×
image

MEXIA XR 14 MG 28 UZATILMIS SALINIMLI MIKROPELLET KAPSUL

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
C
X
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
41.57 ₺
2019-10-27
8699540170018

Etken Madde: MEMANTIN
Firma: NOBEL ILAC SANAYI

MEXİA XR Uzatılmış Salınımlı Mikropellet Kapsül, orta ve şiddetli Alzheimer tipi demans tedavisinde kullanılır.
Tüm ilaçlar gibi MEXİA XR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor. Yaygın • Grip • Endişe hali • Depresyon • Sinirlilik • Baş ağrısı • Baş dönmesi • Uyku hali • Yüksek tansiyon • Düşük tansiyon • Sırt ağrısı • İdrar yapmada zorluk • İshal • Kabızlık • Karın ağrısı • Kusma • Kilo artışı • İlaca karşı aşırı duyarlılık Yaygın olmayan • Kalp yetmezliği Çok seyrek • Nöbetler Bilinmiyor • Kanamaya eğilim (deride küçük kanamalar, burun kanaması gibi), deride morarma, kansızlık, enfeksiyon, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren, kan değerlerinde değişmeler • İntihar düşüncesi • Pankreas iltihabı • Karaciğer iltihabı • Deride ağrılı yaralar ve su toplaması ile kendini gösteren ciddi bir deri hastalığı (Stevens Johnson sendromu) • Böbrek yetmezliği Depresyon, intihar düşüncesi ve intihar Alzheimer hastalığına bağlı olarak gelişir. Bu olaylar memantin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
MEXİA XR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, • İçindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız. (yardımcı maddeler listesine bakınız.) MEXİA XR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer, • Daha önce sara nöbeti geçirdiyseniz, • Yakın bir zamanda kalp krizi geçirmişseniz veya kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem veya kontrol altına alınamayan hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa, • İdrarınızı yapmakla ilgili sorunlarınız varsa, • Mesane (idrar kesesi) ya da böbrek ile ilgili sorunlarınız varsa, • Karaciğeriniz ile ilgili problemleriniz varsa MEXİA XR'ı dikkatli kullanınız. • Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan amantadin, genel anestezide kullanılan bir ilaç olan ketamin veya öksürük kesici bir ilaç olan dekstrometorfan gibi N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonistleri (engelleyicileri) ile birlikte kullanımdan kaçınmalısınız. • Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da bakteri kaynaklı ciddi idrar yolu enfeksiyonunuz veya ciddi böbrek hastalığınız mevcutsa, idrar pH'sı yükselebilir. Doktorunuz sizi dikkatle takip etmelidir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. MEXİA XR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş) olursa, doktorunuza danışınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. MEXİA XR gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız MEXİA XR'ı kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir. MEXİA XR, reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir. MEXİA XR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bulunmamaktadır.
Memantin'in farmakolojik etkileri ve etki mekanizması nedeni ile aşağıdaki etkileşmeler oluşabilir: • Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin etkileri, memantin gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanıldığında artabilir. • Memantin kullanımı, barbitüratların ve nöroleptiklerin etkilerini azaltabilir. Memantinin antispazmodik ajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini modifiye edebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir. • Farmakotoksik psikoz riski nedeni ile memantinin amantadin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Her iki madde de NMDA-antagonistidir. Aynı yaklaşım ketamin ve dekstrometorfan için de geçerli olabilir. Memantin ve fenitoin'in kombine kullanımına ilişkin yayınlanmış bir tane vaka raporu bulunmaktadır. • Amantadin ile aynı renal katyonik nakil sistemini kullanan simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip, plazma düzeyinde artış riski oluşturabilir. • Memantin, hidroklorotiazid (HCT) veya HCT'li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma izlenmesi muhtemeldir. • İdrar pH'ını değiştiren ilaçlar (karbonik anhidraz inhibitörleri, sodyum bikarbonat gibi) ile birlikte kullanıldığında memantin klerensi azalabilir, memantin birikimi artabilir ve advers etkilerde artış görülebilir. • Memantin kısmen tübüler sekresyon ile elimine edildiğinden, hidroklorotiyazid (HCTZ), triamteren (TA), metformin, simetidin, ranitidin, kinidin ve nikotin dahil aynı renal katyonik sistemi kullanan ilaçların birlikte uygulanması potansiyel olarak her iki maddenin plazma düzeylerinin değişmesine yol açabilir. Ancak, memantin ve HCTZ/TA'nın birlikte uygulanması, memantinin ya da TA'nın biyoyararlanımın değiştirmedi ve HCTZ'nin biyoyaralanımı %20 oranında azaldı. Ek olarak, memantin ile antihiperglisemik ilaç (glibürid ve metformin HCl karışımı) memantin, metformin ve glibüridin farmakokinetiğini etkilemedi. Ayrıca, memantin antihiperglisemik ilacın serum glukozu düşürücü etkisini değiştirmedi, bu durum, bir farmakodinamik etkileşim olmadığını göstermektedir. Pazarlama sonrası dönemde, memantin ile birlikte varfarin tedavisi gören hastalarda, izole vakalarda uluslararası normalize edilmiş oranlarda artışlar bildirilmiştir. Herhangi bir nedensel ilişki bildirilmemesine rağmen, oral antikoagulanlarla birlikte kullanım sırasında, protrombin zamanı veya INR takibi önerilir. Genç sağlıklı gönüllülerdeki tek doz farmakokinetik çalışmalarında, memantin ile gliburit/metformin veya donepezil arasında hiçbir ilaç etkileşimi saptanmamıştır. Genç sağlıklı gönüllülerdeki klinik çalışmada, memantinin galantamin farmakokinetiği üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir. Memantin; CYP1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin içeren monoksijenaz, epoksit hidrolaz veya sülfasyonunu in vitro olarak inhibe etmemiştir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Memantin HCl
Farmakoterapötik grup: Diğer anti-demans ilaçları ATC kodu: N06DX01 Memantin, oral olarak aktif bir NMDA reseptör antagonistidir. Merkezi sinir sistemi N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin eksitatör amino asit glutamat tarafından sürekli olarak uyarılmasının, Alzheimer hastalığının semptomatolojisine katkıda bulunduğu ileri sürülmüştür. Memantinin, terapötik etkisini, NMDA reseptörü tarafından çalıştırılan katyon kanallarına tercihli olarak bağlanan düşük ila orta afinitede yarışmasız (açık kanallı) NMDA reseptör antagonisti etkisi aracılığı ile gösterdiği iddia edilmektedir. Memantinin Alzheimer hastalığı olan hastalarda nörodejenerasyonu önlediğine veya yavaşlattığına dair herhangi bir kanıt yoktur. Memantin GABA, benzodiazepin, dopamin, adrenerjik, histamin ve glisin reseptörleri ve voltaj-bağımlı Ca2+, Na+ veya K+ kanalları için düşük ila ihmal edilebilir düzeyde afinite göstermiştir. Memantin, ayrıca, 5HT3 reseptöründe, NMDA reseptörü için olana benzer potenste antagonistik etkiler göstermiştir ve nikotinik asetilkolin reseptörlerini potensin altıda biri ila onda biri ile bloke etmiştir. İn vitro çalışmalar memantinin asetilkolinesterazın donepezil, galantamin veya takrin tarafından reversibl inhibisyonunu etkilemediğini göstermiştir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar • Doktorunuz ne kadar ve hangi miktarda MEXİA XR almanız gerektiğini size söyleyecektir. • Gerekirse doktorunuz dozunuzu değiştirebilir. MEXİA XR etkin dozu, günde bir defa 28 mg'dır. MEXİA XR'ın önerilen başlangıç dozu, günde bir defa 7 mg'dır. Doz, 7 mg'lik artışlar ile kademeli olarak günde bir defa 28 mg'a çıkartılmalıdır. Doktorunuzun önerdiği miktarda ve önerdiği süre boyunca ilacınızı kullanmaya devam ediniz.. Uygulama yolu ve metodu Günde bir defa, ağız yolundan kullanınız. Kapsülü besin alımından bağımsız olarak (aç ya da tok karna) kullanabilirsiniz. MEXİA XR kapsüller yutmadan önce açılabilir ve elma püresi üzerine serpilebilir ancak kapsül içeriğinin tamamı alınmalıdır ve doz bölünmemelidir.. Açılması ve elma püresi üzerine serpildiği durumlar hariç, MEXİA XR kapsüller bütün olarak yutulmalıdır ve asla ezilmemelidir, bölünmemelidir ya da çiğnenmemelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenlilik ve etkililiği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda kullanım, uygulama yolu ve metodu bölümünde anlatıldığı gibidir. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz ihtiyacınız olan dozu belirleyecektir. Doktorunuz belirli aralıklarda böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir. Karaciğer yetmezliği Hafif ya da orta dereceli karaciğer fonksiyon hasarı olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Bu hastalarda MEXİA XR kullanımı tavsiye edilmez. Eğer MEXİA XR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden fazla MEXİA XR kullandıysanız Gerekenden fazla MEXİA XR kullandığınız takdirde, olası yan etkiler bölümünde bahsedilen etkileri yaşayabilirsiniz. MEXİA XR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.. MEXİA XR'ı kullanmayı unutursanız Planlanan şekilde yalnızca bir sonraki dozu almalısınız. MEXİA XR'ı birkaç gün boyunca almayı unutursanız, doktorunuz ile konuşana kadar bir sonraki dozu almayın. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. MEXİA XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
Etken madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
MEXİA XR Uzatılmış Salınımlı Mikropellet Kapsül, orta ve şiddetli Alzheimer tipi demans tedavisinde kullanılır.
Tüm ilaçlar gibi MEXİA XR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor. Yaygın • Grip • Endişe hali • Depresyon • Sinirlilik • Baş ağrısı • Baş dönmesi • Uyku hali • Yüksek tansiyon • Düşük tansiyon • Sırt ağrısı • İdrar yapmada zorluk • İshal • Kabızlık • Karın ağrısı • Kusma • Kilo artışı • İlaca karşı aşırı duyarlılık Yaygın olmayan • Kalp yetmezliği Çok seyrek • Nöbetler Bilinmiyor • Kanamaya eğilim (deride küçük kanamalar, burun kanaması gibi), deride morarma, kansızlık, enfeksiyon, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren, kan değerlerinde değişmeler • İntihar düşüncesi • Pankreas iltihabı • Karaciğer iltihabı • Deride ağrılı yaralar ve su toplaması ile kendini gösteren ciddi bir deri hastalığı (Stevens Johnson sendromu) • Böbrek yetmezliği Depresyon, intihar düşüncesi ve intihar Alzheimer hastalığına bağlı olarak gelişir. Bu olaylar memantin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
MEXİA XR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, • İçindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız. (yardımcı maddeler listesine bakınız.) MEXİA XR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer, • Daha önce sara nöbeti geçirdiyseniz, • Yakın bir zamanda kalp krizi geçirmişseniz veya kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem veya kontrol altına alınamayan hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa, • İdrarınızı yapmakla ilgili sorunlarınız varsa, • Mesane (idrar kesesi) ya da böbrek ile ilgili sorunlarınız varsa, • Karaciğeriniz ile ilgili problemleriniz varsa MEXİA XR'ı dikkatli kullanınız. • Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan amantadin, genel anestezide kullanılan bir ilaç olan ketamin veya öksürük kesici bir ilaç olan dekstrometorfan gibi N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonistleri (engelleyicileri) ile birlikte kullanımdan kaçınmalısınız. • Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da bakteri kaynaklı ciddi idrar yolu enfeksiyonunuz veya ciddi böbrek hastalığınız mevcutsa, idrar pH'sı yükselebilir. Doktorunuz sizi dikkatle takip etmelidir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. MEXİA XR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş) olursa, doktorunuza danışınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. MEXİA XR gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız MEXİA XR'ı kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir. MEXİA XR, reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir. MEXİA XR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bulunmamaktadır.
Memantin'in farmakolojik etkileri ve etki mekanizması nedeni ile aşağıdaki etkileşmeler oluşabilir: • Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin etkileri, memantin gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanıldığında artabilir. • Memantin kullanımı, barbitüratların ve nöroleptiklerin etkilerini azaltabilir. Memantinin antispazmodik ajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini modifiye edebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir. • Farmakotoksik psikoz riski nedeni ile memantinin amantadin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Her iki madde de NMDA-antagonistidir. Aynı yaklaşım ketamin ve dekstrometorfan için de geçerli olabilir. Memantin ve fenitoin'in kombine kullanımına ilişkin yayınlanmış bir tane vaka raporu bulunmaktadır. • Amantadin ile aynı renal katyonik nakil sistemini kullanan simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip, plazma düzeyinde artış riski oluşturabilir. • Memantin, hidroklorotiazid (HCT) veya HCT'li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma izlenmesi muhtemeldir. • İdrar pH'ını değiştiren ilaçlar (karbonik anhidraz inhibitörleri, sodyum bikarbonat gibi) ile birlikte kullanıldığında memantin klerensi azalabilir, memantin birikimi artabilir ve advers etkilerde artış görülebilir. • Memantin kısmen tübüler sekresyon ile elimine edildiğinden, hidroklorotiyazid (HCTZ), triamteren (TA), metformin, simetidin, ranitidin, kinidin ve nikotin dahil aynı renal katyonik sistemi kullanan ilaçların birlikte uygulanması potansiyel olarak her iki maddenin plazma düzeylerinin değişmesine yol açabilir. Ancak, memantin ve HCTZ/TA'nın birlikte uygulanması, memantinin ya da TA'nın biyoyararlanımın değiştirmedi ve HCTZ'nin biyoyaralanımı %20 oranında azaldı. Ek olarak, memantin ile antihiperglisemik ilaç (glibürid ve metformin HCl karışımı) memantin, metformin ve glibüridin farmakokinetiğini etkilemedi. Ayrıca, memantin antihiperglisemik ilacın serum glukozu düşürücü etkisini değiştirmedi, bu durum, bir farmakodinamik etkileşim olmadığını göstermektedir. Pazarlama sonrası dönemde, memantin ile birlikte varfarin tedavisi gören hastalarda, izole vakalarda uluslararası normalize edilmiş oranlarda artışlar bildirilmiştir. Herhangi bir nedensel ilişki bildirilmemesine rağmen, oral antikoagulanlarla birlikte kullanım sırasında, protrombin zamanı veya INR takibi önerilir. Genç sağlıklı gönüllülerdeki tek doz farmakokinetik çalışmalarında, memantin ile gliburit/metformin veya donepezil arasında hiçbir ilaç etkileşimi saptanmamıştır. Genç sağlıklı gönüllülerdeki klinik çalışmada, memantinin galantamin farmakokinetiği üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir. Memantin; CYP1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin içeren monoksijenaz, epoksit hidrolaz veya sülfasyonunu in vitro olarak inhibe etmemiştir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Memantin HCl
Farmakoterapötik grup: Diğer anti-demans ilaçları ATC kodu: N06DX01 Memantin, oral olarak aktif bir NMDA reseptör antagonistidir. Merkezi sinir sistemi N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin eksitatör amino asit glutamat tarafından sürekli olarak uyarılmasının, Alzheimer hastalığının semptomatolojisine katkıda bulunduğu ileri sürülmüştür. Memantinin, terapötik etkisini, NMDA reseptörü tarafından çalıştırılan katyon kanallarına tercihli olarak bağlanan düşük ila orta afinitede yarışmasız (açık kanallı) NMDA reseptör antagonisti etkisi aracılığı ile gösterdiği iddia edilmektedir. Memantinin Alzheimer hastalığı olan hastalarda nörodejenerasyonu önlediğine veya yavaşlattığına dair herhangi bir kanıt yoktur. Memantin GABA, benzodiazepin, dopamin, adrenerjik, histamin ve glisin reseptörleri ve voltaj-bağımlı Ca2+, Na+ veya K+ kanalları için düşük ila ihmal edilebilir düzeyde afinite göstermiştir. Memantin, ayrıca, 5HT3 reseptöründe, NMDA reseptörü için olana benzer potenste antagonistik etkiler göstermiştir ve nikotinik asetilkolin reseptörlerini potensin altıda biri ila onda biri ile bloke etmiştir. İn vitro çalışmalar memantinin asetilkolinesterazın donepezil, galantamin veya takrin tarafından reversibl inhibisyonunu etkilemediğini göstermiştir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar • Doktorunuz ne kadar ve hangi miktarda MEXİA XR almanız gerektiğini size söyleyecektir. • Gerekirse doktorunuz dozunuzu değiştirebilir. MEXİA XR etkin dozu, günde bir defa 28 mg'dır. MEXİA XR'ın önerilen başlangıç dozu, günde bir defa 7 mg'dır. Doz, 7 mg'lik artışlar ile kademeli olarak günde bir defa 28 mg'a çıkartılmalıdır. Doktorunuzun önerdiği miktarda ve önerdiği süre boyunca ilacınızı kullanmaya devam ediniz.. Uygulama yolu ve metodu Günde bir defa, ağız yolundan kullanınız. Kapsülü besin alımından bağımsız olarak (aç ya da tok karna) kullanabilirsiniz. MEXİA XR kapsüller yutmadan önce açılabilir ve elma püresi üzerine serpilebilir ancak kapsül içeriğinin tamamı alınmalıdır ve doz bölünmemelidir.. Açılması ve elma püresi üzerine serpildiği durumlar hariç, MEXİA XR kapsüller bütün olarak yutulmalıdır ve asla ezilmemelidir, bölünmemelidir ya da çiğnenmemelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenlilik ve etkililiği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda kullanım, uygulama yolu ve metodu bölümünde anlatıldığı gibidir. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz ihtiyacınız olan dozu belirleyecektir. Doktorunuz belirli aralıklarda böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir. Karaciğer yetmezliği Hafif ya da orta dereceli karaciğer fonksiyon hasarı olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Bu hastalarda MEXİA XR kullanımı tavsiye edilmez. Eğer MEXİA XR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden fazla MEXİA XR kullandıysanız Gerekenden fazla MEXİA XR kullandığınız takdirde, olası yan etkiler bölümünde bahsedilen etkileri yaşayabilirsiniz. MEXİA XR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.. MEXİA XR'ı kullanmayı unutursanız Planlanan şekilde yalnızca bir sonraki dozu almalısınız. MEXİA XR'ı birkaç gün boyunca almayı unutursanız, doktorunuz ile konuşana kadar bir sonraki dozu almayın. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. MEXİA XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
Etken madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.