×
image

KAFESIT 20 MG/ML IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 10 FLAKON + 3 ML COZELTI

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
C
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
0.00 ₺
2019-10-27
8699591770021

Etken Madde: KAFEIN
Firma: BERKO ILAC

Tüm ilaçlar gibi KAFESİT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bununla birlikte, bu yan etkileri erken doğan bebeklerde sıklıkla rastlanan sorunlardan ve hastalıktan kaynaklanan sorunlardan ayırt etmek zordur. Aşağıdakilerden biri olursa, KAFESİT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Bilinmiyor • Kanlı dışkı ile birlikte seyreden ciddi barsak hastalığı (nekrotizan enterokolit) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri bebeğinizde mevcut ise, bebeğinizin KAFESİT'e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir. Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Yaygın • Uygulama yerinde bölgesel iltihabi reaksiyonlar • Hızlı kalp atımı gibi kalple ilgili bozukluklar (taşikardi) • Kan veya serum şeker düzeylerinde değişiklikler (hiperglisemi) Yaygın olmayan • Merkezi sinir sisteminin uyarılması; örneğin nöbetler • Düzensiz kalp atımı gibi kalple ilgili bozukluklar (aritmi) Seyrek • Alerjik reaksiyonlar Bilinmiyor • Kan enfeksiyonları (sepsis) • Kan veya serum şeker düzeylerinde değişiklikler (hipoglisemi), gelişme geriliği, beslenme duyarlılığı • Merkezi sinir sisteminin uyarılması örneğin; irritabilite (uyarıya aşırı duyarlılık hali), sinirlilik ve huzursuzluk; beyin hasarı • Ağır işitme • Mide suyunun sık sık ağza gelmesi • İdrar miktarında artış ve idrarda sodyum ve kalsiyum miktarlarında artış • Kan testlerinde değişiklikler (uzamış tedavi sonrası hemoglobin (kanda oksijen taşıyan protein) düzeylerinde azalma ve tedavinin başlangıcında tiroid hormonunda azalma) Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
KAFESİT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; Yenidoğan bebeğiniz kafein sitrata veya KAFESİT'in içeriğindeki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) ise KAFESİT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Yenidoğan bebeğinizde nöbetler gelişirse • Yenidoğan bebeğinizde herhangi bir kalp hastalığı varsa • Bebeğinizde böbrek veya karaciğer problemleri varsa • Bebeğinizin mide suyu sık sık ağzına geliyorsa • Bebeğiniz normalden fazla idrar yaparsa • Bebeğinizin kilo artışı veya besin alımı azalırsa • Bebeğiniz daha önce teofilin tedavisi (solunum güçlükleri için kullanılan) aldıysa • Doğumdan önce anne kafein tükettiyse KAFESİT ile erken doğan yenidoğanlarda solunumun geçici olarak durması nedeniyle tedaviye başlamadan önce, solunumun geçici olarak durmasına yol açan diğer nedenler çocuğunuzun doktoru tarafından dışlanmalı veya uygun şekilde tedavi edilmelidir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. KAFESİT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Veri yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kafein anne sütüne geçtiğinden hamilelik döneminde kahve içmemeli veya yüksek kafeinli ürünler tüketmemelisiniz.. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kafein anne sütüne geçtiğinden bebeğinizi KAFESİT alırken emziriyorsanız kahve içmemeli veya yüksek kafeinli ürünler tüketmemelisiniz. Araç ve makine kullanımı Veri yoktur. KAFESİT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol'den düşük sodyum içerir (23 mg), yani aslında "sodyum içermez". Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçları doktorunuza danışmadan KAFESİT tedavisi sırasında kullanmayınız. Doktor dozu ayarlamak veya ilaçlardan birini diğer bir ilaçla değiştirme gereksinimi duyabilir: • Teofilin (solunum güçlüğü tedavisinde kullanılır) • Doksapram (solunum güçlüğü tedavisinde kullanılır) • Simetidin (mide hastalıklarının tedavisinde kullanılır) • Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır) • Fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır) • Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır) Bu ilaç mide hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlarla (mide asidi salınımını azaltan antihistaminik H2 reseptör blokörleri veya proton pompa inhibitörleri gibi) birlikte uygulandığında kanlı dışkıyla seyreden ciddi barsak hastalığı gelişme riskini arttırabilir (nekrotizan enterokolit).. Anne olarak sara (epilepsi) hastalığı tedavisinde kullanılan fenobarbital veya fenitoin içeren ilaçları kullanıyorsanız bebeğiniz kafein tedavisine reaksiyon verebilir. Kafesit; steroid olmayan iltihap giderici ketoprofen, virüslerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan asiklovir, idrar söktürücü furosemid, steroid olmayan iltihap giderici ibuprofen lizin, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan lorazepam, bir kalp ilacı olan nitrogliserin ve bir antibiyotik olan oksasilin adlı ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Hamilelik döneminde sara (epilepsi) hastalığı tedavisi için herhangi bir ilaç kullandıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Her ml'de 10 mg kafeine eşdeğer 20 mg kafein sitrat içerir. Her 1 flakon (3 ml)'da 30 mg kafeine eşdeğer 60 mg kafein sitrat içerir.
KAFESİT sadece yeterli hasta gözetim ve izlem olanaklarına sahip bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uygulanmalıdır. Tedaviye yenidoğan yoğun bakımı konusunda deneyimli bir doktorun kontrolü altında başlanmalıdır. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Çocuk doktorunuz bebeğinizin vücut ağırlığına göre doğru miktarda KAFESİT reçete edecektir. Başlangıç dozu kilogram başına 20 mg'dır (kilogram başına 1 ml'ye eşdeğerdir). İdame dozu her 24 saatte bir kilogram başına 5 mg'dır (kilogram başına 0,25 ml'ye eşdeğerdir). Çocuk doktorunuz KAFESİT tedavisine tam olarak ne kadar devam edilmesi gerektiğine karar verecektir. Eğer bebeğiniz solunumun geçici olarak durması atağı yaşamadan 5-7 gün geçirirse, doktor tedaviyi kesecektir. Uygulama yolu ve metodu KAFESİT şırınga, infüzyon (damar içine uygulama) pompası veya diğer ölçülü infüzyon (damar içine uygulama) cihazı kullanılarak kontrollü toplardamar içi uygulama ile verilecektir. Bu yöntem ayrıca 'damlatma' olarak bilinir.. Bazı dozlar (idame dozları) ağız yolu ile verilebilir.. Toksisiteden (zehirleyici özellik) kaçınmak için doktorunuz tedavi boyunca periyodik olarak kafein düzeylerini kontrol etme gereği duyabilir. Oral yolla kullanılacağı zaman günde bir kez ağız yolu ile veya besleme tüpü aracılığı ile verilir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Yenidoğan bebeklerde kullanım içindir. Yaşlılarda kullanımı Veri yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği KAFESİT böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Eğer KAFESİT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla KAFESİT kullandıysanız KAFESİT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Bebeğiniz alması gerekenden daha fazla kafein sitrat alırsa, bebeğinizde ateş, hızlı soluma (takipne), gerginlik, kas titremesi, kusma, yüksek kan şeker düzeyleri (hiperglisemi), düşük kan potasyum düzeyleri (hipokalemi), kanda belirli kimyasalların düzeylerinin yükselmesi (üre), belirli hücre sayılarının yükselmesi (beyaz kan hücresi) ve nöbetler gelişebilir. Eğer böyle bir durum oluşursa KAFESİT hemen kesilmelidir ve doktorunuz doz aşımını tedavi etmelidir.. Eğer ürünle ilgili daha fazla sorunuz varsa, çocuk doktorunuza danışınız. KAFESİT'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için bebeğinize çift doz verilmemelidir.. KAFESİT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Kafein sitrat tedavisinin kesilmesinden sonra apnelerin tekrarlama riski bulunduğundan hastanın takibine yaklaşık bir hafta devam edilmelidir.
Tüm ilaçlar gibi KAFESİT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bununla birlikte, bu yan etkileri erken doğan bebeklerde sıklıkla rastlanan sorunlardan ve hastalıktan kaynaklanan sorunlardan ayırt etmek zordur. Aşağıdakilerden biri olursa, KAFESİT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Bilinmiyor • Kanlı dışkı ile birlikte seyreden ciddi barsak hastalığı (nekrotizan enterokolit) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri bebeğinizde mevcut ise, bebeğinizin KAFESİT'e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir. Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Yaygın • Uygulama yerinde bölgesel iltihabi reaksiyonlar • Hızlı kalp atımı gibi kalple ilgili bozukluklar (taşikardi) • Kan veya serum şeker düzeylerinde değişiklikler (hiperglisemi) Yaygın olmayan • Merkezi sinir sisteminin uyarılması; örneğin nöbetler • Düzensiz kalp atımı gibi kalple ilgili bozukluklar (aritmi) Seyrek • Alerjik reaksiyonlar Bilinmiyor • Kan enfeksiyonları (sepsis) • Kan veya serum şeker düzeylerinde değişiklikler (hipoglisemi), gelişme geriliği, beslenme duyarlılığı • Merkezi sinir sisteminin uyarılması örneğin; irritabilite (uyarıya aşırı duyarlılık hali), sinirlilik ve huzursuzluk; beyin hasarı • Ağır işitme • Mide suyunun sık sık ağza gelmesi • İdrar miktarında artış ve idrarda sodyum ve kalsiyum miktarlarında artış • Kan testlerinde değişiklikler (uzamış tedavi sonrası hemoglobin (kanda oksijen taşıyan protein) düzeylerinde azalma ve tedavinin başlangıcında tiroid hormonunda azalma) Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
KAFESİT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; Yenidoğan bebeğiniz kafein sitrata veya KAFESİT'in içeriğindeki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) ise KAFESİT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Yenidoğan bebeğinizde nöbetler gelişirse • Yenidoğan bebeğinizde herhangi bir kalp hastalığı varsa • Bebeğinizde böbrek veya karaciğer problemleri varsa • Bebeğinizin mide suyu sık sık ağzına geliyorsa • Bebeğiniz normalden fazla idrar yaparsa • Bebeğinizin kilo artışı veya besin alımı azalırsa • Bebeğiniz daha önce teofilin tedavisi (solunum güçlükleri için kullanılan) aldıysa • Doğumdan önce anne kafein tükettiyse KAFESİT ile erken doğan yenidoğanlarda solunumun geçici olarak durması nedeniyle tedaviye başlamadan önce, solunumun geçici olarak durmasına yol açan diğer nedenler çocuğunuzun doktoru tarafından dışlanmalı veya uygun şekilde tedavi edilmelidir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. KAFESİT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Veri yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kafein anne sütüne geçtiğinden hamilelik döneminde kahve içmemeli veya yüksek kafeinli ürünler tüketmemelisiniz.. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kafein anne sütüne geçtiğinden bebeğinizi KAFESİT alırken emziriyorsanız kahve içmemeli veya yüksek kafeinli ürünler tüketmemelisiniz. Araç ve makine kullanımı Veri yoktur. KAFESİT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol'den düşük sodyum içerir (23 mg), yani aslında "sodyum içermez". Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçları doktorunuza danışmadan KAFESİT tedavisi sırasında kullanmayınız. Doktor dozu ayarlamak veya ilaçlardan birini diğer bir ilaçla değiştirme gereksinimi duyabilir: • Teofilin (solunum güçlüğü tedavisinde kullanılır) • Doksapram (solunum güçlüğü tedavisinde kullanılır) • Simetidin (mide hastalıklarının tedavisinde kullanılır) • Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır) • Fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır) • Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır) Bu ilaç mide hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlarla (mide asidi salınımını azaltan antihistaminik H2 reseptör blokörleri veya proton pompa inhibitörleri gibi) birlikte uygulandığında kanlı dışkıyla seyreden ciddi barsak hastalığı gelişme riskini arttırabilir (nekrotizan enterokolit).. Anne olarak sara (epilepsi) hastalığı tedavisinde kullanılan fenobarbital veya fenitoin içeren ilaçları kullanıyorsanız bebeğiniz kafein tedavisine reaksiyon verebilir. Kafesit; steroid olmayan iltihap giderici ketoprofen, virüslerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan asiklovir, idrar söktürücü furosemid, steroid olmayan iltihap giderici ibuprofen lizin, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan lorazepam, bir kalp ilacı olan nitrogliserin ve bir antibiyotik olan oksasilin adlı ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Hamilelik döneminde sara (epilepsi) hastalığı tedavisi için herhangi bir ilaç kullandıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Her ml'de 10 mg kafeine eşdeğer 20 mg kafein sitrat içerir. Her 1 flakon (3 ml)'da 30 mg kafeine eşdeğer 60 mg kafein sitrat içerir.
KAFESİT sadece yeterli hasta gözetim ve izlem olanaklarına sahip bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uygulanmalıdır. Tedaviye yenidoğan yoğun bakımı konusunda deneyimli bir doktorun kontrolü altında başlanmalıdır. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Çocuk doktorunuz bebeğinizin vücut ağırlığına göre doğru miktarda KAFESİT reçete edecektir. Başlangıç dozu kilogram başına 20 mg'dır (kilogram başına 1 ml'ye eşdeğerdir). İdame dozu her 24 saatte bir kilogram başına 5 mg'dır (kilogram başına 0,25 ml'ye eşdeğerdir). Çocuk doktorunuz KAFESİT tedavisine tam olarak ne kadar devam edilmesi gerektiğine karar verecektir. Eğer bebeğiniz solunumun geçici olarak durması atağı yaşamadan 5-7 gün geçirirse, doktor tedaviyi kesecektir. Uygulama yolu ve metodu KAFESİT şırınga, infüzyon (damar içine uygulama) pompası veya diğer ölçülü infüzyon (damar içine uygulama) cihazı kullanılarak kontrollü toplardamar içi uygulama ile verilecektir. Bu yöntem ayrıca 'damlatma' olarak bilinir.. Bazı dozlar (idame dozları) ağız yolu ile verilebilir.. Toksisiteden (zehirleyici özellik) kaçınmak için doktorunuz tedavi boyunca periyodik olarak kafein düzeylerini kontrol etme gereği duyabilir. Oral yolla kullanılacağı zaman günde bir kez ağız yolu ile veya besleme tüpü aracılığı ile verilir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Yenidoğan bebeklerde kullanım içindir. Yaşlılarda kullanımı Veri yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği KAFESİT böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Eğer KAFESİT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla KAFESİT kullandıysanız KAFESİT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Bebeğiniz alması gerekenden daha fazla kafein sitrat alırsa, bebeğinizde ateş, hızlı soluma (takipne), gerginlik, kas titremesi, kusma, yüksek kan şeker düzeyleri (hiperglisemi), düşük kan potasyum düzeyleri (hipokalemi), kanda belirli kimyasalların düzeylerinin yükselmesi (üre), belirli hücre sayılarının yükselmesi (beyaz kan hücresi) ve nöbetler gelişebilir. Eğer böyle bir durum oluşursa KAFESİT hemen kesilmelidir ve doktorunuz doz aşımını tedavi etmelidir.. Eğer ürünle ilgili daha fazla sorunuz varsa, çocuk doktorunuza danışınız. KAFESİT'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için bebeğinize çift doz verilmemelidir.. KAFESİT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Kafein sitrat tedavisinin kesilmesinden sonra apnelerin tekrarlama riski bulunduğundan hastanın takibine yaklaşık bir hafta devam edilmelidir.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.