×
image

HEPA-ORNITAT 5G/10ML INFUZYON KONSANTRESI 10 AMPUL

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
B
?
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
487.65 ₺
2019-10-27
8699828760221

Etken Madde: L-ORNITHINE + L-ASPARTATE
Firma: KOCAK FARMA

Latent ve belirgin hepatik ensefalopati tedavisinde kullanılır.
Tüm ilaçlar gibi, HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.. • Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide 1'den daha fazla • Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide 1'den daha fazla ve 10 kişide 1'den az • Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1'den daha fazla ve 100 kişide 1'den az • Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1'den daha fazla ve 1000 kişide 1'den az • Çok seyrek: İzole vakalar olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az Yaygın olmayan: Mide bulantısı Seyrek: Kusma Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık reaksiyonları, ani, şiddetli alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar) Mide bulantısı ve kusma, HEPA-ORNİTAT'ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Dozun azaltılmasıyla veya veriliş hızının düşürülmesiyle ortadan kalkar. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
HEPA-ORNİTAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Eğer HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan L-ornitin L-aspartat'a aşırı duyarlıysanız • Eğer böbrek işlevleri ileri derecede hasar görmüşse (renal yetmezlik). Referans değer olarak serum kreatinin değeri kullanılır. Bu değerin 3 mg/100 ml'den fazla olması halinde HEPA-ORNİTAT kullanılmamalıdır. HEPA-ORNİTAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ • Eğer yüksek dozda HEPA-ORNİTAT uygulanıyorsa, serum ve idrarda üre seviyesinin hekim tarafından izlenmesi gerekir. • Eğer karaciğer işlevleri ileri derecede hasar görmüşse, doktorunuz mide bulantısı ve kusmayı önlemek için infüzyon hızını ayarlayacaktır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. HEPA-ORNİTAT'ın yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımı HEPA-ORNİTAT damar içine enjeksiyon şeklinde kullanılır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. HEPA-ORNİTAT'ın gebelik döneminde kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır. Bu dönemde ilaç kullanımı yalnız fayda/zarar ilişkisinin dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı iledir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. L-ornitin L-aspartat'ın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da HEPA-ORNİTAT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HEPA-ORNİTAT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Araç ve makine kullanımı HEPA-ORNİTAT'ın araç ve makine kullanımı üzerine doğrudan olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak HEPA-ORNİTAT ile tedaviniz süresince, hastalığınızdan kaynaklı olarak, araç ve makine kullanma kabiliyetiniz azalabilir. Bu nedenle hastanın iyileşene kadar araç ve makine kullanmaktan kaçınması önerilmektedir.. HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır..
Bilinen bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır.
Bir ampul (10 ml) içinde 5,0 g L-ornitin L-aspartat.
Farmakoterapötik grup: Karaciğer hastalıklarında kullanılan ilaçlar ATC kodu: A05BA Etki mekanizması İn vivo, L-ornitin L-aspartat etkisini iki temel amonyak detoksifikasyon yolu olan, üre sentezi ve glutamin sentezi üzerinde, ornitin ve aspartat aminoasitleri aracılığıyla gösterir. Ürojenez, ornitinin hem karbamil transferaz ve karbamil fosfat sentetaz enzimlerinin aktivatörü, hem de üre sentezi için substrat olarak işlev gördüğü periportal hepatositlerde gerçekleşir. Glutamin sentezi, perivenöz hepatositlerde gerçekleşir. Hastalık durumlarında aspartat ve ornitinin metabolik ürünlerini de içeren diğer karboksilatlar hücrelere alınır ve burada glutamin formuna dönüştürülerek amonyak bağlamada kullanılır. Fizyolojik ve patofizyolojik koşullarda glutamat, amonyak bağlayıcı amino asit olarak işlev görür. Ortaya çıkan glutamin amino asidi, yalnızca amonyağın toksik olmayan formda atılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda üre siklusunu (hücreler arası glutamin değişimi) aktive eder. Fizyolojik koşullarda ornitin ve aspartat , üre sentezi için sınırlayıcı faktör değildir. Hayvanlarda yapılmış deneysel çalışmalar, glutamin sentezindeki artışın, amonyak seviyesini düşürmek için devreye giren bir mekanizma olduğunu ortaya koymuştur. Bazı klinik çalışmalarda dallanmış zincirli amino asilerin, aromatik aminoasitlere dönüşme oranı açısından iyileşme görülür..
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Hekim tarafından başka şekilde önerilmemiş ise günde 4 ampule kadar kullanılır. Şuur bozukluklarının başlangıcında (prekoma) ve bilinç bulanıklığı (koma) halinde doktorunuz durumun ciddiyetine bağlı olarak 24 saat içinde 8 ampule kadar kullanabilir. Uygulama yolu ve metodu HEPA-ORNİTAT damar içine uygulanan konsantre bir çözeltidir. Kullanımdan önce, doktorunuz gerekli sayıda ampulun içeriğini damar içine uygulanan bir çözelti ile karıştırarak uygulayacaktır. HEPA-ORNİTAT, nötr infüzyon solüsyonlarına (örn: %0,9 sodyum klorür çözeltisi, %5 dekstroz çözeltisi vb.) rahatlıkla karıştırılabilir. Damar dayanıklılığı göz önünde bulundurularak infüzyon hacmi ayarlanır. Maksimum veriliş hızı, saatte 5 g L-ornitin L-aspartat'ı (bir ampul içeriğine eşdeğer) geçmemelidir. HEPA-ORNİTAT atardamar içine uygulanmamalıdır.. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklardaki deneyimler sınırlıdır.. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda kullanılmamalıdır. Referans değer olarak, serum kreatinin değeri kullanılır. Bu değerin 3 mg/100 ml'den fazla olması halinde HEPA-ORNİTİN kullanılmamalıdır. Serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml veya bu değerin altında olduğu durumlarda HEPA-ORNİTİN kullanımına devam edilir. Eğer karaciğer işlevinde tahribat varsa, hastanın durumuna bağlı olarak, veriliş hızı ayarlanmalıdır. Bu şekilde, ortaya çıkabilecek bulantı ve kusma önlenebilir. Eğer HEPA-ORNİTİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazlaHEPA-ORNİTAT kullandıysanız Şimdiye kadar L-Ornitin L-Aspartat'ın aşırı dozda uygulanmasından kaynaklanan bir zehirlenme bulgusu bildirilmemiştir.. HEPA-ORNİTAT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. HEPA-ORNİTAT'ı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. HEPA-ORNİTAT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Özel bir etki beklenmemektedir.
L-ornitin L-aspartat'a karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.. Böbrek işlevleri ileri derecede hasar görmüş (renal yetmezlik) hastalarda kontrendikedir (referans değer olarak, serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml'den fazla olması kullanılabilir.)
Latent ve belirgin hepatik ensefalopati tedavisinde kullanılır.
Tüm ilaçlar gibi, HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.. • Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide 1'den daha fazla • Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide 1'den daha fazla ve 10 kişide 1'den az • Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1'den daha fazla ve 100 kişide 1'den az • Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1'den daha fazla ve 1000 kişide 1'den az • Çok seyrek: İzole vakalar olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az Yaygın olmayan: Mide bulantısı Seyrek: Kusma Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık reaksiyonları, ani, şiddetli alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar) Mide bulantısı ve kusma, HEPA-ORNİTAT'ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Dozun azaltılmasıyla veya veriliş hızının düşürülmesiyle ortadan kalkar. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
HEPA-ORNİTAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Eğer HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan L-ornitin L-aspartat'a aşırı duyarlıysanız • Eğer böbrek işlevleri ileri derecede hasar görmüşse (renal yetmezlik). Referans değer olarak serum kreatinin değeri kullanılır. Bu değerin 3 mg/100 ml'den fazla olması halinde HEPA-ORNİTAT kullanılmamalıdır. HEPA-ORNİTAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ • Eğer yüksek dozda HEPA-ORNİTAT uygulanıyorsa, serum ve idrarda üre seviyesinin hekim tarafından izlenmesi gerekir. • Eğer karaciğer işlevleri ileri derecede hasar görmüşse, doktorunuz mide bulantısı ve kusmayı önlemek için infüzyon hızını ayarlayacaktır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. HEPA-ORNİTAT'ın yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımı HEPA-ORNİTAT damar içine enjeksiyon şeklinde kullanılır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. HEPA-ORNİTAT'ın gebelik döneminde kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır. Bu dönemde ilaç kullanımı yalnız fayda/zarar ilişkisinin dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı iledir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. L-ornitin L-aspartat'ın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da HEPA-ORNİTAT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HEPA-ORNİTAT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Araç ve makine kullanımı HEPA-ORNİTAT'ın araç ve makine kullanımı üzerine doğrudan olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak HEPA-ORNİTAT ile tedaviniz süresince, hastalığınızdan kaynaklı olarak, araç ve makine kullanma kabiliyetiniz azalabilir. Bu nedenle hastanın iyileşene kadar araç ve makine kullanmaktan kaçınması önerilmektedir.. HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır..
Bilinen bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır.
Bir ampul (10 ml) içinde 5,0 g L-ornitin L-aspartat.
Farmakoterapötik grup: Karaciğer hastalıklarında kullanılan ilaçlar ATC kodu: A05BA Etki mekanizması İn vivo, L-ornitin L-aspartat etkisini iki temel amonyak detoksifikasyon yolu olan, üre sentezi ve glutamin sentezi üzerinde, ornitin ve aspartat aminoasitleri aracılığıyla gösterir. Ürojenez, ornitinin hem karbamil transferaz ve karbamil fosfat sentetaz enzimlerinin aktivatörü, hem de üre sentezi için substrat olarak işlev gördüğü periportal hepatositlerde gerçekleşir. Glutamin sentezi, perivenöz hepatositlerde gerçekleşir. Hastalık durumlarında aspartat ve ornitinin metabolik ürünlerini de içeren diğer karboksilatlar hücrelere alınır ve burada glutamin formuna dönüştürülerek amonyak bağlamada kullanılır. Fizyolojik ve patofizyolojik koşullarda glutamat, amonyak bağlayıcı amino asit olarak işlev görür. Ortaya çıkan glutamin amino asidi, yalnızca amonyağın toksik olmayan formda atılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda üre siklusunu (hücreler arası glutamin değişimi) aktive eder. Fizyolojik koşullarda ornitin ve aspartat , üre sentezi için sınırlayıcı faktör değildir. Hayvanlarda yapılmış deneysel çalışmalar, glutamin sentezindeki artışın, amonyak seviyesini düşürmek için devreye giren bir mekanizma olduğunu ortaya koymuştur. Bazı klinik çalışmalarda dallanmış zincirli amino asilerin, aromatik aminoasitlere dönüşme oranı açısından iyileşme görülür..
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Hekim tarafından başka şekilde önerilmemiş ise günde 4 ampule kadar kullanılır. Şuur bozukluklarının başlangıcında (prekoma) ve bilinç bulanıklığı (koma) halinde doktorunuz durumun ciddiyetine bağlı olarak 24 saat içinde 8 ampule kadar kullanabilir. Uygulama yolu ve metodu HEPA-ORNİTAT damar içine uygulanan konsantre bir çözeltidir. Kullanımdan önce, doktorunuz gerekli sayıda ampulun içeriğini damar içine uygulanan bir çözelti ile karıştırarak uygulayacaktır. HEPA-ORNİTAT, nötr infüzyon solüsyonlarına (örn: %0,9 sodyum klorür çözeltisi, %5 dekstroz çözeltisi vb.) rahatlıkla karıştırılabilir. Damar dayanıklılığı göz önünde bulundurularak infüzyon hacmi ayarlanır. Maksimum veriliş hızı, saatte 5 g L-ornitin L-aspartat'ı (bir ampul içeriğine eşdeğer) geçmemelidir. HEPA-ORNİTAT atardamar içine uygulanmamalıdır.. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklardaki deneyimler sınırlıdır.. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda kullanılmamalıdır. Referans değer olarak, serum kreatinin değeri kullanılır. Bu değerin 3 mg/100 ml'den fazla olması halinde HEPA-ORNİTİN kullanılmamalıdır. Serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml veya bu değerin altında olduğu durumlarda HEPA-ORNİTİN kullanımına devam edilir. Eğer karaciğer işlevinde tahribat varsa, hastanın durumuna bağlı olarak, veriliş hızı ayarlanmalıdır. Bu şekilde, ortaya çıkabilecek bulantı ve kusma önlenebilir. Eğer HEPA-ORNİTİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazlaHEPA-ORNİTAT kullandıysanız Şimdiye kadar L-Ornitin L-Aspartat'ın aşırı dozda uygulanmasından kaynaklanan bir zehirlenme bulgusu bildirilmemiştir.. HEPA-ORNİTAT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. HEPA-ORNİTAT'ı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. HEPA-ORNİTAT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Özel bir etki beklenmemektedir.
L-ornitin L-aspartat'a karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.. Böbrek işlevleri ileri derecede hasar görmüş (renal yetmezlik) hastalarda kontrendikedir (referans değer olarak, serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml'den fazla olması kullanılabilir.)

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.