×
image

CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
M
C
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
485.44 ₺
2019-10-27
8699823980037

Etken Madde: HUMAN ALBUMIN
Firma: CENTURION PHARMA

Cealb aşağıda belirtilen durumlarda endikedir: • Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup masif refrakter asiti olan ve kan albumin düzeyi 2 gr/dL olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında, • Asit varlığında "Spontan bakteriyel peritonit" gelişen hastalarda tedaviye yardımcı olarak, • Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albumin düzeyinden bağımsız olarak, • Kök hücre transplantasyonu ve veno oklüsif hastalık tedavisinde, • Septik şok tablosunda kristalloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albumin düzeyi 2 gr/dL olan yoğun bakım hastalarında, • Pediatrik yaş grubundaki hastalarda Nefrotik Sendrom tanılı ve kan albumin düzeyi2gr/dL olan ve beraberinde plevral effüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan pediatrik hastalarda, • Gebelik toksemisinde; kan albumin düzeyi 2 gr/dL olan olgularda (preeklapsi ve eklampsi tablolarında) • İatrojenik ovarian hiperstimülasyon (OHSS) sendromunda; kan albumin düzeyi2gr/dL altında olan ve beraberinde plevral effüzyon asit, akciğer ödemi semptom ve bulgularında, • Hastanede yatan diabetik nefropatili hastalarda klas IV kalp yetmezliği, tedaviye yanıtsız ödem ve hipervolemi varlığında kan albumin düzeyi 2.5 gr/dL olduğunda diüretik tedaviye yardımcı olarak kısa süreli kullanılabilir. Pozoloji ve Uygulama Metodu Dozaj ve tedavi şekli ve süresi hastanın ve hastalığın klinik durumundaki ciddiyete bağlıdır. Seyreltilmiş ürünün 120 mL/saat oranında iv infüzyon ile uygulanması tavsiye edilir. İzoonkotik solüsyon haline dilüe edilmiş solüsyonun 200-250 mL/saat oranında kullanılması tavsiye edilir. Cealb intravenöz olarak kullanılmalıdır. Cealb uygulaması süresince merkezi venöz basıncı kontrol edilmelidir. Kullanımdan hemen önce ilaç içinde bulanıklık veya tortu olup olmadığı gözle kontrol edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde ilaç kullanılmamalıdır. Eğer ilaç düşük ısıda muhafaza edilmişse, kullanımdan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.
Nadiren karabasan (al basması), ürtiker, ateş ve bulantı gibi hafif reaksiyonlar oluşabilir. Az sayıda olguda titreme, kusma, eritem, taşikardi ve dispne ile birlikte kan basıncında düşme gibi istenmeyen etkiler görülmüştür. Genel olarak bu reaksiyonlar, infüzyon hızı yavaşladığında ya da infüzyon durdurulduğunda hızla ortadan kaybolmaktadır. Çok nadir durumlarda şok gibi şiddetli reaksiyonlar görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda infüzyon durdurulmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır.
Cealb uygulamasında hastaların kan grupları göz önüne alınmaz. Cealb çok düşük oranda aliminyum ihtiva ettiğinden, diyaliz hastaları ve prematüre bebeklerde kullanılabilir. Yüksek miktarda albümin kullanımı gerektiği hallerde hastaya ayrıca diğer kan komponentlerinin de (koagülasyon faktörleri, elektrolitler ve eritrosit süspansiyonu gibi) transfüzyonu gerekebilir. Hematokrit %30'un altına düşerse kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırmak için eritrosit süspansiyonu takviyesi yapılmalıdır. %20 insan albüminin kolloid-ozmotik etkisi kan plazmasının yaklaşık dört katıdır. Bu nedenle konsantre albümin uygulandığında hastanın yeterli miktarda sıvı alması sağlanmalıdır. Dolaşımdaki aşırı yüklenmeye ve hiperhidrasyona karşı korunmak için hastalar dikkatle izlenmelidir. %4-5 insan albümini çözeltileriyle karşılaştırıldığında %20-25 insan albümini çözeltilerinin elektrolit içeriği nispeten düşüktür. Dolaysıyla albümin uygulandığında hastanın elektrolit durumu izlenmeli ve elektrolit dengesini yeniden sağlamak ya da sürdürmek için uygun adımlar atılmalıdır. Hastada hemolize neden olabileceğinden, albümin çözeltileri enjeksiyonluk suyla seyreltilmemelidir. Kalp yetmezliği, hipertansiyon, ösöfagel ödemler, pulmoner ödemler, hemorojik diatez, ciddi anemiler, renal ve postrenal anüri, dehidrate hastalarda hastaya ağızdan veya infüzyon yolu ile sıvı verilemediği durumlar her birey için ayrı değerlendirilmelidir. Yaşlı ve kalp rahatsızlığı potansiyeli olan hastalarda hipervolemiye dikkat edilmelidir. Alerjik reaksiyon oluştuğu takdirde acilen uygulama durdurulmalıdır. Alerjik reaksiyon devam ederse veya anaflaktik şok oluşursa uygun tedavi uygulanmalıdır. İnsan kanından ya da plazmasından hazırlanan ilaçların uygulanmasında, enfeksiyon ajanlarının bulaşmasıyla ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıklar tam olarak önlenemez. Bu durum yapısı halen tam olarak bilinmeyen patojenler için de geçerlidir. Bununla birlikte, bulaşıcı ajanların bulaşma riski aşağıdaki şekilde azaltılır: • Donörler tıbbi kontrolden geçilerek seçilir, her bir bağış ve plazma havuzu HbsAg ve HIV ve HCV antikorları açısından kontrol edilir. • Plazma havuzları HCV genomik materyali açısından test edilir. • Model virüsler kullanılarak valide edilmiş inaktivasyon/uzaklaştırma prosedürleri üretim sürecine dahil edilir. Bu prosedürlerin HIV, HCV, HBV, HAV ve parvovirüs B19 için etkili olduğu kabul edilmektedir. Uygulanan bu yöntemlerle anılan virüsler açısından risk azaltılmış olmakla birlikte, tüm hayvan ve insan kökenli ürünlerde olduğu gibi, CJD riski tümüyle göz ardı edilemez. Ürünün hastalara her uygulanışında, hasta ve ürün serisi arasında bir bağlantı oluşturmak için ürünün adı ve seri numarasının kaydedilmesi önerilmektedir. Cealb etanol fraksiyonu yöntemiyle venöz plazmadan hazırlanmıştır. Plazma Hollanda Kızılhaçı Kan Transfüzyonu Konseyi'nin şartlarını sağlayan gönüllü vericilerden toplanmıştır. Her bir verici donör hepatit B yüzey antijeni (HbsAg), (HIV-1 ve HIV-2) ile hepatit C virüsüne karşı kontrol edilmiş olup negatif bulunmuşlardır. İlacın etanol fraksiyonu yoluyla hazırlanıp pastörize edilmiş olması (solüsyonu 10 saat süreyle 60°C'da ısıtmak) özellikle AIDS, hepatit B ve hepatit non-A ve non-B (Hepatit C dahil) gibi virütik hastalıkların taşınma riskini önemli ölçüde azaltılmıştır.
Cealb'in diğer ilaçlarla istenmeyen bilinen bir etkileşimi yoktur.
Cealb insan venöz plazmasından hazırlanmış protein fraksiyonları ihtiva eden bir çözeltidir. Ürün minimum %95'i albumin olan 200 g/L protein konsantrasyonunda steril ve apirojen olarak takdim edilmektedir.
Farmakodinamik Özellikler Cealb plazma hacmi arttırıcıdır. Albumin, dolaşımındaki en önemli protein fraksiyonudur. Yaklaşık olarak bütün plazma proteinlerinin %60'ı albumindir. Plazma içindeki ortalama konsantrasyonu 42 g/L'dir. Albuminin su tutma özelliği vardır. 1 gram albumin 18 gram su tutabilir. Bu albuminin en önemli fizyolojik fraksiyonu olan kolloid ozmotik basıncı sağlama özelliğini açıklamaktadır. Bu şekilde dolaşımdaki kan hacmi korunmaktadır. Cealb en az %95'i albumin olan 200 g/L konsantrasyonundadır. Bunun sonucu olarak ürün plazmaya göre dört kez daha fazla osmotik etki gösterir ve aynı zamanda albümin bazı metobolizma ürünlerinin ve ilaçların taşınmasından da sorumlu olduğu için kanda bulunan bu ürünlerin taşınma kapasitesi de orantısal olarak artar. Albumin çözeltileri plazma veya kan volümü ile onkotik basınç eksikliğinde kullanılabilir. Farmakokinetik özellikler Emilme İntravenöz olarak uygulandığından dolayı absorpsiyon aşaması yoktur. Albumin uygulandığı hastalarda ilacın hedef dokudaki etki oranı %100'dür. Dağılım Albuminin uygulandığı hastadaki dağılımı doğal albumin gibidir. Normal şartlarda insan vücudunda %40-45'i intravasküler, %55-60'ı ekstravasküler olmak üzere 4-5 gr/kg albumin vardır. Normal şartlar altında uygulanan albüminin %10'dan daha az bir kısmı intravasküler alana geçer. Sonuç olarak uygulamadan 1-3 saat sonra dolaşımdaki volüm artar. Bazı durumlarda ciddi yanıklar ve septik şoklardan sonraki ilk 24 saat içinde olduğu gibi albuminin dağılımında anormallik meydana gelebilir. Metabolizma/eliminasyon Albumin serbest amino asitlere parçalanır. Bu dönüşümün nerede olduğu bilinmemektedir. Sağlıklı bireylerde yarı ömrü 18 gündür. Albumin katabolizması (parçalanması) enfeksiyonlara, malignitelere, stres ve cerrahi operasyonlara ve ciddi hastalıklara bağlı olarak artabilir. Sağlıklı böbrekten albumin atılmaz.
Elektrolit solüsyonlarla karıştırılan aseptik koşullarda hazırlanmalıdır. Büyük miktarlarda uygulama gerektiğinde, infüzyon çözeltisi oda veya vücut sıcaklığında olmalıdır. İnfüzyon steril, pirojensiz ve tek kullanımlık infüzyon setiyle intravenöz uygulanır. İnfüzyon seti ile delinmeden önce, tıpa uygun bir dezenfektanla dezenfekte edilmelidir. Şişe infüzyon seti ile delindikten sonra, içerik hemen infüze edilmelidir. Ürün kullanıma hazırdır ve sadece intravenöz infüzyon içindir. İnfüzyon hızı, hasta ve endikasyon durumuna göre ayarlanmakla birlikte normal koşullarda yüksek konsantrasyonlarda albümin solüsyonu verilecek ise 1-2 mL/dk'dır. %4-%5'lik solüsyonlar için 5 mL/dk'dır. İnfüzyon hızının plazma değişimi sırasında 30 mL/dk'dan fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Plazma değişiminde %4-5'lik albümin çözeltisi kullanılıyorsa koagülasyon durumunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. %20 albümin infüzyonunda koloidal osmotik basınç yaklaşık olarak kan basıncının 4 katıdır. Bundan dolayı hidratasyonlu hastalarda konsantre albümin verilmesi koruyucu tedavi olarak kullanıma uygundur. Hastalar dikkatlice monitorize edilmeli, fazla yükleme ve hiperhidrasyona karşı korunmalıdır. Dozaj, hacim tamamlayıcısı olarak kişisel ihtiyaç ve dolaşım parametrelerine bağlıdır. Albüminin en önemli fonksiyonu koloidal osmotik basıncı korumasıdır. En düşük koloidal osmotik basınç seviyesi 200 mmHg (2.7kPa) olarak düşünülmelidir. Kolloid osmotik basınç ve dozaj toplam protein miktarından indirekt olarak hesaplanabilir. İçeriği kullanılarak doz saptanabilir. Hastanın hacim durumu veya protein eksikliğine bağlı olarak düşük veya yüksek yüzdeli infüzyon solüsyonları uygulanır. Gerekli albümin dozu aşağıdaki formülle hesaplanır : [(İstenilen toplam protein g/L – mevcut toplam protein g/L) x plazma hacmi (L)* (=40 mL/kg vücut ağırlığı)] x 2 * Fizyolojik plazma hacmi vücut ağırlığı ve yaşa bağlıdır. Yetişkinlerde yaklaşık 40 mL/kg'dır. Çocuk dozu hesaplanırken bu göz önüne alınmalıdır.
Cealb aşağıda belirtilen durumlar için tavsiye edilmemektedir. Albümin preparatlarına veya ürünün içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet.
Cealb aşağıda belirtilen durumlarda endikedir: • Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup masif refrakter asiti olan ve kan albumin düzeyi 2 gr/dL olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında, • Asit varlığında "Spontan bakteriyel peritonit" gelişen hastalarda tedaviye yardımcı olarak, • Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albumin düzeyinden bağımsız olarak, • Kök hücre transplantasyonu ve veno oklüsif hastalık tedavisinde, • Septik şok tablosunda kristalloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albumin düzeyi 2 gr/dL olan yoğun bakım hastalarında, • Pediatrik yaş grubundaki hastalarda Nefrotik Sendrom tanılı ve kan albumin düzeyi2gr/dL olan ve beraberinde plevral effüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan pediatrik hastalarda, • Gebelik toksemisinde; kan albumin düzeyi 2 gr/dL olan olgularda (preeklapsi ve eklampsi tablolarında) • İatrojenik ovarian hiperstimülasyon (OHSS) sendromunda; kan albumin düzeyi2gr/dL altında olan ve beraberinde plevral effüzyon asit, akciğer ödemi semptom ve bulgularında, • Hastanede yatan diabetik nefropatili hastalarda klas IV kalp yetmezliği, tedaviye yanıtsız ödem ve hipervolemi varlığında kan albumin düzeyi 2.5 gr/dL olduğunda diüretik tedaviye yardımcı olarak kısa süreli kullanılabilir. Pozoloji ve Uygulama Metodu Dozaj ve tedavi şekli ve süresi hastanın ve hastalığın klinik durumundaki ciddiyete bağlıdır. Seyreltilmiş ürünün 120 mL/saat oranında iv infüzyon ile uygulanması tavsiye edilir. İzoonkotik solüsyon haline dilüe edilmiş solüsyonun 200-250 mL/saat oranında kullanılması tavsiye edilir. Cealb intravenöz olarak kullanılmalıdır. Cealb uygulaması süresince merkezi venöz basıncı kontrol edilmelidir. Kullanımdan hemen önce ilaç içinde bulanıklık veya tortu olup olmadığı gözle kontrol edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde ilaç kullanılmamalıdır. Eğer ilaç düşük ısıda muhafaza edilmişse, kullanımdan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.
Nadiren karabasan (al basması), ürtiker, ateş ve bulantı gibi hafif reaksiyonlar oluşabilir. Az sayıda olguda titreme, kusma, eritem, taşikardi ve dispne ile birlikte kan basıncında düşme gibi istenmeyen etkiler görülmüştür. Genel olarak bu reaksiyonlar, infüzyon hızı yavaşladığında ya da infüzyon durdurulduğunda hızla ortadan kaybolmaktadır. Çok nadir durumlarda şok gibi şiddetli reaksiyonlar görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda infüzyon durdurulmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır.
Cealb uygulamasında hastaların kan grupları göz önüne alınmaz. Cealb çok düşük oranda aliminyum ihtiva ettiğinden, diyaliz hastaları ve prematüre bebeklerde kullanılabilir. Yüksek miktarda albümin kullanımı gerektiği hallerde hastaya ayrıca diğer kan komponentlerinin de (koagülasyon faktörleri, elektrolitler ve eritrosit süspansiyonu gibi) transfüzyonu gerekebilir. Hematokrit %30'un altına düşerse kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırmak için eritrosit süspansiyonu takviyesi yapılmalıdır. %20 insan albüminin kolloid-ozmotik etkisi kan plazmasının yaklaşık dört katıdır. Bu nedenle konsantre albümin uygulandığında hastanın yeterli miktarda sıvı alması sağlanmalıdır. Dolaşımdaki aşırı yüklenmeye ve hiperhidrasyona karşı korunmak için hastalar dikkatle izlenmelidir. %4-5 insan albümini çözeltileriyle karşılaştırıldığında %20-25 insan albümini çözeltilerinin elektrolit içeriği nispeten düşüktür. Dolaysıyla albümin uygulandığında hastanın elektrolit durumu izlenmeli ve elektrolit dengesini yeniden sağlamak ya da sürdürmek için uygun adımlar atılmalıdır. Hastada hemolize neden olabileceğinden, albümin çözeltileri enjeksiyonluk suyla seyreltilmemelidir. Kalp yetmezliği, hipertansiyon, ösöfagel ödemler, pulmoner ödemler, hemorojik diatez, ciddi anemiler, renal ve postrenal anüri, dehidrate hastalarda hastaya ağızdan veya infüzyon yolu ile sıvı verilemediği durumlar her birey için ayrı değerlendirilmelidir. Yaşlı ve kalp rahatsızlığı potansiyeli olan hastalarda hipervolemiye dikkat edilmelidir. Alerjik reaksiyon oluştuğu takdirde acilen uygulama durdurulmalıdır. Alerjik reaksiyon devam ederse veya anaflaktik şok oluşursa uygun tedavi uygulanmalıdır. İnsan kanından ya da plazmasından hazırlanan ilaçların uygulanmasında, enfeksiyon ajanlarının bulaşmasıyla ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıklar tam olarak önlenemez. Bu durum yapısı halen tam olarak bilinmeyen patojenler için de geçerlidir. Bununla birlikte, bulaşıcı ajanların bulaşma riski aşağıdaki şekilde azaltılır: • Donörler tıbbi kontrolden geçilerek seçilir, her bir bağış ve plazma havuzu HbsAg ve HIV ve HCV antikorları açısından kontrol edilir. • Plazma havuzları HCV genomik materyali açısından test edilir. • Model virüsler kullanılarak valide edilmiş inaktivasyon/uzaklaştırma prosedürleri üretim sürecine dahil edilir. Bu prosedürlerin HIV, HCV, HBV, HAV ve parvovirüs B19 için etkili olduğu kabul edilmektedir. Uygulanan bu yöntemlerle anılan virüsler açısından risk azaltılmış olmakla birlikte, tüm hayvan ve insan kökenli ürünlerde olduğu gibi, CJD riski tümüyle göz ardı edilemez. Ürünün hastalara her uygulanışında, hasta ve ürün serisi arasında bir bağlantı oluşturmak için ürünün adı ve seri numarasının kaydedilmesi önerilmektedir. Cealb etanol fraksiyonu yöntemiyle venöz plazmadan hazırlanmıştır. Plazma Hollanda Kızılhaçı Kan Transfüzyonu Konseyi'nin şartlarını sağlayan gönüllü vericilerden toplanmıştır. Her bir verici donör hepatit B yüzey antijeni (HbsAg), (HIV-1 ve HIV-2) ile hepatit C virüsüne karşı kontrol edilmiş olup negatif bulunmuşlardır. İlacın etanol fraksiyonu yoluyla hazırlanıp pastörize edilmiş olması (solüsyonu 10 saat süreyle 60°C'da ısıtmak) özellikle AIDS, hepatit B ve hepatit non-A ve non-B (Hepatit C dahil) gibi virütik hastalıkların taşınma riskini önemli ölçüde azaltılmıştır.
Cealb'in diğer ilaçlarla istenmeyen bilinen bir etkileşimi yoktur.
Cealb insan venöz plazmasından hazırlanmış protein fraksiyonları ihtiva eden bir çözeltidir. Ürün minimum %95'i albumin olan 200 g/L protein konsantrasyonunda steril ve apirojen olarak takdim edilmektedir.
Farmakodinamik Özellikler Cealb plazma hacmi arttırıcıdır. Albumin, dolaşımındaki en önemli protein fraksiyonudur. Yaklaşık olarak bütün plazma proteinlerinin %60'ı albumindir. Plazma içindeki ortalama konsantrasyonu 42 g/L'dir. Albuminin su tutma özelliği vardır. 1 gram albumin 18 gram su tutabilir. Bu albuminin en önemli fizyolojik fraksiyonu olan kolloid ozmotik basıncı sağlama özelliğini açıklamaktadır. Bu şekilde dolaşımdaki kan hacmi korunmaktadır. Cealb en az %95'i albumin olan 200 g/L konsantrasyonundadır. Bunun sonucu olarak ürün plazmaya göre dört kez daha fazla osmotik etki gösterir ve aynı zamanda albümin bazı metobolizma ürünlerinin ve ilaçların taşınmasından da sorumlu olduğu için kanda bulunan bu ürünlerin taşınma kapasitesi de orantısal olarak artar. Albumin çözeltileri plazma veya kan volümü ile onkotik basınç eksikliğinde kullanılabilir. Farmakokinetik özellikler Emilme İntravenöz olarak uygulandığından dolayı absorpsiyon aşaması yoktur. Albumin uygulandığı hastalarda ilacın hedef dokudaki etki oranı %100'dür. Dağılım Albuminin uygulandığı hastadaki dağılımı doğal albumin gibidir. Normal şartlarda insan vücudunda %40-45'i intravasküler, %55-60'ı ekstravasküler olmak üzere 4-5 gr/kg albumin vardır. Normal şartlar altında uygulanan albüminin %10'dan daha az bir kısmı intravasküler alana geçer. Sonuç olarak uygulamadan 1-3 saat sonra dolaşımdaki volüm artar. Bazı durumlarda ciddi yanıklar ve septik şoklardan sonraki ilk 24 saat içinde olduğu gibi albuminin dağılımında anormallik meydana gelebilir. Metabolizma/eliminasyon Albumin serbest amino asitlere parçalanır. Bu dönüşümün nerede olduğu bilinmemektedir. Sağlıklı bireylerde yarı ömrü 18 gündür. Albumin katabolizması (parçalanması) enfeksiyonlara, malignitelere, stres ve cerrahi operasyonlara ve ciddi hastalıklara bağlı olarak artabilir. Sağlıklı böbrekten albumin atılmaz.
Elektrolit solüsyonlarla karıştırılan aseptik koşullarda hazırlanmalıdır. Büyük miktarlarda uygulama gerektiğinde, infüzyon çözeltisi oda veya vücut sıcaklığında olmalıdır. İnfüzyon steril, pirojensiz ve tek kullanımlık infüzyon setiyle intravenöz uygulanır. İnfüzyon seti ile delinmeden önce, tıpa uygun bir dezenfektanla dezenfekte edilmelidir. Şişe infüzyon seti ile delindikten sonra, içerik hemen infüze edilmelidir. Ürün kullanıma hazırdır ve sadece intravenöz infüzyon içindir. İnfüzyon hızı, hasta ve endikasyon durumuna göre ayarlanmakla birlikte normal koşullarda yüksek konsantrasyonlarda albümin solüsyonu verilecek ise 1-2 mL/dk'dır. %4-%5'lik solüsyonlar için 5 mL/dk'dır. İnfüzyon hızının plazma değişimi sırasında 30 mL/dk'dan fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Plazma değişiminde %4-5'lik albümin çözeltisi kullanılıyorsa koagülasyon durumunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. %20 albümin infüzyonunda koloidal osmotik basınç yaklaşık olarak kan basıncının 4 katıdır. Bundan dolayı hidratasyonlu hastalarda konsantre albümin verilmesi koruyucu tedavi olarak kullanıma uygundur. Hastalar dikkatlice monitorize edilmeli, fazla yükleme ve hiperhidrasyona karşı korunmalıdır. Dozaj, hacim tamamlayıcısı olarak kişisel ihtiyaç ve dolaşım parametrelerine bağlıdır. Albüminin en önemli fonksiyonu koloidal osmotik basıncı korumasıdır. En düşük koloidal osmotik basınç seviyesi 200 mmHg (2.7kPa) olarak düşünülmelidir. Kolloid osmotik basınç ve dozaj toplam protein miktarından indirekt olarak hesaplanabilir. İçeriği kullanılarak doz saptanabilir. Hastanın hacim durumu veya protein eksikliğine bağlı olarak düşük veya yüksek yüzdeli infüzyon solüsyonları uygulanır. Gerekli albümin dozu aşağıdaki formülle hesaplanır : [(İstenilen toplam protein g/L – mevcut toplam protein g/L) x plazma hacmi (L)* (=40 mL/kg vücut ağırlığı)] x 2 * Fizyolojik plazma hacmi vücut ağırlığı ve yaşa bağlıdır. Yetişkinlerde yaklaşık 40 mL/kg'dır. Çocuk dozu hesaplanırken bu göz önüne alınmalıdır.
Cealb aşağıda belirtilen durumlar için tavsiye edilmemektedir. Albümin preparatlarına veya ürünün içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.