LAFLEKS


  Ürün Formları:

  Tümünü Gör
  tanıtım
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  5.60 ₺
  2021-03-16
  MS PHARMA SODYUM KLORUR
  N
  C
  ?
  E
  Sıvı-elektrolit kayıplarının sodyum içermeyen çözeltilerle tedavi edilmesine bağlı hiponatremi ve hipokloremi durumlarında. Sık lavman uygulanmasına ya da transüretral prostat rezeksiyonu operasyonlarında kullanılan irigasyon sıvılarının açılan venöz sinüslerden dolaşıma katılmalarına bağlı aşırı su alınması ve buna bağlı vücut suyunun aşırı dilüsyonu durumunda. Aşırı terleme, kusma, diyare ve diğer nedenlere bağlı ciddi tuz kayıplarının acil tedavisinde.
  Diğer tüm ilaçlar gibi LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ da yan etkilere neden olabilir ancak tüm hastalar etkilenmeyebilir.. Aşağıdaki yan etkiler LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin normalden fazla kullanılmasına bağlı görülebilen yan etkiler olup görülme sıklıkları bilinmemektedir. Bu nedenle ciddiyetlerine göre sıralanmıştır: • Koma ve ölüm • Beyinde kanamayla seyreden durumlar (hemorajik ensefalopati) • Havale geçirme (konvülsiyon) • Titreme ve sarsıntılarla seyreden bir hezeyan durumu (deliryum) • Böbreklerin iş göremez hale gelmesi (böbrek yetmezliği) • Kanın asitliğinde artış • Soluk alıp vermede zorlanma ya da zorlu nefes almayla seyreden bir durum (konjestif kalp yetmezliğinde ağırlaşma) • Kalp hızında artış (taşikardi) • Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) ya da yükselmesi (hipertansiyon) • İdrar miktarında azalma • El, kol, ayak, bacak veya tüm vücutta şişme (ödem) • Kanlı kusma • Kolay uyarılabilirlik durumu, kaslarda seyirme ve sertleşme • Huzursuzluk hali • Ateş • Baş ağrısı • Baş dönmesi • Sersemlik hali • İshal • Karında kramplar • Kusma • Bulantı • Susama hissi • Terlemede azalma, tükürük salgılarında azalma Ayrıca damar içine yapılan uygulamaya bağlı aşağıdaki yan etkiler de görülebilir: • Uygulamanın yapıldığı bölgede ve toplardamarlarda iltihaplanma. • Damar dışına sızma. Yan etkilerin raporlanması Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'a bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, • Sodyum, klorür veya ürünün içerdiği yardımcı maddelere karsı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız. Bu alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, cildinizde kızarıklık veya hırıltılı solunum gibi soluk almada güçlük şeklinde olabilir. Eğer bunlardan emin değilseniz doktorunuza başvurunuz. • Kanınızdaki potasyum (elektrik yüklü bir iyon) düzeyleri normalden düşükse (hipokalemi) LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız. • Kanınız normalden daha asit yapıdaysa (asidoz) LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız. • Kanınızdaki elektrolit (elektrik yüklü sodyum, potasyum, klorür gibi maddeler) düzeyleriniz yüksek, normal ya da çok az düşükse LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nu kullanmayınız. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ • Daha önceden toplardamarlarınızla ilgili bir iltihaplanma durumu olmuşsa (Bu durumda toplardamarınızda yeniden iltihaplanma olasılığını azaltmak için doktorunuz ilacı size büyük bir toplardamarınızdan uygulayacak, uygulama yapılan damarınızı 24 saatte bir değiştirecek ve uygulamayı mümkün olan en yavaş şekilde yapacaktır). • Eğer sizde tedavi edilmemiş bir kalp yetmezliği varsa, • Eğer tansiyonunuz yüksekse, • Eğer kol, bacak ve vücudunuzda şişkinlik (ödem) varsa, • Eğer steroid adı verilen ilaçları ya da bu hormonun vücutta salgılanmasını arttıran ilaçları kullanıyorsanız, • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, • Siroz hastası iseniz, • Yaşlıysanız veya ameliyat sonrası dönemdeyseniz • Fiziki durumunuz kötüyse ya da alkolikseniz (özellikle fiziki durumu kötü olan ya da uzun süredir alkol alanlarda olmak üzere LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin aşırı hızlı uygulanması ya da aşırı miktarlarda verilmesi sinir sisteminizle ilişkili ağır etkilere yol açabileceğinden, doktorunuz kanınızdaki sodyum düzeyinin belirli bir değerden yüksek olmamasına dikkat edecek ve uygulamanın mümkün olan en yavaş şekilde yapılmasını sağlayacaktır). Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama sırasında yiyecek ve içecek ile kullanılması pratik olarak mümkün değildir. Uzun süredir alkol alıyorsanız ilacın aşırı hızlı uygulanması ya da aşırı miktarlarda verilmesi sinir sisteminizle ilişkili ağır etkilere yol açabilir (Bakınız Bölüm 2: DİKKATLİ KULLANILMASI gereken durumlar) Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktor tarafından kesin gerekli görülmediği sürece hamilelik döneminde kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.. Araç ve makine kullanımı Uygulama sırasında araç ve makina kullanımı pratik olarak mümkün değildir. Uygulama sonrası araç ve makine kullanmaya bilinen bir etkisi yoktur. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Özel bir gereklilik yoktur.
  Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Kortikosteroid veya kortikostimülanlarla tedavi uygulanan hastalarda hipertansiyon ve aşırı su retansiyonuna yol açmamak için dikkatli kullanımı gerekir..
  Her 100 mL çözelti 3 gram (30 mg/mL) sodyum klorür içerir. Çözeltinin iyon konsantrasyonları; Sodyum 513 mEq/L, Klorür 513 mEq/L
  Farmakoterapötik grup: Elektrolit dengesini etkileyen solüsyonlar ATC kodu: B05XA03 Sodyum klorür çözeltileri vücudun ekstraselüler sıvı bileşimi ile yakından ilgilidir. Hipertonik sodyum klorür çözeltilerinin hızlı elektrolit düzenlenmesinin gerekli olduğu ciddi tuz eksikliklerinde önemli yeri vardır. Kalp yetmezliğinde, böbrek yetmezliğinde, ameliyatlar sırasında ve sonrasında "Düşük Tuz Sendromu" gözlenmektedir. Bu durumlarda sıklıkla klorür kaybı, sodyum kaybından fazladır. Klorür ekstraselüler sıvının majör anyonudur ve sodyumla birlikte kaybı asit-baz dengesinin bozulmasına neden olur. Ciddi tuz azalması, terleme, kusma, diyare ve diğer durumlara bağlı aşırı sıvı kaybedilmesi ile seyreden durumlarda da görülebilir. Aşırı su alımına bağlı olarak plazmanın ileri dilüsyonu durumlarında da hipertonik sodyum klorür çözeltilerinin uygulanımı gerekebilir..
  Ne kadar ilaca ihtiyacınız olduğuna ve tedavinizin süresine doktorunuz karar verecektir. Kullanacağınız ilaç miktarı sizin yaşınıza, ağırlığınıza, mevcut klinik durumunuza, kullanıyor olduğunuz diğer ilaçlara ve tedavi edilecek hastalığın tip ve ciddiyetine bağlıdır. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Genel olarak size bir saatten daha uzun bir sürede olmak üzere 100 ml çözelti kullanılacaktır. Tedaviye devam etmek için, doktorunuz kanınızdaki elektrolit yoğunluklarını ölçecek ve buna göre tedaviye devam edip etmemeye karar verecektir Uygulama yolu ve metodu LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ damar içine uygulanan (intravenöz) uygulamaya hazır bir çözeltidir. Uzman bir sağlık görevlisi (doktor ya da hemşire) tarafından toplardamar (ven) içine, 60 dakikayı geçen sürede verilir. Bu tıbbi ürün damar içine uygulama öncesi ya da uygulama sırasında başka bir ilaçla karıştırılabilir (Bkz. bu Kullanma Talimatı sonunda yer alan "İLACI UYGULAYACAK SAGLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİ" bölümü) Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ çocuklarda da kullanılabilir.. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Yaşlılarda kullanımı LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ yaşlılarda da kullanılabilir. Doktorunuz hastalığınıza ve böbreklerinizin durumuna bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Eğer LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazlaLAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ kullandıysanız Kullanmanız gerekenden fazla LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ kullandıysanız, doktorunuz böbreğinizin çalışmasını ve kanınızdaki elektrolitlerin yoğunluğunu ölçecek ve buna göre size idrar söktürücü bir ilaç kullanıp kullanmamaya veya diyalizin gerekli olup olmadığına karar verecektir. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşmaz.
  Sodyum ve klorür kullanımının kontrendike olduğu hastalarda kullanılmamalıdır. Serum elektrolitlerinin arttığı, normal olduğu veya azalmanın ancak çok az olduğu durumlarda hipertonik sodyum klorür solüsyonlarının kullanılması kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  C
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  5.60 ₺
  2021-03-16
  MS PHARMA SODYUM KLORUR
  Sıvı-elektrolit kayıplarının sodyum içermeyen çözeltilerle tedavi edilmesine bağlı hiponatremi ve hipokloremi durumlarında. Sık lavman uygulanmasına ya da transüretral prostat rezeksiyonu operasyonlarında kullanılan irigasyon sıvılarının açılan venöz sinüslerden dolaşıma katılmalarına bağlı aşırı su alınması ve buna bağlı vücut suyunun aşırı dilüsyonu durumunda. Aşırı terleme, kusma, diyare ve diğer nedenlere bağlı ciddi tuz kayıplarının acil tedavisinde.
  Diğer tüm ilaçlar gibi LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ da yan etkilere neden olabilir ancak tüm hastalar etkilenmeyebilir.. Aşağıdaki yan etkiler LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin normalden fazla kullanılmasına bağlı görülebilen yan etkiler olup görülme sıklıkları bilinmemektedir. Bu nedenle ciddiyetlerine göre sıralanmıştır: • Koma ve ölüm • Beyinde kanamayla seyreden durumlar (hemorajik ensefalopati) • Havale geçirme (konvülsiyon) • Titreme ve sarsıntılarla seyreden bir hezeyan durumu (deliryum) • Böbreklerin iş göremez hale gelmesi (böbrek yetmezliği) • Kanın asitliğinde artış • Soluk alıp vermede zorlanma ya da zorlu nefes almayla seyreden bir durum (konjestif kalp yetmezliğinde ağırlaşma) • Kalp hızında artış (taşikardi) • Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) ya da yükselmesi (hipertansiyon) • İdrar miktarında azalma • El, kol, ayak, bacak veya tüm vücutta şişme (ödem) • Kanlı kusma • Kolay uyarılabilirlik durumu, kaslarda seyirme ve sertleşme • Huzursuzluk hali • Ateş • Baş ağrısı • Baş dönmesi • Sersemlik hali • İshal • Karında kramplar • Kusma • Bulantı • Susama hissi • Terlemede azalma, tükürük salgılarında azalma Ayrıca damar içine yapılan uygulamaya bağlı aşağıdaki yan etkiler de görülebilir: • Uygulamanın yapıldığı bölgede ve toplardamarlarda iltihaplanma. • Damar dışına sızma. Yan etkilerin raporlanması Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'a bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, • Sodyum, klorür veya ürünün içerdiği yardımcı maddelere karsı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız. Bu alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, cildinizde kızarıklık veya hırıltılı solunum gibi soluk almada güçlük şeklinde olabilir. Eğer bunlardan emin değilseniz doktorunuza başvurunuz. • Kanınızdaki potasyum (elektrik yüklü bir iyon) düzeyleri normalden düşükse (hipokalemi) LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız. • Kanınız normalden daha asit yapıdaysa (asidoz) LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız. • Kanınızdaki elektrolit (elektrik yüklü sodyum, potasyum, klorür gibi maddeler) düzeyleriniz yüksek, normal ya da çok az düşükse LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nu kullanmayınız. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ • Daha önceden toplardamarlarınızla ilgili bir iltihaplanma durumu olmuşsa (Bu durumda toplardamarınızda yeniden iltihaplanma olasılığını azaltmak için doktorunuz ilacı size büyük bir toplardamarınızdan uygulayacak, uygulama yapılan damarınızı 24 saatte bir değiştirecek ve uygulamayı mümkün olan en yavaş şekilde yapacaktır). • Eğer sizde tedavi edilmemiş bir kalp yetmezliği varsa, • Eğer tansiyonunuz yüksekse, • Eğer kol, bacak ve vücudunuzda şişkinlik (ödem) varsa, • Eğer steroid adı verilen ilaçları ya da bu hormonun vücutta salgılanmasını arttıran ilaçları kullanıyorsanız, • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, • Siroz hastası iseniz, • Yaşlıysanız veya ameliyat sonrası dönemdeyseniz • Fiziki durumunuz kötüyse ya da alkolikseniz (özellikle fiziki durumu kötü olan ya da uzun süredir alkol alanlarda olmak üzere LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin aşırı hızlı uygulanması ya da aşırı miktarlarda verilmesi sinir sisteminizle ilişkili ağır etkilere yol açabileceğinden, doktorunuz kanınızdaki sodyum düzeyinin belirli bir değerden yüksek olmamasına dikkat edecek ve uygulamanın mümkün olan en yavaş şekilde yapılmasını sağlayacaktır). Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama sırasında yiyecek ve içecek ile kullanılması pratik olarak mümkün değildir. Uzun süredir alkol alıyorsanız ilacın aşırı hızlı uygulanması ya da aşırı miktarlarda verilmesi sinir sisteminizle ilişkili ağır etkilere yol açabilir (Bakınız Bölüm 2: DİKKATLİ KULLANILMASI gereken durumlar) Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktor tarafından kesin gerekli görülmediği sürece hamilelik döneminde kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.. Araç ve makine kullanımı Uygulama sırasında araç ve makina kullanımı pratik olarak mümkün değildir. Uygulama sonrası araç ve makine kullanmaya bilinen bir etkisi yoktur. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Özel bir gereklilik yoktur.
  Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Kortikosteroid veya kortikostimülanlarla tedavi uygulanan hastalarda hipertansiyon ve aşırı su retansiyonuna yol açmamak için dikkatli kullanımı gerekir..
  Her 100 mL çözelti 3 gram (30 mg/mL) sodyum klorür içerir. Çözeltinin iyon konsantrasyonları; Sodyum 513 mEq/L, Klorür 513 mEq/L
  Farmakoterapötik grup: Elektrolit dengesini etkileyen solüsyonlar ATC kodu: B05XA03 Sodyum klorür çözeltileri vücudun ekstraselüler sıvı bileşimi ile yakından ilgilidir. Hipertonik sodyum klorür çözeltilerinin hızlı elektrolit düzenlenmesinin gerekli olduğu ciddi tuz eksikliklerinde önemli yeri vardır. Kalp yetmezliğinde, böbrek yetmezliğinde, ameliyatlar sırasında ve sonrasında "Düşük Tuz Sendromu" gözlenmektedir. Bu durumlarda sıklıkla klorür kaybı, sodyum kaybından fazladır. Klorür ekstraselüler sıvının majör anyonudur ve sodyumla birlikte kaybı asit-baz dengesinin bozulmasına neden olur. Ciddi tuz azalması, terleme, kusma, diyare ve diğer durumlara bağlı aşırı sıvı kaybedilmesi ile seyreden durumlarda da görülebilir. Aşırı su alımına bağlı olarak plazmanın ileri dilüsyonu durumlarında da hipertonik sodyum klorür çözeltilerinin uygulanımı gerekebilir..
  Ne kadar ilaca ihtiyacınız olduğuna ve tedavinizin süresine doktorunuz karar verecektir. Kullanacağınız ilaç miktarı sizin yaşınıza, ağırlığınıza, mevcut klinik durumunuza, kullanıyor olduğunuz diğer ilaçlara ve tedavi edilecek hastalığın tip ve ciddiyetine bağlıdır. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Genel olarak size bir saatten daha uzun bir sürede olmak üzere 100 ml çözelti kullanılacaktır. Tedaviye devam etmek için, doktorunuz kanınızdaki elektrolit yoğunluklarını ölçecek ve buna göre tedaviye devam edip etmemeye karar verecektir Uygulama yolu ve metodu LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ damar içine uygulanan (intravenöz) uygulamaya hazır bir çözeltidir. Uzman bir sağlık görevlisi (doktor ya da hemşire) tarafından toplardamar (ven) içine, 60 dakikayı geçen sürede verilir. Bu tıbbi ürün damar içine uygulama öncesi ya da uygulama sırasında başka bir ilaçla karıştırılabilir (Bkz. bu Kullanma Talimatı sonunda yer alan "İLACI UYGULAYACAK SAGLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİ" bölümü) Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ çocuklarda da kullanılabilir.. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Yaşlılarda kullanımı LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ yaşlılarda da kullanılabilir. Doktorunuz hastalığınıza ve böbreklerinizin durumuna bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Eğer LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazlaLAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ kullandıysanız Kullanmanız gerekenden fazla LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ kullandıysanız, doktorunuz böbreğinizin çalışmasını ve kanınızdaki elektrolitlerin yoğunluğunu ölçecek ve buna göre size idrar söktürücü bir ilaç kullanıp kullanmamaya veya diyalizin gerekli olup olmadığına karar verecektir. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'nin kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler LAFLEKS %3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşmaz.
  Sodyum ve klorür kullanımının kontrendike olduğu hastalarda kullanılmamalıdır. Serum elektrolitlerinin arttığı, normal olduğu veya azalmanın ancak çok az olduğu durumlarda hipertonik sodyum klorür solüsyonlarının kullanılması kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın