. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyona ilişkin yapılmış herhangi bir etkileşim çalışması yoktur.
Veküronyum bromür 10 mg
Farmakoterapötik grubu: Kas gevşetici, periferik etkili ilaçlar ATC kodu: M03A C03 BLOK-L (veküronyum bromür) nondepolarizan nöromüsküler blokaj yapan bir ilaçtır; kimyasal olarak aminosteroid l-(3,17-diasetoksi-2 piperidino-5-androstan-16-yl)-1 metilpiperidinum bromür yapısındadır. BLOK-L motor sinir sonları ile çizgili kas arasındaki iletim işlemini, çizgili kasların motor plaklarında yerleşmiş nikotinik reseptörleri kompetitif olarak bloke eder ve asetilkolinin etkilerini önler. Süksametonyum gibi depolarizan nöromüsküler blokaj yapan ilaçlardan farklı olarak BLOK-L kas fasikülasyonlarına neden olmaz. Klinik doz aralığında veküronyum sempatik nikotinik reseptörleri engellememektedir ve böylece gangliyon bloke edici etkinlik göstermemektedir. İlave olarak, bu doz aralığında veküronyum parasempatik muskarinik reseptörleri engellememektedir ve böylece vagolitik etkinlik göstermemektedir. Trakeal entübasyon 80 ila 100 mikrogram veküronyum bromür/kg vücut ağırlığı doz aralığında intravenöz uygulamayı takiben 90-120 saniye sonra endotrakeal entübasyon için iyi-mükemmel koşullar ortaya çıkar; ve bu dozların uygulamasını takiben 3-4 dakika içinde de herhangi bir cerrahi girişim için yeterli kas paralizisi sağlanır. Bu dozda kontrol twitch (seğirme) yüksekliğinin (klinik süre) %25 geri dönme süresi 24-60 dakikadır. Bu dozda kontrol twitch yüksekliğinin %95 oranında geri dönme süresi 60-80 dakikadır. Daha yüksek dozlarda en yüksek blokajın elde edilen süresi kısalırken, etki süresi uzar. Sürekli intravenöz infüzyon BLOK-L sürekli intravenöz infüzyon biçiminde sabit hızla verildiğinde, %90 oranında nöromüsküler blok sağlanır ve infüzyon sona erdiğinde nöromüsküler bloğun çözülmesi için geçen sürede klinik olarak anlamlı bir artış uzama görülmez. İdame doz kontrol twitch yüksekliğinin %25 olduğu noktada verildiğinde veküronyum bromür kümülatif etkisi yoktur. Bu nedenle idame olarak birkaç ardışık doz verilebilir. Bu özellikler BLOK-L'nin uzun süreli olduğu kadar kısa süreli cerrahi girişimlerde de kullanılabilmesini sağlar. Nöromüsküler bloğun geri dönmesi Neostigmin, pridostigmin ya da edrofonyum gibi asetilkolinesteraz inhibitörlerinin verilmesi veküronyum bromürün etkisini antagonize eder. Hastalardaki karakteristik özellikler Pediyatrik hastalar Yenidoğan ve süt çocukları Yenidoğan ve süt çocuklarında dengeli anestezi altında veküronyumun ED95 dozu yaklaşık olarak yetişkinlerdeki ile aynı bulunmuştur (yaklaşık 47 g/kg vücut ağırlığı). Yenidoğan ve süt çocuklarında veküronyum bromürün etkisinin başlama süresi, muhtemelen dolaşım zamanının daha kısa olması ve görece kardiyak atım hacminin fazla olması nedeniyle çocuk ve yetişkinlere göre daha kısadır. Bu hastalarda nöromüsküler blokaj yapan ilaçlara karşı nöromüsküler bileşimin daha duyarlı olması da etkinin daha hızlı başlamasından sorumlu olabilir. Yenidoğan ve süt çocuklarında veküronyum bromürün etki süresi ve düzelme süresi yetişkinlere göre daha uzundur. Bu nedenle BLOK-L idame dozu daha seyrek aralıklarla verilmelidir. Çocuklar Çocuklarda dengeli anestezi altında veküronyumun ED95 dozu yetişkinlerdekinden daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla 81; 43 mikrogram/kg vücut ağırlığı). Yetişkinlerle karşılaştırıldığında etki süresi genellikle yaklaşık %30, düzelme süresi yaklaşık %20-30 daha kısadır. Yetişkinlerde olduğu gibi, başlangıç dozunun yaklaşık dörtte biri ve kontrol twitch (seğirme) yüksekliğinin %25 geri dönmesinde verilen idame dozların pediyatrik hastalarda da kümülatif etkilere yol açtığı gözlenmemiştir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar BLOK-L yetişkinlerde ve tüm yaşlardaki çocuklarda kullanılabilir. Anestezi uzmanınız alacağınız dozu şu faktörlere göre belirleyecektir: Anestezi tipi, kullandığınız diğer ilaçlar, cerrahi girişimin beklenen tamamlanma süresi, yaşınız ve sağlık durumunuzdur. Genellikle kullanılan doz, vücut ağırlığınızın her kilogramı için 80-100 mikrogramdır ve etkisi 24-60 dakika devam eder. Cerrahi girişim sırasında, BLOK-L'nin etkisinin devam edip etmediği kontrol edilecektir. İhtiyaç duyulursa, ilave dozlar alabilirsiniz. Uygulama yolu ve metodu BLOK-L size anestezi uzmanınız tarafından uygulanacaktır. Bir toplardamara, çözelti şeklinde enjekte edilir. Tek bir doz olarak ya da devamlı infüzyon şeklinde verilebilir. Eğer BLOK-L'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla BLOK-L kullandıysanız Size BLOK-L verilirken durumunuz anestezi uzmanınız tarafından yakından izlenecektir ve size çok fazla BLOK-L verilmesi uzak bir olasılıktır. Ancak böyle bir durum gerçekleşirse, yapay solunuma (suni solunum cihazında) tekrar kendi kendinize solunum yapıncaya kadar devam edilecektir. Bu sırada uyutulmaya devam edileceksiniz. BLOK-L'yi kullanmayı unutursanız Böyle bir durum, BLOK-L için söz konusu değildir.
Veküronyum veya bromür iyonu ya da BLOK-L'nin içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.
BLOK-L, yetişkinlerde, yenidoğanlarda, süt çocuklarında, çocuklarda ve ergenlerde trakeal entübasyonun ve cerrahi girişim sırasında iskelet kaslarının gevşemesinin sağlanması için genel anesteziyle birlikte uygulanmaktadır.
Tüm ilaçlar gibi BLOK-L'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Eğer bu yan etkiler siz anestezi altında iken oluşursa, anestezi uzmanınız tarafından fark edilecek ve tedavi edilecektir. Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az görülen) görülen yan etkiler • Kalp atım sayısının artması • Kan basıncının düşmesi • BLOK-L'nin etkisinin artması veya azalması • BLOK-L'nin kas gevşetici etkisinin uzaması Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülen) görülen yan etkiler • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (soluk almada zorluk, dolaşımın çökmesi ve şok) • Göğüste hırıltı • Kaslarda zayıflık • Deride şişme, kızarıklık veya döküntü • Enjeksiyon yerinde ağrı Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
BLOK-L'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer veküronyuma, bromür iyonuna ya da BLOK-L'deki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. BLOK-L'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Sizde aşağıdaki özelliklerden biri varsa, bu ilacı almadan önce anestezi uzmanınıza söyleyiniz: • kas gevşeticilere karşı alerji • böbrek, kalp, karaciğer ve safra kesesi hastalığı • sıvı tutulması (ödem) • sinirleri veya kasları etkileyen hastalıklar Bazı durumlar, BLOK-L'nin etki mekanizması üzerinde etkili olabilir. Örneğin: • kandaki potasyum düzeylerinin düşük olması • kandaki magnezyum düzeylerinin yüksek olması • kandaki kalsiyum düzeylerinin düşük olması • kandaki protein düzeylerinin düşük olması • vücudunuzun su kaybetmiş olması (örneğin; kusma, ishal veya terleme) • kanda çok az karbondioksit bulunmasına yol açan aşırı soluk alma • kanda çok fazla karbondioksit bulunması • genel sağlık durumunuzun bozuk olması • aşırı kilolar (obezite) • yanıklar • çok düşük vücut ısısı (hipotermi) Bu durumlardan herhangi biri sizde varsa, anestezi uzmanınız sizde kullanılacak BLOK-L dozunu belirlerken bunu göz önünde tutacaktır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. BLOK-L'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Anestezi uzmanınız size yine de BLOK-L verebilir, ancak ilk önce bunu değerlendirmelisiniz. Eğer sezaryen ameliyatı olacaksanız, size BLOK-L verilebilir. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makine kullanımı Güvenli olduğu önerilene kadar araç ve makine kullanmayınız. BLOK-L, genel anestezinin bir parçası olarak verildiğinden, sonrasında bir süre daha yorgun, zayıf ve sersemlemiş hissedebilirsiniz. Anestezi uzmanınız etkilerin ne zaman sona ereceğini size söyleyecektir.. BLOK-L'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün mannitol içermektedir, fakat kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Bu tıbbi ürün her flakonda l mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer başka ilaçlar kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise anestezi uzmanınıza söyleyiniz. Bunlar, reçetesiz aldığınız ilaçları veya bitkisel ürünleri de içerir. BLOK-L diğer ilaçları etkileyebilir veya onlardan etkilenebilir. BLOK-L'nin etkisini artıran ilaçlar; • bazı antibiyotikler • kalp hastalıklarının veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (su tabletleri, kinidin, kalsiyum kanal blokerleri, beta-blokerleri) • bazı antienflamatuar ilaçlar (kortikosteroidler) • manik depresif hastalık için ilaçlar (bipolar bozukluk) • magnezyum tuzları • mide ülseri, mide yanması veya reflü tedavisinde kullanılan simetidin adlı ilaç BLOK-L'nin etkisini azaltan ilaçlar; • epilepsi için bazı ilaçlar • kalsiyum klorür ve potasyum klorür İlave olarak, ameliyat öncesi veya sonrasında BLOK-L'nin etkilerini değiştirebilecek başka ilaçlar da kullanabilirsiniz. Bunlar bazı anestezikler, diğer kas gevşeticiler, fenitoin gibi ilaçlar ve BLOK-L'nin etkisini tersine çeviren ilaçlar olabilir. BLOK-L, bazı anesteziklerin daha hızlı çalışmasını sağlayabilir. Anestezi uzmanınız sizin için uygun BLOK-L dozuna karar verirken, bunları dikkate alacaktır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Aşağıdaki ilaçların nöromüsküler blokaj yapan nondepolarizan ilaçların etki şiddetini ve/veya süresini etkilediği gösterilmiştir. Diğer ilaçların BLOK-L üzerindeki etkileri Etki artışı Halojenli volatil anestezikler BLOK-L'nin nöromüsküler blok etkisini artırır. Etki yalnızca idame doz sırasında görülür (Bkz. Bölüm 4.2.). Antikolinesteraz inhibitörleri ile bloğun geri dönüşümü de baskılanabilir. Süksametonyum ile entübasyon sonrasında (Bkz. Bölüm 4.2.). Yoğun Bakım Ünitesi'nde kortikosteroidlerle BLOK-L'nin uzun süreli birlikte kullanımı nöromüsküler blokaj süresinin uzamasına ya da miyopatiye neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.4. ve 4.8.). Diğer ilaçlar: • Antibiyotikler: Aminoglikozidler, linkozamid ve polipeptit antibiyotikler, asilaminopenisilin antibiyotikler • Diüretikler, kinidin, magnezyum tuzları, kalsiyum kanal blokörleri, lityum tuzları, simetidin, lidokain ve fenitoin ya da -blokör ilaçların akut kullanımı Aminoglikozid, linkozamid, polipeptit ve asilaminopenisilin antibiyotikler, kinidin ve magnezyum tuzlarının operasyon sonrası verilmesinde rekürarizasyon bildirilmiştir (Bkz.Bölüm 4.4.). Etki azalması Fenitoin ya da karbamazepinin önceki kronik kullanımı. Kalsiyum klorür, potasyum klorür Değişken etki BLOK-L ile birlikte diğer nöromüsküler bloke edici nondepolarizan ilaçların kullanılması, kullanılan diğer ilaç ve uygulama sırasına göre nöromüsküler bloğu artırabilir ya da azaltabilir. BLOK-L ardından süksametonyum verilmesi BLOK-L'nin nöromüsküler bloke edici etkisini artırabilir ya da azaltabilir. BLOK-L'nin diğer ilaçlara etkisi BLOK-L'nin lidokaine etkisi Lidokain ile kombine kullanılan BLOK-L lidokainin etkisinin daha hızlı başlamasına yol açabilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin yapılmış herhangi bir etkileşim çalışması yoktur. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyona ilişkin yapılmış herhangi bir etkileşim çalışması yoktur.
Veküronyum bromür 10 mg
Farmakoterapötik grubu: Kas gevşetici, periferik etkili ilaçlar ATC kodu: M03A C03 BLOK-L (veküronyum bromür) nondepolarizan nöromüsküler blokaj yapan bir ilaçtır; kimyasal olarak aminosteroid l-(3,17-diasetoksi-2 piperidino-5-androstan-16-yl)-1 metilpiperidinum bromür yapısındadır. BLOK-L motor sinir sonları ile çizgili kas arasındaki iletim işlemini, çizgili kasların motor plaklarında yerleşmiş nikotinik reseptörleri kompetitif olarak bloke eder ve asetilkolinin etkilerini önler. Süksametonyum gibi depolarizan nöromüsküler blokaj yapan ilaçlardan farklı olarak BLOK-L kas fasikülasyonlarına neden olmaz. Klinik doz aralığında veküronyum sempatik nikotinik reseptörleri engellememektedir ve böylece gangliyon bloke edici etkinlik göstermemektedir. İlave olarak, bu doz aralığında veküronyum parasempatik muskarinik reseptörleri engellememektedir ve böylece vagolitik etkinlik göstermemektedir. Trakeal entübasyon 80 ila 100 mikrogram veküronyum bromür/kg vücut ağırlığı doz aralığında intravenöz uygulamayı takiben 90-120 saniye sonra endotrakeal entübasyon için iyi-mükemmel koşullar ortaya çıkar; ve bu dozların uygulamasını takiben 3-4 dakika içinde de herhangi bir cerrahi girişim için yeterli kas paralizisi sağlanır. Bu dozda kontrol twitch (seğirme) yüksekliğinin (klinik süre) %25 geri dönme süresi 24-60 dakikadır. Bu dozda kontrol twitch yüksekliğinin %95 oranında geri dönme süresi 60-80 dakikadır. Daha yüksek dozlarda en yüksek blokajın elde edilen süresi kısalırken, etki süresi uzar. Sürekli intravenöz infüzyon BLOK-L sürekli intravenöz infüzyon biçiminde sabit hızla verildiğinde, %90 oranında nöromüsküler blok sağlanır ve infüzyon sona erdiğinde nöromüsküler bloğun çözülmesi için geçen sürede klinik olarak anlamlı bir artış uzama görülmez. İdame doz kontrol twitch yüksekliğinin %25 olduğu noktada verildiğinde veküronyum bromür kümülatif etkisi yoktur. Bu nedenle idame olarak birkaç ardışık doz verilebilir. Bu özellikler BLOK-L'nin uzun süreli olduğu kadar kısa süreli cerrahi girişimlerde de kullanılabilmesini sağlar. Nöromüsküler bloğun geri dönmesi Neostigmin, pridostigmin ya da edrofonyum gibi asetilkolinesteraz inhibitörlerinin verilmesi veküronyum bromürün etkisini antagonize eder. Hastalardaki karakteristik özellikler Pediyatrik hastalar Yenidoğan ve süt çocukları Yenidoğan ve süt çocuklarında dengeli anestezi altında veküronyumun ED95 dozu yaklaşık olarak yetişkinlerdeki ile aynı bulunmuştur (yaklaşık 47 g/kg vücut ağırlığı). Yenidoğan ve süt çocuklarında veküronyum bromürün etkisinin başlama süresi, muhtemelen dolaşım zamanının daha kısa olması ve görece kardiyak atım hacminin fazla olması nedeniyle çocuk ve yetişkinlere göre daha kısadır. Bu hastalarda nöromüsküler blokaj yapan ilaçlara karşı nöromüsküler bileşimin daha duyarlı olması da etkinin daha hızlı başlamasından sorumlu olabilir. Yenidoğan ve süt çocuklarında veküronyum bromürün etki süresi ve düzelme süresi yetişkinlere göre daha uzundur. Bu nedenle BLOK-L idame dozu daha seyrek aralıklarla verilmelidir. Çocuklar Çocuklarda dengeli anestezi altında veküronyumun ED95 dozu yetişkinlerdekinden daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla 81; 43 mikrogram/kg vücut ağırlığı). Yetişkinlerle karşılaştırıldığında etki süresi genellikle yaklaşık %30, düzelme süresi yaklaşık %20-30 daha kısadır. Yetişkinlerde olduğu gibi, başlangıç dozunun yaklaşık dörtte biri ve kontrol twitch (seğirme) yüksekliğinin %25 geri dönmesinde verilen idame dozların pediyatrik hastalarda da kümülatif etkilere yol açtığı gözlenmemiştir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar BLOK-L yetişkinlerde ve tüm yaşlardaki çocuklarda kullanılabilir. Anestezi uzmanınız alacağınız dozu şu faktörlere göre belirleyecektir: Anestezi tipi, kullandığınız diğer ilaçlar, cerrahi girişimin beklenen tamamlanma süresi, yaşınız ve sağlık durumunuzdur. Genellikle kullanılan doz, vücut ağırlığınızın her kilogramı için 80-100 mikrogramdır ve etkisi 24-60 dakika devam eder. Cerrahi girişim sırasında, BLOK-L'nin etkisinin devam edip etmediği kontrol edilecektir. İhtiyaç duyulursa, ilave dozlar alabilirsiniz. Uygulama yolu ve metodu BLOK-L size anestezi uzmanınız tarafından uygulanacaktır. Bir toplardamara, çözelti şeklinde enjekte edilir. Tek bir doz olarak ya da devamlı infüzyon şeklinde verilebilir. Eğer BLOK-L'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla BLOK-L kullandıysanız Size BLOK-L verilirken durumunuz anestezi uzmanınız tarafından yakından izlenecektir ve size çok fazla BLOK-L verilmesi uzak bir olasılıktır. Ancak böyle bir durum gerçekleşirse, yapay solunuma (suni solunum cihazında) tekrar kendi kendinize solunum yapıncaya kadar devam edilecektir. Bu sırada uyutulmaya devam edileceksiniz. BLOK-L'yi kullanmayı unutursanız Böyle bir durum, BLOK-L için söz konusu değildir.
Veküronyum veya bromür iyonu ya da BLOK-L'nin içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.