DOPADREN 200 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 5 AMPUL

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Barkod : 8699844750053
Etken Madde : DOPAMIN HCL
Firma : VEM ILAC
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 29.73 ₺ (son güncelleme 2019-10-27 )
DOPADREN, aşağıdaki durumlarda görülen hemodinamik bozuklukların düzeltilmesinde endikedir: 1. Miyokard infarktüsü, endotoksik septisemi, travma ve böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği akut hipotansiyon veya şok.. 2. Açık kalp cerrahisinden sonra hipovoleminin düzeltilmesi sonrasında süreklilik gösteren hipotansiyon durumunda yardımcı tedavi olarak. 3. Konjestif yetersizlikte olduğu gibi kronik kardiyak dekompensasyonda.
Tüm ilaçlar gibi, DOPADREN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden birisi olursa DOPADREN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Şiddetli alerjik reaksiyonlar, ani kaşıntılı pişik; ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağız ve boğazın şişmesi (soluk alma veya yutkunmayı zorlaştırabilir) ve bayılma hissi Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOPADREN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. Yaygın 100 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişilerde görülebilir. Yaygın olmayan 1.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişilerde görülebilir. Seyrek 10.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişilerde görülebilir. Çok seyrek 10.000 hastanın birinden daha az kişide görülebilir. Sıklığı bilinmeyen Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Çok yaygın • Baş ağrısı • Göz bebeklerinde büyüme • Düzensiz kalp atışı, kalp atım sayısının artması (taşikardi), göğüste ağrı (angina), çarpıntı, tansiyon düşüklüğü • Damarların daralması • Nefes darlığı • Bulantı, kusma Yaygın olmayan • Tüylerin diken diken olması • Kalpte iletim bozuklukları, kalp atım hızında yavaşlama • Tansiyon yükselmesi • Kangren, ayak kangreni (yaralar) • Kalpte ritim bozuklukları • Kanda azot artışı (azotemi) Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
DOPADREN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Kan basıncında artışa neden olan bir tümörünüz varsa, • Aşırı çalışan tiroid beziniz varsa, • Düzensiz veya hızlı kalp atışlarınız varsa, • Size halotan gibi belli anestetikler verildiyse, • Dopamin veya sodyum metabisülfite aşırı duyarlılık belirtileri göstermişseniz, DOPADREN'i kullanmayınız. DOPADREN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa, • Kan dolaşım problemi hikayeniz varsa (el ve ayak parmaklarınızda renk ve ısıda herhangi bir değişiklik olup olmadığı için takip edileceksiniz), • Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa, • Kalp ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa, • Son zamanlarda monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyonu önleyen ilaçlar veya yüksek tansiyonlu bireylerde kan basıncını düşüren ilaçlar) kullandıysanız, • Nabız basıncında belirgin azalma gözlemlenirse Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. DOPADREN hamilelik sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. DOPADREN emzirme sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir. Araç ve makine kullanımı Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi ile ilgili veri yoktur. DOPADREN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler İlaç sodyum metabisülfit içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (deri döküntüsü, göz kapağının, yüz veya dudakların şişmesi veya soluk almada güçlük). Bu durum nadirdir ancak alerji veya astım şikayetiniz olursa daha çok risk altında olabilirsiniz. Bu ürün bir ampulde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez. Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçlar gibi belli ilaçları: • Anestetikler (dopamin, siklopropan ve halojene hidrokarbon anestetiklerle beraber kullanılmamalıdır) • Propranolol gibi alfa ve beta blokerler (sıklıkla kan basıncını ve kalp bozukluklarını tedavi etmede kullanılan ilaçlar), • Monoamin oksidaz inhibe ediciler (antidepresan ilaçlar), • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, DOPADREN'i dikkatli kullanınız, çünkü bu ilaçlarla dopamin etkileşir. • Diğer ilaçlar: İdrar atılımını arttıran ilaçların etkisini artırabilir. Ergo alkoloidlerinden, trisiklik antideprasantlardan ve guanetidin içeren ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar • Size verilecek ilaç dozu sağlık durumunuza, vücut ağırlığınıza ve ihtiyacınıza göre verilecektir.. • Uygulama hızı dikkatle kontrol edilecektir ve ihtiyacınıza göre ayarlanacaktır. İhtiyacınız oranını belirlemek için tedavi sırasında kalp atım hızı, kan basıncı ve idrar çıkışı ölçülecektir.. Uygulama yolu ve metodu • Kan basıncınız düşükse, dopamin hidroklorür size verilmeden önce kan nakli veya plazma genişletici verilebilir. • DOPADREN size verilmeden önce örneğin %5 dekstroz ile seyreltilecektir. İlaç size yavaşça damla damla damardan verilecektir yalnız fizyolojik tuzlu solüsyon veya %5'lik glukoz solüsyonu ile seyreltilmelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Dopaminin çocuklardaki güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda doz ayarlaması önerilmemektedir. Bununla beraber, kan basıncı, idrar çıkışı için yakın takip önerilir. Özel kullanım durumları Böbrek ve karaciğer yetmezliği Dopaminin böbrek ve karaciğer yetmezliğinde etkisi bilinmemektedir. Bu durumda hastaların yakından izlenmesi gereklidir.. Eğer DOPADREN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla DOPADREN kullandıysanız DOPADREN'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ilekonuşunuz. DOPADREN, size hastanede uygulanacağı için gerekenden az ya da çok almanız olası değildir, ancak bu konuda endişeniz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DOPADREN'i kullanmayı unutursanız Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. DOPADREN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler DOPADREN size hastanede bu konuda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, gereksiz hipotansiyondan kaçınmak amacıyla ilaç kademeli olarak kesilecektir..
Anestetikler Miyokard, dopamin, siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetiklerin etkilerine duyarlıdır ve bunların beraber kullanılmalarından kaçınılmalıdır. Bu etkileşim hem pressör aktivite hem de kardiyak beta adrenerjik uyarılma nedeniyle olur. Alfa ve beta bloke ediciler Dopaminin kardiyak etkileri, propranolol ve metoprolol gibi beta-adrenerjik bloker ajanlar tarafından antagonize olur ve yüksek doz dopaminin neden olduğu periferik vazokonstriksiyon, i alfa-adrenerjik blokaj yapan ilaçlarla antagonize edilir. Dopamin ile indüklenen renal ve mezenterik vazodilatasyon alfa veya beta adrenerjik bloker ajanlarla antagonize olmaz. Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörleri MAO inhibitörleri dopaminin etkisini kuvvetlendirir ve etki süresini arttırabilir. Dopamin tedavisi öncesinde MAO inhibitörü tedavisi olmuş hastalarda, dozun azaltılması önerilir. Bu nedenle önemli derecede azaltılmış dozlar uygulanmalıdır (Başlangıç dozu normal dozun en az 1/10'e kadar azaltılmalıdır). Fenitoin Dopamin alan hastalarda IV fenitoin uygulandığında hipotansiyon ve bradikardi görülmüştür; bazı dopamin uygulanmakta olan hastalara mutlaka fenitoin verilecekse, çok dikkatli olunmalıdır. Dopamin diüretik ilaçların etkisini arttırabilir.. Aşırı vazokonstriksiyon olabileceği için ergot alkoloidlerinden sakınılmalıdır. Trisiklik antideprasantlar ve guanetidin dopamine karşın presör yanıtı arttırabilir. Özel populasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon Dopaminin çocuk hastalardaki güvenilirliği ve yararı kanıtlanmamıştır. Geriyatrik popülasyon Geriyatrik hastalarda dozun ayarlanması gerekmez ancak kan basıncı, idrar çıkışı ve periferik doku perfüzyonu yakından izlenmelidir.
Her bir ampul 200 mg dopamin hidroklorür içerir.
Farmakoterapötik grup: Kardiyak stimulan ATC kodu: C01CA04 Dopamin sempatik sinir sisteminin adrenerjik reseptörlerini uyarır. İlacın beta1-adrenerjik reseptörler üzerine doğrudan etkisi vardır ayrıca norepinefrin salınmasını sağlayarak dolaylı etki de gösterir. Dopamin ayrıca renal, mezenterik, koroner ve intraserebral damar yataklarındaki spesifik dopaminerjik reseptörleri de etkileyerek vazodilatasyon sağlar. İlacın beta2-adrenerjik reseptörler üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır. Dakikada 0,5-2 mikrogram/kg'lık İV dozlarında, ilaç dopaminerjik reseptörler üzerinde etki yapar; dakikada 2-10 mikrogram/kg'lık dozlarda, ilaç aynı zamanda beta1-adrenerjik reseptörleri de uyarır. Daha yüksek tedavi dozlarında ise alfa-adrenerjik reseptörler de uyarılır ve ilacın net etkisi alfa-adrenerjik, beta1-adrenerjik ve dopaminerjik stimülasyon sonucu görülür. Dopaminin asıl etkisi uygulanan doza bağlıdır. Düşük dozlarda, kardiyak stimülasyon ve renal vasküler dilatasyon oluşur ve daha yüksek dozlarda, vazokonstriksiyon oluşur. Alfa-adrenerjik etkilerin, adenilat siklaz enziminin inhibisyonu ile siklik adenozin-31, 51-monofosfatın (cAMP) üretiminin inhibisyonu sonucu oluştuğu, beta-adrenerjik etkilerin ise adenilat siklaz aktivitesinin stimülasyonu sonucu oluştuğuna inanılmaktadır.
Dopamin veya sülfitlere karşı alerjisi olan hastalarda; feokromasitoma ve hipertiroidi, düzeltilmemiş atriyal veya ventriküler taşiaritmi veya ventriküler fibrilasyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Arteriyel aritmojenik potansiyel nedeniyle siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetik uygulanmış hastalarda kullanılmamalıdır.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message