DOPASEL

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  40.08 ₺
  2021-03-16
  HAVER FARMA DOPAMIN HCL
  N
  C
  X
  ?
  E

  Dopasel, aşağıdaki durumlarda görülen hemodinamik bozuklukların düzeltilmesinde endikedir:

  1. Miyokard infarktüsü, endotoksik septisemi, travma ve böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği akut hipotansiyon veya şok.

  2. Açık kalp cerrahisinden sonra hipovoleminin düzeltilmesi sonrasında süreklilik gösteren hipotansiyon durumunda yardımcı tedavi olarak.

  3. Konjestif yetersizlikte olduğu gibi kronik kardiyak dekompensasyonda.

  Tüm ilaçlar gibi DOPASEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DOPASEL'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Şiddetli alerjik reaksiyonlar, ani kaşıntılı pişik; ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağız ve boğazın şişmesi (soluk alma veya yutkunmayı zorlaştırabilir) ve bayılma hissi

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOPASEL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

  Yaygın: 100 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişilerde görülebilir.

  Yaygın olmayan: 1000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişilerde görülebilir.

  Seyrek: 10 000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişilerde görülebilir.

  Çok seyrek: 10 000 hastanın birinden daha az kişide görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın

  • Baş ağrısı

  • Göz bebeklerinde büyüme

  • Düzensiz kalp atışı, kalp atım sayısının artması (taşikardi), göğüste ağrı (angina), çarpıntı, tansiyon düşüklüğü

  • Damarların daralması

  • Nefes darlığı

  • Bulantı, kusma

  Yaygın olmayan

  • Tüylerin diken diken olması

  • Kalpte iletim bozuklukları, kalp atım hızında yavaşlama

  • Tansiyon yükselmesi

  • Kangren, ayak Kangreni (yaralar)

  • Kalpte ritim bozuklukları, taşikardi

  • Kanda azot artışı (azotemi)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz..

  DOPASEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Kan basıncında artışa neden olan bir tümörünüz varsa,

  • Aşırı çalışan tiroid beziniz varsa,

  • Düzensiz veya hızlı kalp atışlarınız varsa,

  • Size halotan gibi belli anestetikler verildiyse,

  • Dopamin veya sodyum metabisülfite aşırı duyarlılık belirtileri göstermişseniz, DOPASEL'i kullanmayınız.


  DOPASEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,

  • Kan dolaşım problemi hikayeniz varsa (el ve ayak parmaklarınızda renk ve ısıda herhangi bir değişiklik olup olmadığı için takip edileceksiniz),

  • Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  • Kalp ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa,

  • Son zamanlarda monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyonu önleyen ilaçlar veya yüksek tansiyonlu bireylerde kan basıncını düşüren ilaçlar) kullandıysanız,

  • Nabız basıncında belirgin azalma gözlemlenirse Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPASEL hamilelik sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPASEL emzirme sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç ve makine kullanım yeteneği üzerine herhangi etkisi ile ilgili veri yoktur.

  DOPASEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler İlaç sodyum metabisülfit içerdiğinden alerjik reaksiyonlara(deri döküntüsü, gözkapağının, yüz veya dudakların şişmesi veya soluk almada güçlük). Bu durum nadirdir ancak alerji veya astım şikayetiniz olursa daha çok risk altında olabilirsiniz. Bu ürün bir ampulde 1mmol'dan (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar gibi belli ilaçları:

  • Anestetikler (dopamin, siklopropan ve halojene hidrokarbon anestetiklerle beraber kullanılmamalıdır)

  • Propranolol gibi alfa ve beta blokerler (sıklıkla kan basıncını ve kalp bozukluklarını tedavi etmede kullanılan ilaçlar),

  • Monoamin oksidaz inhibe ediciler (antidepresan ilaçlar),

  • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, DOPASEL'i dikkatli kullanınız, çünkü bu ilaçlarla dopamin etkileşir.

  • Diğer ilaçlar: İdrar atılımını arttıran ilaçların etkisini artırabilir. Ergo alkoloidlerinden, trisiklik antideprasantlardan ve guanetidin içeren ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Anestetikler: Miyokard, dopamin, siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetiklerin etkilerine duyarlıdır ve bunların beraber kullanılmalarından kaçınılmalıdır. Bu etkileşim hem pressör aktivite hem de kardiyak beta adrenerjik uyarılma nedeniyle olur.

  Alfa ve Beta Bloke ediciler: Dopaminin kardiyak etkileri, propanol ve metoprolol gibi beta-adrenerjik bloker ajanlar tarafından antagonize olur ve yüksek doz dopaminin neden olduğu periferik vazokonstriksiyon,i alfa-adrenerjik blokaj yapan ilaçlarla antagonize edilir. Dopamin ile indüklenen renal ve mesenterik vazodilatasyon alfa veya beta adrenerjik bloker ajanlarla antagonize olmaz .

  Monoamin Oksidaz: (MAO) inhibitörleri MAO inhibitörleri Dopaminin etkisini kuvvetlendirir ve etki süresini arttırabilir. Dopamin tedavisi öncesinde MAO inhibitörü tedavisi olmuş hastalarda, dozun azaltılması önerilir. bu nedenle önemli derecede azaltılmış dozlar uygulanmalıdır (Başlangıç dozu normal dozun en az 1/10'e kadar azaltılmalıdır).

  Fenitoin: Dopamin alan hastalarda IV fenitoin uygulandığında hipotansiyon ve bradikardi görülmüştür; bazı dopamin uygulanmakta olan hastalara mutlaka fenitoin verilecekse, çok dikkatli olunmalıdır. Dopamin diüretik ilaçların etkisini arttırabilir. Aşırı vazokonstrisiyon olabileceği için ergo alkoloidlerinden sakınılmalıdır. Trisiklik antideprasantlar ve guanetidin dopamine karşın presor yanıtı arttırabilir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

  Pediyatrik popülasyon: Dopaminin çocuk hastalardaki güvenilirliği ve yararı kanıtlanmamıştır..

  Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik hastalarda dozun ayarlanması gerekmez ancak kanbasıncı, idrar çıkışı ve periferik doku perfüzyonu yakından izlenmelidir.

  Dopamin hidroklorür

  5 ml'lik solüsyon içeren 1 ampulde 200 mg dopamin hidroklorür vardır. (1 ml'de 40 mg dopamin hidroklorür bulunur).

  Farmakoterapötik grup: Kardiyak stimulan

  ATC kodu: C01CA04

  Dopamin sempatik sinir sisteminin adrenerjik reseptörlerini uyarır. İlacın beta1-adrenerjik reseptörler üzerine doğrudan etkisi vardır ayrıca norepinefrin salınmasını sağlayarak dolaylı etki de gösterir.

  Dopamin ayrıca renal, mesenterik, koroner ve intraserebral damar yataklarındaki spesifik dopaminerjik reseptörleri de etkileyerek vazodilatasyon sağlar.

  İlacın beta2-adrenerjik reseptörler üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır. Dakikada 0,5-2 mikrogram/kg'lık iV dozlarında, ilaç dopaminerjik reseptörler üzerinde etki yapar; dakikada 2-10 mikrogram/kg'lık dozlarda, ilaç aynı zamanda beta1-adrenerjik reseptörleri de uyarır. Daha yüksek tedavi dozlarında ise alfa-adrenerjik reseptörler de uyarılır ve ilacın net etkisi alfa-adrenerjik, beta1-adrenerjik ve dopaminerjik stimülasyon sonucu görülür.

  Dopaminin asıl etkisi uygulanan doza bağlıdır. Düşük dozlarda, kardiyak stimülasyon ve renal vasküler dilatasyon oluşur ve daha yüksek dozlarda, vazokonstriksiyon oluşur. Alfa-adrenerjik etkilerin, adenilat siklaz enziminin inhibisyonu ile siklik adenozin ¬31, 51-monofosfatın (cAMP) üretiminin inhibisyonu sonucu oluştuğu, beta-adrenerjik etkilerin ise adenilat siklaz aktivitesinin stimülasyonu sonucu oluştuğuna inanılmaktadır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • Size verilecek ilaç dozu sağlık durumunuza, vücut ağırlığınıza ve ihtiyacınıza göre verilecektir.

  • Uygulama hızı dikkatle kontrol edilecektir ve ihtiyacınıza göre ayarlanacaktır. İhtiyacınız oranını belirlemek için tedavi sırasında kalp atım hızı, kan basıncı ve idrar çıkışı ölçülecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  • Kan basıncınız düşükse, dopamin hidroklorür size verilmeden önce kan nakli veya plazma genişletici verilebilir.

  • DOPASEL size verilmeden önce örneğin %5 dekstroz ile seyreltilecektir. İlaç size yavaşça damla damla damardan verilecektir yalnız fizyolojik tuzlu solüsyon veya %5'lik glukoz solüsyonu ile seyreltilmelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı: Dopaminin çocuklardaki güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda doz ayarlaması önerilmemektedir. Bununla beraber, kan basıncı, idrar çıkışı için yakın takip önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Dopaminin böbrek ve karaciğer yetmezliğinde etkisi bilinmemektedir. Bu durumda hastaların yakından izlenmesi gereklidir.. Eğer, DOPASEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DOPASEL kullandıysanız DOPASEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DOPASEL, size hastanede uygulanacağı için gerekenden az ya da çok almanız olası değildir, ancak bu konuda endişeniz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPASEL'i kullanmayı unutursanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DOPASEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  DOPASEL size hastanede bu konuda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, gereksiz hipotansiyondan kaçınmak amacıyla ilaç kademeli olarak kesilecektir.

  Dopamin veya sülfitlere karşı alerjisi olan hastalarda; feokromasitoma ve hipertiroidi, düzeltilmemiş atriyal veya ventriküler taşiaritmi veya ventriküler fibrilasyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Arteriyel aritmojenik potansiyel nedeniyle siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetik uygulanmış hastalarda kullanılmamalıdır..

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  C
  X
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  40.08 ₺
  2021-03-16
  HAVER FARMA DOPAMIN HCL

  Dopasel, aşağıdaki durumlarda görülen hemodinamik bozuklukların düzeltilmesinde endikedir:

  1. Miyokard infarktüsü, endotoksik septisemi, travma ve böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği akut hipotansiyon veya şok.

  2. Açık kalp cerrahisinden sonra hipovoleminin düzeltilmesi sonrasında süreklilik gösteren hipotansiyon durumunda yardımcı tedavi olarak.

  3. Konjestif yetersizlikte olduğu gibi kronik kardiyak dekompensasyonda.

  Tüm ilaçlar gibi DOPASEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DOPASEL'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Şiddetli alerjik reaksiyonlar, ani kaşıntılı pişik; ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağız ve boğazın şişmesi (soluk alma veya yutkunmayı zorlaştırabilir) ve bayılma hissi

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOPASEL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

  Yaygın: 100 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişilerde görülebilir.

  Yaygın olmayan: 1000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişilerde görülebilir.

  Seyrek: 10 000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişilerde görülebilir.

  Çok seyrek: 10 000 hastanın birinden daha az kişide görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın

  • Baş ağrısı

  • Göz bebeklerinde büyüme

  • Düzensiz kalp atışı, kalp atım sayısının artması (taşikardi), göğüste ağrı (angina), çarpıntı, tansiyon düşüklüğü

  • Damarların daralması

  • Nefes darlığı

  • Bulantı, kusma

  Yaygın olmayan

  • Tüylerin diken diken olması

  • Kalpte iletim bozuklukları, kalp atım hızında yavaşlama

  • Tansiyon yükselmesi

  • Kangren, ayak Kangreni (yaralar)

  • Kalpte ritim bozuklukları, taşikardi

  • Kanda azot artışı (azotemi)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz..

  DOPASEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Kan basıncında artışa neden olan bir tümörünüz varsa,

  • Aşırı çalışan tiroid beziniz varsa,

  • Düzensiz veya hızlı kalp atışlarınız varsa,

  • Size halotan gibi belli anestetikler verildiyse,

  • Dopamin veya sodyum metabisülfite aşırı duyarlılık belirtileri göstermişseniz, DOPASEL'i kullanmayınız.


  DOPASEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,

  • Kan dolaşım problemi hikayeniz varsa (el ve ayak parmaklarınızda renk ve ısıda herhangi bir değişiklik olup olmadığı için takip edileceksiniz),

  • Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,

  • Kalp ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa,

  • Son zamanlarda monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyonu önleyen ilaçlar veya yüksek tansiyonlu bireylerde kan basıncını düşüren ilaçlar) kullandıysanız,

  • Nabız basıncında belirgin azalma gözlemlenirse Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPASEL hamilelik sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPASEL emzirme sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç ve makine kullanım yeteneği üzerine herhangi etkisi ile ilgili veri yoktur.

  DOPASEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler İlaç sodyum metabisülfit içerdiğinden alerjik reaksiyonlara(deri döküntüsü, gözkapağının, yüz veya dudakların şişmesi veya soluk almada güçlük). Bu durum nadirdir ancak alerji veya astım şikayetiniz olursa daha çok risk altında olabilirsiniz. Bu ürün bir ampulde 1mmol'dan (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar gibi belli ilaçları:

  • Anestetikler (dopamin, siklopropan ve halojene hidrokarbon anestetiklerle beraber kullanılmamalıdır)

  • Propranolol gibi alfa ve beta blokerler (sıklıkla kan basıncını ve kalp bozukluklarını tedavi etmede kullanılan ilaçlar),

  • Monoamin oksidaz inhibe ediciler (antidepresan ilaçlar),

  • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, DOPASEL'i dikkatli kullanınız, çünkü bu ilaçlarla dopamin etkileşir.

  • Diğer ilaçlar: İdrar atılımını arttıran ilaçların etkisini artırabilir. Ergo alkoloidlerinden, trisiklik antideprasantlardan ve guanetidin içeren ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Anestetikler: Miyokard, dopamin, siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetiklerin etkilerine duyarlıdır ve bunların beraber kullanılmalarından kaçınılmalıdır. Bu etkileşim hem pressör aktivite hem de kardiyak beta adrenerjik uyarılma nedeniyle olur.

  Alfa ve Beta Bloke ediciler: Dopaminin kardiyak etkileri, propanol ve metoprolol gibi beta-adrenerjik bloker ajanlar tarafından antagonize olur ve yüksek doz dopaminin neden olduğu periferik vazokonstriksiyon,i alfa-adrenerjik blokaj yapan ilaçlarla antagonize edilir. Dopamin ile indüklenen renal ve mesenterik vazodilatasyon alfa veya beta adrenerjik bloker ajanlarla antagonize olmaz .

  Monoamin Oksidaz: (MAO) inhibitörleri MAO inhibitörleri Dopaminin etkisini kuvvetlendirir ve etki süresini arttırabilir. Dopamin tedavisi öncesinde MAO inhibitörü tedavisi olmuş hastalarda, dozun azaltılması önerilir. bu nedenle önemli derecede azaltılmış dozlar uygulanmalıdır (Başlangıç dozu normal dozun en az 1/10'e kadar azaltılmalıdır).

  Fenitoin: Dopamin alan hastalarda IV fenitoin uygulandığında hipotansiyon ve bradikardi görülmüştür; bazı dopamin uygulanmakta olan hastalara mutlaka fenitoin verilecekse, çok dikkatli olunmalıdır. Dopamin diüretik ilaçların etkisini arttırabilir. Aşırı vazokonstrisiyon olabileceği için ergo alkoloidlerinden sakınılmalıdır. Trisiklik antideprasantlar ve guanetidin dopamine karşın presor yanıtı arttırabilir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

  Pediyatrik popülasyon: Dopaminin çocuk hastalardaki güvenilirliği ve yararı kanıtlanmamıştır..

  Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik hastalarda dozun ayarlanması gerekmez ancak kanbasıncı, idrar çıkışı ve periferik doku perfüzyonu yakından izlenmelidir.

  Dopamin hidroklorür

  5 ml'lik solüsyon içeren 1 ampulde 200 mg dopamin hidroklorür vardır. (1 ml'de 40 mg dopamin hidroklorür bulunur).

  Farmakoterapötik grup: Kardiyak stimulan

  ATC kodu: C01CA04

  Dopamin sempatik sinir sisteminin adrenerjik reseptörlerini uyarır. İlacın beta1-adrenerjik reseptörler üzerine doğrudan etkisi vardır ayrıca norepinefrin salınmasını sağlayarak dolaylı etki de gösterir.

  Dopamin ayrıca renal, mesenterik, koroner ve intraserebral damar yataklarındaki spesifik dopaminerjik reseptörleri de etkileyerek vazodilatasyon sağlar.

  İlacın beta2-adrenerjik reseptörler üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır. Dakikada 0,5-2 mikrogram/kg'lık iV dozlarında, ilaç dopaminerjik reseptörler üzerinde etki yapar; dakikada 2-10 mikrogram/kg'lık dozlarda, ilaç aynı zamanda beta1-adrenerjik reseptörleri de uyarır. Daha yüksek tedavi dozlarında ise alfa-adrenerjik reseptörler de uyarılır ve ilacın net etkisi alfa-adrenerjik, beta1-adrenerjik ve dopaminerjik stimülasyon sonucu görülür.

  Dopaminin asıl etkisi uygulanan doza bağlıdır. Düşük dozlarda, kardiyak stimülasyon ve renal vasküler dilatasyon oluşur ve daha yüksek dozlarda, vazokonstriksiyon oluşur. Alfa-adrenerjik etkilerin, adenilat siklaz enziminin inhibisyonu ile siklik adenozin ¬31, 51-monofosfatın (cAMP) üretiminin inhibisyonu sonucu oluştuğu, beta-adrenerjik etkilerin ise adenilat siklaz aktivitesinin stimülasyonu sonucu oluştuğuna inanılmaktadır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • Size verilecek ilaç dozu sağlık durumunuza, vücut ağırlığınıza ve ihtiyacınıza göre verilecektir.

  • Uygulama hızı dikkatle kontrol edilecektir ve ihtiyacınıza göre ayarlanacaktır. İhtiyacınız oranını belirlemek için tedavi sırasında kalp atım hızı, kan basıncı ve idrar çıkışı ölçülecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  • Kan basıncınız düşükse, dopamin hidroklorür size verilmeden önce kan nakli veya plazma genişletici verilebilir.

  • DOPASEL size verilmeden önce örneğin %5 dekstroz ile seyreltilecektir. İlaç size yavaşça damla damla damardan verilecektir yalnız fizyolojik tuzlu solüsyon veya %5'lik glukoz solüsyonu ile seyreltilmelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı: Dopaminin çocuklardaki güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda doz ayarlaması önerilmemektedir. Bununla beraber, kan basıncı, idrar çıkışı için yakın takip önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Dopaminin böbrek ve karaciğer yetmezliğinde etkisi bilinmemektedir. Bu durumda hastaların yakından izlenmesi gereklidir.. Eğer, DOPASEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DOPASEL kullandıysanız DOPASEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DOPASEL, size hastanede uygulanacağı için gerekenden az ya da çok almanız olası değildir, ancak bu konuda endişeniz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOPASEL'i kullanmayı unutursanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DOPASEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  DOPASEL size hastanede bu konuda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, gereksiz hipotansiyondan kaçınmak amacıyla ilaç kademeli olarak kesilecektir.

  Dopamin veya sülfitlere karşı alerjisi olan hastalarda; feokromasitoma ve hipertiroidi, düzeltilmemiş atriyal veya ventriküler taşiaritmi veya ventriküler fibrilasyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Arteriyel aritmojenik potansiyel nedeniyle siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetik uygulanmış hastalarda kullanılmamalıdır..


  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın