HUMAN

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  985.41 ₺
  2021-03-16
  DEM ILAC PLAZMA INSAN ALBUMINI
  M
  C
  ?
  E
  • Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup massif refrakter asiti olan ve kan albümin düzeyi <2 g/dL olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında, • Asit varlığında "Spontan bakteriyel peritonit" gelişen hastalarda tedaviye yardımcı olarak, • Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albümin düzeyinden bağımsız olarak, • Kök hücre transplantasyonu ve veno okluzif hastalık tedavisinde, • Septik şok tablosunda kristalloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albümin düzeyi <2 g/dL olan yoğun bakım hastalarında, • Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda Nefrotik Sendrom tanılı ve kan albümin düzeyi 2 g/dL olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan pediyatrik hastalarda, • Gebelik toksemisinde; kan albümin düzeyi 2 g/dL olan olgularda (preeklampsi ve eklampsi tablolarında) • İatrojenik ovarian hiperstimülasyon (OHSS) sendromunda; kan albümin düzeyi 2 g/dL altında olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulgularında, • Hastanede yatan diyabetik nefropatili hastalarda klas IV kalp yetmezliği, tedaviye yanıtsız ödem ve hipervolemi varlığında kan albümin düzeyi 2.5 g/dL olduğunda diüretik tedaviye yardımcı olarak kısa süreli kullanılabilir.
  Tüm ilaçlar gibi HUMAN ALBUMIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bağışıklık sistemi hastalıkları Çok seyrek Alerjik reaksiyon belirtileri; • Enjeksiyon veya infüzyon bölgesinde yanma, batma • Bütün vücutta kabarcıklar, kızarıklık ve döküntü • Baş ağrısı • Kan basıncında düşme, huzursuzluk, hızlı kalp atışı, göğüste sıkıntı ve hışırtılı soluma • Uyku hali • Kusma, mide bulantısı • Titreme Anjioödem belirtileri; • Dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük • Yutkunmada zorluk Bu yan etkilerin hepsi çok seyrek olarak görülür. Çok seyrek olarak görülen bu yan etkiler bazen ciddi anafilaktik şoka (Örn: baygınlık hali, baş dönmesi ve bilinç kaybı durumuna) ilerleyebilir.. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HUMAN ALBUMIN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanız gerekebilir. Bunlar HUMAN ALBUMIN'in çok ciddi yan etkileridir. Bu yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür. Sinir sistemi hastalıkları Çok seyrek • Baş ağrısı • Uyuşukluk • Huzursuzluk • Üşüme hissi Kardiyak hastalıkları Çok seyrek • İleri derecede nefes darlığı, sıkıntı, terleme, soğuk terleme, zihin durumunda değişiklik ile kendini gösteren konjestif kalp yetmezliği • Göz kapaklarında, ellerde ve ayaklarda şişme ile kendini gösteren vücutta sıvı birikmesi durumu (ödem) • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) • Düşük kan basıncı (hipotansiyon) • Kan hacminin artması (hipervolemi) • Kalbin hızlı atması (taşikardi) Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları Çok seyrek • Nefes almada güçlük (bronkospazm) • Akciğerlerde sıvı toplanması (pulmoner ödem) Gastrointestinal hastalıklar Çok seyrek • Mide bulantısı • Kusma Deri ve deri altı doku hastalıkları Çok seyrek • Kızarıklık • Döküntü • Kaşıntı Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Çok seyrek • Geçici deri reaksiyonları • Uygulama bölgesinde hafif ağrı, hassasiyet, şişkinlik • Ateş, keyifsizlik, sersemlik ve yorgunluk Virüs güvenliği konusunda (ayrıca bakınız: "özel kullanım uyarıları ve önlemleri") Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.
  HUMAN ALBUMIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Albumin içeren ürünlere veya HUMAN ALBUMIN bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz • Ciddi kansızlık (anemi) ve kalp yetmezliği durumunuz varsa bu ilacı kullanmayınız. HUMAN ALBUMIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ HUMAN ALBUMIN insan plazmasından yapılmıştır. İnsan plazmasından yapılan ürünler, hastalıklara neden olan virütik enfeksiyon ajanlarını içerebilirler. Bazı muhtemel ve mevcut virüs enfeksiyonlarının varlığı için testler yapılarak, virüslere maruziyet öncesi plazma donörlerinin gözlenmesi ve bazı virüslerin ortadan kaldırılması/inaktivasyonu, enfeksiyon ajanının geçişini azaltacak ve böylelikle bu ürünlerin riskini de azaltacaktır. Tüm bu ölçümlere rağmen kan ürünleri halen potent olarak hastalık taşıyıcıdır. Böyle ürünlerin bilinmeyen bazı enfeksiyon ajanlarını taşıyabilme riskleri her zaman vardır. Özellikle plazma ve kan infüzyonları alan kişilerde hepatit C gibi bazı viral enfeksiyonların semptom veya belirtileri gelişebilir. Teorik olarak Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (CJD) taşıma riski olmasına rağmen bu risk son derece düşüktür. Bugüne kadar albuminde, herhangi bir viral hastalık veya CJD taşıma durumu görülmemiştir. Hasta tarafından gözlenen beklenmedik herhangi bir enfeksiyon belirtisi doktor veya acil bir sağlık merkezine derhal bildirilmelidir. Doktor hastaya uygulanması veya reçetelenmesi öncesinde hasta ile bu ilacın risk ve yararlarını tartışmalıdır. Bu nedenle: • Düzenli ve tekrarlanan sürelerle HUMAN ALBUMIN kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasını önlemek için uygun aşılarınızı (Hepatit A ve Hepatit B aşıları) yaptırmanızı önerebilir. • HUMAN ALBUMIN'in her kullanımında doktorunuz tarafından ilacın alınış tarihi, seri numarası ve enjekte edilen ilaç hacmi kayıt altına alınmalıdır. Eğer; • Alerjik etkiler veya anafilaksi adı verilen aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşur ise, ilacın uygulanması hemen durdurulmalı ve uygun tedavi yapılmalıdır. Bazı hastalık durumlarınız varsa doktorunuz bu ilacı kullanırken özel dikkat gösterecektir. Bu durumların bazı örnekleri şunlardır: • Vücudun aşırı sıvı kaybetmesi durumunda (dehidratasyon) • Kalbin kanı pompalama özelliğinin bozulması durumunda (dekompanse kalp yetmezliği) • Yüksek kan basıncında (hipertansiyon) • Sindirim kanalının yutak ve mide arasında kalan kısmında yara ve iltihap oluşumlarında (özefagus varisi) • Şiddetli nefes darlığı, yüzün morarması, köpüklü bazen de kanlı balgamla kendini belli eden akciğer içinde sıvı birikmesi durumunda (akciğer ödemi) • Kan pıhtılaşma bozukluklarında ve kanamalı hastalıklara yatkınlık durumunda (hemorajik diatez) • Böbrek yetmezliğinde (renal ve postrenal anüri) • Şiddetli kansızlık • Dolaşan kan hacminin aşırı miktarda artışı (hipervolemi) • Vücutta su miktarının aşırı artışı, vücutta aşırı miktarda su toplanışı (hiperhidrasyon) Size konsantre albumin verileceği zaman vücudunuzda yeterli derecede su bulunması gerekir. Doktorunuz, dolaşımınızda aşırı yüklenme ve aşırı su yüklenmesi olasılığına karşı dikkatle izlenmenizi sağlayacaktır. HUMAN ALBUMIN%20 verildiğinde elektrolit durumunuz da izlenecek ve gerekli olduğunda size elektrolit sıvıları uygulanacaktır. Yüksek hacimde albumin verildiğinde, pıhtılaşma ve hematokrit kontrolleri gereklidir. Diğer kan bileşenlerinin (koagülasyon faktörleri, elektrolitler, trombositler ve eritrositler) uygun miktarlarda olmasına dikkat edilmelidir. Albumin çözeltileri enjeksiyonluk su ile seyreltilmemelidir. Aksi takdirde hastada hemolize neden olabilir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. HUMAN ALBUMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. HUMAN ALBUMIN'in hamile kadınlardaki etkisi kesin olarak bilinmemektedir. Hamilelik sırasında, ilaçtan beklenen yarar/zarar oranı doktorunuz tarafından değerlendirildikten sonra bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verilecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. HUMAN ALBUMIN'in emziren annelerdeki etkisi kesin olarak bilinmemektedir. Emzirme sırasında, ilaçtan beklenen yarar/zarar oranı doktorunuz tarafından değerlendirildikten sonra bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verilecektir. Araç ve makine kullanımı HUMAN ALBUMIN'in araç ve makine kullanımını etkilediğine dair veri mevcut değildir. HUMAN ALBUMIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün, 100 mL'lik çözeltisinde 328-362 mg sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tıbbi ürün, 100 mL'lik çözeltisinde 7.8 mg'den daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında ‘potasyum içermez'. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı HUMAN ALBUMIN'in diğer preparatlarla etkileşimi gözlenmemiştir.. HUMAN ALBUMIN ile tedaviye başlamadan önce en az 24 saat öncesinde yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin (örn; lisinopril, enalapril vb.) kullanımı kesilmelidir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  HUMAN ALBUMIN'in diğer tıbbi ürünlerle belli bir etkileşimi bilinmemektedir. HUMAN ALBUMIN ile tedaviye başlamadan önce, en az 24 saat öncesinde ADE inhibitörlerinin kullanımı kesilmelidir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik ve diğer özel popülasyonlarda ilaç etkileşme çalışmaları yapılmamıştır..
  İnsan albumini (20 g/100 mL)
  Farmakoterapötik grup: Plazma yerine kullanılanlar ve plazma protein fraksiyonu, albumin ATC kodu: B05AA01 Etki mekanizması İnsan albümini kantitatif olarak plazma proteinlerinin yarısından fazlasını ve karaciğerin protein sentezi aktivitesinin yaklaşık %10'unu oluşturur.. HUMAN ALBUMIN %20 hiperonkotik etkiye sahiptir. Albüminin en önemli fizyolojik fonksiyonu, kanın onkotik basıncına katkısı ve kandaki düşük molekül ağırlıklı maddeleri taşıma fonksiyonudur. Albümin dolaşımdaki kan hacmini stabilize eder ve hormon, enzim, tıbbi ürün ve toksin gibi maddeler için taşıyıcılık görevini üstlenir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz albumin dozunu ve infüzyon hızını kişisel ihtiyacınıza göre ayarlayacaktır. Uygulama yolu ve metodu HUMAN ALBUMIN kullanıma hazır bir ilaçtır ve damar içine (intravenöz) uygulanır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım Çocuklarda fizyolojik plazma hacmi yaşa göre değiştiğinden, doktorunuz vereceği miktarı çocuğun durumunu dikkate alarak hesaplayacak ve uygulayacaktır. Yaşlılarda kullanım 65 yaş üstü hastalarda en düşük konsantrasyonda ve en düşük infüzyon hızında uygulanmalıdır. Özel kullanım durumları Böbrek/karaciğer yetmezliği Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda HUMAN ALBUMIN doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırsa kan konsantrasyonunda artış gözlenebilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır. Akut Böbrek Yetmezliği Bazı hastalar siklofosfamit veya kortikosteroid tedavisine yanıt veremeyebilir. Steroidler altta yatan ödem olayını dahi arttırabilir. Bu durumda her gün tekrarlanan diüretik ve HUMAN ALBUMIN tedavisine 7 ila 10 gün devam etmek ödemleri kontrol altına almakta yararlı olabilir. Böbrek Diyalizi Böbrek diyalizinin düzenli rejiminin bir parçası olmamasına karşın, HUMAN ALBUMIN bu hastalarda şok veya hipotansiyonu tedavi etmekte kullanılabilir. Verilen hacim yaklaşık 100 mL'dir. Yalnız bu hastalarda aşırı sıvı yüklemesine karşın dikkatli olunması gerekir. Çünkü bu hastaların genellikle aşırı sıvı yükleri vardır ve önemli miktarlardaki tuzlu çözeltileri tolere edemezler. Eğer HUMAN ALBUMIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla HUMAN ALBUMIN kullandıysanız HUMAN ALBUMIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Size yüksek dozda ve yüksek hızda albumin verilmişse, hipervolemi (dolaşan kan hacminin aşırı miktarda artışı) oluşabilir. Baş ağrısı, nefes darlığı, jugular ven konjesyonu gibi belirtiler görüldüğünde veya kan basıncı arttığında, merkezi ven basıncı yükseldiğinde ve akciğer ödemi oluştuğunda infüzyon hemen durdurulmalıdır. Bu belirtiler kalp-damar sisteminizde bir yüklenmenin ilk belirtileri olabilir. HUMAN ALBUMIN'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doktorunuza başvurunuz. Albumin içeren ilaçların uygulanması, dozu ve uygulama hızı doktorunuz tarafından belirlenir. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. HUMAN ALBUMIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler HUMAN ALBUMIN kullanım dozu, enjeksiyon aralıkları ve tedavi süresi doktor tarafından dikkatle belirlenmesi gereken bir ilaçtır. Tedaviniz tamamlandıktan sonra ortaya çıkabilecek etkiler konusunda doktorunuza başvurunuz.
  • Albümin preparatlarına veya yardımcı maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılık görülenlerde • Ciddi anemisi ve kalp yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  M
  C
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  985.41 ₺
  2021-03-16
  DEM ILAC PLAZMA INSAN ALBUMINI
  • Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup massif refrakter asiti olan ve kan albümin düzeyi <2 g/dL olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında, • Asit varlığında "Spontan bakteriyel peritonit" gelişen hastalarda tedaviye yardımcı olarak, • Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albümin düzeyinden bağımsız olarak, • Kök hücre transplantasyonu ve veno okluzif hastalık tedavisinde, • Septik şok tablosunda kristalloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albümin düzeyi <2 g/dL olan yoğun bakım hastalarında, • Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda Nefrotik Sendrom tanılı ve kan albümin düzeyi 2 g/dL olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan pediyatrik hastalarda, • Gebelik toksemisinde; kan albümin düzeyi 2 g/dL olan olgularda (preeklampsi ve eklampsi tablolarında) • İatrojenik ovarian hiperstimülasyon (OHSS) sendromunda; kan albümin düzeyi 2 g/dL altında olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulgularında, • Hastanede yatan diyabetik nefropatili hastalarda klas IV kalp yetmezliği, tedaviye yanıtsız ödem ve hipervolemi varlığında kan albümin düzeyi 2.5 g/dL olduğunda diüretik tedaviye yardımcı olarak kısa süreli kullanılabilir.
  Tüm ilaçlar gibi HUMAN ALBUMIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bağışıklık sistemi hastalıkları Çok seyrek Alerjik reaksiyon belirtileri; • Enjeksiyon veya infüzyon bölgesinde yanma, batma • Bütün vücutta kabarcıklar, kızarıklık ve döküntü • Baş ağrısı • Kan basıncında düşme, huzursuzluk, hızlı kalp atışı, göğüste sıkıntı ve hışırtılı soluma • Uyku hali • Kusma, mide bulantısı • Titreme Anjioödem belirtileri; • Dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük • Yutkunmada zorluk Bu yan etkilerin hepsi çok seyrek olarak görülür. Çok seyrek olarak görülen bu yan etkiler bazen ciddi anafilaktik şoka (Örn: baygınlık hali, baş dönmesi ve bilinç kaybı durumuna) ilerleyebilir.. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HUMAN ALBUMIN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanız gerekebilir. Bunlar HUMAN ALBUMIN'in çok ciddi yan etkileridir. Bu yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür. Sinir sistemi hastalıkları Çok seyrek • Baş ağrısı • Uyuşukluk • Huzursuzluk • Üşüme hissi Kardiyak hastalıkları Çok seyrek • İleri derecede nefes darlığı, sıkıntı, terleme, soğuk terleme, zihin durumunda değişiklik ile kendini gösteren konjestif kalp yetmezliği • Göz kapaklarında, ellerde ve ayaklarda şişme ile kendini gösteren vücutta sıvı birikmesi durumu (ödem) • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) • Düşük kan basıncı (hipotansiyon) • Kan hacminin artması (hipervolemi) • Kalbin hızlı atması (taşikardi) Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları Çok seyrek • Nefes almada güçlük (bronkospazm) • Akciğerlerde sıvı toplanması (pulmoner ödem) Gastrointestinal hastalıklar Çok seyrek • Mide bulantısı • Kusma Deri ve deri altı doku hastalıkları Çok seyrek • Kızarıklık • Döküntü • Kaşıntı Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Çok seyrek • Geçici deri reaksiyonları • Uygulama bölgesinde hafif ağrı, hassasiyet, şişkinlik • Ateş, keyifsizlik, sersemlik ve yorgunluk Virüs güvenliği konusunda (ayrıca bakınız: "özel kullanım uyarıları ve önlemleri") Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.
  HUMAN ALBUMIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Albumin içeren ürünlere veya HUMAN ALBUMIN bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz • Ciddi kansızlık (anemi) ve kalp yetmezliği durumunuz varsa bu ilacı kullanmayınız. HUMAN ALBUMIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ HUMAN ALBUMIN insan plazmasından yapılmıştır. İnsan plazmasından yapılan ürünler, hastalıklara neden olan virütik enfeksiyon ajanlarını içerebilirler. Bazı muhtemel ve mevcut virüs enfeksiyonlarının varlığı için testler yapılarak, virüslere maruziyet öncesi plazma donörlerinin gözlenmesi ve bazı virüslerin ortadan kaldırılması/inaktivasyonu, enfeksiyon ajanının geçişini azaltacak ve böylelikle bu ürünlerin riskini de azaltacaktır. Tüm bu ölçümlere rağmen kan ürünleri halen potent olarak hastalık taşıyıcıdır. Böyle ürünlerin bilinmeyen bazı enfeksiyon ajanlarını taşıyabilme riskleri her zaman vardır. Özellikle plazma ve kan infüzyonları alan kişilerde hepatit C gibi bazı viral enfeksiyonların semptom veya belirtileri gelişebilir. Teorik olarak Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (CJD) taşıma riski olmasına rağmen bu risk son derece düşüktür. Bugüne kadar albuminde, herhangi bir viral hastalık veya CJD taşıma durumu görülmemiştir. Hasta tarafından gözlenen beklenmedik herhangi bir enfeksiyon belirtisi doktor veya acil bir sağlık merkezine derhal bildirilmelidir. Doktor hastaya uygulanması veya reçetelenmesi öncesinde hasta ile bu ilacın risk ve yararlarını tartışmalıdır. Bu nedenle: • Düzenli ve tekrarlanan sürelerle HUMAN ALBUMIN kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasını önlemek için uygun aşılarınızı (Hepatit A ve Hepatit B aşıları) yaptırmanızı önerebilir. • HUMAN ALBUMIN'in her kullanımında doktorunuz tarafından ilacın alınış tarihi, seri numarası ve enjekte edilen ilaç hacmi kayıt altına alınmalıdır. Eğer; • Alerjik etkiler veya anafilaksi adı verilen aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşur ise, ilacın uygulanması hemen durdurulmalı ve uygun tedavi yapılmalıdır. Bazı hastalık durumlarınız varsa doktorunuz bu ilacı kullanırken özel dikkat gösterecektir. Bu durumların bazı örnekleri şunlardır: • Vücudun aşırı sıvı kaybetmesi durumunda (dehidratasyon) • Kalbin kanı pompalama özelliğinin bozulması durumunda (dekompanse kalp yetmezliği) • Yüksek kan basıncında (hipertansiyon) • Sindirim kanalının yutak ve mide arasında kalan kısmında yara ve iltihap oluşumlarında (özefagus varisi) • Şiddetli nefes darlığı, yüzün morarması, köpüklü bazen de kanlı balgamla kendini belli eden akciğer içinde sıvı birikmesi durumunda (akciğer ödemi) • Kan pıhtılaşma bozukluklarında ve kanamalı hastalıklara yatkınlık durumunda (hemorajik diatez) • Böbrek yetmezliğinde (renal ve postrenal anüri) • Şiddetli kansızlık • Dolaşan kan hacminin aşırı miktarda artışı (hipervolemi) • Vücutta su miktarının aşırı artışı, vücutta aşırı miktarda su toplanışı (hiperhidrasyon) Size konsantre albumin verileceği zaman vücudunuzda yeterli derecede su bulunması gerekir. Doktorunuz, dolaşımınızda aşırı yüklenme ve aşırı su yüklenmesi olasılığına karşı dikkatle izlenmenizi sağlayacaktır. HUMAN ALBUMIN%20 verildiğinde elektrolit durumunuz da izlenecek ve gerekli olduğunda size elektrolit sıvıları uygulanacaktır. Yüksek hacimde albumin verildiğinde, pıhtılaşma ve hematokrit kontrolleri gereklidir. Diğer kan bileşenlerinin (koagülasyon faktörleri, elektrolitler, trombositler ve eritrositler) uygun miktarlarda olmasına dikkat edilmelidir. Albumin çözeltileri enjeksiyonluk su ile seyreltilmemelidir. Aksi takdirde hastada hemolize neden olabilir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. HUMAN ALBUMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. HUMAN ALBUMIN'in hamile kadınlardaki etkisi kesin olarak bilinmemektedir. Hamilelik sırasında, ilaçtan beklenen yarar/zarar oranı doktorunuz tarafından değerlendirildikten sonra bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verilecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. HUMAN ALBUMIN'in emziren annelerdeki etkisi kesin olarak bilinmemektedir. Emzirme sırasında, ilaçtan beklenen yarar/zarar oranı doktorunuz tarafından değerlendirildikten sonra bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verilecektir. Araç ve makine kullanımı HUMAN ALBUMIN'in araç ve makine kullanımını etkilediğine dair veri mevcut değildir. HUMAN ALBUMIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün, 100 mL'lik çözeltisinde 328-362 mg sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tıbbi ürün, 100 mL'lik çözeltisinde 7.8 mg'den daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında ‘potasyum içermez'. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı HUMAN ALBUMIN'in diğer preparatlarla etkileşimi gözlenmemiştir.. HUMAN ALBUMIN ile tedaviye başlamadan önce en az 24 saat öncesinde yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin (örn; lisinopril, enalapril vb.) kullanımı kesilmelidir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  HUMAN ALBUMIN'in diğer tıbbi ürünlerle belli bir etkileşimi bilinmemektedir. HUMAN ALBUMIN ile tedaviye başlamadan önce, en az 24 saat öncesinde ADE inhibitörlerinin kullanımı kesilmelidir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik ve diğer özel popülasyonlarda ilaç etkileşme çalışmaları yapılmamıştır..
  İnsan albumini (20 g/100 mL)
  Farmakoterapötik grup: Plazma yerine kullanılanlar ve plazma protein fraksiyonu, albumin ATC kodu: B05AA01 Etki mekanizması İnsan albümini kantitatif olarak plazma proteinlerinin yarısından fazlasını ve karaciğerin protein sentezi aktivitesinin yaklaşık %10'unu oluşturur.. HUMAN ALBUMIN %20 hiperonkotik etkiye sahiptir. Albüminin en önemli fizyolojik fonksiyonu, kanın onkotik basıncına katkısı ve kandaki düşük molekül ağırlıklı maddeleri taşıma fonksiyonudur. Albümin dolaşımdaki kan hacmini stabilize eder ve hormon, enzim, tıbbi ürün ve toksin gibi maddeler için taşıyıcılık görevini üstlenir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz albumin dozunu ve infüzyon hızını kişisel ihtiyacınıza göre ayarlayacaktır. Uygulama yolu ve metodu HUMAN ALBUMIN kullanıma hazır bir ilaçtır ve damar içine (intravenöz) uygulanır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım Çocuklarda fizyolojik plazma hacmi yaşa göre değiştiğinden, doktorunuz vereceği miktarı çocuğun durumunu dikkate alarak hesaplayacak ve uygulayacaktır. Yaşlılarda kullanım 65 yaş üstü hastalarda en düşük konsantrasyonda ve en düşük infüzyon hızında uygulanmalıdır. Özel kullanım durumları Böbrek/karaciğer yetmezliği Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda HUMAN ALBUMIN doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırsa kan konsantrasyonunda artış gözlenebilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır. Akut Böbrek Yetmezliği Bazı hastalar siklofosfamit veya kortikosteroid tedavisine yanıt veremeyebilir. Steroidler altta yatan ödem olayını dahi arttırabilir. Bu durumda her gün tekrarlanan diüretik ve HUMAN ALBUMIN tedavisine 7 ila 10 gün devam etmek ödemleri kontrol altına almakta yararlı olabilir. Böbrek Diyalizi Böbrek diyalizinin düzenli rejiminin bir parçası olmamasına karşın, HUMAN ALBUMIN bu hastalarda şok veya hipotansiyonu tedavi etmekte kullanılabilir. Verilen hacim yaklaşık 100 mL'dir. Yalnız bu hastalarda aşırı sıvı yüklemesine karşın dikkatli olunması gerekir. Çünkü bu hastaların genellikle aşırı sıvı yükleri vardır ve önemli miktarlardaki tuzlu çözeltileri tolere edemezler. Eğer HUMAN ALBUMIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla HUMAN ALBUMIN kullandıysanız HUMAN ALBUMIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Size yüksek dozda ve yüksek hızda albumin verilmişse, hipervolemi (dolaşan kan hacminin aşırı miktarda artışı) oluşabilir. Baş ağrısı, nefes darlığı, jugular ven konjesyonu gibi belirtiler görüldüğünde veya kan basıncı arttığında, merkezi ven basıncı yükseldiğinde ve akciğer ödemi oluştuğunda infüzyon hemen durdurulmalıdır. Bu belirtiler kalp-damar sisteminizde bir yüklenmenin ilk belirtileri olabilir. HUMAN ALBUMIN'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doktorunuza başvurunuz. Albumin içeren ilaçların uygulanması, dozu ve uygulama hızı doktorunuz tarafından belirlenir. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. HUMAN ALBUMIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler HUMAN ALBUMIN kullanım dozu, enjeksiyon aralıkları ve tedavi süresi doktor tarafından dikkatle belirlenmesi gereken bir ilaçtır. Tedaviniz tamamlandıktan sonra ortaya çıkabilecek etkiler konusunda doktorunuza başvurunuz.
  • Albümin preparatlarına veya yardımcı maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılık görülenlerde • Ciddi anemisi ve kalp yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın