×
image

ENJEKSIYONLUK POTASYUM FOSFAT 20 ML 20 AMPUL

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
C
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
0.00 ₺
2019-10-27
8699736750291

Etken Madde: DIPOTASYUM FOSFAT+POTASYUM DIHIDROJEN FOSFAT
Firma: B.BRAUN

Yoğun bakım hastalarında eş zamanlı potasyum ve fosfat eksikliği durumlarında, serum potasyum ve fosfat konsantrasyonlarının dikkatli kontrolü altında fosfat gereksiniminin sağlanmasında kullanılır.
Tüm ilaçlar gibi, ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT' içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Seyrek (1 000 hastada 1'den az veya 10 000 hastada 1 kişiden fazla görülen yan etkiler) • Düzensiz kalp atışı, genellikle çok hızlı uygulama sırasında görülür. • Ani böbrek bozukluğu (böbrek yetmezliği) • Diğer ilaçlarla etkileşim nedeniyle kanınızdaki potasyum seviyesinin ani artışı (hiperkalemi) • Kanınızdaki anormal yüksek asitlik. Seyrek (1 000 hastada 1'den az veya 10 000 hastada 1 kişiden fazla) • Hasta hissetme (mide bulantısı) Yukarıda belirtilen etkiler çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Fosfat veya potasyumun kandaki aşırı derecede yüksek seviyeleri • Kandaki anormal derecede düşük kalsiyum seviyesi • Böbrek bozukluğu • Kandaki anormal yüksek potasyum seviyesi ile ilişkili durum ya da hastalık, örneğin • Sıvı eksikliği • Düşük idrar çıkışı ile belirgin böbrek bozukluğu • Böbrek üstü bezlerinin özel bir hastalığı (Addison hastalığı) • Periyodik felçlerle ilişkili potasyum metabolizmasının bozulduğu kalıtımsal bir hastalık (Gamstorp episodic adinami olarak adlandırılır). • Kırmızı kan hücresi oluşumunun özel bir hastalığı (orak hücre anemisi) • İdrar akışını artıran belirli ilaçlar ile eş zamanlı tedavi (bkz bölüm "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı") Asit baz dengesizliğinin tedavisi için ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT verilmez. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ • Solunum yetmezliği, bilinç kaybı gibi belirtilerle görülen şiddetli kalp güçsüzlüğü sıkıntınız varsa. Eğer böbrek fonksiyonunuz tedavi sırasında daha da kötüleşirse, ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFATın verilmesi durdurulur. Kandaki potasyum seviyelerinin değişimi kalp fonksiyonunuzu etkileyebileceğinden EKG (Elektrokardiyogram) ile kalp fonksiyonunuzun izlenmesi önerilir. Eğer yüksek dozlarda ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT alıyorsanız, bu ilaç kanınızdaki kalsiyum seviyesini düşürebileceğinden ve dokularda tebeşirimsi tortuya neden olabileceğinden, kanınızdaki kalsiyum ve fosfat seviyeleri düzenli olarak izlenmelidir. Eğer yüksek dozlarda fosfat alıyorsanız, ilave olarak kalsiyum destekleyicilerinin alınması sağlanmalıdır. Eğer bu çözeltiyi uzun süre (birkaç hafta) alıyorsanız kanınızdaki fosfat seviyesinin kontrol edilmesi gerekebilir. 24 saatte idrar ile atılan fosfat miktarı haftada bir kere ölçülmelidir.. Genelde, kanınızdaki elektrolit seviyeleri (tuzlar) izlenmelidir. Fosfat ile birlikte verilen potasyum miktarı (0,6 mmol fosfatta 1 mmol potasyum) elektrolit dengesi için göz önünde bulundurulmalıdır. Damardan beslenmede fosfat miktarı hesaplanırken, diğer çözeltiler ile gelen fosfat miktarı (yağ emülsiyonları da) hesaba katılmalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik sırasında kullanımın güvenliğini doğrulayan hiçbir yeterli bilgi bulunmadığından ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT dikkatle verilmelidir. Doktorunuz bu ilacı, iyileşmeniz için zorunlu olduğunu düşünüyorsa verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme sırasında kullanımın güvenliğini doğrulayan hiçbir yeterli bilgi bulunmadığından ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT dikkatle verilmelidir. Doktorunuz bu ilacı, iyileşmeniz için zorunlu olduğunu düşünüyorsa verecektir. Araç ve makine kullanımı ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ın araç ve makine kullanma üzerine etkisi yoktur.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer reçeteli ya da reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Eğer kalbinizi güçlendirmek için bazı ilaçlar alıyorsanız (örn: digoksin ya da diğer digitalisglikozitleri) kanınızdaki potasyum seviyesi yükselirse bunların etkisinin zayıflayacağını ve eğer kanınızdaki potasyum seviyesi düşerse advers etkilerin (örn düzensiz kalp atışı) riskinin daha da artacağını bilmelisiniz. Bazı ilaçlar, çok yavaş veya düzensiz kalp atışı gibi kalp fonksiyon bozuklukları ile ilişkili olabilen, kandaki potasyum seviyesinin çok fazla yükselmesine neden olabilir. Bu grup ilaçların içeriği: • Triamteren veya amilorid ya da spironolakton içeren idrar akışını artıran ilaçlar • Böbrek üstü bezleri tarafından salınan aldosteron hormonunun etkisini bastıran ilaçlar • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ADE inhibitörleri) • İnflamasyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (steroid olmayan yangı giderici ilaçlar) • Bazı ağrı kesiciler • Suksametonyum (anestezi sırasında kasların gevşemesi için kullanılır)
İntrasellüler potasyum konsantrasyonundaki artış kardiyak glikozitlerin etkisini zayıflatır, intraselüler potasyum konsantrasyonundaki azalma kardiyak glikozitlerin aritmojenik etkisini arttırır. Potasyum koruyucu diüretikler, aldosteron antagonistleri, ADE inhibitörleri, non-steroid antienflamatuar ilaçlar, periferal analjezikler renal potasyum atılımını azaltır. Bu ilaçlarla eş zamanlı potasyum infüzyonu şiddetli hiperkalemiye neden olabilir. Kalp ritmini etkileyebilen belirgin hiperkalemi, potasyum ve süksametonyumun eş zamanlı verilmesinin bir sonucu olabilir.
Bir ampul (20 ml): 1.394 g Dipotasyum fosfat, 0.544 g Potasyum dihidrojen fosfat içerir. 1 ml çözelti 1 mmol potasyum ve 0.6 mmol fosfat içerir.
Farmakoterapötik grubu: Elektrolit çözeltileri ATC Kodu: B05XA06 Yetişkinlerdeki total inorganik fosfat miktarı yaklaşık 0.7 kg'dır. Bunun büyük bir kısmı inorganik fosfat bileşikleri halindedir. İyonize inorganik fosfat plazmada NaH2PO4 şeklinde bulunmaktadır. İyonize fosfat intraselüler boşlukta, kanda ve idrarda tampon olarak davranır. Potasyum intraselüler boşluğun en önemli katyonudur, organizmadaki total potasyumun yaklaşık %98'i burada bulunur. İntrasellüler potasyum konsantrasyonu yaklaşık 140 –150 mmol/l'dir. Plazmadaki normal potasyum konsantrasyonu 3.5 – 5 mmol/l'dir. Plazma potasyum konsantrasyonu asit-baz dengesi ile yakından ilgilidir. Alkaloz genellikle hipokalemiyle, asidoz ise hiperkalemiyle birliktedir. Asidozda normal plazma potasyum konsantrasyonları potasyum eksikliğine işarettir. Glikojen ve protein sentezi esnasında potasyum hücreler tarafından alınır ve bu maddelerin degredasyonu esnasında potasyum serbest bırakılır (yaklaşık 0.4-1 mmol potasyum/g glikojen ve yaklaşık 2-3 mmol potasyum her g başına kaybedilen azot). Hipokalemi beraberinde kas güçsüzlüğü, gastro-intestinal yumuşak kaslarda atoni (paralitik ileusa kadar konstipasyon), böbreklerin idrar yapabilme kapasitesinde kayıp, EKG değişiklikleri ve kardiyak aritmiler görülür. Hipokalemi varlığında digitalis toksisitesi artar. Eğer parenteral beslenme sırasında fosfat yetersiz uygulanırsa, fosfat bozukluğu sendromu görülebilir. Özellikle büyük miktarda karbohidrat uygulandığında, fosfatın büyük miktarı hücreler tarafından alınır bu da kan fosfat konsantrasyonunun azalmasına neden olur.
Bu ilaç doktor veya başka bir sağlık personeli tarafından verilmelidir. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Alacağınız doz mevcut eksikliğin düzeltilmesi için ihtiyacınıza göre belirlenir. Bu nedenle temel gereksiniminiz ve gerçek tuz seviyeniz dikkate alınır. Damardan beslenme sırasında yetişkinlerdeki ortalama ihtiyaç 0.2-0.5 mmol fosfat/kg vücut ağırlığı/güne karşılık gelen 0.3-0.8 ml ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT/ kg vücut ağırlığı/gündür. Eğer fosfat eksikliği şiddetli ise, daha yüksek dozlar uygulanmalıdır. Maksimum fosfat dozu günde 2-3 mmol/kg vücut ağırlığına kadar olabilir. Uygulama yolu ve metodu Bir yetişkinde en fazla saatte 20 mmol fosfat. Damara girilen bir kanül yoluyla ya da ince bir tüp ile uygulanır. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT kullanılmadan önce bir infüzyon çözeltisi ile seyreltilmelidir. Bu amaçla %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz gibi çözeltiler uygundur.. Doku sertleşmesine veya tebeşirimsi tortuya neden olacağından, çözeltinin damar etrafındaki dokulara çıkmaması için azami dikkat edilmelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Doz, tam olarak hakim olan serum potasyum ve fosfat konsantrasyonlarına göre ayarlanmalıdır. Parenteral beslenme sırasında çocuklarda potasyum alımının 1-3 mmol/kg vücut ağırlığı/günü geçmemesi önerilir. Çocuklardaki parenteral fosfat ihtiyacı 0.2 mmol/kg vücut ağırlığı/gün ile yeterince karşılanır. Yaşlılarda kullanımı Özel gereklilikleri yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Böbrek yetmezliği belirtileri görülürse uygulama derhal durdurulmalıdır. Eğer ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT kullandıysanız Potasyum doz aşımı yavaş ya da düzensiz kalp atışına neden olarak kalp fonksiyonunuzu bozabilir. Diğer bozukluklar yorgunluk, sersemlik hali, kol ve bacaklarda ağırlık, kas seğirmesi, uyuşma, felçler gibi sinir ve kas fonksiyon bozukluklarıdır. Potasyum doz aşımı kalsiyum fosfat birikimi nedeniyle böbrek hasarı ile ilişkili olabilen yüksek kan potasyum seviyesine, ilaveten diğer dokularda (deri, göz korneası, akciğerler) kalsiyum fosfat birikimine ve düşük kan kalsiyum seviyesine neden olabilir. Tedavi bozukluğun şiddetine ve doğasına bağlıdır. Şiddetli aşırı doz durumlarında yapay böbrek ile tedavi gerekebilir. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ı kullanmayı unutursanız ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ı doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Tedavi sadece doktor kontrolü altında sonlandırılacağından, istenmeyen etkilerin oluşması beklenmez.
ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır: • Hiperfosfatemi • Hiperkalemi • Hipokalsemi • Böbrek fonksiyon bozuklukları • Sıklıkla hiperkalemi ile ilişkili olan bozukluklarda, Örneğin: • Dehidrasyon, • Sınırlı renal atılım • ADDİSON hastalığı, • Epizodik kalıtımsal adinami (GAMSTORP sendromu), • Orak hücreli anemi • Potasyum koruyucu diüretikler ile tedavi ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT asit-baz dengesizliklerinin tedavisine uygun değildir.
Yoğun bakım hastalarında eş zamanlı potasyum ve fosfat eksikliği durumlarında, serum potasyum ve fosfat konsantrasyonlarının dikkatli kontrolü altında fosfat gereksiniminin sağlanmasında kullanılır.
Tüm ilaçlar gibi, ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT' içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Seyrek (1 000 hastada 1'den az veya 10 000 hastada 1 kişiden fazla görülen yan etkiler) • Düzensiz kalp atışı, genellikle çok hızlı uygulama sırasında görülür. • Ani böbrek bozukluğu (böbrek yetmezliği) • Diğer ilaçlarla etkileşim nedeniyle kanınızdaki potasyum seviyesinin ani artışı (hiperkalemi) • Kanınızdaki anormal yüksek asitlik. Seyrek (1 000 hastada 1'den az veya 10 000 hastada 1 kişiden fazla) • Hasta hissetme (mide bulantısı) Yukarıda belirtilen etkiler çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Fosfat veya potasyumun kandaki aşırı derecede yüksek seviyeleri • Kandaki anormal derecede düşük kalsiyum seviyesi • Böbrek bozukluğu • Kandaki anormal yüksek potasyum seviyesi ile ilişkili durum ya da hastalık, örneğin • Sıvı eksikliği • Düşük idrar çıkışı ile belirgin böbrek bozukluğu • Böbrek üstü bezlerinin özel bir hastalığı (Addison hastalığı) • Periyodik felçlerle ilişkili potasyum metabolizmasının bozulduğu kalıtımsal bir hastalık (Gamstorp episodic adinami olarak adlandırılır). • Kırmızı kan hücresi oluşumunun özel bir hastalığı (orak hücre anemisi) • İdrar akışını artıran belirli ilaçlar ile eş zamanlı tedavi (bkz bölüm "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı") Asit baz dengesizliğinin tedavisi için ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT verilmez. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ • Solunum yetmezliği, bilinç kaybı gibi belirtilerle görülen şiddetli kalp güçsüzlüğü sıkıntınız varsa. Eğer böbrek fonksiyonunuz tedavi sırasında daha da kötüleşirse, ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFATın verilmesi durdurulur. Kandaki potasyum seviyelerinin değişimi kalp fonksiyonunuzu etkileyebileceğinden EKG (Elektrokardiyogram) ile kalp fonksiyonunuzun izlenmesi önerilir. Eğer yüksek dozlarda ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT alıyorsanız, bu ilaç kanınızdaki kalsiyum seviyesini düşürebileceğinden ve dokularda tebeşirimsi tortuya neden olabileceğinden, kanınızdaki kalsiyum ve fosfat seviyeleri düzenli olarak izlenmelidir. Eğer yüksek dozlarda fosfat alıyorsanız, ilave olarak kalsiyum destekleyicilerinin alınması sağlanmalıdır. Eğer bu çözeltiyi uzun süre (birkaç hafta) alıyorsanız kanınızdaki fosfat seviyesinin kontrol edilmesi gerekebilir. 24 saatte idrar ile atılan fosfat miktarı haftada bir kere ölçülmelidir.. Genelde, kanınızdaki elektrolit seviyeleri (tuzlar) izlenmelidir. Fosfat ile birlikte verilen potasyum miktarı (0,6 mmol fosfatta 1 mmol potasyum) elektrolit dengesi için göz önünde bulundurulmalıdır. Damardan beslenmede fosfat miktarı hesaplanırken, diğer çözeltiler ile gelen fosfat miktarı (yağ emülsiyonları da) hesaba katılmalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik sırasında kullanımın güvenliğini doğrulayan hiçbir yeterli bilgi bulunmadığından ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT dikkatle verilmelidir. Doktorunuz bu ilacı, iyileşmeniz için zorunlu olduğunu düşünüyorsa verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme sırasında kullanımın güvenliğini doğrulayan hiçbir yeterli bilgi bulunmadığından ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT dikkatle verilmelidir. Doktorunuz bu ilacı, iyileşmeniz için zorunlu olduğunu düşünüyorsa verecektir. Araç ve makine kullanımı ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ın araç ve makine kullanma üzerine etkisi yoktur.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer reçeteli ya da reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Eğer kalbinizi güçlendirmek için bazı ilaçlar alıyorsanız (örn: digoksin ya da diğer digitalisglikozitleri) kanınızdaki potasyum seviyesi yükselirse bunların etkisinin zayıflayacağını ve eğer kanınızdaki potasyum seviyesi düşerse advers etkilerin (örn düzensiz kalp atışı) riskinin daha da artacağını bilmelisiniz. Bazı ilaçlar, çok yavaş veya düzensiz kalp atışı gibi kalp fonksiyon bozuklukları ile ilişkili olabilen, kandaki potasyum seviyesinin çok fazla yükselmesine neden olabilir. Bu grup ilaçların içeriği: • Triamteren veya amilorid ya da spironolakton içeren idrar akışını artıran ilaçlar • Böbrek üstü bezleri tarafından salınan aldosteron hormonunun etkisini bastıran ilaçlar • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ADE inhibitörleri) • İnflamasyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (steroid olmayan yangı giderici ilaçlar) • Bazı ağrı kesiciler • Suksametonyum (anestezi sırasında kasların gevşemesi için kullanılır)
İntrasellüler potasyum konsantrasyonundaki artış kardiyak glikozitlerin etkisini zayıflatır, intraselüler potasyum konsantrasyonundaki azalma kardiyak glikozitlerin aritmojenik etkisini arttırır. Potasyum koruyucu diüretikler, aldosteron antagonistleri, ADE inhibitörleri, non-steroid antienflamatuar ilaçlar, periferal analjezikler renal potasyum atılımını azaltır. Bu ilaçlarla eş zamanlı potasyum infüzyonu şiddetli hiperkalemiye neden olabilir. Kalp ritmini etkileyebilen belirgin hiperkalemi, potasyum ve süksametonyumun eş zamanlı verilmesinin bir sonucu olabilir.
Bir ampul (20 ml): 1.394 g Dipotasyum fosfat, 0.544 g Potasyum dihidrojen fosfat içerir. 1 ml çözelti 1 mmol potasyum ve 0.6 mmol fosfat içerir.
Farmakoterapötik grubu: Elektrolit çözeltileri ATC Kodu: B05XA06 Yetişkinlerdeki total inorganik fosfat miktarı yaklaşık 0.7 kg'dır. Bunun büyük bir kısmı inorganik fosfat bileşikleri halindedir. İyonize inorganik fosfat plazmada NaH2PO4 şeklinde bulunmaktadır. İyonize fosfat intraselüler boşlukta, kanda ve idrarda tampon olarak davranır. Potasyum intraselüler boşluğun en önemli katyonudur, organizmadaki total potasyumun yaklaşık %98'i burada bulunur. İntrasellüler potasyum konsantrasyonu yaklaşık 140 –150 mmol/l'dir. Plazmadaki normal potasyum konsantrasyonu 3.5 – 5 mmol/l'dir. Plazma potasyum konsantrasyonu asit-baz dengesi ile yakından ilgilidir. Alkaloz genellikle hipokalemiyle, asidoz ise hiperkalemiyle birliktedir. Asidozda normal plazma potasyum konsantrasyonları potasyum eksikliğine işarettir. Glikojen ve protein sentezi esnasında potasyum hücreler tarafından alınır ve bu maddelerin degredasyonu esnasında potasyum serbest bırakılır (yaklaşık 0.4-1 mmol potasyum/g glikojen ve yaklaşık 2-3 mmol potasyum her g başına kaybedilen azot). Hipokalemi beraberinde kas güçsüzlüğü, gastro-intestinal yumuşak kaslarda atoni (paralitik ileusa kadar konstipasyon), böbreklerin idrar yapabilme kapasitesinde kayıp, EKG değişiklikleri ve kardiyak aritmiler görülür. Hipokalemi varlığında digitalis toksisitesi artar. Eğer parenteral beslenme sırasında fosfat yetersiz uygulanırsa, fosfat bozukluğu sendromu görülebilir. Özellikle büyük miktarda karbohidrat uygulandığında, fosfatın büyük miktarı hücreler tarafından alınır bu da kan fosfat konsantrasyonunun azalmasına neden olur.
Bu ilaç doktor veya başka bir sağlık personeli tarafından verilmelidir. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Alacağınız doz mevcut eksikliğin düzeltilmesi için ihtiyacınıza göre belirlenir. Bu nedenle temel gereksiniminiz ve gerçek tuz seviyeniz dikkate alınır. Damardan beslenme sırasında yetişkinlerdeki ortalama ihtiyaç 0.2-0.5 mmol fosfat/kg vücut ağırlığı/güne karşılık gelen 0.3-0.8 ml ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT/ kg vücut ağırlığı/gündür. Eğer fosfat eksikliği şiddetli ise, daha yüksek dozlar uygulanmalıdır. Maksimum fosfat dozu günde 2-3 mmol/kg vücut ağırlığına kadar olabilir. Uygulama yolu ve metodu Bir yetişkinde en fazla saatte 20 mmol fosfat. Damara girilen bir kanül yoluyla ya da ince bir tüp ile uygulanır. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT kullanılmadan önce bir infüzyon çözeltisi ile seyreltilmelidir. Bu amaçla %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz gibi çözeltiler uygundur.. Doku sertleşmesine veya tebeşirimsi tortuya neden olacağından, çözeltinin damar etrafındaki dokulara çıkmaması için azami dikkat edilmelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Doz, tam olarak hakim olan serum potasyum ve fosfat konsantrasyonlarına göre ayarlanmalıdır. Parenteral beslenme sırasında çocuklarda potasyum alımının 1-3 mmol/kg vücut ağırlığı/günü geçmemesi önerilir. Çocuklardaki parenteral fosfat ihtiyacı 0.2 mmol/kg vücut ağırlığı/gün ile yeterince karşılanır. Yaşlılarda kullanımı Özel gereklilikleri yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Böbrek yetmezliği belirtileri görülürse uygulama derhal durdurulmalıdır. Eğer ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT kullandıysanız Potasyum doz aşımı yavaş ya da düzensiz kalp atışına neden olarak kalp fonksiyonunuzu bozabilir. Diğer bozukluklar yorgunluk, sersemlik hali, kol ve bacaklarda ağırlık, kas seğirmesi, uyuşma, felçler gibi sinir ve kas fonksiyon bozukluklarıdır. Potasyum doz aşımı kalsiyum fosfat birikimi nedeniyle böbrek hasarı ile ilişkili olabilen yüksek kan potasyum seviyesine, ilaveten diğer dokularda (deri, göz korneası, akciğerler) kalsiyum fosfat birikimine ve düşük kan kalsiyum seviyesine neden olabilir. Tedavi bozukluğun şiddetine ve doğasına bağlıdır. Şiddetli aşırı doz durumlarında yapay böbrek ile tedavi gerekebilir. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ı kullanmayı unutursanız ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT'ı doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Tedavi sadece doktor kontrolü altında sonlandırılacağından, istenmeyen etkilerin oluşması beklenmez.
ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır: • Hiperfosfatemi • Hiperkalemi • Hipokalsemi • Böbrek fonksiyon bozuklukları • Sıklıkla hiperkalemi ile ilişkili olan bozukluklarda, Örneğin: • Dehidrasyon, • Sınırlı renal atılım • ADDİSON hastalığı, • Epizodik kalıtımsal adinami (GAMSTORP sendromu), • Orak hücreli anemi • Potasyum koruyucu diüretikler ile tedavi ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT asit-baz dengesizliklerinin tedavisine uygun değildir.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.