METLOC

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  3.00 ₺
  2021-03-16
  HAVER FARMA METOPROLOL TARTARAT
  N
  C
  ?
  ?
  E
  Supraventriküler taşiaritmiler. Şüphelenilen veya tanısı konmuş miyokard infarktüsünde ağrı, taşiaritmi ve miyokard iskemisinin profilaksi ve tedavisinde.
  Tüm ilaçlar gibi, METLOC AMPUL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdaki yan etkiler damar içine uygulanan metoprolol (Metoprolol METLOC AMPUL'ün etkin maddesidir.) ile tedavi edilen kişilerde raporlanmıştır. Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. METLOC AMPUL'ü kullanırken aşağıdakilerden biri olursa ve devam ederse doktorunuza bildirin.. Çok yaygın Yorgunluk Yaygın Baş ağrısı, sersemlik, ellerde ve ayaklarda soğukluk, kalp atım hızında düzensizlik, göğüste kalp çarpıntısının hissedilmesi, egzersiz sonrası nefes daralması, mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık.. Yaygın olmayan Göğüs ağrısı, ödem, kilo alma, uyku bozuklukları, kabus görme, depresyon, deride aşırı duyarlılık, hava yollarında darlık hissi, yorgunluk veya ayak bileklerinde şişme gibi kalp yetmezliği belirtilerinin geçici olarak kötüleşmesi, uyuşma (parestezi).Kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok). Seyrek Tat almada bozukluk, libidoda (cinsel istekte) geçici azalma, unutkanlık, konfüzyon, huzursuzluk (anksiyete), sinirlilik, halusinasyonlar, sedef hastalığında kötüleşme, güneş ışınlarına aşırı duyarlılık, kan hastalıkları (kanda platelet sayısının azalması), kalp ritmi bozuklukları, baygınlık, karaciğer fonksiyon test anormallikleri, görme ve işitme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, AV-ileti zamanında uzama, aşırı terleme, saç dökülmesi. Bilinmiyor Ciddi kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kol ve bacaklarda gangren, hepatit (karaciğerin iltihaplanması), eklem yerlerinde ağrı, kas krampları, burun akıntısı, ağız kuruluğu, gözlerde yangı (iltihaplanma), konsantrasyon bozukluğu. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
  METLOC AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, • Metoprolol tartarata veya diğer beta blokerlere bir alerjiniz varsa, • Kalbiniz çok yavaş atıyorsa veya doktorunuz ciddi kalp bloğunuz olduğunu söylemiş ise, • Kan basıncınız çok düşük ise, • Şiddetli damar hastalığınız var ise METLOC AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Aşağıdaki durumlarda mutlaka doktorunuza danışın: • Astım veya benzeri nefes darlığı probleminiz varsa (örn: KOAH), • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, • Kalp yetmezliği/düşük kan basıncı şikayetiniz varsa, • Kalpte ritm bozukluğu şikayetiniz varsa, • Prinzmental's anjina şikayetiniz varsa (göğüs ağrısının bir şekli), • Feokromastoma şikayetiniz varsa (böbrek üstü bezlerde tümör), • Şiddetli alerjik reaksiyon tedavisi alıyorsanız, • Düşük kan şekeri eğiliminiz varsa (hipoglisemi), • Vücudunuzda asit bileşenlerinin düzeylerinin yükselmesi ile hastalığınız varsa, • Periferik arter hastalığınız varsa (kesik kesik topallama) "Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız." METLOC AMPUL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması Enjeksiyon uygulaması yapıldığı için yiyecek ve içecek bu ilacın özelliğini etkilememektedir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.. Hamile iseniz METLOC AMPUL'ü, kesinlikle gerekli ise, kullanmalısınız. METLOC AMPUL fetusta ve yenidoğan bebekte kalp hızını azaltabilir. Hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın. Eğer emziriyorsanız METLOC AMPUL kesinlikle gerekli ise, kullanmalısınız. Çünkü METLOC AMPUL anne sütüne geçmektedir ve anne sütü ile beslenen bebeğinizde kalp hızında yavaşlama gibi yan etkiler görülebilir. METLOC AMPUL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler METLOC AMPUL 'de 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
  Metoprolol bir CYP2D6 substratıdır. CYP2D6'yı inhibe eden ilaçlar (örn. ritonavir, kinidin, terbinafın, paroksetin, fluoksetin, sertralin, selekoksib, propafenon ve difenhidramin) metoprololün plazma konsantrasyonlarını etkileyebilirler. Bu ilaçlar ile tedaviye başlanıldığında, METLOC ampul ile tedavi edilen hastalardaki doz miktarının azaltılması gerekebilir. METLOC aşağıdaki belirtilen ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır: Barbitürik asit türevleri Barbitüratlar (pentobarbital ile yapılan çalışma) enzim indüksiyonu ile metoprololün metabolizmasını hızlandırır.. Propafenon Metoprolol ile tedavi edilen 4 hastaya Propafenon verildiğinde, metoprololün plazma konsantrasyonu 2-5 katına çıkmış, 2 hastada metoprolole özgü yan etkiler ortaya çıkmıştır. Etkileşim 8 sağlıklı gönüllüde yapılan çalışma ile teyid edilmiştir. Propafenon ile etkileşim, propafenonun kinidine benzer şekilde, muhtemelen sitokrom P450 2D6 aracılığı ile metoprololün metabolizmasını inhibe etmesi şeklinde açıklanabilir. Propafenonun ayrıca beta bloker etkisi olması nedeniyle bu kombinasyonun uygulanması zordur. Verapamil Verapamilin beta bloker ilaçlarla (atenolol, propranolol ve pindolol) birlikte kullanılması bradikardiye ve kan basıncının düşmesine yol açar. Verapamil ve beta blokerler birlikte kullanıldığında, AV-ileti ve sinüs düğümü fonksiyonu üzerine aditif inhibitor etki gösterirler. Aşağıda belirtilen kombinasyonlarda METLOC dozunun ayarlanması gerekebilir: Amiodaron Bir vaka raporunda amiodaron ile tedavi edilen hastalara metoprolol verildiğinde belirgin sinüs bradikardisi gelişebileceği bildirilmiştir. Amiodaronun yarılanma süresi çok uzun olduğundan (ortalama 50 gün) etkileşim, ilaç kesildikten sonra uzun müddet devam eder. Antiaritmikler, sınıf I Sınıf I antiaritmiklerin ve beta blokerlerin birlikte kullanılması, negatif inotropik etkilerinin aditif olması nedeniyle, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ciddi hemodinamik yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu kombinasyon ayrıca "hasta sinüs sendromu"nda ve patolojik atriyoventriküler ileti bozukluğunda kullanılmamalıdır. Bu etkileşim disopiramid ile yapılan çalışma ile belgelenmiştir. Steroid olmayan antiinflamatuvar antiromatizmal ilaçlar (NSAİİ) NSAİİ-antiflojistik ilaçların, beta blokerlerin antihipertansif etkilerini azalttığı gösterilmiştir. Çalışma temel olarak indometasin ile yapılmıştır. Bu etkileşim muhtemelen sulindak ile görülmez. Diklofenak ile negatif etkileşim çalışması yapılmıştır. Difenhidramin Difenhidramin, hızlı hidroksilasyon olan bireylerde CYP 2D6 aracılığıyla metoprololün alfahidroksimetoprolole dönüşmesi şeklindeki klerensini azaltır (2.5 kat). Böylece metoprololün etkisi artar. Dijital glikozitler Beta blokerler ile ilişkili dijital glikozitler, atriyoventriküler iletim zamanını artırabilir veya bradikardiye neden olabilir. Diltiazem Diltiazem ve beta blokerlerin birlikte kullanılması AV-ileti ve sinüs düğümü fonksiyonu üzerine aditif inhibitor etki gösterir. Diltiazem ile metoprolol birlikte kullanıldığında belirgin bradikardi görülmüştür (vaka raporları). Epinefrin 10 vaka raporunda, selektif olmayan beta bloker (pindolol ve propranolol dahil) kullanan hastalara epinefrin (adrenalin) verildiğinde ileri derecede hipertansiyon ve bradikardi oluştuğu bildirilmiştir. Bu gözlemler sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarla doğrulanmıştır. Ayrıca epinefrin içeren lokal anesteziklerin damar içine uygulanmasının da aynı etkileri gösterebileceği bildirilmiştir. Kardiyoselektif beta blokerler kullanıldığında risk daha azdır.. Fenilpropanolamin Sağlıklı gönüllülerde fenilpropanolamin (norepinefrin) 50 mg tek doz uygulandığında diyastolik kan basıncını patolojik değerlere yükseltebilir. Propranolol, fenilpropanolamin ile yükselen kan basıncını genellikle düşürür. Bununla birlikte, beta blokerler paradoksal olarak yüksek doz fenilpropanolamin alan hastalarda hipertansif reaksiyonları şiddetlendirebilir. Birkaç vakada, tek başına fenilpropanolamin kullanan hastalarda hipertansif kriz görüldüğü belirtilmiştir. Kinidin Kinidin, hızlı hidroksilasyon olanlarda (İsveç popülasyonunun %90'ından fazla) metoprololün metabolizmasını inhibe ederek plazma düzeyini ve dolayısıyla beta bloker etkisini artırır. Benzer etkileşim aynı enzimle (CYP 2D6) metabolize olan diğer beta blokerlerle de görülebilir. Klonidin Klonidinin ani kesilmesine bağlı hipertansif reaksiyon, beta blokerlerle birlikte kullanıldığında şiddetlenebilir. Beta-bloker ile uygulanan klonidin tedavisinin kesilmesi düşünülüyorsa, beta-bloker tedavisi klonidin tedavisinden birkaç gün önce kesilmelidir. Rifampisin Rifampisin metoprololün metabolizmasını hızlandırarak plazma düzeyini düşürür. Metoprolol ile birlikte, diğer beta-bloker ilaçları (göz damlaları gibi) ya da MAO inhibitörü kullanan hastalar yakından izlenmelidir. İnhalasyon anestezikler, beta-bloker tedavisi gören hastalarda kardiyodepresan etkiyi güçlendirebilir. Beta-bloker alan hastalarda, oral antidiyabetiklerin dozlarının ayarlanması gerekebilir. Eş zamanlı olarak simetidin veya hidralazin uygulandığında metaprololün plazma konsantrasyonu artabilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon Metoprololün pediyatrik kullanımını tavsiye etmek için yeterli çalışma yapılmamıştır.
  Her ml 1 mg metoprolol tartarat içerir.
  Farmakoterapötik grup: Selektif beta-reseptör blokeri ATC kodu: C07A B02 Miyokard enfarktüsünde metoprolol ile intravenöz tedavi, göğüs ağrısını azaltır, atriyal fıbrilasyon ve atriyum flatter insidansını düşürür. Erken uygulamanın (ilk semptomlar görülmeye başladıktan sonraki 24 saat içinde) miyokart infarktüsünün gelişmesini sınırlamaya katkısı vardır. Erken yapılan uygulamalar tedaviden elde edilecek faydayı artırır. Paroksismal atriyal taşikardi ve atriyal fibrilasyon/flatter'li hastalarda ventriküler kalp hızını azaltır. Metoprolol, ß1-selektif reseptör blokeridir, kalpteki beta1 reseptörlerini, periferik damarlar ve bronşlardaki beta2 reseptörlerini bloke etmek için gereken dozlardan daha düşük dozlarda bloke eder. Artan dozlarda 1 adrenerjik reseptörlere selektivitesi azalabilir. Metoprololün beta adrenerjik reseptörlere agonist etkisi yoktur ve membran stimülasyonu etkisi çok düşüktür. Beta blokerlerin negatif inotropik ve kronotropik etkileri vardır. Metoprolol tedavisi, fiziksel ve mental stres sırasında salgılanan katekolaminlerin etkisiyle ortaya çıkan kalp hızı, kalp debisi ve kan basıncı artışını azaltır. Adrenal bezlerden adrenalin salgısının yükselmesi ile birlikte görülen stres durumlarında, metoprolol normal fizyolojik vasküler dilatasyonu engellemez. Metoprolol, terapötik dozlarda, bronş kasları üzerinde, selektif olmayan beta blokerlere göre daha az kontraksiyona neden olur. Metoprololün bu özelliği, bronşiyal astım ya da ilerlemiş obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda 2-adrenerjik reseptör agonistleri ile birlikte tedavi olanağı sağlar. Metoprolol, insülin salgılanmasını ve karbonhidrat metabolizmasını, selektif olmayan beta blokerlere göre daha az etkiler, bu nedenlerle diabetes mellitus hastalarında da kullanılabilir. Metoprolol, selektif olmayan beta blokerlere göre hipoglisemideki taşikardi gibi kardiyovasküler yanıtları daha az etkiler ve kan şekerinin normal düzeye dönmesi daha hızlıdır.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz durumunuza bakarak doz miktarınıza ve ne kadar süre METLOC AMPUL kullanacağınıza karar verecektir. Uygulama yolu ve metodu METLOC AMPUL damara yavaş olarak enjeksiyon yolu ile verilir. METLOC AMPUL'ün mutlaka size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanması gerekir... Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı METLOC AMPUL'ün çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Yaşlılarda kullanımı Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur . Karaciğer yetmezliği Metoprolol genellikle, karaciğer sirozu olan hastalara ve karaciğer fonksiyonu normal olan hastalara aynı dozda verilir. Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri olan hastalarda (örneğin şant ameliyatı geçirmiş hastalarda) dozun azaltılması dikkate alınmalıdır. Eğer METLOC AMPUL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla METLOC AMPUL kullandıysanız Doktorunuz METLOC AMPUL'ün enjeksiyonu konusunda deneyimlidir ve yüksek doz almanız olası değildir. Yine de yanlışlıkla yüksek dozda METLOC AMPUL aldıysanız, bulantı, kusma, kramplar, terleme, halsizlik, kalbinizde aşırı yavaşlama, kan basıncınızda düşme, olası kalp krizi ve nefes almada güçlük gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz yüksek doz almanız durumunda bunu nasıl fark edeceği ve nasıl tedavi edeceği konusunda bilgi sahibidir. METLOC AMPUL'den kullanmanız gerekenden fazla kullandıysanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..
  • Kardiyojenik şok • Hasta sinüs sendromu • İkinci ya da üçüncü derece atriyoventriküler blok • Unstabil, dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda (pulmoner ödem, hipoperfüzyon veya hipotansiyon) ve beta reseptör agonistleri ile sürekli ya da intermitent inotropik tedavi olan hastalar • Semptomatik bradikardi veya hipotansiyon. Metoprolol, akut miyokard infarktüsü geçirdiğinden şüphelenilen hastalarda, kalp hızı dakikada 45'in altında, P-Q aralığı 0.24 saniyeden uzun ya da sistolik kan basıncı 100 mm Hg'nin altında olduğu sürece kullanılmamalıdır. • Supraventriküler taşiaritmilerin tedavisinde, METLOC ampul sistolik kan basıncı 110 mm Hg'nin altında olan hastalara uygulanmamalıdır. • Gangren tehdidi olan ciddi periferik vasküler hastalık • Bileşimindeki herhangi bir maddeye ya da diğer beta-blokerlere bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  C
  ?
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  3.00 ₺
  2021-03-16
  HAVER FARMA METOPROLOL TARTARAT
  Supraventriküler taşiaritmiler. Şüphelenilen veya tanısı konmuş miyokard infarktüsünde ağrı, taşiaritmi ve miyokard iskemisinin profilaksi ve tedavisinde.
  Tüm ilaçlar gibi, METLOC AMPUL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdaki yan etkiler damar içine uygulanan metoprolol (Metoprolol METLOC AMPUL'ün etkin maddesidir.) ile tedavi edilen kişilerde raporlanmıştır. Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. METLOC AMPUL'ü kullanırken aşağıdakilerden biri olursa ve devam ederse doktorunuza bildirin.. Çok yaygın Yorgunluk Yaygın Baş ağrısı, sersemlik, ellerde ve ayaklarda soğukluk, kalp atım hızında düzensizlik, göğüste kalp çarpıntısının hissedilmesi, egzersiz sonrası nefes daralması, mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık.. Yaygın olmayan Göğüs ağrısı, ödem, kilo alma, uyku bozuklukları, kabus görme, depresyon, deride aşırı duyarlılık, hava yollarında darlık hissi, yorgunluk veya ayak bileklerinde şişme gibi kalp yetmezliği belirtilerinin geçici olarak kötüleşmesi, uyuşma (parestezi).Kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok). Seyrek Tat almada bozukluk, libidoda (cinsel istekte) geçici azalma, unutkanlık, konfüzyon, huzursuzluk (anksiyete), sinirlilik, halusinasyonlar, sedef hastalığında kötüleşme, güneş ışınlarına aşırı duyarlılık, kan hastalıkları (kanda platelet sayısının azalması), kalp ritmi bozuklukları, baygınlık, karaciğer fonksiyon test anormallikleri, görme ve işitme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, AV-ileti zamanında uzama, aşırı terleme, saç dökülmesi. Bilinmiyor Ciddi kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kol ve bacaklarda gangren, hepatit (karaciğerin iltihaplanması), eklem yerlerinde ağrı, kas krampları, burun akıntısı, ağız kuruluğu, gözlerde yangı (iltihaplanma), konsantrasyon bozukluğu. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
  METLOC AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, • Metoprolol tartarata veya diğer beta blokerlere bir alerjiniz varsa, • Kalbiniz çok yavaş atıyorsa veya doktorunuz ciddi kalp bloğunuz olduğunu söylemiş ise, • Kan basıncınız çok düşük ise, • Şiddetli damar hastalığınız var ise METLOC AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Aşağıdaki durumlarda mutlaka doktorunuza danışın: • Astım veya benzeri nefes darlığı probleminiz varsa (örn: KOAH), • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, • Kalp yetmezliği/düşük kan basıncı şikayetiniz varsa, • Kalpte ritm bozukluğu şikayetiniz varsa, • Prinzmental's anjina şikayetiniz varsa (göğüs ağrısının bir şekli), • Feokromastoma şikayetiniz varsa (böbrek üstü bezlerde tümör), • Şiddetli alerjik reaksiyon tedavisi alıyorsanız, • Düşük kan şekeri eğiliminiz varsa (hipoglisemi), • Vücudunuzda asit bileşenlerinin düzeylerinin yükselmesi ile hastalığınız varsa, • Periferik arter hastalığınız varsa (kesik kesik topallama) "Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız." METLOC AMPUL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması Enjeksiyon uygulaması yapıldığı için yiyecek ve içecek bu ilacın özelliğini etkilememektedir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.. Hamile iseniz METLOC AMPUL'ü, kesinlikle gerekli ise, kullanmalısınız. METLOC AMPUL fetusta ve yenidoğan bebekte kalp hızını azaltabilir. Hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın. Eğer emziriyorsanız METLOC AMPUL kesinlikle gerekli ise, kullanmalısınız. Çünkü METLOC AMPUL anne sütüne geçmektedir ve anne sütü ile beslenen bebeğinizde kalp hızında yavaşlama gibi yan etkiler görülebilir. METLOC AMPUL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler METLOC AMPUL 'de 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
  Metoprolol bir CYP2D6 substratıdır. CYP2D6'yı inhibe eden ilaçlar (örn. ritonavir, kinidin, terbinafın, paroksetin, fluoksetin, sertralin, selekoksib, propafenon ve difenhidramin) metoprololün plazma konsantrasyonlarını etkileyebilirler. Bu ilaçlar ile tedaviye başlanıldığında, METLOC ampul ile tedavi edilen hastalardaki doz miktarının azaltılması gerekebilir. METLOC aşağıdaki belirtilen ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır: Barbitürik asit türevleri Barbitüratlar (pentobarbital ile yapılan çalışma) enzim indüksiyonu ile metoprololün metabolizmasını hızlandırır.. Propafenon Metoprolol ile tedavi edilen 4 hastaya Propafenon verildiğinde, metoprololün plazma konsantrasyonu 2-5 katına çıkmış, 2 hastada metoprolole özgü yan etkiler ortaya çıkmıştır. Etkileşim 8 sağlıklı gönüllüde yapılan çalışma ile teyid edilmiştir. Propafenon ile etkileşim, propafenonun kinidine benzer şekilde, muhtemelen sitokrom P450 2D6 aracılığı ile metoprololün metabolizmasını inhibe etmesi şeklinde açıklanabilir. Propafenonun ayrıca beta bloker etkisi olması nedeniyle bu kombinasyonun uygulanması zordur. Verapamil Verapamilin beta bloker ilaçlarla (atenolol, propranolol ve pindolol) birlikte kullanılması bradikardiye ve kan basıncının düşmesine yol açar. Verapamil ve beta blokerler birlikte kullanıldığında, AV-ileti ve sinüs düğümü fonksiyonu üzerine aditif inhibitor etki gösterirler. Aşağıda belirtilen kombinasyonlarda METLOC dozunun ayarlanması gerekebilir: Amiodaron Bir vaka raporunda amiodaron ile tedavi edilen hastalara metoprolol verildiğinde belirgin sinüs bradikardisi gelişebileceği bildirilmiştir. Amiodaronun yarılanma süresi çok uzun olduğundan (ortalama 50 gün) etkileşim, ilaç kesildikten sonra uzun müddet devam eder. Antiaritmikler, sınıf I Sınıf I antiaritmiklerin ve beta blokerlerin birlikte kullanılması, negatif inotropik etkilerinin aditif olması nedeniyle, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ciddi hemodinamik yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu kombinasyon ayrıca "hasta sinüs sendromu"nda ve patolojik atriyoventriküler ileti bozukluğunda kullanılmamalıdır. Bu etkileşim disopiramid ile yapılan çalışma ile belgelenmiştir. Steroid olmayan antiinflamatuvar antiromatizmal ilaçlar (NSAİİ) NSAİİ-antiflojistik ilaçların, beta blokerlerin antihipertansif etkilerini azalttığı gösterilmiştir. Çalışma temel olarak indometasin ile yapılmıştır. Bu etkileşim muhtemelen sulindak ile görülmez. Diklofenak ile negatif etkileşim çalışması yapılmıştır. Difenhidramin Difenhidramin, hızlı hidroksilasyon olan bireylerde CYP 2D6 aracılığıyla metoprololün alfahidroksimetoprolole dönüşmesi şeklindeki klerensini azaltır (2.5 kat). Böylece metoprololün etkisi artar. Dijital glikozitler Beta blokerler ile ilişkili dijital glikozitler, atriyoventriküler iletim zamanını artırabilir veya bradikardiye neden olabilir. Diltiazem Diltiazem ve beta blokerlerin birlikte kullanılması AV-ileti ve sinüs düğümü fonksiyonu üzerine aditif inhibitor etki gösterir. Diltiazem ile metoprolol birlikte kullanıldığında belirgin bradikardi görülmüştür (vaka raporları). Epinefrin 10 vaka raporunda, selektif olmayan beta bloker (pindolol ve propranolol dahil) kullanan hastalara epinefrin (adrenalin) verildiğinde ileri derecede hipertansiyon ve bradikardi oluştuğu bildirilmiştir. Bu gözlemler sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarla doğrulanmıştır. Ayrıca epinefrin içeren lokal anesteziklerin damar içine uygulanmasının da aynı etkileri gösterebileceği bildirilmiştir. Kardiyoselektif beta blokerler kullanıldığında risk daha azdır.. Fenilpropanolamin Sağlıklı gönüllülerde fenilpropanolamin (norepinefrin) 50 mg tek doz uygulandığında diyastolik kan basıncını patolojik değerlere yükseltebilir. Propranolol, fenilpropanolamin ile yükselen kan basıncını genellikle düşürür. Bununla birlikte, beta blokerler paradoksal olarak yüksek doz fenilpropanolamin alan hastalarda hipertansif reaksiyonları şiddetlendirebilir. Birkaç vakada, tek başına fenilpropanolamin kullanan hastalarda hipertansif kriz görüldüğü belirtilmiştir. Kinidin Kinidin, hızlı hidroksilasyon olanlarda (İsveç popülasyonunun %90'ından fazla) metoprololün metabolizmasını inhibe ederek plazma düzeyini ve dolayısıyla beta bloker etkisini artırır. Benzer etkileşim aynı enzimle (CYP 2D6) metabolize olan diğer beta blokerlerle de görülebilir. Klonidin Klonidinin ani kesilmesine bağlı hipertansif reaksiyon, beta blokerlerle birlikte kullanıldığında şiddetlenebilir. Beta-bloker ile uygulanan klonidin tedavisinin kesilmesi düşünülüyorsa, beta-bloker tedavisi klonidin tedavisinden birkaç gün önce kesilmelidir. Rifampisin Rifampisin metoprololün metabolizmasını hızlandırarak plazma düzeyini düşürür. Metoprolol ile birlikte, diğer beta-bloker ilaçları (göz damlaları gibi) ya da MAO inhibitörü kullanan hastalar yakından izlenmelidir. İnhalasyon anestezikler, beta-bloker tedavisi gören hastalarda kardiyodepresan etkiyi güçlendirebilir. Beta-bloker alan hastalarda, oral antidiyabetiklerin dozlarının ayarlanması gerekebilir. Eş zamanlı olarak simetidin veya hidralazin uygulandığında metaprololün plazma konsantrasyonu artabilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon Metoprololün pediyatrik kullanımını tavsiye etmek için yeterli çalışma yapılmamıştır.
  Her ml 1 mg metoprolol tartarat içerir.
  Farmakoterapötik grup: Selektif beta-reseptör blokeri ATC kodu: C07A B02 Miyokard enfarktüsünde metoprolol ile intravenöz tedavi, göğüs ağrısını azaltır, atriyal fıbrilasyon ve atriyum flatter insidansını düşürür. Erken uygulamanın (ilk semptomlar görülmeye başladıktan sonraki 24 saat içinde) miyokart infarktüsünün gelişmesini sınırlamaya katkısı vardır. Erken yapılan uygulamalar tedaviden elde edilecek faydayı artırır. Paroksismal atriyal taşikardi ve atriyal fibrilasyon/flatter'li hastalarda ventriküler kalp hızını azaltır. Metoprolol, ß1-selektif reseptör blokeridir, kalpteki beta1 reseptörlerini, periferik damarlar ve bronşlardaki beta2 reseptörlerini bloke etmek için gereken dozlardan daha düşük dozlarda bloke eder. Artan dozlarda 1 adrenerjik reseptörlere selektivitesi azalabilir. Metoprololün beta adrenerjik reseptörlere agonist etkisi yoktur ve membran stimülasyonu etkisi çok düşüktür. Beta blokerlerin negatif inotropik ve kronotropik etkileri vardır. Metoprolol tedavisi, fiziksel ve mental stres sırasında salgılanan katekolaminlerin etkisiyle ortaya çıkan kalp hızı, kalp debisi ve kan basıncı artışını azaltır. Adrenal bezlerden adrenalin salgısının yükselmesi ile birlikte görülen stres durumlarında, metoprolol normal fizyolojik vasküler dilatasyonu engellemez. Metoprolol, terapötik dozlarda, bronş kasları üzerinde, selektif olmayan beta blokerlere göre daha az kontraksiyona neden olur. Metoprololün bu özelliği, bronşiyal astım ya da ilerlemiş obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda 2-adrenerjik reseptör agonistleri ile birlikte tedavi olanağı sağlar. Metoprolol, insülin salgılanmasını ve karbonhidrat metabolizmasını, selektif olmayan beta blokerlere göre daha az etkiler, bu nedenlerle diabetes mellitus hastalarında da kullanılabilir. Metoprolol, selektif olmayan beta blokerlere göre hipoglisemideki taşikardi gibi kardiyovasküler yanıtları daha az etkiler ve kan şekerinin normal düzeye dönmesi daha hızlıdır.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz durumunuza bakarak doz miktarınıza ve ne kadar süre METLOC AMPUL kullanacağınıza karar verecektir. Uygulama yolu ve metodu METLOC AMPUL damara yavaş olarak enjeksiyon yolu ile verilir. METLOC AMPUL'ün mutlaka size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanması gerekir... Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı METLOC AMPUL'ün çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Yaşlılarda kullanımı Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur . Karaciğer yetmezliği Metoprolol genellikle, karaciğer sirozu olan hastalara ve karaciğer fonksiyonu normal olan hastalara aynı dozda verilir. Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri olan hastalarda (örneğin şant ameliyatı geçirmiş hastalarda) dozun azaltılması dikkate alınmalıdır. Eğer METLOC AMPUL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla METLOC AMPUL kullandıysanız Doktorunuz METLOC AMPUL'ün enjeksiyonu konusunda deneyimlidir ve yüksek doz almanız olası değildir. Yine de yanlışlıkla yüksek dozda METLOC AMPUL aldıysanız, bulantı, kusma, kramplar, terleme, halsizlik, kalbinizde aşırı yavaşlama, kan basıncınızda düşme, olası kalp krizi ve nefes almada güçlük gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz yüksek doz almanız durumunda bunu nasıl fark edeceği ve nasıl tedavi edeceği konusunda bilgi sahibidir. METLOC AMPUL'den kullanmanız gerekenden fazla kullandıysanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..
  • Kardiyojenik şok • Hasta sinüs sendromu • İkinci ya da üçüncü derece atriyoventriküler blok • Unstabil, dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda (pulmoner ödem, hipoperfüzyon veya hipotansiyon) ve beta reseptör agonistleri ile sürekli ya da intermitent inotropik tedavi olan hastalar • Semptomatik bradikardi veya hipotansiyon. Metoprolol, akut miyokard infarktüsü geçirdiğinden şüphelenilen hastalarda, kalp hızı dakikada 45'in altında, P-Q aralığı 0.24 saniyeden uzun ya da sistolik kan basıncı 100 mm Hg'nin altında olduğu sürece kullanılmamalıdır. • Supraventriküler taşiaritmilerin tedavisinde, METLOC ampul sistolik kan basıncı 110 mm Hg'nin altında olan hastalara uygulanmamalıdır. • Gangren tehdidi olan ciddi periferik vasküler hastalık • Bileşimindeki herhangi bir maddeye ya da diğer beta-blokerlere bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın