×
image

PRECOXIN %10 SPREY (40 ML)

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
B
X
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
193.15 ₺
2019-10-27
8699771001112

Etken Madde: LIDOKAIN HCL
Firma: AYMED

PRECOXİN lokal anestezik etki sağlar. Bu dozaj şekli ile erkeklerde erken boşalma, premature ejakülasyon (PE) tedavisinde kullanılmaktadır.
Tüm ilaçlar gibi, PRECOXİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler ortaya çıkabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, PRECOXİN'i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik (yutkunma güçlüğüne neden olabilir) • El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme • Zor nefes alma • Ciltte küçük kabarcıklara birlikte görülebilen ciddi kaşıntı Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin PRECOXİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. PRECOXİN'in yan etkileri diğer amid tipi lokal anesteziklerin yan etkilerine benzerdir. Bu yan etkiler genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı duyarlılık, idiosenkrazi (nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları) ve tolerans azalmasına bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik). Bu yan etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme, nöbet (konvülsiyon) sayılabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Yaygın olmayan: Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir.. Yaygın: Ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü Kazara gözle temasından sonra korneada tahriş gözlenmiştir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız vaya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.tick.gov.tr sitesinde yer alan İlaç yan etkile bildirimi) ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
PRECOXİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • PRECOXİN ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz, • Spreyin sürüleceği yerde enfeksiyon varsa ve enfeksiyon tedavi edilmiyorsa, • Hastanede değilseniz ve düzensiz kalp atışı için ilaç (amiodaron veya sotalol gibi) alıyorsanız bu ürünü kullanmayınız. PRECOXİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: • Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız veya ilacın uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise. Bu durumda ani emilim riski olabileceğinden, PRECOXİN uygulanırken dikkatli olunmalıdır. • Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa. PRECOXİN kullanırken dikkatli olunuz.. Para-aminobenzoik asit türevlerine (prokain, tetrakain, benzokain gibi) alerjisi olan hastalarda lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir. • PRECOXİN'i etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz. • Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa, • Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon (kapalı pansuman) altında uygulandığında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir. • PRECOXİN'in gözle temasından kaçınınız. Gözde tahriş gözlenmiş olup ayrıca koruyucu reflekslerin kaybı nedeniyle kornea tahrişi ve potansiyel aşınma olasılığı da vardır. Gözle temas gerçekleştiği takdirde gözünüzü derhal su veya tuzlu su ile yıkayınız ve duyu geri gelinceye kadar gözünüzü koruyunuz. • Düzensiz kalp atışınızın tedavisi için amiodaron ile tedavi ediliyorsanız. Bu durumda, yakın gözlem altında tutulmalısınız ve elektrokardiyogramınızın çekilmesi düşünülmelidir.. • Spreyin uygulanacağı bölgede enfeksiyonunuz varsa. Bu sizin için geçerliyse, doktorunuz PRECOXİN ile birlikte başka bir ilacı kullanmanızı isteyebilir. • Kötü huylu tümörünüzün olmadığı PRECOXİN tedavisinden önce belirlenmelidir. • PRECOXİN, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısını oluşturan maddenin sentez bozukluğundan dolayı ortaya çıkan, ataklar halinde gelen ve birçok organ sistemini etkileyen hastalığı (porfiri) olan hastalarda sadece daha güvenli bir alternatif ise verilmelidir. Uygun önlemler savunmasız hastalar için alınmalıdır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. PRECOXİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması PRECOXİN ağız yolu ile alınmadığı için aç ya da tok kullanılabilir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRECOXİN, partneriniz gebe ise kullanılmaz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Partneriniz emziriyorsa PRECOXİN'in laktasyonda kullanılması önerilmemektedir. Araç ve makine kullanımı Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.. PRECOXİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler PRECOXİN içeriğinde bulunan propilen glikol nedeni ile ciltte irritasyona neden olabilir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında lidokainin emilmesine bağlı olarak etkileşim görülebilir; • Propranolol (Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç): Lidokainin plasma klirensinde azalmaya neden olabilir. • Simetidin (Peptik ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç): Lidokain plasma klirensinde azalmaya neden olur. • Antiaritmik ürünler (Kalp ritm bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar): Lidokain toksisitesinde artışa neden olur. • Fenitoin ve barbitüratlar (Epilepsi yani sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar ) Lidokainin plazma düzeyinde düşmeye neden olur. Belirtilen etkileşimler uzun süreli ve tekrarlayan yüksek dozlarda kullanımlarda görülebilmektedir.. Önerilen dozlarda uygulandığında, klinik bakımdan önemli herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Lidokain, Sınıf I antiaritmik ilaçlar (tokainid ve meksiletin gibi) alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır; çünkü toksik etkiler aditif ve genellikle sinerjiktir. Lidokainin klerensini azaltan ilaçlar (örn. simetidin ya da propranolol gibi beta blokörler), lidokainin tekrarlanan yüksek dozlarda uzun bir süre boyunca uygulanması halinde potansiyel olarak toksik plazma konsantrasyonlarına neden olabilir. Dolayısıyla, lidokain (örn. PRECOXİN) ile tavsiye edilen dozlarda kısa dönemli tedavileri takiben bu tür etkileşimlerin klinik önem taşımaması beklenir. Başka lokal anestezikler kullanmakta olan hastalara yüksek dozlarda PRECOXİN'un uygulandığı durumlarda ek sistemik toksisite riski göz önünde bulundurulmalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlar üzerinde herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Pediyatrik popülasyon Çocuklar üzerinde herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
1 ml'de 100 mg lidokain'e eşdeğer 115,5 mg lidokain hidroklorür içerir. %10 lidokain içermektedir.
Farmakoterapötik Grubu: Topikal Anestezikler ATC Kodu: D04AB01 Lidokainin derinin epidermal ve dermal tabakaları içerisine penetre olması ile dermal anestezi sağlanır. Anestezinin etkinliği, uygulama süresine ve doza bağlıdır. Lidokain voltaja duyarlı sodyum kanallarının intraselüler bölümüne içten doğrudan reversibl olarak bağlanır. Yapılan bloğun derecesi sinirin nasıl uyarıldığına ve dinlenim membran potansiyeline bağlıdır. Lidokain sodyum kanallarına sadece yüklü formda olduklarında ve sodyum kanalları açık olduğu zaman bağlanabilir. Bu koşullarda daha güçlü bağlanır ve böylece sodyum kanalını stabilize eder. Lidokainin lokal anestezik özellikleri bu üründe penisin temas duyarlılığını azaltmak için kullanılmaktadır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar PRECOXİN Sprey, yalnızca haricen kullanım için tasarlanmıştır. Erkek genital derisinde lokal anestezik etki oluşturmak için cinsel ilişkiden 10 dakika önce uygulanır. Uygulama yolu ve metodu Doktorunuz başka bir şekilde tavsiye etmediyse aşağıda tarif edildiği şekilde kullanabilirsiniz. Penisin baş ve gövde kısmına 1-2 sprey spreyleme yapılarak başlanabilir. 6 kezden fazla spreyleme yapılmamalıdır. Penis derisinden tamamen absorbe olana kadar uygulanan sprey ovulur. Cinsel ilişkiden sonra yıkanmalıdır. . Doktora danışmadan ürün 3 aydan fazla bir süre kullanılmamalıdır. Değişik Yaş Grupları Çocuklarda Kullanımı Çocuklara uygulanmaz. Yaşlılar Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur. Ancak yaşlı hastaların kullanması tavsiye edilmemektedir.. Özel kullanım durumları Karaciğer yetmezliği Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise bu durumu doktorunuza bildiriniz. Böbrek yetmezliği durumunda ilacınızın dozunda bir değişiklik yapılması gerekmemektedir, ancak bu durumu da doktorunuza bildiriniz. Eğer PRECOXİN'in, etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla PRECOXİN kullandıysanız PRECOXİN topikal yolla kullanılır. Yanlışlıkla ve çok miktarda kullanılması ya da yanlışlıkla yutulması halinde hasta kusturulmalı veya mide yıkanmalıdır. Semptomatik destekleyici tedavi uygulanır. PRECOXİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. PRECOXİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler PRECOXİN'i kullanmayı bıraktığınızda hiçbir etki ile karşılaşmanız beklenmez. Eğer bazı etkiler olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuza danışınız.
Lidokain, amid tipi anestezikler veya PRECOXİN'İn içeriğindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. PRECOXİN, tedavi edilmemiş bakteriyel, viral, patojenik mantar veya parazitik orijinli enfeksiyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır. PRECOXİN, hastane dışında sınıf III anti-aritmik ilaçla tedavi edilen hastalar tarafından kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.4.. ve 4.5).
PRECOXİN lokal anestezik etki sağlar. Bu dozaj şekli ile erkeklerde erken boşalma, premature ejakülasyon (PE) tedavisinde kullanılmaktadır.
Tüm ilaçlar gibi, PRECOXİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler ortaya çıkabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, PRECOXİN'i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik (yutkunma güçlüğüne neden olabilir) • El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme • Zor nefes alma • Ciltte küçük kabarcıklara birlikte görülebilen ciddi kaşıntı Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin PRECOXİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. PRECOXİN'in yan etkileri diğer amid tipi lokal anesteziklerin yan etkilerine benzerdir. Bu yan etkiler genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı duyarlılık, idiosenkrazi (nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları) ve tolerans azalmasına bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik). Bu yan etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme, nöbet (konvülsiyon) sayılabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Yaygın olmayan: Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir.. Yaygın: Ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü Kazara gözle temasından sonra korneada tahriş gözlenmiştir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız vaya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.tick.gov.tr sitesinde yer alan İlaç yan etkile bildirimi) ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
PRECOXİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • PRECOXİN ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz, • Spreyin sürüleceği yerde enfeksiyon varsa ve enfeksiyon tedavi edilmiyorsa, • Hastanede değilseniz ve düzensiz kalp atışı için ilaç (amiodaron veya sotalol gibi) alıyorsanız bu ürünü kullanmayınız. PRECOXİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: • Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız veya ilacın uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise. Bu durumda ani emilim riski olabileceğinden, PRECOXİN uygulanırken dikkatli olunmalıdır. • Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa. PRECOXİN kullanırken dikkatli olunuz.. Para-aminobenzoik asit türevlerine (prokain, tetrakain, benzokain gibi) alerjisi olan hastalarda lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir. • PRECOXİN'i etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz. • Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa, • Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon (kapalı pansuman) altında uygulandığında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir. • PRECOXİN'in gözle temasından kaçınınız. Gözde tahriş gözlenmiş olup ayrıca koruyucu reflekslerin kaybı nedeniyle kornea tahrişi ve potansiyel aşınma olasılığı da vardır. Gözle temas gerçekleştiği takdirde gözünüzü derhal su veya tuzlu su ile yıkayınız ve duyu geri gelinceye kadar gözünüzü koruyunuz. • Düzensiz kalp atışınızın tedavisi için amiodaron ile tedavi ediliyorsanız. Bu durumda, yakın gözlem altında tutulmalısınız ve elektrokardiyogramınızın çekilmesi düşünülmelidir.. • Spreyin uygulanacağı bölgede enfeksiyonunuz varsa. Bu sizin için geçerliyse, doktorunuz PRECOXİN ile birlikte başka bir ilacı kullanmanızı isteyebilir. • Kötü huylu tümörünüzün olmadığı PRECOXİN tedavisinden önce belirlenmelidir. • PRECOXİN, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısını oluşturan maddenin sentez bozukluğundan dolayı ortaya çıkan, ataklar halinde gelen ve birçok organ sistemini etkileyen hastalığı (porfiri) olan hastalarda sadece daha güvenli bir alternatif ise verilmelidir. Uygun önlemler savunmasız hastalar için alınmalıdır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. PRECOXİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması PRECOXİN ağız yolu ile alınmadığı için aç ya da tok kullanılabilir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRECOXİN, partneriniz gebe ise kullanılmaz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Partneriniz emziriyorsa PRECOXİN'in laktasyonda kullanılması önerilmemektedir. Araç ve makine kullanımı Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.. PRECOXİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler PRECOXİN içeriğinde bulunan propilen glikol nedeni ile ciltte irritasyona neden olabilir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında lidokainin emilmesine bağlı olarak etkileşim görülebilir; • Propranolol (Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç): Lidokainin plasma klirensinde azalmaya neden olabilir. • Simetidin (Peptik ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç): Lidokain plasma klirensinde azalmaya neden olur. • Antiaritmik ürünler (Kalp ritm bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar): Lidokain toksisitesinde artışa neden olur. • Fenitoin ve barbitüratlar (Epilepsi yani sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar ) Lidokainin plazma düzeyinde düşmeye neden olur. Belirtilen etkileşimler uzun süreli ve tekrarlayan yüksek dozlarda kullanımlarda görülebilmektedir.. Önerilen dozlarda uygulandığında, klinik bakımdan önemli herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Lidokain, Sınıf I antiaritmik ilaçlar (tokainid ve meksiletin gibi) alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır; çünkü toksik etkiler aditif ve genellikle sinerjiktir. Lidokainin klerensini azaltan ilaçlar (örn. simetidin ya da propranolol gibi beta blokörler), lidokainin tekrarlanan yüksek dozlarda uzun bir süre boyunca uygulanması halinde potansiyel olarak toksik plazma konsantrasyonlarına neden olabilir. Dolayısıyla, lidokain (örn. PRECOXİN) ile tavsiye edilen dozlarda kısa dönemli tedavileri takiben bu tür etkileşimlerin klinik önem taşımaması beklenir. Başka lokal anestezikler kullanmakta olan hastalara yüksek dozlarda PRECOXİN'un uygulandığı durumlarda ek sistemik toksisite riski göz önünde bulundurulmalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlar üzerinde herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Pediyatrik popülasyon Çocuklar üzerinde herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
1 ml'de 100 mg lidokain'e eşdeğer 115,5 mg lidokain hidroklorür içerir. %10 lidokain içermektedir.
Farmakoterapötik Grubu: Topikal Anestezikler ATC Kodu: D04AB01 Lidokainin derinin epidermal ve dermal tabakaları içerisine penetre olması ile dermal anestezi sağlanır. Anestezinin etkinliği, uygulama süresine ve doza bağlıdır. Lidokain voltaja duyarlı sodyum kanallarının intraselüler bölümüne içten doğrudan reversibl olarak bağlanır. Yapılan bloğun derecesi sinirin nasıl uyarıldığına ve dinlenim membran potansiyeline bağlıdır. Lidokain sodyum kanallarına sadece yüklü formda olduklarında ve sodyum kanalları açık olduğu zaman bağlanabilir. Bu koşullarda daha güçlü bağlanır ve böylece sodyum kanalını stabilize eder. Lidokainin lokal anestezik özellikleri bu üründe penisin temas duyarlılığını azaltmak için kullanılmaktadır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar PRECOXİN Sprey, yalnızca haricen kullanım için tasarlanmıştır. Erkek genital derisinde lokal anestezik etki oluşturmak için cinsel ilişkiden 10 dakika önce uygulanır. Uygulama yolu ve metodu Doktorunuz başka bir şekilde tavsiye etmediyse aşağıda tarif edildiği şekilde kullanabilirsiniz. Penisin baş ve gövde kısmına 1-2 sprey spreyleme yapılarak başlanabilir. 6 kezden fazla spreyleme yapılmamalıdır. Penis derisinden tamamen absorbe olana kadar uygulanan sprey ovulur. Cinsel ilişkiden sonra yıkanmalıdır. . Doktora danışmadan ürün 3 aydan fazla bir süre kullanılmamalıdır. Değişik Yaş Grupları Çocuklarda Kullanımı Çocuklara uygulanmaz. Yaşlılar Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur. Ancak yaşlı hastaların kullanması tavsiye edilmemektedir.. Özel kullanım durumları Karaciğer yetmezliği Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise bu durumu doktorunuza bildiriniz. Böbrek yetmezliği durumunda ilacınızın dozunda bir değişiklik yapılması gerekmemektedir, ancak bu durumu da doktorunuza bildiriniz. Eğer PRECOXİN'in, etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla PRECOXİN kullandıysanız PRECOXİN topikal yolla kullanılır. Yanlışlıkla ve çok miktarda kullanılması ya da yanlışlıkla yutulması halinde hasta kusturulmalı veya mide yıkanmalıdır. Semptomatik destekleyici tedavi uygulanır. PRECOXİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. PRECOXİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler PRECOXİN'i kullanmayı bıraktığınızda hiçbir etki ile karşılaşmanız beklenmez. Eğer bazı etkiler olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuza danışınız.
Lidokain, amid tipi anestezikler veya PRECOXİN'İn içeriğindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. PRECOXİN, tedavi edilmemiş bakteriyel, viral, patojenik mantar veya parazitik orijinli enfeksiyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır. PRECOXİN, hastane dışında sınıf III anti-aritmik ilaçla tedavi edilen hastalar tarafından kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.4.. ve 4.5).

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.