×
image

TURKFLEKS LAKTATLI RINGER COZELTISI 500 ML(SETSIZ) (PP TORBA)

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
C
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
7.01 ₺
2019-10-27
8680836323522

Etken Madde: KALSIYUM KLORUR + POTASYUM KLORUR + SODYUM KLORUR + SODYUM LAKTAT
Firma: TURK ILAC

Formları:

• Ekstraselüler sıvı hacmi ve elektrolit dengesinin düzeltilmesi ya da ekstraselüler sıvı kayıplarının replasmanı için izotonik konsantrasyonda elektrolit tedavisinin yeterli olduğu durumlarda. • Hipovolemi veya hipotansiyon vakalarında kısa süreli hacim replasmanı tedavisinde (tek başına veya kolloid bir çözeltiyle birlikte). • Asit-baz dengesinin düzenlenmesi ya da idamesinde ve/veya hafif-orta şiddette metabolik asidozun tedavisinde (laktik asidoz hariç)..
Tüm ilaçlar gibi, TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa,TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'ikullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Vücudun bir kısmında veya yaygın olarak görülen kurdeşen (ürtiker) • Ciltte döküntü • Ciltte kızarma (eritem) • Kaşıntı (prurit) • Ciltte şişkinlik (anjiyoödem) • Öksürük • Hava yollarının daralması sonucu zor nefes alma (bronkospazm) • Hızlı kalp atışı (taşikardi) • Yavaş kalp hızı (bradikardi) • Kan basıncının azalması • Göğüste rahatsızlık hissi veya ağrı • Endişe durumu (anksiyete) • Göğsün sıkışması (nefes almayı zorlaştırır) • Nefes darlığı (dispeni) • Al basması • Boğazda tahriş • Karıncalanma (parestezi) • Ağızda hissin azalması (ağız duyusunda azalma) • Tat alma duyusunda değişiklik • Ateş (pireksi) • Bulantı • Baş ağrısı • Kanda potasyum seviyelerinin normalden yüksek olması (hiperkalemi) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bilinmiyor (görülme sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) Uygulama yoluna bağlı olarak aşağıdaki reaksiyonlardan bir veya daha fazlası görülebilir: • İnfüzyon bölgesinde lokal ağrı veya reaksiyon, kızarıklık veya şişkinlik • Çözeltinin infüze edildiği damarda tahriş veya iltihaplanma (flebit). Bu durum çözeltinin infüze edildiği damar yolu boyunca kızarıklık, ağrı veya yanma ve şişkinliğe sebep olabilir) • İnfüzyon bölgesinde döküntü veya kaşıntı (prurit) Benzer ürünlerle (diğer sodyum laktat içeren çözeltiler) birlikte not edilen diğer yan etkiler aşağıdaki gibidir: • Aşırı duyarlılık/infüzyon reaksiyonlarının diğer belirtileri: burun tıkanıklığı (nazal tıkanıklık), aksırma, boğazda nefes almayı zorlaştıracak kadar şişkinlik meydana gelmesi (gırtlaksal ödem ayrıca Quincke ödemi de denir), ciltte şişkinlik (anjiyoödem) • Kandaki kimyasal konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit dağılımı) • Kan damarlarındaki kan hacminin olması gerekenden fazla olması (hipervolemi) • Panik atak • Uygulama tekniğine bağlı olan diğer reaksiyonlar: infüzyon bölgesinde enfeksiyon, damar çevresindeki dokuların içine infüzyon çözeltisinin sızması (ekstravazasyon). Bu durum dokulara zarar verebilir ve infüzyon bölgesinde yara izi ve uyuşmaya sebep olabilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşırı tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Daha önce TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ. Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız. Eğer, • Seftriakson (bir antibiyotik) kullanan yenidoğan bebeklerde (28 günlükten az), • Sodyum laktat veya TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in içerisindeki herhangi diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, • Vücut hücrelerinin çevresindeki boşluklarda çok fazla sıvı olduğunda (hücre dışı hiperhidrasyon), • Kan damarlarında kan hacminin olması gerekenden daha fazla olduğunda (hipervolemi), • Ciddi böbrek yetmezliği (böbreklerinin iyi çalışmadığında ve diyalize ihtiyaç duyulduğunda), • Telafi edilmemiş kalp yetmezliği. Bu kalp yetmezliği yeterli şekilde tedavi edilmemiştir ve aşağıdaki semptomlara neden olmaktadır: -nefes darlığı -ayak bileklerinde şişme • Kandaki potasyum seviyelerinin normalden fazla olması (hiperkalemi), • Kandaki kalsiyum seviyelerinin normalden fazla olması (hiperkalsemi), • Kanın çok bazik olması rahatsızlığı (metabolik alkaloz), • Karın içindeki sıvının artmasına sebep olan karaciğer rahatsızlığı (asidik siroz), • Kanınız hayatınızı tehdit edici kadar çok asidikse (ciddi metabolik asidoz), • Metabolik asidozun bir çeşidi (laktik asidoz), • Ciddi karaciğer rahatsızlığı (karaciğer düzgün çalışmadığında ve yoğun tedavi gerektirdiğinde), • Yetersiz laktat metabolizması (laktat karaciğer tarafından yok edilirken ciddi karaciğer rahatsızlıklarında meydana gelir), • Kalp yetmezliği tedavisi için digitalis veya digoksin gibi kardiyak glikozitler (kalp kuvvetlendiriciler) kullanıyorsanız (ayrıca "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne bakınız).. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa, • Seftriakson (bir antibiyotik) kullanıyorsanız (ayrıca "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne bakınız). • Kalp yetmezliği • Solunum yetmezliği (akciğer rahatsızlığı) (yukarıdaki şartlarda özel görüntüleme gerekebilir) • Yetersiz böbrek fonksiyonu • Kandaki klor seviyesinin normalden yüksek olması (hiperkloremi) • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) • Deri altında tüm vücudu etkileyen sıvı birikmesi (genel ödem) • Deri altında, özellikle ayak bileği çevresinde sıvı birikmesi (çevresel ödem) • Akciğerlerde sıvı birikmesi (akciğer ödemi) • Hamilelik sırasında yüksek kan basıncı (preklamsi) • Aldosteron adlı hormon seviyesinin yükselmesi (aldosteronizm) • Kandaki sodyum seviyesinin normalden yüksek olması (hipernatremi) veya sodyum tutulması (vücut çok fazla sodyum tuttuğunda) ile ilgili diğer durumlar, steroitlerle tedavi gibi (ayrıca "Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanımı" bölümüne bakınız). • Kalp rahatsızlığının herhangi bir çeşidi • Kandaki potasyum seviyesinin yüksek olması durumları (hiperkalemi): -böbrek yetmezliği -adrenokortikal yetmezlik (vücuttaki kimyasal konsantrasyonlarını kontrol eden hormonları etkileyen böbreküstü bezinin rahatsızlığı) -akut dehidrasyon (kusma veya ishale bağlı vücuttaki su kaybı) -yaygın doku hasarı (ciddi yanıklarda meydana gelebilmesi gibi) Kandaki potasyum seviyelerinin yakından izlenmesi gerekmektedir. • Vitamin D seviyesinin yüksek olması ile ilgili hastalıklar (örneğin cildi ve iç organları etkileyen sarkoidoz hastalığı) • Böbrek taşları • Yetersiz karaciğer fonksiyonu • Diyabet Size infüzyon uygulandığında, doktorunuz kan ve idrar örneklerinizi analiz edecektir: • kanınızdaki sodyum ve potasyum gibi kimyasalların miktarı • kan ve idrarınızın asiditesi (asit-baz dengeniz). TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER potasyum içermesine rağmen, kandaki potasyum seviyesini yükseltip tedavi edecek kadar yeterli değildir. Kalsiyum klorür vücut dokularına enjekte edilirse zararlı olabilir. Bu yüzden, TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER kasların içine enjekte edilmemelidir (intramüsküler enjeksiyon). Ayrıca doktorunuz çözeltiyi damar çevresindeki dokuların içine sızdırmaktan kaçınmak için çaba sarf edecektir. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER, kan naklinde kullanılan aynı iğne yoluyla verilmemelidir. Bu kırmızı kan hücrelerine zarar verebilir veya onların kümeleşmelerine neden olabilir.. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER laktat içerdiğinden, kanınızı çok alkali yapabilir (metabolik alkaloz). TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER, 6 aylıktan küçük bebeklere dikkatle verilmelidir. Parenteral nütrisyon (damar içine infüzyon ile uygulanan beslenme) alıyorsanız doktorunuz bunu göz önünde bulunduracaktır. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER size uzun zamandır uygulanıyorsa, ekstra besin kaynağı verilmelidir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'inyiyecek ve içecek ile kullanılması TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktorunuz kanınızdaki kimyasalların seviyelerini ve vücudunuzdaki sıvı miktarını gözlemleyecektir. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'i kullanmayınız. Kalsiyum, doğmamış bebeğinize plasenta yoluyla ve doğumdan sonra da anne sütünden geçebilir.. Bunun yanında hamileliğiniz veya emzirme döneminiz süresince infüzyonluk çözeltinize başka herhangi bir cihaz eklenecekse aşağıdakileri yapmalısınız: • doktorunuza danışın • eklenecek cihazın Kullanma Talimatı'nı okuyunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'i kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'iniçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz. Aşağıdakileri kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir: • Seftriakson (bir antibiyotik), iyice yıkanmadığı takdirde aynı infüzyon yolundan verilmemelidir. • Digitalis veya digoksin gibi kardiyak glikozitler (kalp kuvvetlendiriciler), TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER ile birlikte kullanılmamalıdır (ayrıca "TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ" bölümüne bakınız).. Bu ilaçların etkileri kalsiyum ile artabilir. Bu kalp ritminde değişiklik yaratarak hayatı tehdit edici olabilir. • Kortikosteroitler (iltihap sökücü ilaçlar). Bu ilaçlar vücutta sodyum ve su birikmesine sebep olabilir. Bu durum; -deri altında su birikmesine bağlı doku şişkinliği (ödem) -yüksek kan basıncı (hipertansiyon) Aşağıdaki ilaçlar kandaki potasyum konsantrasyonlarını yükseltebilir. Bu etki hayatı tehdit edici olabilir. Kanda potasyum seviyesinin yükselmesi daha çok böbrek rahatsızlığınız varsa meydana gelebilir.. • Potasyum tutucu diüretikler (belirli su tabletleri, örneğin amilorid, spironolakton, triamteren) (bu ilaçların tıbbi ürünlerle kombine halde olabileceği unutulmamalıdır) • Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır) • Anjiyotensin II alıcıları antagonistler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır) • Takromilus (vücudun organ naklini reddetmesini önlemek için ve cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır) • Siklosporin (vücudun organ naklini reddetmesini önlemek için kullanılır) TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'den etkilenen veya etkileyecek diğer ilaçlar • Tiazid diüretikler (hidroklorotiazid veya klortalidon gibi) • Vitamin D • Bifosfonatlar (osteoporoz gibi kemik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır) • Florür (diş ve kemikler için) • Florokinolonlar (siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin gibi bir antibiyotik çeşidi) • Tetrasiklinler (tetrasiklin içeren bir antibiyotik türü) • Asidik ilaçlar, -iltihaplanmaları tedavi etmek için kullanılan salisilatlar (aspirin) -barbituratlar (uyku hapları) -lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır) • Alkali ilaçlar, -sempatomimetikler (efedrin ve psödoefedrin gibi uyarıcı ilaçlar, öksürükte ve soğuk algınlığında kullanılır) -diğer uyarıcı ilaçlar (örneğin; deksamfetamin, fenfluramin) Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Seftiriakson Bu konuda lütfen Bölüm 4.3. ve 4.4'e bakınız. Çözeltinin içerdiği sodyumla ilişkili etkileşimler • Sodyum ve sıvı yüklenmesi riskini (ödem ve hipertansiyonla birlikte) arttırabilecek kortikosteroidler gibi ilaçları kullanmakta olan hastalarda, TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in dikkatle uygulanması önerilir. Çözeltinin içerdiği potasyumla ilişkili etkileşimler TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER potasyum içerdiğinden, hiperkalemiye yol açan ya da hiperkalemi riskini arttırdığı bilinen aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatle uygulanması önerilir: • Potasyum tutucu diüretikler (tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren). • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri. • Takrolimus, siklosporin. Bu tür ilaçlarla tedavi görmekte olan hastalarda, özellikle de ağır böbrek yetmezliği durumlarında potasyum uygulanması ağır ve potansiyel olarak fatal olabilen bir hiperkalemi durumuna neden olabilir. Çözeltinin içerdiği kalsiyumla ilişkili etkileşimler Kalsiyum uygulanması dijitalisin etkilerini arttırabilir ve kalpte ağır ya da potansiyel olarak fatal olabilen aritmilere neden olabilir. Bu nedenle dijitalis grubu ilaçlarla tedavi görmekte olan hastalarda çözeltinin büyük hacimlerde ve hızlı infüzyonu önerilmez. Hiperkalsemi riskini arttırabilen tiyazid grubu diüretikler ya da D vitamini ile birlikte kullanılacaksa TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in dikkatle uygulanması önerilir. Bifosfonatlar, florür, bazı florokinolonlar ve tetrasiklinlerin, kalsiyum ile uygulandıklarında emilimleri azalır (biyoyararlanımları azalır). Çözeltinin içerdiği laktatla (bikarbonata metabolize olur) ilişkili etkileşimler Renal eliminasyonu pH'a bağımlı olan ilaçlarla birlikte kullanılacaksa TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in dikkatle uygulanması önerilir: Laktat metabolizması sonucu oluşan bikarbonat idrarı alkali hale getirdiğinden, TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER bu tür ilaçların eliminasyonunu etkileyebilir: • Laktat metabolizması sonucu oluşan bikarbonat idrarı alkali hale getirdiğinden salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçların böbreklerden atılımları artar. • Sempatomimetik ilaçlar (örneğin efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (örneğin deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçların ise renal eliminasyonları yavaşlar.
Her bir litre çözelti 3.1 gram sodyum laktat, 6 gram sodyum klorür, 0.3 gram potasyum klorür ve 0.2 gram kalsiyum klorür dihidrat içerir.
Farmakoterapötik grup: İntravenöz çözeltiler/Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler ATC kodu: B05BB01 TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER izotonik bir elektrolit çözeltisidir. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER içeriğindeki elektrolitlerin bileşimi ve konsantrasyonu plazmadaki elektrolitlerinkine benzeyecek şekilde tasarlanmıştır. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in farmakolojik özellikleri, bileşenlerinin (sodyum, potasyum, kalsiyum, klorür ve laktat) farmakolojik özelliklerinden oluşur. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in temel etkisi interstisiyel ve intravasküler sıvılar dahil ekstraselüler kompartmandaki sıvının ekspansiyonudur. Laktat iyonları esas olarak karaciğerde olmak üzere bikarbonata metabolize olarak, plazmayı alkalize edici bir etki oluşturur. Laktatlı Ringer çözeltileri verilen sağlıklı gönüllülerde, santral venöz basınçtaki değişiklikler atriyal natriüretik peptit sekresyonu ile ilişkili bulunmuştur. Sağlıklı gönüllülerde uygulanan Laktatlı Ringer çözeltileri serum ozmolalitesini azaltmış, kanın pH'sını yükseltmiş ve ilk idrara çıkışı, normal serum fizyolojik uygulamasına göre daha kısa sürede sağlamıştır. Laktatlı Ringer çözeltileri uygulanan aort cerrahisi hastalarında glukagon, epinefrin, kan glukozu ve insülin düzeyleri üzerinde anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'e ilaç eklendiğinde, oluşan çözeltinin farmakodinamik özellikleri eklenen ilacın özelliklerine dayanır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. Çözeltide yüzen partiküller varsa veya ambalaj herhangi bir şekilde zarar görmüşse,TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'ikullanmayınız. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Doktorunuz TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız. Uygulama yolu ve metodu Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir. Yaşlılarda kullanım Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir. Eğer TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER kullandıysanız TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir: Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi • kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması) • kaslarda zayıflık-hareket edememe/felç durumu (paralizi) • düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi) • kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması) • kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum) • bilinçte bulanıklık Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması): • iştahta azalma (anoreksi) • bulantı • kusma • kabızlık • karın ağrısı • kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları • çok miktarda su içme (polidipsi) • normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri) • böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz) • böbrek taşları • koma (bilinç kaybı durumu) • ağızda tebeşirimsi tad • yüz ve boyunda kızarma • derideki kan damarlarında genişleme. Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi): • mizaçta değişiklikler • yorgunluk • solukta kesilme • kaslarda sertleşme • kaslarda seyirme • kaslarda kasılmalar. Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'ikullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGERile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
• Sodyum laktata aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar • Ekstraselüler hiperhidrasyon veya hipervolemi • Ağır böbrek yetmezliği (oligüri/anüri ile birlikte olan) • Dekompanse kalp yetmezliği • Hiperkalemi • Hiperkalsemi • Metabolik alkaloz • Asitli siroz • Ağır metabolik asidoz • Laktik asidoz ya da ağır karaciğer yetmezliği gibi laktat kullanımının bozulduğu durumlar dahil laktat düzeylerinin yükseldiği (hiperlaktatemi) durumlar • Dijital tedavisi ile birlikte kullanım (Bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri) • 28 günlükten küçük yenidoğan bebeklerde, diğer kalsiyum içeren çözeltiler gibi TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in de seftriakson ile birlikte kullanımı ayrı infüzyon hatlarından uygulansalar bile kontrendikedir (yenidoğanın kan akımında fatal seftriakson kalsiyum tuzu presipitasyonu nedeniyle). 28 günlükten büyük hastalarda TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in seftriakson ile birlikte kullanımı için "4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri" bölümüne bakınız..
• Ekstraselüler sıvı hacmi ve elektrolit dengesinin düzeltilmesi ya da ekstraselüler sıvı kayıplarının replasmanı için izotonik konsantrasyonda elektrolit tedavisinin yeterli olduğu durumlarda. • Hipovolemi veya hipotansiyon vakalarında kısa süreli hacim replasmanı tedavisinde (tek başına veya kolloid bir çözeltiyle birlikte). • Asit-baz dengesinin düzenlenmesi ya da idamesinde ve/veya hafif-orta şiddette metabolik asidozun tedavisinde (laktik asidoz hariç)..
Tüm ilaçlar gibi, TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa,TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'ikullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Vücudun bir kısmında veya yaygın olarak görülen kurdeşen (ürtiker) • Ciltte döküntü • Ciltte kızarma (eritem) • Kaşıntı (prurit) • Ciltte şişkinlik (anjiyoödem) • Öksürük • Hava yollarının daralması sonucu zor nefes alma (bronkospazm) • Hızlı kalp atışı (taşikardi) • Yavaş kalp hızı (bradikardi) • Kan basıncının azalması • Göğüste rahatsızlık hissi veya ağrı • Endişe durumu (anksiyete) • Göğsün sıkışması (nefes almayı zorlaştırır) • Nefes darlığı (dispeni) • Al basması • Boğazda tahriş • Karıncalanma (parestezi) • Ağızda hissin azalması (ağız duyusunda azalma) • Tat alma duyusunda değişiklik • Ateş (pireksi) • Bulantı • Baş ağrısı • Kanda potasyum seviyelerinin normalden yüksek olması (hiperkalemi) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bilinmiyor (görülme sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) Uygulama yoluna bağlı olarak aşağıdaki reaksiyonlardan bir veya daha fazlası görülebilir: • İnfüzyon bölgesinde lokal ağrı veya reaksiyon, kızarıklık veya şişkinlik • Çözeltinin infüze edildiği damarda tahriş veya iltihaplanma (flebit). Bu durum çözeltinin infüze edildiği damar yolu boyunca kızarıklık, ağrı veya yanma ve şişkinliğe sebep olabilir) • İnfüzyon bölgesinde döküntü veya kaşıntı (prurit) Benzer ürünlerle (diğer sodyum laktat içeren çözeltiler) birlikte not edilen diğer yan etkiler aşağıdaki gibidir: • Aşırı duyarlılık/infüzyon reaksiyonlarının diğer belirtileri: burun tıkanıklığı (nazal tıkanıklık), aksırma, boğazda nefes almayı zorlaştıracak kadar şişkinlik meydana gelmesi (gırtlaksal ödem ayrıca Quincke ödemi de denir), ciltte şişkinlik (anjiyoödem) • Kandaki kimyasal konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit dağılımı) • Kan damarlarındaki kan hacminin olması gerekenden fazla olması (hipervolemi) • Panik atak • Uygulama tekniğine bağlı olan diğer reaksiyonlar: infüzyon bölgesinde enfeksiyon, damar çevresindeki dokuların içine infüzyon çözeltisinin sızması (ekstravazasyon). Bu durum dokulara zarar verebilir ve infüzyon bölgesinde yara izi ve uyuşmaya sebep olabilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşırı tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Daha önce TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ. Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız. Eğer, • Seftriakson (bir antibiyotik) kullanan yenidoğan bebeklerde (28 günlükten az), • Sodyum laktat veya TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in içerisindeki herhangi diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, • Vücut hücrelerinin çevresindeki boşluklarda çok fazla sıvı olduğunda (hücre dışı hiperhidrasyon), • Kan damarlarında kan hacminin olması gerekenden daha fazla olduğunda (hipervolemi), • Ciddi böbrek yetmezliği (böbreklerinin iyi çalışmadığında ve diyalize ihtiyaç duyulduğunda), • Telafi edilmemiş kalp yetmezliği. Bu kalp yetmezliği yeterli şekilde tedavi edilmemiştir ve aşağıdaki semptomlara neden olmaktadır: -nefes darlığı -ayak bileklerinde şişme • Kandaki potasyum seviyelerinin normalden fazla olması (hiperkalemi), • Kandaki kalsiyum seviyelerinin normalden fazla olması (hiperkalsemi), • Kanın çok bazik olması rahatsızlığı (metabolik alkaloz), • Karın içindeki sıvının artmasına sebep olan karaciğer rahatsızlığı (asidik siroz), • Kanınız hayatınızı tehdit edici kadar çok asidikse (ciddi metabolik asidoz), • Metabolik asidozun bir çeşidi (laktik asidoz), • Ciddi karaciğer rahatsızlığı (karaciğer düzgün çalışmadığında ve yoğun tedavi gerektirdiğinde), • Yetersiz laktat metabolizması (laktat karaciğer tarafından yok edilirken ciddi karaciğer rahatsızlıklarında meydana gelir), • Kalp yetmezliği tedavisi için digitalis veya digoksin gibi kardiyak glikozitler (kalp kuvvetlendiriciler) kullanıyorsanız (ayrıca "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne bakınız).. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa, • Seftriakson (bir antibiyotik) kullanıyorsanız (ayrıca "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne bakınız). • Kalp yetmezliği • Solunum yetmezliği (akciğer rahatsızlığı) (yukarıdaki şartlarda özel görüntüleme gerekebilir) • Yetersiz böbrek fonksiyonu • Kandaki klor seviyesinin normalden yüksek olması (hiperkloremi) • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) • Deri altında tüm vücudu etkileyen sıvı birikmesi (genel ödem) • Deri altında, özellikle ayak bileği çevresinde sıvı birikmesi (çevresel ödem) • Akciğerlerde sıvı birikmesi (akciğer ödemi) • Hamilelik sırasında yüksek kan basıncı (preklamsi) • Aldosteron adlı hormon seviyesinin yükselmesi (aldosteronizm) • Kandaki sodyum seviyesinin normalden yüksek olması (hipernatremi) veya sodyum tutulması (vücut çok fazla sodyum tuttuğunda) ile ilgili diğer durumlar, steroitlerle tedavi gibi (ayrıca "Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanımı" bölümüne bakınız). • Kalp rahatsızlığının herhangi bir çeşidi • Kandaki potasyum seviyesinin yüksek olması durumları (hiperkalemi): -böbrek yetmezliği -adrenokortikal yetmezlik (vücuttaki kimyasal konsantrasyonlarını kontrol eden hormonları etkileyen böbreküstü bezinin rahatsızlığı) -akut dehidrasyon (kusma veya ishale bağlı vücuttaki su kaybı) -yaygın doku hasarı (ciddi yanıklarda meydana gelebilmesi gibi) Kandaki potasyum seviyelerinin yakından izlenmesi gerekmektedir. • Vitamin D seviyesinin yüksek olması ile ilgili hastalıklar (örneğin cildi ve iç organları etkileyen sarkoidoz hastalığı) • Böbrek taşları • Yetersiz karaciğer fonksiyonu • Diyabet Size infüzyon uygulandığında, doktorunuz kan ve idrar örneklerinizi analiz edecektir: • kanınızdaki sodyum ve potasyum gibi kimyasalların miktarı • kan ve idrarınızın asiditesi (asit-baz dengeniz). TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER potasyum içermesine rağmen, kandaki potasyum seviyesini yükseltip tedavi edecek kadar yeterli değildir. Kalsiyum klorür vücut dokularına enjekte edilirse zararlı olabilir. Bu yüzden, TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER kasların içine enjekte edilmemelidir (intramüsküler enjeksiyon). Ayrıca doktorunuz çözeltiyi damar çevresindeki dokuların içine sızdırmaktan kaçınmak için çaba sarf edecektir. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER, kan naklinde kullanılan aynı iğne yoluyla verilmemelidir. Bu kırmızı kan hücrelerine zarar verebilir veya onların kümeleşmelerine neden olabilir.. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER laktat içerdiğinden, kanınızı çok alkali yapabilir (metabolik alkaloz). TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER, 6 aylıktan küçük bebeklere dikkatle verilmelidir. Parenteral nütrisyon (damar içine infüzyon ile uygulanan beslenme) alıyorsanız doktorunuz bunu göz önünde bulunduracaktır. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER size uzun zamandır uygulanıyorsa, ekstra besin kaynağı verilmelidir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'inyiyecek ve içecek ile kullanılması TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktorunuz kanınızdaki kimyasalların seviyelerini ve vücudunuzdaki sıvı miktarını gözlemleyecektir. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'i kullanmayınız. Kalsiyum, doğmamış bebeğinize plasenta yoluyla ve doğumdan sonra da anne sütünden geçebilir.. Bunun yanında hamileliğiniz veya emzirme döneminiz süresince infüzyonluk çözeltinize başka herhangi bir cihaz eklenecekse aşağıdakileri yapmalısınız: • doktorunuza danışın • eklenecek cihazın Kullanma Talimatı'nı okuyunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'i kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'iniçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz. Aşağıdakileri kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir: • Seftriakson (bir antibiyotik), iyice yıkanmadığı takdirde aynı infüzyon yolundan verilmemelidir. • Digitalis veya digoksin gibi kardiyak glikozitler (kalp kuvvetlendiriciler), TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER ile birlikte kullanılmamalıdır (ayrıca "TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ" bölümüne bakınız).. Bu ilaçların etkileri kalsiyum ile artabilir. Bu kalp ritminde değişiklik yaratarak hayatı tehdit edici olabilir. • Kortikosteroitler (iltihap sökücü ilaçlar). Bu ilaçlar vücutta sodyum ve su birikmesine sebep olabilir. Bu durum; -deri altında su birikmesine bağlı doku şişkinliği (ödem) -yüksek kan basıncı (hipertansiyon) Aşağıdaki ilaçlar kandaki potasyum konsantrasyonlarını yükseltebilir. Bu etki hayatı tehdit edici olabilir. Kanda potasyum seviyesinin yükselmesi daha çok böbrek rahatsızlığınız varsa meydana gelebilir.. • Potasyum tutucu diüretikler (belirli su tabletleri, örneğin amilorid, spironolakton, triamteren) (bu ilaçların tıbbi ürünlerle kombine halde olabileceği unutulmamalıdır) • Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır) • Anjiyotensin II alıcıları antagonistler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır) • Takromilus (vücudun organ naklini reddetmesini önlemek için ve cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır) • Siklosporin (vücudun organ naklini reddetmesini önlemek için kullanılır) TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'den etkilenen veya etkileyecek diğer ilaçlar • Tiazid diüretikler (hidroklorotiazid veya klortalidon gibi) • Vitamin D • Bifosfonatlar (osteoporoz gibi kemik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır) • Florür (diş ve kemikler için) • Florokinolonlar (siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin gibi bir antibiyotik çeşidi) • Tetrasiklinler (tetrasiklin içeren bir antibiyotik türü) • Asidik ilaçlar, -iltihaplanmaları tedavi etmek için kullanılan salisilatlar (aspirin) -barbituratlar (uyku hapları) -lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır) • Alkali ilaçlar, -sempatomimetikler (efedrin ve psödoefedrin gibi uyarıcı ilaçlar, öksürükte ve soğuk algınlığında kullanılır) -diğer uyarıcı ilaçlar (örneğin; deksamfetamin, fenfluramin) Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Seftiriakson Bu konuda lütfen Bölüm 4.3. ve 4.4'e bakınız. Çözeltinin içerdiği sodyumla ilişkili etkileşimler • Sodyum ve sıvı yüklenmesi riskini (ödem ve hipertansiyonla birlikte) arttırabilecek kortikosteroidler gibi ilaçları kullanmakta olan hastalarda, TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in dikkatle uygulanması önerilir. Çözeltinin içerdiği potasyumla ilişkili etkileşimler TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER potasyum içerdiğinden, hiperkalemiye yol açan ya da hiperkalemi riskini arttırdığı bilinen aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatle uygulanması önerilir: • Potasyum tutucu diüretikler (tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren). • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri. • Takrolimus, siklosporin. Bu tür ilaçlarla tedavi görmekte olan hastalarda, özellikle de ağır böbrek yetmezliği durumlarında potasyum uygulanması ağır ve potansiyel olarak fatal olabilen bir hiperkalemi durumuna neden olabilir. Çözeltinin içerdiği kalsiyumla ilişkili etkileşimler Kalsiyum uygulanması dijitalisin etkilerini arttırabilir ve kalpte ağır ya da potansiyel olarak fatal olabilen aritmilere neden olabilir. Bu nedenle dijitalis grubu ilaçlarla tedavi görmekte olan hastalarda çözeltinin büyük hacimlerde ve hızlı infüzyonu önerilmez. Hiperkalsemi riskini arttırabilen tiyazid grubu diüretikler ya da D vitamini ile birlikte kullanılacaksa TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in dikkatle uygulanması önerilir. Bifosfonatlar, florür, bazı florokinolonlar ve tetrasiklinlerin, kalsiyum ile uygulandıklarında emilimleri azalır (biyoyararlanımları azalır). Çözeltinin içerdiği laktatla (bikarbonata metabolize olur) ilişkili etkileşimler Renal eliminasyonu pH'a bağımlı olan ilaçlarla birlikte kullanılacaksa TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in dikkatle uygulanması önerilir: Laktat metabolizması sonucu oluşan bikarbonat idrarı alkali hale getirdiğinden, TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER bu tür ilaçların eliminasyonunu etkileyebilir: • Laktat metabolizması sonucu oluşan bikarbonat idrarı alkali hale getirdiğinden salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçların böbreklerden atılımları artar. • Sempatomimetik ilaçlar (örneğin efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (örneğin deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçların ise renal eliminasyonları yavaşlar.
Her bir litre çözelti 3.1 gram sodyum laktat, 6 gram sodyum klorür, 0.3 gram potasyum klorür ve 0.2 gram kalsiyum klorür dihidrat içerir.
Farmakoterapötik grup: İntravenöz çözeltiler/Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler ATC kodu: B05BB01 TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER izotonik bir elektrolit çözeltisidir. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER içeriğindeki elektrolitlerin bileşimi ve konsantrasyonu plazmadaki elektrolitlerinkine benzeyecek şekilde tasarlanmıştır. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in farmakolojik özellikleri, bileşenlerinin (sodyum, potasyum, kalsiyum, klorür ve laktat) farmakolojik özelliklerinden oluşur. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in temel etkisi interstisiyel ve intravasküler sıvılar dahil ekstraselüler kompartmandaki sıvının ekspansiyonudur. Laktat iyonları esas olarak karaciğerde olmak üzere bikarbonata metabolize olarak, plazmayı alkalize edici bir etki oluşturur. Laktatlı Ringer çözeltileri verilen sağlıklı gönüllülerde, santral venöz basınçtaki değişiklikler atriyal natriüretik peptit sekresyonu ile ilişkili bulunmuştur. Sağlıklı gönüllülerde uygulanan Laktatlı Ringer çözeltileri serum ozmolalitesini azaltmış, kanın pH'sını yükseltmiş ve ilk idrara çıkışı, normal serum fizyolojik uygulamasına göre daha kısa sürede sağlamıştır. Laktatlı Ringer çözeltileri uygulanan aort cerrahisi hastalarında glukagon, epinefrin, kan glukozu ve insülin düzeyleri üzerinde anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'e ilaç eklendiğinde, oluşan çözeltinin farmakodinamik özellikleri eklenen ilacın özelliklerine dayanır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. Çözeltide yüzen partiküller varsa veya ambalaj herhangi bir şekilde zarar görmüşse,TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'ikullanmayınız. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Doktorunuz TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız. Uygulama yolu ve metodu Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir. Yaşlılarda kullanım Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir. Eğer TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER kullandıysanız TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir: Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi • kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması) • kaslarda zayıflık-hareket edememe/felç durumu (paralizi) • düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi) • kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması) • kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum) • bilinçte bulanıklık Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması): • iştahta azalma (anoreksi) • bulantı • kusma • kabızlık • karın ağrısı • kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları • çok miktarda su içme (polidipsi) • normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri) • böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz) • böbrek taşları • koma (bilinç kaybı durumu) • ağızda tebeşirimsi tad • yüz ve boyunda kızarma • derideki kan damarlarında genişleme. Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi): • mizaçta değişiklikler • yorgunluk • solukta kesilme • kaslarda sertleşme • kaslarda seyirme • kaslarda kasılmalar. Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'ikullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. TURKFLEKS LAKTATLI RİNGERile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
• Sodyum laktata aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar • Ekstraselüler hiperhidrasyon veya hipervolemi • Ağır böbrek yetmezliği (oligüri/anüri ile birlikte olan) • Dekompanse kalp yetmezliği • Hiperkalemi • Hiperkalsemi • Metabolik alkaloz • Asitli siroz • Ağır metabolik asidoz • Laktik asidoz ya da ağır karaciğer yetmezliği gibi laktat kullanımının bozulduğu durumlar dahil laktat düzeylerinin yükseldiği (hiperlaktatemi) durumlar • Dijital tedavisi ile birlikte kullanım (Bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri) • 28 günlükten küçük yenidoğan bebeklerde, diğer kalsiyum içeren çözeltiler gibi TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in de seftriakson ile birlikte kullanımı ayrı infüzyon hatlarından uygulansalar bile kontrendikedir (yenidoğanın kan akımında fatal seftriakson kalsiyum tuzu presipitasyonu nedeniyle). 28 günlükten büyük hastalarda TURKFLEKS LAKTATLI RİNGER'in seftriakson ile birlikte kullanımı için "4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri" bölümüne bakınız..

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.